FANDOMEÇS/9/283 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/285Geçüp, Ösek yakınında Darde kalesi köprüsü altından geçüp, Tuna nehrine karışır.
Çarşı, Pazar ve Panayırı:

   Ösek kalesinin güneyinde şehirden alarga bir palanga vardır. Eğer ev ve topları olsaydı bir kale olurdu. Etrafı dörtbin adımlık bir panayır yeridir. Yani yılda bir kere Pazar olacak yer demektir…. Bu kârhânenin içi satranç gibi hendese ilmi üzerine yol yol tertip edilüp, bin adet dükkânlar yapılmıştır. Hangi sokaktan baksan çarşının öte başları görünür. Bir tarafı atlar için ahırlar bir tarafı arabalar, duracak meydanlar ve kale kapısı gibi batı tarafları altlı üstlü odalar ile imar olunmuş büyük bir binâdır.Kâğir değil, ahşabdır. Kiraz mevsimi gelince veya sonbahar olunca Rum, Arab, Acem ve diğer iklimlerden yüzbinlden fazla tüccar bezirganlar ğelüp, bu kalede durup, herkes eşyasına göre bir yerde eşyasını teşhir eder. Bir taraftan da bütün bir vilayet alisi bu kaleden dışarıda çadırları ile konup bir çamapır pazarı olur ki, târif olunmaz. Bu şekilde panayır yerleri adeta deryası olunca Pajga paşası bütün askeri, çadırı ve eşyasıyle bir tarafta pürsilâh hazır dururlar. Kazaz ağaları üçbir adet cengâver, dilâver yiğitleri ile bu panayırın bir tarafına konup, gece gündüz bütün tüccarları muhafaza ettiklerinden artık bütün tüccarlar mallarını meydana çıkarup, kırk gün kırk gece alışveriş yapıp, nice bin yükler çözülüp, satılır. Nice bin yükler alınıp sahralarında hayvan ve binek makulesi şeyleri satılır. Kırkıncı gün olunca herkes satılık eşyasını beraberlerinde Kanije askerleriyle giderler. Tüccarlarından senelik dükkan hakkı adıyla yedi, sekizbin kuruş alırlır. Burası Kanije fütihi İbrahim Paşanın hayrâtıdır. 
   Ahali ve Elbisesi Ösekliler hep serhadli kalpağa ve çeşitli gümüş düğmeli çuha dolamalar giyüp gezerler. Dilleri Macarcadır. Havası
                  = = İç Linkler = =

= = Dış Linkler = =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.