FANDOM


Bakınız

Şablon:EGMbakınız - d {{EGMbakınız}}


EGM
Emniyet - Güvenlik - Asayiş
Emniyet Genel Müdürü
Emniyet Genel Müdürleri
Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu

Polis Akademisi
Polis Akademisi/Personel
Polis Akademisi Disiplin Kurulu
Polis Meslek Yüksek Okulu
Polis Meslek Yüksek Okulu Disiplin Kurulu

İl Emniyet Müdürlüğü
İl EMniyet Müdürü
İl EMniyet Müdürleri
İl Polis Disiplin Kurulu

İlçe Emniyet Müdürü

Emniyet mevzuatı
Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği
Emniyet Teşkilatı Kanunu

 • Kanun Numarası : 3201
 • Kabul Tarihi : 04/06/1937
 • Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/06/1937 Sayı: 3629

Polis Disiplin KurullarıEdit

3201 Ek Madde 4 – ( 19/2/1980-2261/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

illerde, öğretim ve eğitim kurumlarında ve merkezde birer Polis Disiplin Kurulu, Merkezde ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

A) İl Polis Disiplin Kurulu: Edit

Emniyet işleriyle görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında,

——————————

(1)Bu kanuna bağlı kadro cetvelleri, 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile kaldırılmıştır.

B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları: Edit

 • Kurum Müdürünün Başkanlığında,
 • aynı kurumda görevli personel arasında en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik durumunda kıdemli üç amir ile
 • Aynı kurumdaki öğretmenler arasından Genel Müdür tarafından seçilen bir kişinin;

C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu:Edit

Personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;

 • 1. Personel Daire Başkanı,
 • 2. Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir Polis Müşavir Müfettişi veya Polis Başmüfettişi,
 • 3. Genel Müdürlükçe seçilecek bir Daire Başkanı,
 • 4. Hukuk İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürleri arasından Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir Şube Müdürünün;

D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu:Edit

Genel Müdür Başkanlığında;

 • 1. Bakan tarafından görevlendirilecek iki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı,
 • 2. Polis Teftiş Kurulu Başkanı,
 • 3. Hukuk İşleri Daire Başkanının.

Katılması ile oluşur.

B bendi gereğince hangi öğretim ve eğitim kurumunda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve Disiplin Kurulu oluşturulmayan öğretim ve eğitim kurumları personeli hakkında karar vermeğe yetkili kurullar, Bakanlıkça saptanır.

Ek Madde 5 – (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiĢtir.)


Disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. Edit

A) İl Polis Disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki:Edit

 • 1. Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını,
 • 2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezaları,

B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ile kurumdaEdit

öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını,

C) Genel müdürlük merkez disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından; Edit

 • 1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki (8) inci meslek derecesinden (5) inci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezalarını,
 • 2. İl emniyet kadrolarındaki komiser muavini, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını,
 • 3. Genel müdürlük merkez kuruluşu ve öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki komiser muavini, komiser, başkomiserler ile genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını,

D) Genel müdürlük yüksek disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan;Edit

 • 1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden (5) inci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası,
 • 2. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki 4 üncü ve 3 üncü meslek derecelerinde bulunan personel hakkında meslekten çıkarma dışında kalan öteki disiplin cezalarını,

Verebilir.

Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1 inci ve 2 nci meslek derecelerinde bulunanlar hakkında disiplin cezası belirlemeye genel müdürlük ve il kadroları ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki 4 üncü ve 3 üncü meslek derecesinde olan personel için meslekten çıkarma cezası vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir.

Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında, hangi sınıf ve derecede olursa olsun, Devlet memurluğundan çıkarma cezası,genel hükümler çerçevesinde, yalnız Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.

Disiplin kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri, yetkili disiplin kurullarının oluşturulmaması durumunda uygulanacak kurallar ile bu konulara ilişkin öteki hususlar İçişleri Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 6 – (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Emniyet Teşkilatında Emniyet hizmetleri sınıfı dışında diğer sınıflardaki personel hakkında disiplin cezaları:

A) Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardanEdit

B) Genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlaraEdit

Ek Madde 7 ? – (19/2/1980-2261/2 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 1/4/1981 - 2445/1 md.)


Disiplin Kurulunca verilen kararlardan: Edit

A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin; polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile;

B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayı; meslekten çıkarma kararları Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile;

C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayı ile;

Kesinleşir.

(A) ve (B) bentleri uyarınca intikal eden ve Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

İl Polis Disiplin Kurulunca verilen ve vali tarafından uygun görülmeyen kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca; Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile Öğretim ve Eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurullarınca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararlar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.