FANDOM


138.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
140.Sayfa

tanbul’daki bazı dostlarından bazı dostlarından Seydi’ye mektuplar gelir ve şöyle derlerdi: «Niçün pâdişaha isyan edüp Erdel reâyâsını saydırarak devlet gelirine zarar vermeğe sebep oluyorsun?».. Seydi de «hâşâ ki bu işte benim parmağım ola.. Ben kâfiri kırmakla teselli bulurken kâfirlere nice yüz gösteririm!. Hâşâ ki pâdişahıma âsi olam.. pâdişahın emrini zerre kadar aşmayız. Muhabbet ve birlik tarafı dururken aykırı yola gitmeyiz!» diyerek, hâlini devlet katına bildirirdi. Seydî öldüğü gün herkes Köprülü’ye ve Serdar Ali Paşaya binlerce lanet ettiler ama ne fayda.. Seydî şehidlik eşrebetini ecelin elinden içmiş ve bu gurur âlemini unutmuş idi. Okunu atıp yayını asmıştı. (irciî…) emrine uyub rahmet diyârına, fenâdan göz yumup gitti. Allah ona gani gani rahmet eyleye. Hâlâ bu dünyada yayını çekecek kimse yoktur. Seydi-Ahmed Paşa zamanının emsilsiz bir yiğiti idi. Bütün düşmanlarının kulağına küpeydi. Kâfirler, onun korkusundan haneberduş olmuşlardı. Eğer bu dünyada birkaçsene daha kılıç oynatsaydı, gelecek senelerde ne Erdel, ne Avusturya, ne orta Macar ne Leh, ne Çeh, ne İsveç diyârlarını komayıp, hepsinin vücutlarını Muhammed kılıcı ile kazıyıp, memeleketlerini küfürden kurtarıp İslâm ülkesine katması Kızılelmaya kadar gitmesi muhakkaktı!! Fakat Allah1ın irâdesi böyle imiş. Ağyar ile ey gonce, sen iç bâde-i gülgûn Ben nüş ideyim hûn… Çün böyle imiş neyleyelim âdet-i gerdûn Devran süre her dûn… Anlamınca felek çarhını hep böyle döndürür. O kahraman vezir, gazilerin başı 1071 (1660) senesi şevval ayının ondokuzuncu günü bu fâni dünyaya veda edip ebedî âleme gitti. Cenab-ı Hak rahmetine gark edip, makamını cennet eyleye âmin…

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.