FANDOMEÇS/9/142 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/144


dı. Yapıcısı Sultan Süleyman asrında Erdel Kralı Betlen Ga- bor'dur. Üçüncü Murad" zamanında (Avlama Paşa) fethet- miş, sonra yine kâfir eline geçmiş, Dördüncü Mehmed yama- nında Köprülü tekrar fethetmiştir. Tameşvar sancağında baş- kaca sancak beyi merkezidir. Beyinin hası 300,000 akçedir. 12 zeâmeti ,300 timarı vardır. Alay beyi,, çeribaşısı, üç ofla .ye- niçeri çorbacıları, bir oda topçu, bir oda 'cebeci', kale dizdarı, altıyüz adet hisar eri, kethüdâ-yeri,. muhtesibi, bac memuru vardır. Yüzelli akçe kazâdır. Daha nâhiyejeri yazılmamıştır.' Çünkü yeni fetholunmuş ülkedir.

Kalesi: . .

Geniş bir sahrada Zepel nehri kenarında dörtgen şeklin- de bir kaledir. Etrafındaki hendeği ağız ağıza Zepel nehridir. Bu nehir, Demirkapı dağlarından çıkıp Tameş nehrine karışır Kalenin bir kapısı vardır. Hendek üzerinde bir asma köprü- sü olup her gece kaldırırlar. Kale içinde üçyüz Macar evi var-1 dır. Saz ve tahta örtülüdür. Yeni fetholunduğundan câmii, hanı, hamamı, dükkânı yoktur. İç kalesi de dörtgen şeklin- de kârgir bir küçük kaledir. Bunun da başka hendeği vardır. Doğuya bakan ağaç kapısı var. Bunun da asma köprüsü var. Dört tarafı bağlı, bahçeli verimli yerlerdir. Reâyâsı Eflâktir. Eriği, elması, beyaz kebesi meşhurdur. On yük akçesi Mekke ve Medine'ye vakıftır. Râvza-i Mutahhare tarafından her se- ne kızlarağasınm adamı,gelip on yük akçeyi Tameşvar def- terinden alıp gider. Buradan dört saatte Jedvar kalesine gel- dik. Bunu da KÖRrülü fethetmiştir. Loğoş san,cağı hükmün- de. Tameşvar kenarında dağlar içinde dört; köşe bir ağaç pa- langadır. Dizdarı ve nşferleri vardır. "Yeni fetholunduğundan imareti yoktur. Buradan doğuda iki', saatte Kuhlaboş'a var- dık. »Yapıcısı Betlen Gabor^dur: Seydi-Ahmed paşa fethetmiş- tir. Tameşvar eyâletinde sancaîk tjeyi merkezidir. Beyinin ha- sı 300,000 akçedir. Zeâmeti' 15, timarı 105 dir. Alaybeyi ve di- ğer iş erleri vardır. Askeri bin erdir. Yüzelli akçe yeni kazâ- dır. Üç oda kapıkulu, topçu cebecileri subaşı, muhtesibi, bac==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.