FANDOM


210Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
212.Sayfa

az bulunur kılıç ve bir samur kürük, Melek-Ahmed Paşaya bir kürk, diğer vezir ve beylerbeyilerine de hil’atler getirerek: «Köprülü-Mehmed Paşanın vefatiyle, oğlu Fazıl Ahmed Paşanın sadrazâm olduğu, Melek-Ahmet Paşaya da Sultan Ahmed’in kızı Fatma sultanın nikâh edildiği.» Haberi geldi. Bütün vezirler ve beyler Köprülü’nün ölümüne sevindiler. . Ama sadrazâmlık mührünün Köprülü’nün oğlunda kalacağına aslâ ihtimal vermeyüp: «Katî âlâ !mühür miras mı olurmuş? İnşallah mühür serdara gelir. Yok Melek’e gelir, yok Çavuş-zadeye gelir.» Diye dedikodu çoğaldı. Velhasıl Cirmen beyine varıncaya kadar herkes sadrazâmlık mührünü umdu!? Sonra Fraşğon’tan batıya tuğlar gidüp, gelen çavuş ile serdar atbaşı beraber giderek Foğraş’ın iki saat kıblesinde bir sahrada duruldu. Oradan dört saatte (Küçük Olet) (1) nehrine geldik. Braşo dağlarından gelip Büyük Olet nehrine karışır. Buradan dört saat kıbleye gittik. Burada Kasım günleri hükmünü sürmeğe başladı. Ordu mollası Ramazan Efendi mahkeme çadırında ‹‹sefer dönüşüdür.›› diye, serdarın emri olmadan, kaçanların haklarından gelinmek üzre Pir-Hasan Paşanın tâyini Kydolundu. Oradan üç saatte Sebin kalesi yakınında durduk. Bu kalenin kapudanları yüzyetmiş kese pâdişah parasını getirdiler. Yetmiş kese serdara, kırk kese krala vererek ordunun büyük küçük hepsinin hatırını hoş ettiler. Kale önünde serdar askere bir resmigeçit yaptırdı. Bütün beyler, beylerbeyleri, alay beyleri kanun üzere yerli yerinde saf saf geçtiler. Serdar Ali Paşanın sağ ve sol şatırlar ve gulâmlar, arkasından beşyüz adet pürsilâh ateş parçası Enderun has gılmanı geçti. Akabinde dokuz kat menterhâne çalarak geçti. Bin parça balyemez toplara ateş verildi. Sanki mahşer günü gibi oldu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.