FANDOM
Evet! Görmemiştir bu âlemde göz

Şu "el-hakku ya'lû"kadar doğru söz!

Hakîkat teâlîdedir dâimâ

O şehbâze mahsûstur i'tilâ!

Hakîkat hubût eylemez yükselir

O mi'râca nerden tenâhî gelir?

Ziyâ,perde-pûş-i zılâl olsa da!

Sadâ,dursa bî-intikaal olsa da!

Hakîkat gurûb eylemez bir zamân

O eyler fezâlarda tayy-i mekân!


Teâmi,tecâhül,tegâfül,inâd

Değil hiç şâyeste-i istinâd!

Bu gerdenkeşî sürsün üç gün meğer

Yalan doğruya âkıbet baş eğer!

Evet!Bir ân için belki perdedir

Güneş nerde?Yoksa bulut nerdedir?

Görünmezse evvelce mâh-ı siyâm

Gelir bir gün elbet olur bedr-i tâm!

Semâvâta korkar da bakmaz isen

Ne hâcet azîzim emîn ol ki sen

Onun nûru yerden de rahşân olur!

Gezen dîde-berpâ nasıl kurtulur?

Tarassud edenler hilâli görür!

Teannüd eden bedre karşı yürür!

Ne lâzım bu nâhak yere iddiâ?

Hatâ başka hak başkadır dâimâ!

Zemin başkadır,âsumân başkadır!

Mekân başkadır,lâmekân başkadır!

Bekaa başkadır,intihâ başkadır!

Ezel başkadır,ibtidâ başkadır!

Haber başka şeydir,iyân başkadır!

Duyan başkadır,anlayan başkadır!

Bilen,bilmeyen bir değil zamân

Filânla filân olmuyor hemzebân!

Garaz bir midir safvet-i kalb ile?

Değildir der garazkâr olanlar bile!

Hakîmin birinden işitmiş idim

Çocukken bakın ezber etmiş idim:


Tedâvisi en müşkil,en güç maraz

Garazdır,garazdır,garazdır,garaz!

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.