FANDOM


Şablon:ESK soruşturma Şablon:ESK soruşturma bakınız Şablon:MİA sorusturma bakınız

2- SORUŞTURMANIN KONUSU, KAPSAMI, USULÜ VE YETKİ :

15.07.2016 günü tüm ülkede FETÖ/PDY mensupları tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan ve yukarıda açıklanan darbe kalkışması sonrası, örgütün mülkiye teşkilatındaki mevcudiyeti de dikkate alınarak FETÖ/PDY mensubu vali, kaymakam ve aynı statüde bulunan vali yardımcıları, kaymakam adayları ve başmüfettişler hakkında, darbe tehlikesinin tam olarak bertaraf edilemediğinden ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçüstü hali nedeniyle genel hükümlere istinaden, tespit edilen veya bakanlık tarafından görevden uzaklaştırılmak suretiyle ihbar edilen kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalara başlanıldığı,

Soruşturma aşamasında, 06.01.2017 gün ve 29940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 680 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 161/6. fıkrasında, Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, şeklinde değişiklik yapılmış olması nedeniyle, []Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı]] tarafından başlatılan ve Ankara'ya gönderilen soruşturma dosyası hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin son görev yeri itibariyle yetkisizlik kararı verilerek Antalya CBS'ye gönderilmiş, ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 05/09/2017 tarihi itibariyle Adana Bölge Adliyesi Mahkemesi'nin faaliyete geçmesi ve Mersin ilinin Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresine bağlanması üzerine bölgemiz yargı çevresinde Mersin Vali Yardımcısı olarak görevli şüpheli yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımıza yetkisizlik kararı ile gönderilen soruşturmaya 2017/66402 sayılı dosya üzerinden devam olunmuştur.

Yine; 5271 sayılı CMK' nın CMK/161/8 maddesinde “ Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26 ncı maddesi hükmü saklıdır” şeklindeki düzenleme de dikkate alındığında,

Anayasayı ihlâl, yasama organına karşı suç, hükûmete karşı suç, silahlı örgüt kurmak veya yönetmek, silahlı örgüte üye olmak suçlarının ağır cezayı gerektiren eylemler oluşu, doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında silahlı örgüt kurmak veya yönetmek, silahlı örgüte üye olmak suçlarının temadi eden suçlardan olduğu yönündeki kararlar, temadi eden suçlarda kesintinin failin yakalandığı an, kesinti anının suçun işlendiği an olarak kabul edilmesi, bu nedenle şüpheli hakkında üzerlerine atılı suçların niteliği de gözetilerek doğrudan soruşturma yürütülmek suretiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu' nun CMK/161/6 ve CMK/161/8 maddelerinin uygulanması gerektiği tartışmasızdır.

Şablon:MİA soruşturma

Şablon:Sorusturma
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.