FANDOM


129.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
131.Sayfa

Cağalbaş Paşa Loğoş kalesi tarafında, Doğancıbaşılıktan çıkan İbrahim Paşa, Seydî Paşa tarafında, Maraş PaşasıVarat eyâleti ile Küçük – Mehmed Paşa Yanova kalesi semtinde, hısım Mehmed Paşa Mora askeri ile serdar tarafında, Maraş paşası, Söhrab – Mehmed Paşa, Melek Paşa tarafına Sivas paşası Ali Paşa, Verse tarafına, konmuş.. Velhasıl yedi vezir, yirmi beylerbeyi, yüzyirmi adet mirlivâ Padişah Kanunî üzere durup, Serdar Ali Paşa’nın otağını ortaya alıp, deniz gibi çadırlar etrafını doldurdu. İslâm ordusuna girip çıkmağa dört kol vardı. Çünkü «Erdel vilâyetinde Kimyanoş Kral, ikiyüzbin kâfir toplamıştır» diye, Kaçatlı – Ali Ağa eliyle gönderilen Macar diller gelip haber verdiler. Bunların çadır önünde kelleleri yere yuvarlandı. Her gün bütün vezirler Erdel’e girmek hususunu konuşup «Tatar askeri gelmeyince, düşman toprağına girmek doğru değildir» diye birkaç gün geciktirildi. Allahın hikmeti, o günlerde Köprülü-Mehmed Paşadan emr-i şerif ve hatt-ı hümâyûn gelip, Seydi-Ahmed Paşanın başını istemişler. Ali Paşanın aklı başından gidip «sefer üzerinde iken, böyle gazi yiyğite kıymakne demektir?» diye hatt-ı şerifi güm etti. Seydi-Ahmed Paşa da bu haberi öğrenip her serdara gelişinde bin adet bahadır serden geçti yiğitlerle pürsilâh gelirdi. Bir gün Gazi Seydi-Ahmed Paşa efendimiz Melek-Ahmed Paşaya gelip: «Benim efendim, sonunda bu Köprülü beni öldürür. Kıyub kâfir ülkesine kaçamam. Oğlum Mehmed senin garip ve öksüzün olur. Bu oğlan sana Allah emaneti!» Diye beyin elinden yapışıp Melek-Ahmed Paşanın kürkü içine koyup ağladı. Mecliste olanlardan ağlamadık kimse kalmadı. Seydi-Ahmed Paşa kalkıp gitti. _________________

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.