FANDOM


123.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
125.Sayfa

üzerinde de bağlar vardır. Kale içinde yüz kadar fukara Rum evleri var. Cephâne vesaire yoktur. Yalnız batıya bakan bir harap kapısı vardır. İmâretler hep aşağı şehirdedir. Altı mahalle İslâm, sekiz mahalle Rum ve Yahudidir. Binsekizyüz adet dut ağacı bağlı evlerdir. Evler, birbiri üzerine, kale dağına yapışmış gibidir. Kiremit ve kayağan örtülü mâmur kâgir evlerdir. Ama sokakları dar, iniş ve yokuşlu yollardır. Bu şehire ârif Rum seyyahları (Küçük Bursa) adını vermişlerdir. Çünkü Bursa gibi bütün bağları dut ağaçlı olup nice bin kantar ipek ve ibrişimi olur. İpek eminliği ayrıcadır. Suyu ve havası da Bursa gibidir.

Altı adet câmii var. (Sultan Beyazid Velî câmii) sade binaâdır. (Debaâğhâne câmii), (Dedeler câmii), (Mumcu Ağa câmii) meşhurlarıdır. Bundan başka altı adet mahalle mescidleri vardır. Bir (Halveti tekkesi) var. İki adet çocuk mektebi, Memi Ağanın sarayı önünde bir hamamı, bir hanı, hepsi yüz kadar dükkânları var. San’atlarının beğenilenleri, ibrişim nakışlı peşkirleri, havlu ve hamam gömlekleri, havlu mendilleri, makbul ipek kenarlı ince gömlek bezi olur ki, bir gömleği bir Mısır kamışı içine koyup pâdişahlara gönderirler. Hattâ bir gömleği on dirhem gelir. Cilâlı bezleri olur. Beyaz ve yumuşak çarşafları da beğenilir. Halkın çoğu Rum olup, Müslüman azdır. Reâyâsının başlarında bir çeşit çalma garip ve acâip sarıkları vardır. Evleri birbiri üzerine kuzey ve batıda olan sahradaki Karasuya bakar. Yedi adet sanatlı ve süslü kiliseleri vardır. Fevkalâde zengin Rum avretleri var ki, her sene beş kantar ipek öşrü (onda bir vergi) verirler.

Burayı seyrederek zâhire bahâlarını ve Memi Ağa ile bir çok büyüklerden hediyeler alarak şehirden çıktık. İnce Karasuyu atlar ile beş saatte geçerek Nakilbend kasabasına, oradan da parayı alarak Pirlepe’ye, orada da toplanan parayı Arslan Paşa-zâde, şer’î hüccet ile aldı. Pirlepe yaylâsını sıcakta aşarak Köprülü’ye, oradan kuzeye giderek Üsküp, Kaçanik ve Piriştine’yi, Volçetrin’i de geçip Novoberde’ye geldik.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.