FANDOM


125.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
127.Sayfa

askeri olur. Yüzelli akçelik kazâdır. Kalesinde yetmiş neferi, sipâhi kethüdâ-yeri, yeniçeri serdarı harac ağası, muhtesibi, bac memuru, şehir voyvodası, şehir kethüdâsı var. Kalesi, topraklı bir bayır üzerinde altıgen şeklinde siyah ve beyaz taşlarla yapılmış süslü, nakışlı ise de haraba yüz tutmuştur. Hisar içinde birkaç fukara evleri, yeteri kadar cephânesi, bir iki topu var. Batıya bakan bir kapısı var. Varoşu batı ve kuzeyde etrafı dağlık geniş bir düzlüktür. Bağlarla kaplıdır. Dokuz mahalledir. Bey ve Saray mahalleleri meşhurdur. Dokuz mihrabu var. Çarşı içinde eski tarz (Hüdâvendigâr câmii), (Alaybeyi câmii) var. Bir medresesi, iki tekkesi,üç çocuk mektebi,bir aydınlık hamamı.Murad Han yapısıdır. Üç adet bezirgân hanları var. Ama kurşunlu değil.. Yüzelli dükkânı var. Fakat mâmur değildir. Ağaçtan yapılmış, yuvarlak kapaklı bardak taşırlar. Bazı serhadliler buna şarap korlar. Bağ ve bahçesi çok olup suyu ve havası güzeldir. Ahalisi serhadlı elbisesi giyer. Sırpça ve Bulgarca konuşurlar.

Buradan kuzeye giderek Morava’yı atlarla geçip nehir kenarında durduk. O gece çok dikkatli durduk. Çünkü hakîrde onbir yük akçe vardı. Buradan sabahleyin nehir kenarıyla Bogodina kasabasına geldik.

Bogodina kasabası:

Evvelce Varat gazâsına giderken yazmıştık. Buradan Plançina kasabasına geçip Hasan Paşa palangasında konakladık. Bir gece bir hırsız bir atımızı çaldı sonra başka bir hırsız bir atı çalarken bir kurşunla vuruldu. Birkaç harami leşini almağa gelince büyük cenk oldu. Beş harami katlolundu. Bizden bir kişi yaralandı. Sabaha selâmetle çıktık. Bu büyük bir maceradır ama, biz kısa kestik.

Buradan potraz rüzgârı tarafına, bayır ve ormanlar aştık. Etrafımızı karakollarla gözeterek Semendire kalesine geldik.

Alacahisar kalesi:

Sırp krallarının yapısı olup Gazi Hüdâvendigâr fethetmiştir. Süleyman Han yazmasına göre Rumeli eyâletinde başkaca sancak beyi merkezi olup alaybeyisi, çeribaşısı, yüzbaşısı var. Üçbin akçe de bir cebelisi ve beyinin askeri ile üçbin


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.