FANDOMEÇS/9/259 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/261


uygun arkadaşla bir başka yoldan köyden köye zevk ve sa- fa etmek içün Uzuncaova'dan sağ tarafa altı saat sahrada gidüp, Korucuktu kalesine geldik. Meğer burada hafta pa- zarı olurmuş. Onbin kadar adam toplanmış. Buradan bâzı eşya alıp, (Yoğurtçu) köyüne geldik. Meriç nehri kenarın- da bir gemiye binüp, karşıya geçtik. Altı saatte (Çırpan) kasabasına geldik. Sonra bir çok köyler geçerek (Amavud- lar) köyüne, oradan üç saatte (Eski Zağra) şehrine vardyk.

Buradan Tuna yalılarına doğru giderek Eski - Zağra'dan geçüp, Derbent köyüne geldik, örfi tekâliften muaf, hıristi- yan köyüdür. Filibe nazırı tarafından zaptolunur. Buradan bir saatta Tunca nehri kenarmda ve çimenlik bir vâdide Es- ki-Zağra ılıcasına geldik.

Zağralılar her sene kiraz mevsiminde bu hamama girüp. yıkanır- lar. Gayet faydalı suyu vardır. Havuzu dardır. Küçük bir kubbesi var- dır. Tunca nehri çimenlik olmakla hakir, at ile geçmek istedim. At kulağına kadar çamura gömüldü. Çabaladıkça battığını gördüm. Al- lah'a şükür sür'atll davranarak piyadece güçlükle kendimi kurtarabil dim. Meğer çonıbul batak imiş... Adamlarını ılıcadan adamlar bularak scyishânelcriııiıı çember kulaklarını çizüp, bağladılar. (Yisa Tere mo- la) diye çeküp, kurtardılar. Hakir, mecburen ılıcada yıkandım. Atı da. Tunca'da yıkadılar. Ve yüklerimizi kuruttular. Tunca nehrini atİarla geçtik, liu nehir Torba Kurutan dağlarından gelup, Edirne içinde Ml- hal köprüsü altında Meriç,e karışır. Buradan bir saatte müflis köyü- ne, oradan da Kızanlık kasabasına geldik.

Kızanlık Kasabası:

Rumeli eyâletinde harman sancağı toprağında voyvoda- lık ve yüzelli akçelik kazâdır. Mahkemesi tâ şehrin ortasında keçi deresi suyu üstündeki bir köşktür. Kethüdâ-yeri, yeniçe- ri serdarı, muhtesibi, bac memuru, haraç ağası, Şehir kethü- dâsı vardır. Bir bayır dibinde olup, kıble tarafı İsliıııye ka- sabasına kadar sahradır. Bir ucu Sofya yanındaki İrlâdi ka- sabasına varır. Verimli ye geniş bir yerdir. Sekiz mihrabı vardır. Sarıca Paşa câmisi, Ali Bey oğlu, İskender câmisi meş-
==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.