FANDOM


122.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
124.Sayfa

kavmin avretleri çok ise de, bostancı külâhları gibi sivri takkeler giyip yüzleri açık, saçları perişan, maskara gibi gezerler. Hepsi şayak gibi beyaz aba, sıkma ve dolama giyip çift ve çubukta Ferhad gibi çalışırlar. Buradan ileri (Serfiçe) kazâsına gittik.

O gün Harpişte dağlarından gelen bir suyu geçip (Serfiçe kalesi) ne vardık.

Serfiçe kalesi:

Yapıcısı, Eflâtun’dur derler. Bunu Rumlardan cebren Beyazîd Veli Han alıp, Nişancı Paşalarının muaf ve müsellem hası eylemiştir. Voyvodası örfî hâkimdir. Yüzelli akçe pâyesiyle şerif kazâdır. Dizdarı, yirmi adet neferleri, sipâhi kethüdâ-yeri, yeniçeri serdarı, muhtesib ve bac memuru, şehir kethüdâsı ve harac ağası, âyân ve eşrâfı var. «Biz Nişancı Paşa hasıyız, zâhire bahâ vermeyiz!» diye emir gösterdiler. Emirlerini şer’iye mahkemesine kaydettirdik. Padişâh emri şöyle idi:

«Siz ki yedi bölük serdarları ve şehir âyânları ve kadı efendilersiz. Emri şerifimle amel edip, şehrin kendisi Nişancı Paşa hası olmakla bütün ağır vergilerden affoldunuz. Şöyle bilip mübârek alâmetime güvenesiniz.»

Hakîr bunun üzerine:

«Allah pâdişaha zeval vermesin!. Biz şehirden para almayız ve şehire konmayız. Ama bütün köylerden zâhire baha isteriz; ve elbette alırız!»

Diye ayak diredim. Pek çok münakaşa ettik. Nihayet bütün köylerden iki yük akçe paşaya ve bir yük akçe bize ayâk parası tâyin edip, tahsili içün adamlar gönderdik. Biz de şehrin temâşâsı ile meşgul olduk.

Serfiçe kalesi yeri:

Topraklı, sivri bir tepe üzerinde üçken şeklinde kâgir bir güzel kaledir. İki tarafı yüksek havaleli dağlar olup, dağların

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.