FANDOM


212Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
214.Sayfa

yarlamışlar. Allaha şükür bizde ruhbanlık yoktur. Ve böyle meyvesiz, sessiz kuş yoktur. Bu Sebin şehrinin hisarı çok sarptır. Çünkü 1065 (1654) senesinde Köprülü-Mehmed Paşa Yanova kalesi fethedüp (Barçay) adlı kralın oğlunu Erdel’e kral nasbedip, hazine tahsili içün bu Sebin kalesine gönderdi. O da buraya girüp Haydar Ağa-zâde Mehmed Paşa kethüdâlığından çıkan Mehmed Paşa da bu kalede muhafız idi. Derken Rakoci kral, yüz bin askeri ile gelüp Barçay kral ve Mehmed Paşayı bu Sebin kalesine kapayıptam yedi ay kuşattı. Yüzbin balyemez top gülleleri ile dövdüğü hlade kaleye hiç birşey yapamadı. Nihayet bir gece Mehmed Paşa, kral askeri ile şafîî vaktinde kaleden çıkup Rakoci üzerine bir gece baskını yaptı. Kıra kıra bütün mal ve ganimetlerini aldılar. Rakoci ancak yetmiş atlı ile kaçarken canını zor kurtardı. Üçbin kadar esir ve birçok ganimet alındı. Sözün kısası bu Sebin kalesi böyle sarp bir kaledir. Hâlâ düşmanın kemikleri sahrada tepeler halinde yığılı durur. Serdar kalenin seyrine çıktığı vakit kaleden ( Safâ geldin) diye bir fitilden bin pâre top atıldı. O gün kale kapudanı Osmanlı ordusu içün onbin koyun kesti ve yüzbin ekmek dağıttı, yüz kese de pâdişah malı getirerek selâmetle gitti. Ertesi günü ordu kalkıp 4 saatte Sebin kalesi köylerinde durulup, burada ikiyüzbin esirin, pencik (beşte bir vergi) kâğıtları sicil emini eliyle tamamlandı ve pâdişah malı olarak altıyüz kese hasıl oldu. Ama, yüzbinden fazla esir yalnız Tatarların elinde vardır. Onlardan pençik alınmadı. Bundan sonra Tatarların ileri gitmesi fermân olundu. Buradan kalkıp dört saatte Sibin köyüne geldik. Burada bütün Erdel kâfirleri, âyân ve kapudanları krala haber gönderüp «Atalarımızın kanunu üzere kralımıza biat edelim» demişler. Bu haber üzerine serdar, Hüseyin Paşa ve Küçük Mehmed Paşayı askerleri ve Tatar askeri ile krala koşup, Sincan sahrasına gönderdi. Ertesi gün serdar on saat gidüp


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.