FANDOM


Bakınız

Şablon:DSbakınız d


Denetimli Serbestlik Hukuk Ceza hukuku 5237 sayılı TCK 765 sayılı TCK Mülga CMK CTEGM CGTİK İnfaz Kanunu İnfaz ​انفاذ​ Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Adli kontrol tedbiri (Yurt dışı yasağı TCK 109- Ev hapsi) Şartlı tahliye Madde 107-
İnfaz şekilleri-Ev hapsi Evde infaz veya Koruma tedbiri uygulaması ya da Adli kontrol tedbiri
Kavramlar Denetimli Serbestlik Adli kontrol Adli kontrol tedbiri Ev hapsi Konutta infaz Elektronik kelepçe Şartlı tahliye Koruma tedbiri 442.000 kişi denetimli serbestlikte Cezaevleri kapasitesi
Kurumlar=DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI [1] Mersin Denetim Serbestlik Müdürlüğü
Mevzuat[2] :Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun/Denetimli Serbestlik 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tür ve Şekilleri :Denetimli serbestlik şekilleri: Adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, adli para cezası karşılığı kamuya yararlı çalışma, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik seçenek yaptırımlar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma hükmün açıklanmasını geri bırakılması erteleme süresinde denetimli serbestlik etkin pişmanlık çocukların denetim altına alınması konutta infaz koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik Ev hapsi Elektronik kelepçe Elektronik kelepçe yasası
Evreleri:Soruşturma Evresinde Denetimli Serbestlik Kovuşturma Evresinde Denetimli Serbestlik Kovuşturma sonrası Evrede Denetimli Serbestlik Salıverme sonrası Evrede Denetimli Serbestlik Adli kontrol ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde Denetimli Serbestlik - Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile denetim süresi içindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi evrelerinde Denetimli Serbestlik görev ve sorumlulukları vardır. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı İş Arama İzni- Cezanın Konutta İnfazı ile İlgili İşlemler
Mütealalar DS/Eşi sözlük

IMG 20180702 164431 (2)
IMG 20180702 164351

Elektronik izleme ünitesi

IMG 20180702 164431 (2)

Menzil testi probleminde tutulması gereken tutanağa örnek. Zira menzil aşımından başınız sıkıntıya girebilir.Eyüp Sabri Kartal da DSM personeline ısrarla bu tutanağı tutturmuştur. Tecrübeli bir kamu yöneticisi olarak, böyle bir problemin olabileceğini öngörebilmiştir. Aşağıdaki DSM nin Ankara'dan tacizlerine ilişkin arama screenshot çıktılarından kolaylıkla anlaşılmaktadır.

Screenshot 2018-10-12-20-53-05

Ankara Denetimli Serbestlik Merkezinin ihlal diye aradıkları saatler, hep uyku saati: Çoğu kibar olsa da bazıları sert bir tonda azarlar edayla "SEN neredeydin?" gibi yargısal, yargıçsal edalardan sorular sorabiliyor. Mesela: *1.10.2018 gece 01.38 de yatak odanızda istirahatta iken sizi 03122237650 numaralı telefondan arıyorlar. Tabii siz de uyku sersemi sık sık rahatsız edilmekten mütevvellit rahatsızlığınızı belirtiyorsunuz. 1.10.2018 de *29.9.2018 günü gece 11.15 de uykunuzda taciz ediyorlar. 27.9.2018 de sabah 08.17 de *23.9.2018 de 23.09 da *

.
Screenshot 2018-10-06-07-20-21

Tacizler: *14.8.2018 saat 06.38 de *14.8.2018 saat 06.25 ve *07.07.2018 de sabah saat 07.49 da

Screenshot 2018-10-06-07-20-03

*15.08.2018 de saat 00.22 de *14.08.2018 saat 06.38 de taciz

Screenshot 2018-10-06-07-19-44


Screenshot 2018-10-06-07-19-24

29.9.2018 de saat 23.09 da *26.08.2018 de saat 00.18 de *26.08.2018 de saat 00.22 de

Screenshot 2018-10-06-07-19-00

* 1.10.2018 de 01.38 de aranıyorum, cevapsız çağrı var. 01.48 de cevabi aramada neredeydin? diye DSM merkezi, tarihinin en kaba uslubuyla azarlanmaya kalkıyor. Karşılık verince de ihlal diye Ankara DSMerkezi Mersin DSMüdürlüğüne bir gün öncesini de katarak ihlal diye talimat yazıyor. hukuk güvenliği ve adil yargılama uygulanan bir yerde bu olamaz.


IMG 20190403 174005

Mersin infaz hakimliğine itiraz 1. Sayfa olaylar ve şikayetler tarzında yapılmıştır .esk itirazı.

IMG 20190403 173755

ESK Mersin infaz hakimliğine dan kararına itirazı 2. Sayfa

IMG 20190403 174227

Mersin denetimli serbestlik müdürlüğünün infaz hakimliğine yazısı


IMG 20190403 174339

Mersin infaz hakimliğinin açılan davada karar almayarak karar almaktan kaçınması ve dava dosyasini sanki savcılığa sunulan bir dilekçe gibi Adana 11.ACM ye dilekçe adı altinda davaya bakmaktan imtina ederek sanki mahkeme değilmiş gibi , havale memuru imiş gibi, sanki ön büro memuru imiş gibi göndermesi. Gönderme tarihi: 9.11.2018

IMG 20190430 020030

mersin denetimli serbestlik müdürlüğü'nün infaz işlemleri değerlendirme kurulu'nun güvenliğine ve hürriyetine ve denetim hizmetlerinin kötüye kullanılmasına ve koruma tedbirlerinin Adil yargılama ilkelerine aykırı olarak kötüye kullanılması yönünde 25 12 1018 tarihinde mersin infaz hakimi düğünde açılan davanın akibetini ve uyarma cezasının kaldırılması yönündeki dilekçenin sonucu talep edilmiştir Buna göre ağır ceza mahkemesinde itirazın dava açilacaktır


ELEKTRONİK İZLEME


Elektronik İzleme

Elektronik izleme; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Yasal Altyapı Edit

Elektronik izleme ile yükümlülerin denetimi; 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun 15/A maddesinde yer alan; “Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.” hükmü gereğince yerine getirilmektedir.

Denetimli serbestlik sisteminde elektronik izleme sistemlerin kullanımı ile infazın yerine getirilmesi mevzuatımızda yer alan altı kanun maddesi hükmü kapsamında yerine getirilmektedir. Bunlar;

  • adli kontrol tedbirleri (CMK 109),
  • kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım (TCK 50),
  • hükmün açıklanmasının geri bırakılması (CMK 231),
  • hapis cezasının konutta çektirilmesi (CGTİHK 110),

"denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı (CGTİHK 105/A) ve "mükerrerlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri (CGTİHK 108)

kararlarıdır.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin yedinci kısım, birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan 101 ila 106’ncı maddelerinde elektronik izleme sisteminin kullanımına yönelik usul ve esaslar düzenlenmiştir.

İzleme Merkezi Edit

Türkiye’de elektronik izleme uygulamalarına başlanılmadan önce, Adalet Bakanlığı tarafından diğer ülke uygulamaları incelenmiş ve gerekli alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 25 Şubat 2012 tarihinde elektronik izleme sistemine ilişkin pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sonrasında elde edinilen tecrübeler ışığında, gerekli yasal düzenlemeler yapılmış, 20 Ocak 2013 tarihinde Elektronik İzleme Merkezi’nin kurulumu tamamlanmıştır.

Bu alandaki en son teknoloji kullanılarak kurulmuş olan izleme merkezi, aynı anda 5.000 kişiyi izleyecek kapasiteye sahip olup; yedi gün, yirmi dört saat esasına göre dört vardiya şeklinde çalışmalarına devam etmektedir.

Merkezi’nin giriş ve çıkışları elektronik sistemlerle kontrol edilmekte, çalışan personelin yükümlülerle yaptıkları görüşmeler ve diğer tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır. Sistemin veri güvenliği ise UYAP bilişim sisteminin denetimi altındadır.

Kullanılmakta Olan Elektronik İzleme Üniteleri Edit

Elektronik izleme kapsamında ülkemizde 4 tür elektronik izleme ünitesi kullanılmaktadır. Bunlar:

(1) Konutun terk edilmemesi amaçlı kullanılan ünite,

(2) Belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi amaçlı kullanılan ünite,

(3) Alkol kullanımı izleme ünitesi ve

(4)Mağdur koruma ünitesi’dir.

ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMİ Edit

Ekipmanlar:

(1)Ev ünitesi ünitesi

(2) GPS ünitesi

(3) Alkol Ünitesi

(4)Mağdur koruma ünitesi

Ev ünitesiEdit

Ev ünitesi iki parçadan oluşur. Biri kişinin ayağına takılan kelepçe (RF verici), ikinci parça ise eve kurulan, ][GSM teknolojisi]] ile izleme merkezi ile haberleşmeyi sağlayan alıcı parçadır. Bu iki parça radyo frekansı sinyali üzerinden birbirleriyle iletişim kurmaktadır. Kurulum aşamasında kişinin ayağına kelepçe takılır. Alıcı parça evin merkezi konumunda bir yere yerleştirilir. Evin tüm sınırları içerisindeki mesafelerde alıcı ünite ile iletişimi sağlanır. İki araç arasındaki mesafenin belirlenen mesafenin dışına çıkması durumunda bu bilgi izleme merkezine iletilir.

GPS ÜnitesiEdit

İki parçadan oluşur. Birinci parça kişinin ayağına takılan kelepçe, ikinci parça ise kişin üzerinde taşıması gereken, GSM hattı üzerinden kişi ile sesli ya da yazılı haberleşmeyi ve izleme merkezi ile karşılıklı veri aktarımını sağlayan alıcı parçadır. Kişinin ayağına kelepçe takıldıktan sonra yaklaşmaması veya girilmemesi gereken bölge merkez tarafında harita üzerinden işaretlenerek sisteme kaydedilir. Kişinin yasaklı bölgelere yaklaşması ya da yasaklı bölgenin dışına çıkılması durumunda merkeze bilgi verilir.

Alkol ÜnitesiEdit

Kesin bir doğrulama ile uzaktan alkol seviyesinin test edilmesini sağlar. Öncelikle kimlik doğrulamasında kullanılmak üzere kişinin yüz fotoğrafı alınır. Ünite aktif edildiğinde belirlenen saat aralığında (örneğin 20.00-24.00 saatleri arasında) belirsiz zamanlarda ve istenilen sayıda test talebi cihaza gönderilir. Cihaz üzerindeki ekrandan kişinin yüzü fotoğraflanır ve kimlik doğrulaması sağlanır. Kişi cihaz üzerindeki alkol ölçüm aparatına üfleme yapar ve alkol düzeyi belirlenir. Bu bilgi merkeze gönderilir.

Mağdur ÜnitesiEdit

Mağdurda bir, failde iki olmak üzere 3 parçadan oluşur. Bir tanesi mağdurun üzerinde taşıması gereken GSM hattı üzerinden mağdur ile sesli ya da yazılı haberleşmeyi ve izleme merkezi ile karşılıklı veri aktarımını sağlayan alıcı ünite ikinci parça failin ayağına takılan kelepçe, üçüncü parça ise failin üzerinde taşıması gereken, GSM hattı üzerinden kişi ile sesli ya da yazılı haberleşmeyi ve izleme merkezi ile karşılıklı veri aktarımını sağlayan alıcı parçadır. Fail ve mağdurun konumlarının harita üzerinden sürekli takibine imkan sağlanır ve birbirlerine yaklaşmaları engellenir. Failin mağdura ya da mağdurun faile yaklaşması durumunda durum merkeze ihlal olarak bildirilir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.