FANDOM


==

Eğitici Bilişim Teknoloji Formatörlerine Neden İhtiyaç Duyulmuştur? Edit

 • Devletimizin başlattığı e-devlet dönüşüm projeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, e-dönüşüm çatısı altında birçok proje uygulanmaktadır.
 • Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Bilişim teknolojilerinin Bakanlığımızın eğitim faaliyetlerine entegrasyonu konusunda çok çeşitli program ve projeler geliştirilerek ülke genelinde uygulamaya konmaktadır.
 • Bu program ve projeler çerçevesinde eğitilen ve bu eğitimler sonucunda il ve ilçelerde bu kapsamda yürütülen çalışmaları planlayacak, koordine edecek ve uygulayacak personele ihtiyaç duyulması nedeniyle Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri istihdam edilmiştir.

Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatörlerinin Seçimi ve Görevlendirilmesi Edit

 • Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 1993 yılından 2004 yılına kadar çeşitli dönemlerde ihtiyaca göre okullardan personel istenmiş ve bunlar eğitilerek istihdam edilmiştir.
 • 2004 yılından itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından iki yılda bir sınav açılmaktadır. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevlendirilecek Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri bu sınavlardan 50 ve üstü puan alanlar arasından, illere ayrılan kontenjanlar miktarında, puan sıralamasına göre seçilmekte, …………. valilik tarafından 6 aylık geçici görevlendirme çerçevesinde görevlendirilmektedirler.


Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatörlerinin Aldıkları Eğitimler Edit

 • Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4 hafta 120 saatlik Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu.
 • Intel öğretmen projesi için Intel firması tarafından düzenlenen 2 hafta 60 saatlik Intel Öğretmen Programı (karma veya yüz yüze) Eğitimi.
 • Yazarlık Yazılımı Projesi için data teknik firması tarafından düzenlenen 3 hafta 90 saatlik Web Tabanlı İçerik Geliştirme Eğitimi.
 • Cisco Ağ Akademisi Projesi kapsamında Cisco firmasının desteğiyle 60 saat 10 günlük Eğitmen Eğitimi.


Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatörlerinin Çalışma Esasları Edit

 • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görev Yaparlar.
 • Aralarından bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleri organize etmek için İl ve İlçe Bilgisayar Koordinatörleri seçilir.
 • Çalışma saatleri ve yıllık izinleri görev yaptıkları birimin çalışma esaslarına göre düzenlenir.
 • Daha önce katıldıkları eğitim ve seminerler sonucunda, uzmanlaştıkları alanlarda hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlar ve düzenlerler.
 • Teknolojide yaşanan gelişmeleri takip ederek sahip oldukları bilgilerini sürekli güncellerler. Bu çerçevede hizmet içi eğitim faaliyetlerine, fuar, sempozyum, panel, çalışma gezileri v.b etkinliklere görevlerini aksatmayacak şekilde katılırlar.
 • İl ve İlçe Koordinatörlerinin başkanlığında tüm BTS (Bilişim Teknolojileri Sınıflarının) takibinde, yenilenecek ya da yeni kurulacak BTS’ lerin planlamasında ve kurulan BTS’ lerin Teslim Alma Komisyonlarında görev alırlar.
 • BT Sınıfı bulunan ancak ADSL internet hizmeti alt-yapısı hazır olmayan okullara V-SAT Uydu internet hizmeti götürülmesi, ve takibi işlemlerinde koordinasyon ve rehberlik ederler.
 • İl ve ilçelerdeki BT Sınıfı olan okullar için Bilişim Teknolojileri Okul Formatörü ihtiyacını belirler ve görevlendirilmeleri için planlama yaparlar.
 • Görevlendirilen veya görevlendirilecek Bilişim Teknolojileri Okul Formatörleri için 180 saatlik Bilişim Teknolojileri Okul Formatörü Yetiştirme Kursu düzenlerler.
 • Okullarda görevli Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenini ziyaret ederek ihtiyaç ve sorunlarını belirlerler, yeni uygulamalar ve projeler hakkında kendilerine rehberlik ederler.çalışmalarını denetlerler, görevini yapmayanların görevlendirmelerini iptal etmek için gerekli çalışmaları yaparlar.
 • Bilişim teknolojisi sınıflarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlama, bilişim teknoloji sınıflarının halka açılması ve işletilmesi ile ilgili yaşanan sorunları tespit etme ve sorunların giderilmesi ile ilgili çalışmaların planlamasını yapmak için okulları ziyaret ederler.
 • İl ve İlçelerde görev yapan Bilişim Teknolojisi Okul Formatör Öğretmenleri için geliştirme eğitimleri planlar ve düzenlerler.

Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatörlerinin Yürüttüğü Projeler Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.