FANDOM

EÇS/9/273 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/275154 zeâmet ve tımarı vardır. Askeri ikibin olup, bu serhadlerde,zeâmet ve tımar erbabı meşhurdur.Hangi gâzaya giderlerse zaferle dönerler.Alaybeyi,ve çeri başları gayet şecâatli ve bahadırdır.Ecnebiyi zâbit etmezler.Yüzelli akçe pâyesi ile âlâ kazâdır.Sekiz kazâlık yer olup,sefer sırasında cebeliler ile 3.600 asker çıkarır.Alaylarında çoğu çatal atlılardır.Yularları kollarında olup,atları asla birbirinden ayrılmaz.Başlrına samur,tilki ve ayı postları vardır.Koltukları atlarında karakuş kanatları bağlıdır.Ellerinde kurt derisi arılı olup,silâhları kendilerini âcayip şekle koyar.Korkunç ve düşmana karşı gökten inmiş bir belâ gibi zafer kazanan askerlerdir.
    Mitroviçe Şehrinin Yeri:  Bir Mitroviçe de Bosna eyâleti hududunda vardır ki,kalesi harab ve kasabası mâmurdur.Amma bu Mitroviçe,Sirem eyâletinde olup,süslü ve şehir gibi bir kasabadır.Sava nehri kenarında oniki mahalledir.(Bey,Aşağı,Yukarı,Çarşı,Beyazit,Memi Bey,Bayram,Ağa,Hünkâr,Murad Paşa)mahalleleri meşhurlardır.Oniki mihrab olup,Küçük Çarşıda Gaazi Beyazıt Bey,Aşağı Çarşıda Memi Bey,Büyük Çarşı meydanında Bayram,Ağa,Hünkâr,Murat Paşa câmileri meşhur olanlardır.Yukarıdaki Murat Paşa câmiinin cemâati çoktur.Kâdir yapı ve kiremit örtülüdür.Altı mescidi var.Binbeşyüz adet tahta şendirle örtülü,alçak ve bazı yerlerde 2 katlı evler var.Ama kadir bina ve kiremitli güzel evler vardır.Hepsi Hanefi meshefindedir.Beş adet medresesi vardır.Gazi Beyazıd Bey,Bayram Bey,Murad Paşa Medreseleri meşhurdur.Camilerinde sabah akşam,hadis,fıkıh ve ferahiz okunur.On adet çocuk mektebi vardır.Câmii sahiplerinin hayratıdır.Çocukları ilim ile meşhur değillerdir.Hepsi yiğitliğe heves edip, asma,kesme ile meşgul olurlar.Üç adet tekkesi,üç hamamı vardır.Biri işlemez ama ikincisi gece, gündüz işler.Biri,çarşısı içinde Gaazi Beyazıd Bey hamamı olup, gayet güzelmiş.


               = = İç Linkler = =

= = Dış Linkler = =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.