FANDOMEÇS/9/257 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/259

YANIK GAZÂSININ SEBEBİ

Vaktiyle Erdel kralı Rakoçi oğlu isyân edüp, Budin ve Tameşvar serhadlerinde nice köy ve kasabaları yağma ve Müslümanları esir ettikten başka, tam üç sene Osmanlı haraçlarını da göndermemişti. Bu yüzden Varad ve Rumeli eyâletleri sancaklarıyle Erdel gazasına memur oldular. Anadolu, Sivas, Maraş, Karaman, Adana, Haleb, Şam, Urfa ve Diyarbekir eyâletlerini Erdel boyuna tayin edüp, oradan yirmi oda yeniçeri, beş, oda topçu, beş oda cebeci ve sipâhilerden dört adet sağ ve sol kolları Erdel gazasına tâyin olunup, tam dokuz ay Erdel memleketlerini yağma ederek (Apafi Mihal) adlı kimseyi kral tayin edüp, üç yıllık birikmiş haracı tahsil etti. Kemin Yanoş kral da bütün askeriyle kılıçtan geçirildi. Serdar Ali Paşaya Erdel'de iken Budin serhadleriyle Kanije serhadleri tarafından kan ile yazılmış mektuplar ile feryadçılar gelüp, (Aman devletlü serdar! Serhadlerimize Nemce Cesarı askeri gelüp, Val, Han beyi, Pentili kalelerini harab ederek halkını ağlattı.) diye Budin kaymakamından ve ağalarından mahzarlar geldi. Serdar Ali Paşa Nemçe imparatoruna adamlar gönderüp, sonra Tameşvar altında Avusturya imapratorunun (Roz) adlı bir elçisi gelüp, mektupları okundu. İçindeki şöyle idi.

«Siz bizim Erdel hristiyanlarımızın vil'â'yetini yağma edüp, bizim t'â'yin ettiğimiz Kemin Yanoş, kral çırağımızı askeriyle kılıçtan geçürüp, elli vil'â'yeti harab ettiniz, bu kadar mal ve ganimet aldınız. Biz de Menucehir gayretini çeküp, İskender hürmetimi yerine getirüp, sizin ettiğinize karşılık biz de sulha aykırı işler ederek Budin'inizin mal ve esir ile dolu kalelerini aldık. Ceph'â'nelerini zaptettikMektup bu şekilde okununca Serdar Ali Pasa:

«Bre mel'unlar, Erdel diy'â'rında sizin ne ilginiz var? Yıldırım Bayezid'den beri bizim olup, bizim idaremizde Erdel Re'â'yası, hep 'haremeyn re'â'yasıdır ki, her sene biner kese vermeyi taahhüd etmişlerdir, Bütün Erdel'de olan bin altmış parça kaleler hep Osmanlının-==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.