FANDOMEÇS/9/260 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/262


hurdur. Yedi mahalle olup, müslümanı çok, hııistiyanı azdır. Ahâlisi yörükdür. Bin altmış adet alçak evleri vardır. Sinan efendi hamamı, yakınında haraççı Mustafa ağamızın evi, yüksek ve mükellefdir. İki medre^eki vardır. Saruca Paşa medresesi, İskender Bey medresesi... Câmiinde tefsir okunur, bu şehirde bilginlere hürmet, ederler- Üç tekkesi, iki hamamı vardır. Biri İskender Bey hamamıdır. Diğeri Sinan efendi ha- mamıdır. Çarşısında güzel bir hanı- üçyüz dükkânı vardır. Pabuççu dükkânları pek çoktur. Kahvchâneleri,' berber dük- kânları güzeldir. Şıralı üzümü, elması, beyaz somunu bol vc meşhurdur. Sonra bir saatte (Keçideıesi köyüne) geldik. Yüksek bir dağ dibinde, dörtyijz eyii, hıı-istiyan köyü ve zeâ- mettir. Kızanlığa giden sular, burada bir kayadan çıkar. Bu- rada haraççı Mustafa ağa kardeşimle buluşup, bir bağa kdn- duk. Bütün tayınlarımı verdikten baş!:a hakire bii' at ih- san etti. Buradan sonra Hasküy'e 'geldik* imardır. Deli Mustafa Beşeler, Mahmud bu Kiiyün hanedanıdırlar.

Buradan geçerek Obiıdca köyüne geldik. Şıpka dağı dibin- de müslüman köyüdür. Bir câmii, ıkiyüz ev vardır. Bura- dan Kadir oğlu Veli Çelebi adlı ağadan arkadaşlar alıp, sa- bahleyin Şıbka köyüne çıktık Tâ tepesine iki saatte zorla çıkıldı. Oradan kızanlık şahrası yer yüzünde nakış gibi gö- rünür. Bu, yüksek dağıiı tepesinden baş aşağı giderken ya- rım saatlik yer Kırkkilise zeâmetiıjindir. Onlardan beşyüz adet silâhlı adamlar yetişüp, bize geldiler. Biz de otuzaltı kişiydik. Hepimiz bir yere gelerek; gaafil gitmemek '-gerektir diye kimimiz piyâde, kimimiz atlı hareket ettik.

Hakirin Sergüzeşti:

Hu yüksek dağın yarışında öğleye yakın inerken bir dar sarp taş- lık ve haydut pususu yerde düşman iki tarafmızı sarıp, o dar bo- ğazda biz onlara, onlar bize birer yaylım kurşun allık'. Ve yakaya- kaya gelüp, cenk ettik. At işlemez yer olmakla alet ve silâh kulla- nılmayıp, hepimiz piyâde olarak bir savaşa girdik ki tarif olunmaz. Düşman pek çoklu. Hir kere mağlûp olup, perişan olarak orman-
==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.