FANDOMEÇS/9/258 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/260

'dır. 'Reâyâsı dahi haraca bağlıdır. İsyanları görülünce üç yıllık haracı alıp, ve yeni kral tayin ederek itâat etmemiş Erdel ahalisine ibret olsun icün illerini vilâyetlerini yağma ederek terbiye ettik.»

Deyince, Avusturya elçisi dedi ki:«Biz de sizin vil'â'yetlerinize sizin gibi ve belki daha ziy'â'de ter­biye verdik

Dedi. Bunun üzerine serdar hiddetlenüp, elçiyi divandan çıkardı. Getirdiği mektupları ulaklar ile istanbul'a gönderdi. Mektup İstanbul’a ulaşınca divan yapıldı, okundu. Oy .birliği ile Avusturya imparatorundan intikam alınmak için fâtiha okundu. Evvelâ Dördüncü Sultan Mehmed Han Ebâ Eyüb Ensari'de kemerine iki yerden kılıp kuşanıp, ertesi gün büyük alay ile İstanbul'dan çıkarak Davud Paşa sahrasında otağları kuruldu. Bütün ocak halkına ihsanlar dağıtıldı. Sekizinci gün ikinci hükmet merkezi Edirne'ye varup, orada konuşularak Alman diyarına, Yanova, Oyvar kalesi üzerine sefer açılması kararlaştı. Edirne konuşmasından sonra Avusturya imparatoruna «Vaktine hazır ol!» diye mektuplarla elçiler gönderildi.EDİRNE'DEN YANIK GAZÂSINA GiTTİĞİMiZ

Edirne'den batıya giderek Cisri Mustafa Paşayı geçüp, (Büyük Derbend) köyüne geldik. Çirmen sancağı toprağında Bulgar köyüdür. Buradan Harmanlı kasabasını geçüp, beş saatte (Uzunca Ova) kasabasına geldik. Çirmen sancağı toprağında geniş bir sahrada bir büyük han var ki, benzeri ancak Tatar Pazarcığındaki Makbul İbrahim Paşa sarayında ola… Seksen ocaklı, içli dışlı büyük ahırlı bir handır. Bir câmii, bir kaç dükkânları, iki başları kale kapısı gibi demir kapılı mâmur bir çarşısı olup, hepsi de kurşunla kaplıdır. Yüz adet fukara evleri varsa da suları yoktur. Bu yol üzerinde zahmet çekmemiz bilinmekle, hakir, bir kaç==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.