FANDOM


Bakınız

Şablon:Polisbakınız - d {{Polis}}


Polis - Pulis

Polis/EGM
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Polis/İl
Polis/İlçe]

Polis/Telefon
Polis/Halk rehberi
Polis/MİA
Polis-Jandarma

Polis/Mersin
Polis/Yenişehir
Polis/Bursa
Şablon:Polis - Emniyet mevzuatı - Şablon:Asayiş

Kayılar - Kaylar - Kayalar ismi hangisi doğru?

Kayılar - Kaylar - Kayalar ismi hangisi doğru?

Kayılar - Kaylar - Kayalar - Kazay-ı Cuma isimlerinden hangisi doğru? Tapu Tahrir defterlerindeki adı Kaza-i Cuma yani Cuma kazası yazan ve galat-ı meşhura uyarak ve tapudaki ifadesiyle nam-ı diğer Kayalar kazası olarak adlandırılan yerde bir polis memurunu kızı, babasını anlatırken Polis yerine pulis kullanıyor. Ay-yıldız yerine nene, ay ilen ıldız diyor. 80 yaşlarında nefis bir anlatım. Tok bir ses. Rumeli Türkçesine Almanlar "Fetihçilerin dili" diyor.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Mart 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28247

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU RÜTBELERİNE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/10/2010 tarihli ve 27743 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması iyi derecede olmak,"

"b) Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması iyi derecede olmak,"

"b) Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması iyi derecede olmak,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) En az 10 yıl ve üzeri fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarından başpolis memurluğu için başvuran adaylardan yazılı sınava çağrılacakların sayısı, polis memurlarının toplam sayısının % 15'ini geçemez. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğünce; güvenliğe etki eden faktörler göz önüne alınarak birimlerde güvenlik zafiyeti oluşmayacağının değerlendirilmesi durumunda, yazılı sınava çağrılacakların oranı artırılabilir. Başvuru yapan aday sayısı bu oranı geçtiği takdirde adaylar son başvuru tarihi itibariyle;

a) Meslek kıdemi puanının % 30'u,

b) Eğitim düzeyi puanının % 30'u,

c) Son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının beş katı,

toplanarak oluşturulacak puandan son 5 yılda aldığı her bir disiplin cezası için tespit edilen puanın düşürülmesi esas alınarak sıralanırlar. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir. Aday listelerinin oluşturulmasına ilişkin işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Aday listeleri elektronik ortamda yayınlanır. Aday listelerine yayınlandıktan sonra üç iş günü içerisinde itiraz edilebilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının iki katı, Ek-1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %10'u ile yazılı sınav notunun %70'inin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının on katı, Ek-1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %20'si ile yazılı sınav notunun %20'sinin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının iki katı, Ek-1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %10'u ile yazılı sınav notunun %70'inin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "üç" ibaresi "altı" şeklinde değiştirilmiştir.

"(2) Adli veya idari soruşturması son başvuru tarihi ile atama tarihi arasında sonuçlanan personelden; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların yükselme ve atama işlemleri cezalarının kesinleştiği tarihten başlamak üzere alınan ceza süresi kadar ertelenir. Atama tarihine kadar soruşturması neticelenmemiş olanların yükselme ve atama işlemleri soruşturmaları neticeleninceye kadar durdurulur; soruşturma sonucunda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların atamaları, kıdemleri emsallerinin atandığı tarihten başlamak üzere ceza süresi kadar ertelenmek sureti ile yapılır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye yükselme tarihi esas alınarak bulunduğu rütbede geçirilen süre, sürelerin eşit olması durumunda son üç performans değerlendirme puanının ortalaması yüksek, performans değerlendirme puanlarının eşitliği halinde ödül ve başarı belgesi fazla, ödül ve başarı belgelerinin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar."

"e) Her yetersiz performans değerlendirme puanı için bir yıllık süre,"

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelikte birden fazla sayıda performans değerlendirme puanının kullanılacağı düzenlenen yerlerde, belirtilen sayı kadar performans değerlendirme puanı bulunmaması halinde, mevcut bulunan sayı kadar performans değerlendirme puanı kullanılır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 2 eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 2012 yılında yapılabilecek başpolis memuru alım sınavında; bu Yönetmelikte performans değerlendirme puanının değerlendirmeye alınması öngörülen kısımları için performans değerlendirme puanı dışındaki diğer değerlendirme ölçütleri sırası ile göz önünde bulundurulur."

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/10/2010

27743

|}

Ek bilgi
Tarih 28 Mart 2012
Kaynak 28/03/2012 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası

Şablon:Polis

[[Polis mevzuatı}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.