FANDOM

EÇS/9/233 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/235Bayremiye tarikaindendir. Ama bu İştip şehrinde bu kadar imaret ve hayır binaları yapan Büyük Emir Sultan, İstanbul’da At meydanında aşağı Kadırga yolu üzerinde Koca-Mehmed Paşa camiinin avlusunda yatar. (Adli Efendi Asithanesi) şehre Küstü varoşunda kale altında akan nehrin altı göz ağaç köprüsü başındadır. (Sünbül Efendi Rumi) ve ona bitişik Mevlevi (Şeyh Mustafa Efendi mezarı) vardır.

İştip ayan ve şairleriyle vedalaşıp, bir çok hediyeler aldıktan sonra kuzeye giderek Pergaliçe nehrini atlarla geçtik. Osman ağa köyünü geçüp, (Balvan) köyüne geldik. Bir güzel mescidi vardır, Müslüman Yörük köyüdür, serbest zeamettir. Yine kuzeye dört saat giderek Kıratova şehri köylerinden Maden köyüne geldik. Serbest zeamettir. Reayası Girid gazası içün güherliçe işleyip, Selanik baruthanesine gönderirler. Buradan sonra iki saat yine bir çok köyler geçtik. Buralarda Bulgar haydutları çok olduğundan demir kapılı yüksek kuleler vardır. Daha ileride Kocana kasabasına geldik. Köstendil beyinin hasıdır. Subaşısı hakimidir. Ama subaşısı haydutlarla birliktir. Naiblik olup, bütün reayası hayduttur. Allah bizi korudu, burada Kasım ağanın evine sığındık. Kasaba bir dere kenarında altıyüz adet tahta ve kiremit örtülü evleri, bir camii, bir mescidi, bir hanı, onbeş kadar dükkanı vardır. Ancak on tane Müslüman evi vardır. Ayandan Kasım Ağa ile biraderi Medmed Ağanın evleri, gelip, geçene açık misafirhanedir. Zaten bu ev olmasa bu dereden kuş uçmazdı. Burada Kasım Ağa hakire, yirmi tüfekli yiğit arkadaşlar verüp, dört saatte doğu tarafta ormanlar geçerek Yeni Bosna kasabasına geldik.

Yeni Bosna Kasabası:Köstendil sancağı hükümünde Kratova nahiyesinde, Köstendil beyinin hasıdır. Subaşısı hakimdir. Şehrine (Yeni Pazar) derler.

==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.