FANDOMEÇS/9/147 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/149


zâ malı değdi. Tekrar İslâm ordusuna döndük. 1071 (1660) -senesi zilkâdesinin onsekizinci cuma günü Erdel. memleketi asilerini itaat ettirmek için Tatar askerinin bir saat ileri git- mesi fermân olundu. Budin askeri ile İsmail Paşa çarhac. çatalbaş Paşa ardcı oldu. Göç boruları çalınıp. Cerrah-Kasım Paşa tuğlar ue konakçı oldu. O güne gelinceye kadar Hasek sahrasında on gün kalınmıştı. Buradan doğu tarafa iki saat giderek Seyık kalesine geldik. Erdel kralları hükmünde olup (Solum Arar Pabodi) (l) nin memleketidir ki. Yândva beyi olan Parçay kralıdır. Kalesi. Lena nehri kenarındadır İçin- de ancak on evi bir küçük kilisesi var. Ama aşağıda Parçay kralının bir san'atlı sarayı vardır. Asker bu sarayı ateşe vu- rup, bütün kapı ve duvarlarını yaktı. Kale kapudanı durum- dan korkup, büyük hediyeler ile orduya gelerek itâat etti' Buradan kalkıp, Kena boğazını aşarak küçük Samoş nehri kıyısında Kosvar sahrasında durduk. O gün (Asker kol kol çetelere gitsin) diye fermân olunduğu için hemen hakir .fır- sattır diye elli adet pürsilâh yiğitler ile batı taraf dağları içinde beş saat gezdik. Hiç ganimet bulamadık. Ancak bir Eflâkiı dil yakaladık. O da bütün vaadlerimize rağmen ga- nimet haberi vermedi. Serseri dolaşarak İslâm ordusuna dön- dük. Yme o gece yüz piyâde yiğit silâhlı, yüz atlı. bir yere gelüp, batıya bir gün bir gece giderek dağlık mağaralar için- de kapanmış kırk elli düşmanla çarpıştık. Kayaları sarp ol- duğundan bir türlü başarı elde edemedik. Vazgeçip geriye döndük. Şcbevar deresi ile geriye gelirken üçbin kadar semiz •sığırları alıp, beş saatte Şebevar kalesine geldik.

Şebcvar kalesi yâni Posan var şehri:

Erdel krallarının mülküdür. Bir dere ağzında havaleli dörtgen şeklinde onhir kuleli bir kaledir. Doğuya iki kapısı' açılır, içinde bütün topları, cephânesi mükemmel iken as-

tı > Bu isimde bir şahıs Macar târihlerince asla mâlûm değildir.

==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.