FANDOMEÇS/9/144 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/146


«Elbette ve elbette Erüel diyarına varıp, bir yeni kral tâyin edüb

. I .

(Keminyanoş kralım) diye gururlanalım hakkından gelesin ve geçmiş senedeki hazinemi tahsil edüp lıatt-ı şerifime göre hareket edesin!»

Diye bir hatt-ı şerif geldi. Buradan (kalkılıp dört saatte (Mosek deresi) denilen yere geldik. Burada Mosek diye bir su yıkar. Bu su Mcsek dağlarından çıkıp Tameş nehrine ka- rışır. Bu dere içinde yağmur yüzünden çekmediğimiz kalma- dı. Buradan beş saat batıya giderek Katye konağına geldik- Ormanlık, çimenlik bir yerdir. Bütün eşyamız ve elbiseleri- miz yağmurdan sırsıklam olmuştu. Burada, çadır içinde bir Macar avreti, yedi adamı uykuda iken katlettiğinden sahibi gaziler de katil avreti işkence ile öldürdüler. Burada yüzler- ce su arabaları kırıldı. O gece Demirkapıya beşbin adet si- lâhlı yiğit gönderildi. Pusuya girdiler. Bunların arkasından Abaza Sarı-Hüseyin Paşa öncü gitti. Sonra çarhacı İsmail Paşa kalkıp Demirkapıya gitti. Demirkapıyı zabtettiği haberi gelince askere tâze cart geldi. Buradan kalkıp üç saatte meş- hur (Demirkapı) ya geldik.

Macar Demirkapfs;:

Eski zamanlarda yeryüzünde misli bulunmayan bir eser- di. Müverrihler, yapılışını İskender'e atfederler. O zaman bu- radan güneye, dört konak yerlik. dağlar içinde tâ Tuna neh- ri Demirkapısına kadar üç kat. duvar, ye üç kat derin hendek idi. Bu Dcmirkapıdan kuzeye yirmi konak yer, .dağlar içinde tâ Tise nehrine kadar üç kat duvar kazılmıştır. Erdel diyârı- nın batı ve güney tarafların! duvar içine alıp. Macar ile Er: del arasında hudut yerinde demir kapı yapılmiştır. Bu De- mirkapı dağları Erdel, Hayduşak. Sas. Sigel diyarını çevrele- miş dağlardır. Ancak Erdel'e. girmeğe dört yol vdrdır: Biri batıda Osmanlılar tarafında olup, bu demir kapıdır ve ulu yoldur. Biri kuzeyde Tise nehrj kenarında Orta .Macar'a gi- recek Namin yolu'.. Biri kuzeydoğuda Sigel vilâyetinden Leh==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.