FANDOMEÇS/9/296 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/298Medreseleri:

Beş adet bilginler ve müfessiler dar-ül-tedrisi vardır. Eski olup, iç kalede olan Eflatun’un medreseleri vardır ki, yetmiş adet kisra taklı ve havarnak köşklü hücrelerdir. Bunların da her birinde birer çeşit sanatlı işler vardır ki, tasvirinde insan güçlük çeker. Eski zamanda bu medresede işrakiyun ve meşaiyundan (1)' birçok talebe oturup, bütün acaib be garib bilgileri hocalarından öğrenirlermiş. Ama şimdi ki halde bu hücrelerde kale neferleri oturup, zevk ederler. Sonra Zigetvar kapısının dışarısında (Yakovalı' Hasan Paşa Medresesi) vardır ki, camiinin avlusunda olup, talebesi çoktur.(1) İş'rakiyun(pytogaros)felsefesi yolunda olanlara,(meşaiyun) da, derslerini gezinerek veren Aristo felsefesi yolunda olanlara denir.

Yine Zigetvar kapısının içinde (Memi Pa'şa Medresesi)' vardır. On bir adet kadar da ebced okuyan çocuk mektepleri vardır ki, cami sahiplerinin hayırlarıdır.Tekkeleri:

Altı adet tekkesi vardır. Hepsinden mamur ve mükellef olanı (Yakovalı' Hasan Paşa’nın)' hayratı olan (Hazret-i Mevlana Tekkesi)’dir. Bir irem bağı içinde olan gül ve gülistan içinde bülbüller nay ve kudüm sesini işittikleri vakit onlar da çeşitli ötüşlerle bütün dinleyenlere can bağışlar. Semahane meydanı, mutripler mahfili, Mesnevi okuyanlar yeri ve kürsüsü ile gayet sanatlı mahfil ve mihrabları vardır ki, tarifi imkânsızdır. Haftada iki defa bu muhabbet meydanında sema ve safa oldukta felek çarkı gibi dönerler. Dış avlusunda yetmiş, seksen kadar hücreleri ile süslü mutbağı, kileri ve sairesi vardır. Bütün imaretleri baştanbaşa kurşunla örtülü olup, büyük kâgir binadır. Bu tekke, Hasan Paşa camiine bitişik olmakla beş vakit namaz kılan bütün

= =İÇ LİNKLER= =

= =DIŞ LİNKLER= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.