FANDOM





EÇS/9/7 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/9



çaldırıp, divan yaptı. Kilis kalesi âyanları ve dizdarı ve sul -

tan-zâdeler, Câferbey-zâdeler, daha nice ağa-zâdeler dışarı çı-

kıp, divana gelince görürler ki, bütün düşman askeri için-

de kalmışlar… Hemen general bunları esir edip, zincire vu –

rarak hisar içinde olan gaziler (Elaman) diye kaleyi düş –

mana vire ile verdiler. Düşman sözünde durarak hisardaki-

ler yerli yerlerine çekilip gittiler. O zamandanberi bu kale

Venedikli elinde kalıp, câmileri kilise olmuştur. Bu çok üzü-

cü olay, Sultan İbrahim zamanında olmuştur. Vezirler, Sul-

tan İbrahim’i (Bosna hududunda bir kilise elden gitmiştir)

diye kandırıp, susturmuşlardır.

Kilis kalesinin yeri ve şekilleri:Edit

Bu kalenin dört tarafı çepçevre bir top atımı uzak hava-

leli dağlardır. Ama Groblan? Dağı pek yakın havâledir ki,

Melek-Ahmed Paşanın bir gulâmı hisar içindekilerin birisi-

nin başına bir ok vurup, tepelemiştir. Tâ bu derece yakın

vir havâle dağdır. Ama bu dağlardan aşağı giderken, güyâ

gayyâ deresine inilir gibi olup, kale bu dereler ortasında

kalmıştır. Göğe baş uzamış çeşitli yalçın kayalar üzerinde

altıgen şeklinde şeddadvâri yapısı, tıraşlanmış ve cilalı taşlar

ile vücuda gelmiş bir kavi kaledir. Gerçi havâleleri çoktur

amma aşağı kale dibine varılınca kalenin en tepesi gökte

kalır. Hiçbir şekilde bu kaleye yürüyüş olmayıp, zaptetmek

de mümkün değildir. Meğer kuşatma ile ola… Yahut düş-

man korku ve dehşete düşüp, vire ile teslim ede. Bu kale

güya bir kâse içinde imiş gibi olup, etrafı, kenarları ve ha-

vâleside yerleridir. Kalenin kendisi de kâse içinde bir siv-

ri pilav tepesidir. Ancak bir yolu ve bir kapısı var. İçinde

düşman dolu olup, Allah’a hamdolsun islâm askerine top at-

mıyarak etrafları müslüman gaziler tarafından yağma edil-

dü.Amma kale döğülmedi. Bu Kilis kalesinin batısında dağ

başlarında, deniz kıyısında Venediklinin İspelet kalesi gö-

rünüyordu.

==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.