FANDOMEÇS/9/267 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/269Vidin Kasabası:

880 (1475) tarihinde Bayezid oğlu Fâtih Han yapmıştır. Temelleri görünür. Asıl'kalesi 792 (1389) tarihinde Yıldırım Bayezid zamanında gaazi Evranos Bey tarafından fethedi- lüp, yıkılmıştır. Kümeli eyâletinde sancak beyi merkezi olup, beyinin üçyüzotuzbin akçe hass-ı humâyunu vardır. On iki zeâmet, altmış beş tımardır. Hepsi, paşasının aske- riyle ikibin adam olup, alaybeyişi, çeribaşaşı vardır. Yüzle-* li akçe pâyesiyle şerif kazâdır. Şeyhülislâmı, nakib-ül-eşr^fı vardır. Şimdiki hâkimi, asıp kesmek sâhibi nazırlar nazırı ağadır ki, üçyüz adam ile hükümet eder. Bir hâkimi de ka- pudan olup, on parça fırkatesi ve üçyüz levendleriyle Tuna üzerinde ada ada haydutları tutarak katleder.. Alâ hükü- met olup, (Budin Kapudanlığı) adiyle şöhret almıştır. Güm- rük emini, haraç ağası .şehir subaşısı, dizdarı, sipâhi kethü- dâ-yeri, yeniçeri serdarı, muhtesib ağası, ve bac memuru vardır. Her sene Eflâktan buraya yüzbinlerce okka kaya tu- zu gelir. Yüzbinlerce morine ve mersin balıkları gelüp, hep- si de bac verir. Şehir kethüdâsı, bağ âmili vardır. Bağları güzel değildir.

Budin Kalesinin Yeri:

Tuna nehri kenarında alçak, havâlesiz bir yerde küçük taş bina olup, etrafı beşyüz adımdır. Hendeği alçaksa da çok geniş olup, içi ağız ağıza Tuna suyuyla doludur. Fil bü- yüklüğünde taşları görünür. Şekli yuvarlaktır. Dokuz tâne sağlam kuleleri vardır. Tuna tarafı üç kat hisardır. Bu üç kat olan tarafta hendek yoktur. Bu tarafı tam beşyüz ger- me adımdır. Bu hesaba göre. etrafı bin adımdır. Binâsının duvarı tam yetmiş adet zira' uzunluğundadır. Tuna'ya açı- lan demir kapısı vardır. Dışarı kapısı önünde hendek. üze- rinde asma ağaç köprüsü vardır. Her gece bekçileri bekler ve makaralarla köprüyü kaldırıp, kale kapısına dayarlar. Kale, sular ortasında ada gibi kalır. Kalenin dış kapısı üzerinde celi hat ile beyaz mermer üzerine şu târih vardır:

==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.