FANDOM


131.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
133.Sayfa

Diye tenbih etti. Nihayet Seydi artık epeyce emin oldu. Serdarın yanına kırk elli adam ile gitmeğe başladı. Nihayet bir de Melek-Ahmed Paşaya, Seydi’nin katli içün emirler gelmeğe başladı. Melek-Ahmed Paşa da «Seydi, bir Allah yolunda mücâhittir. Burada nasıl katledeyim?» diyerek, hatt-ı şerifleri müsamaha ile karşılar ve Seydi’ye «bana gafil gelme, tam silâhlı adamlarla gel» diye tenbih ederdi. Sonunda Serdar Ali Paşaya bir hatt-ı şerif geldi:

«Ya Seydi’nin başı ya senin başın!»

Bu hatt gelince Ali Paşa da çaresiz kaldı. Başka bir vezire de kendinin katli içün emir gelmesinden korkardı. Gizlice Seydi’nin katline karar verdi. Çünkü vaktiyle Varat seferine imdat etmedigi içün Ali Paşanın içinde de bir kin vardı. «Seydi olmasa, Ali Paşa Varat kalesini alamazdı» sözü de halk dilinde dolaşıyordu. Bu yüzden (nam benim olsun) diye Seydi’nin katline bel bağladı.

Seydi-Ahmed Paşanın cür’eti:

Hakîr bir Cuma günü Seydi Paşaya vardım. Beraber yemek yerken Seydi Paşa buyurdular ki: «Bizi Budin veziri İsmail Paşa öldürmeğe hazırlanmış., Tiz bizim bölükbaşılar hazırlansın… Silâhlansın, varalım da görelim. Olmaya ilâ hayır…» deyip yemekten sonra Paşa bütün askerleri ile pürsilâh İsmail Paşanın Budin ordusuna gitmekte… İsmail Paşanın kapıcılar kethüdâsı gelip İsmail Paşaya «Sultanım, işte Seydi-Ahmed Paşa geliyor!» deyince, İsmail Paşanın fermânı ile otağının içi silâhlı adamlarla doldu. Az sonra Seydi karşıdan göründü. İsmail Paşa otağının kapısından içeri askeriyle birlikte girer. Seydi Paşa da atı ile otağın sofası üzerinde , ibrişim halıları atına çiğnetti. Sonra atından, orta direk dibine indi. Bir yastık üzerine kahramanca selâm sabah verme den durdu. Dört tarafı kat kat yiğitlerle doldu… Seydi ağzını açtı:

«İsmail Paşa kardaşım… Aşkolsun, beni öldürmeğe niyet etmişsin… Gazân kutlu olacak ola… Bu yanındaki ip nedir?»

Deyince İsmail Paşa «Hayır, birşey ölçmek içün getirmiştim» de-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.