FANDOMEÇS/9/154 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/156

rin atları, katır ve develeri, sığır ve koyunları bu tuzları yi- yip, yalayıp safâ ederler/ Bu dünyada böylece tuz. madeni iki yerde vardır. Biri bu Erdel Türdeşidir. Biri de Eflâk di- yârındadır. Diğer yerlerdeki tuz, gollerden ve deniz kena- rından hâsıl olur. Ama- Hacı-Bekt.aş Velî tuzu billûr gibi taş- dır. Eflâk ve Torde tuzları ise fil'gövdesi gibi,kayalardır. Bu, Erdel'in Torde madeni yakınında., büyük bir şehir yardır. Bağ ve bahçesi ve imaretleri ile güya bir irem bağı idi.-Bu: rada da bir gün kaimdi. Bu şehir de ateşe verildi. Yerince ateşin külünden baş^a birşey kalmadı Hakir yine 'Melek Paşadan işin alıp, bu To/de şehrinden elli.adet yiğitle batı- ya bir gün bir gece dağlar içinde seyârdtipj (SOlohıkovar) kalesine geldik. Bu kaleyi uzaktan görünce düşman kalesi zannedüp, daha ileriye vardık. Bir minareyi mimarlar daha'- yeni yapıyorlardı. Meğer bizim serdarımız Ali Paşa, Va- rad kalesini fethettiği vakit bu kaleyi de alpıış ve Varad paşasmm, pâdişâh'hasından voyvodalığı olmuştu.. Varad pa- şası Sinan Paşanın adamları bizi görünce (acaba bunlar kimler?) diye düşünürken anladılar, ki bir alay, çeteci gazi- lerdir, (Bre gaziler, hoş geldiniz, safâ geldiniz! Bre bir aydır İslâm askerinden lıabcr yok Siz ilerden geldiniz, nereye gidersiniz ve İslâm askeri ilerdedir?) diye sorunca (Vallahi biz askeri tuz çıkaran Torde şehrinde bırakıp, bir gün bir gecede ılgar ile geldik. BU kaleyi düşman kalesi zannettik. Allalıa şükür İslâm ülkesine ayak basmışız) dediğimizde, (Bre canım, o tuz çıkaran şehir bu kalemize altı konaktır. Siz bu kâfir diyarını bu kırk elli yiğit ile nasıl ^geçtiniz?) Diye hayretler edüp, ziyâfetler verdiler. Ve «Sakının kardeş- ler bu nahiyeden esir almayın, köy yakmayın,, siz bilirsiniz.» diye bize bir çok hediyeler verdiler. Hakir, (Baka gaziler! Bizler at sırtına geldikten sonra can ve baş oynatır Jıir alay garipleriz. Bu diyâra biz gelmedik. Köylerini görmedik, ka- sabalarını bilmedik, ordumuza boş gitmemek içün aç kurt koyuna salar , gibi sajupı elbette av, alırız. O halde ricamız budur ki, bu kadar gazilerimizden bizimle beşer onar tane

==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.