FANDOMEÇS/9/270 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/272


dediğine göre,, yirmialtıbin'dörtüm bağ hakkı vardıf. Şıra- sı ve elması meşhurdur.

Ziyaret Yerleri:

(Şairler sultanı zarif Çelel)i,j doğduğu yer bu Vidin'dir. Bu kale yapılırken Sultan. Bayezid veli dairesine giriip, has, nedim olmuş ve yakışıklı cihanı,süsleyen bir genç iken dün- yadan gidüp, kale dibinde gömülmüştür. Buradan ahbaplar- la vedalaşıp, giderken reis-ül-küttab Şami-zâde Mehmed Efendi damadı Kadı-zâfle İbrahim Paşanın^ Niğbolu Paşası olduğunu sefere giderken i>aber alıp; ılgar ederek yedi sa- atte Azpur köyünde konakladık. Sama çayırı denilen sahra- da İbrahim Paşa otağı ile durduğundan o an kendisiyle- bu- luşup, el öptükten sonra (Hay canım Evliya Efendi, safa gel- din. Başın sağolsun. Melek-Alımsd Paşa efendimiz vefat et- li. Hüküm Allah'ın! Sen, ben sağ olalım. Gel seninle Yano- va kazasına gidelim.) diye rica etti. Ve bizi, kapıcıbaşıları arasına alıp askerler arasında tuttu. Her, an- sohbetlerinde bulunup, nedimi olduk. Bu sırada Tuna'ya akan Tomuk nehrini atlarla geçüp, beş saatte Kurşunca kalesine geldik. Oradan (Bane) köyüne geldik. Bane, ılıca demektir. Bu ka- le Fâtih asrında Mahmut Paşa eliyle Suplardan alınmıştır. Vidin toprağında voyvodalıktır, Yüzelli akçelik kazadır. Ket- hüdâ-yeri, yeniçeri serdarı, kale dizdarı, elli hisar- neferi ve . muhtesibi vardfr. Kalesi bir yüksek büyükdağ eteğinde sarp kayalar üzerinde havaleli taş binâ olup, .harab olmuşken Celâl Abaza Paşa Budin valisi olduğu sırada kulelerini tah- tamla örtmüş ve'kâfi miktarda nefer, top ve cephâne koy- muştur. Hendeği yoktur. İ^nde bir kaç adam nöbetle kale- yi bekler1. Diğer askerleri aşağıda kırk, 611i evli bir müşlü- man köyünde otururlar.. Buranın kıble tarafındaki dağla- rın ardında altı saat mesafede Niş kalesi-vardır.1 Kaleden batıya ikibin adım gidüp, Ç^nya kasabasın^ vardık. Bir yaylada ikiyüz tahta örtülü evden ibârettır. Dört mahallisi. a]tı mihrabı var. İkisi kurşunla örtülü kubbeli câmidir, dört==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.