FANDOMEÇS/9/157 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/159içinde çeşitli altun ve cam sürahiler ile sağ ve solunda yüz kese dinarlar bulunmakta idi. Gaziler yağma etmekte bir- birlerine düşüp, yetmiş adet yiğit bu kavgada şehid oldu Şe- hidlerı ordu içinde kuyular kazarak gömdük. Üstlerinde ateşler yakarak yerlerini kaybettik. Tâ ki, sonra düşman bulup, ateşte yakmaya...

Ertesi gün bu SamoşUDyvar kalesinden kalkıp, kuzeye giderken serdardan haberciler gelüp, dediler ki/

-Hâlâ Keminyanoş kral Acedvar nâhiyesinde bütün Hersekleri vc beyleri ile ba*.na yüzbin asker toplay.p, ya bugün, yahut yarm üzeri- nize gelmek üzeredir. Çünkü Seydi-Ahmed PaŞa öldü diye dama- nın pek ayalkanınası vard.r. Askerimizi tâ kâfiristan.n ortas.na ka- dar çekinceye dek başgöstermedi. Gaafil olmayın!.

Diye serdarı haberdar edüp, ihsânlar alarak yine haber- ciliğe gittiler. Artık çetecileri çeteden men edüp tuğlar ve ağırlıklar hep beraber gitmek fermân olundu. Budin eyâleti vâlisı ismail Paşa çarhacı, ve Hacı Kasım Paşa ardcı Melek- Ahmed Paşa Rumeli askeri ile sağda, Çavuş-zâde Anadolu' asken ile solda olarak bütün İslâm ordusu ağır ağır gitme- ye başladı. Ama bu korkunç haberden Serdar Ali Paşa. haz etmeyüp, burada Seydi-Ahmed Paşayı katlettiğine pişman olarak tütün içüp, giderdi. Çünkü Şeydi merhum askere kalp' kuvveti veren, düşmanın da azrâili idi. Buradan beş saat gi- dup, durduk. Burada serdar, onbin Tatar askerini yağma ve Kenunyanoş kraldan haber getirmeğe gönderdi. Ama hakir • beraber gitmedim. Tatar o gün o gece çapul yapıp, Sadmar denıten yerde birçok düşman batak göle arka verüp bir ta- bur kazmışlar, içine girmişler.

Düşmanın hendekler ve çukurlar kazarak etrafını muh- kemce çevirdikten sonra ordusu ile buraya sığındığını Ta- tar askeri haber alıp, bunların üzerine varınca bütün kâfir- ler dışarı çıkıp, tam üç saat cenk yapılıp, sonunda Tatar gen çekilir. Düşman bunları kaçtı zannedüp, askeri kovarak hepsi taburdan çıkıp, sahraya düşer. Tatarlar bir anda yine dönerek düşmanı serhad gazileri ile ortaya alıp, topa tutul-

==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.