FANDOM


165.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
167.Sayfa

vererek yol gösterdiler. Buraya Sabolç nâhiyesi derler. Erdel diyârının (Haydoşak) vilâyeti hükmündedir. Büyük vilâyet olup, ahâlisi zengin ve bahâdırdır. Erdel kralına tâbidirler. Buradan kalkıp, üç saatte (Aranyuş Mekeşvar) kalesine geldik.

Aranyuş Mekeşvar kalesi Edit

Süleyman Han ile Mohaç gazâsında cenk edüp, batakta boğulan Lâyoş kralın yapısıdır. İtâat etmeyüp, öyle top gülleleri vurdular ki , sahra yıldız yağmuruna döndü. Avusturya imparatorunun bu kaledeki beşbin silâhlı askeri, asla aman dilemedi. Kale dışındaki varoş, Eğri, Budin, Kanije gazileri tarafından yağma edilerek şehir ateşe verildi. Kalesi, bir geniş sahrâ içinde açıkta kaldı. Sağlam, beşgen şeklinde, beş tabyalı, beş adet kiliseli, beyaz bir kaledir. Yanına varılmadığından ancak geriden temâşâ edebildik. Çünkü top serpintisinden yakın varmaya kimse cesaret edemedi. Buradan kalkıp, dört saatte sahralar içinde giderek (Akkilise) konağına geldik. Şehre benzer, bağlı bahçeli bir varoş imiş… İsmail Paşa tahrip ederek yerinde kül bırakmış. Karşı tarafına geçildi. Dört saatte (Trepeşvar) kalesine geldik.

Trepeşvar kalesi Edit

Yapıcısı (Yanoş) adlı kraldırki, Süleyman Han Budin’i Mohaç cenginden sonra buna ihsân etmişti. İtâatli, bir kral olup, Lehistan’a, Çeh diyârına ve Erdel’e mâlik olup, bu kaleyi yaptı dyeİrşek pab Macar tarihinde tafsilâtiyle yazmıştır. (1)

Bu kale yine Erdel krallarına tâbidir. Fakat kral-zâde

________________

(1)İrşek pab, macarcadır. Mânâsı fransızca (archeveque) dır ki, baş papaz demektir. Burada adı geçen meşhur (Verançiç Antâl) olup, Yanoş kralın nedimi idi. İstanbul’u ziyâret etmiştir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.