FANDOM


3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu


1585

EMNĠYET TEġKĠLATI KANUNU?

(1) (2)?

?  ?  ?  ? Kanun Numarası ?  ?  ?  ?  ?  : 3201

?  ?  ?  ? Kabul Tarihi ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  : 4/6/1937

?  ?  ?  ? Yayımlandığı R.Gazete ?  ?  ?  ?  ?  ? : Tarih : 12/6/1937 ? Sayı : 3629

?  ?  ?  ? Yayımlandığı Düstur ?  ?  : Tertip : 3 Cilt : 18 ? Sayfa : 317

  • *

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyati",

Cilt: 1 ?  ?  ?  ? Sayfa: 245

  • *

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara

göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

  • *

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre

düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

  • *

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 1 – Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür.

?  ?  ?  ?  ?  ? Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma?

Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtasile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile ordu?

kuvvetlerinden istifade eder.

——————————

(1) Bu kanunun;

?  ? a) Polis Enstitüsünün yüksek öğrenimine ilişkin bütün hükümleri 28/11/1984 tarih ve 3087 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile?

yürürlükten kaldırılmıştır.

?  ? b) Memurların hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve?

sorumluluklarını ve özlük haklarını düzenliyen hükümleri 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 237 nci maddesinin 31/7/1970 tarih?

ve 1327 sayılı kanunla değişik (b) bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

?  ? c) 10/3/1983 tarih ve 2803 sayılı Kanuna aykırı hükümleri, anılan kanunun 25 inci maddesinin b/3. fıkrası gereğince Jandarma Teşkilatı?

için uygulanmaz.

(2) a) Bu kanunda düzenlenen atama usulüne dair konularda, 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.

?  ? b) Bu kanunda geçen Tetkik Başmemuru ve Tetkik Memuru ibareleri 24/2/1954 tarih ve 6276 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ? ile "sivil?

başmemur (Dedektif)" ve "sivil memur (Dedektif), olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.1586

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 2 – Dahiliye Vekilinin riyaseti altında Büyük Erkanıharbiyenin bir mümessili ile Emniyet Umum Müdürü,?

Jandarma ? ve Gümrük ve Orman Umum Komutanları ve Vekaletçe seçilecek lüzumu kadar umumi müfettiş ve validen?

mürekkep bir emniyet komisyonu teşkil edilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu Komisyon Ankara'da bulunan azaları ile her ay umumi müfettiş ve valilerin iştirakile de en az senede bir defa?

Dahiliye Vekilinin lüzum gördüğü zamanlarda toplanır ve memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerini tetkik ile istişari?

mütalaasını bildirir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Dahiliye Vekili lüzum gördüğü zamanlarda diğer alakalı vekaletlerden birer mümessil göndermesini talep edebilir

?  ?  ?  ?  ?  ? Komisyon raportörü Emniyet Umum Müdürüdür.

Madde 3 – (DeğiĢik: 15/6/1938 - 3452/1 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Zabıta teşkilatı: Umumi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrılır.

Umumi zabıta : Silahlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma) dır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Hususi zabıta : Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören?

zabıta kuvvetleridir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı bu kanun hükümlerine tabidir. Jandarma ve?

hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları nizamname?

ile tesbit edilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 4 – (DeğiĢik: 28/12/1972 - 1649/1 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır.

Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal?

laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa?

olunur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Her hizmet bölümü için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğerine aktarılmada gözönünde?

bulundurulacak esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 5 – Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli, motörlü ve canlı,?

cansız diğer vasıtalarla teçhiz edilen kısımdır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 6 – Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan kısımdır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Makamları:

Madde 7 – (Mülga: 26/8/1988 - KHK - 341/4 md; Aynen kabul: 12/1/l989 - 3518/4 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Teşkilatı Bölümleri?

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 8 – (DeğiĢik: 15/6/1938 - 3452/2 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis: İdari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır.

——————————

(1) ?  ? Ayrıca, Polis Çevik Kuvvetleri Kuruluşu İçin Ek 12. ve Ek l8 inci maddelere bakınız.1587

?  ?  ?  ?  ?  ? Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir?

kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu kanun hükümlerine tabi tutulurlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat nisbetinde olmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosundaki şube?

müdürü, emniyet amiri başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis adedi İcra Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir ve?

o zamana kadar belediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarına göre ilave edilen bu kadrolara tayin edilirler

?  ?  ?  ?  ?  ? Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alınacak belediye zabıtası maaş ve?

masrafları İcra Vekilleri Heyeti kararile Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 9 – A) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır.

?  ?  ?  ?  ?  ? B) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallük eden işlerle mükellef olan kısımdır.

C) Adli polis; asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum?

Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin tamamı veya bir kısmı adli polis olarak?

tefrik edilebilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 10 – Adli polis toplu olarak veya mıntakalara ihtiyaç nisbetinde tevzi edilmiş bir halde bulundurulur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Adli polis, adli tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde, mafevklerinin emrindedir.

Madde 11 – Mahalli vakalar hakkında malümat istemek ve teknik, muhasebe, levazım ve zat işlerine ait muameleleri?

idare etmek hususunda, Emniyet Umum Müdürlüğü vilayet emniyet teşkilatile ve vilayet emniyet müdürlüğü vilayet?

dahilindeki emniyet teşkilatiyle ve kaza emniyet amirliği de kaza dahilindeki emniyet teşkilatile re'sen muhabereye?

salahiyetlidir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 12 ? – Adli işlere mütaallik tahkikat; salahiyetli adli otoritelerin direktifleri altında ve kanunlarına tevfikan?

yalnız adli zabıtaya yaptırılır. Polis teşkilatı yapılmıyan yerlerde teşkilat yapılıncaya kadar adli polis vazifeleri diğer zabıta?

tarafından yapılır. İdari zabıta adli zabıtaya icabında veya Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi üzerine yardımla?

mükelleftir.

?  ?  ?  ?  ?  ? İdari polis adli zabıta vazifesini tahrik eden herhangi bir hal karşısında kaldığı takdirde bir taraftan adli zabıta?

vazifesini ifa etmekle beraber, diğer taraftan adli zabıtayı haberdar eder ve adli zabıta gelince işi ona devreder. Adli zabıta?

vazifesini gerek aslen ve gerek yardım suretile gören zabıta memurları hakkında bu vazifeden mütevellit suçlardan dolayı?

Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununa göre takibat yapılır.1588

?  ?  ?  ?  ?  ? Rütbeler, Meslek Dereceleri ve Görev Unvanları?

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 13 – (DeğiĢik 10/3/1993 - 3870/1 md.)?

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanları aşağıda gösterilmiştir.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Meslek

Rütbeler ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? dereceleri ?  ?  ? Görev Unvanları ?

Sınıf Üstü ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Derece

Emniyet Müdürü ?  ?  ?  ? Üstü ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Genel Müdürü

Birinci Sınıf ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı,

Emniyet Müdürü ?  ?  ?  ? 1 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü, Özel Güvenlik Denetleme?

Başkanı,

(9)

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 2 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü, Polis Baş Müfettişi,?

Emniyet Müdürü Polis Akademisi Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis?

Okulu Müdürü, Polis Koleji Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü,?

Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü, TBMM Koruma Müdürü, Başbakanlık Koruma?

Müdürü, Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Dekan?

Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü , Polis Meslek Eğitim Merkezi?

Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Pilot

(2) (6) (7) (8)

İkinci Sınıf

Emniyet Müdürü ?  ?  ?  ? 3 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? (...)?

(3)

Polis Okulu Öğretmeni ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, İl Emniyet?

Müdür Yardımcısı, Polis ? Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Müfettişi, Hukuk?

Müşaviri, Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı,?

Polis Koleji Müdür Yardımcısı, Polis Okulu Müdür Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı?

Koruma Müdür Yardımcısı, TBMM Koruma Müdür Yardımcısı, Başbakanlık?

Koruma Müdür Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Polis Meslek?

Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü ,?

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu?

Üyesi, Havacılık Müdürü, Pilot

(4) (6) (7) (8)

Üçüncü Sınıf

Emniyet Müdürü ?  ?  ?  ? 4 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe?

Emniyet Müdürü, Öğretim Görevlisi, Pilot?

(5) (8)

Dördüncü Sınıf

Emniyet Müdürü ?  ?  ?  ? 5 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Müşaviri,?

Şube Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot, İlçe Emniyet Müdürü?

(5) (8) (9)

Emniyet Amiri ?  ?  ?  ?  ?  ? 6 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri, Birlik Amiri, ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Çevik Kuvvet?

Grup Amiri, Ekipler Amiri, Tim Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı?

(9)

Bu maddede yer alan dipnotlarla ilgili olarak 1588-1 inci sayfaya bakınız.1588-1

(1) ?  ? Madde başlığı "Emniyet Teşkilatının Meslek Dereceleri" iken, 10/3/1993 tarih ve 3870 sayılı Kanun ile metne işlendiği?

şekilde değiştirilmiştir.

(2) ?  ? ―Akademi Başkan Yardımcısı, Dekan Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü‖ unvanları 12/7/2000 tarihli ve?

610 sayılı KHK ile metne eklenmiş daha sonra da 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunla bu unvanlar metinde?

korunmuştur.

(3) ?  ? Bu derecede yer alan ―Polis Akademisi Başkan Yardımcısı‖ ibaresi 12/7/2000 tarihli ve 610 sayılı KHK ile daha sonra?

da 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunla metinden çıkarılmıştır.

(4) ?  ? ―Enstitü Sekreteri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi‖ unvanları 12/7/2000 tarihli ve?

610 sayılı KHK ile metne eklenmiştir. Daha sonra çıkarılan 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunla bu unvanlar?

metinde korunmuş buna ilave olarak aynı kanunla ―Emniyet Müdürü APK Uzmanı‖ da eklenmiştir.

(5) ?  ? ―Öğretim Görevlisi‖ unvanı 12/7/2000 tarihli ve 610 sayılı KHK ile metne eklenmiş daha sonra da aynı unvan?

25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunla metinde korunmuştur.

(6) ? 26/4/2005 tarihli ve 5336 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, görev unvanlarından 2 nci meslek derecesine "Polis Meslek?

Eğitim Merkezi Müdürü", 3 üncü meslek derecesine "Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı" ibareleri eklenmiş?

ve metne işlenmiştir.

(7) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, "Emniyet Müdürü APK Uzmanı" ibareleri "Merkez Emniyet?

Müdürü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(8) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 2 ve 3 üncü meslek derecelerine ―Uçuş Kıymetlendirme?

Kurulu Üyesi‖, 3 üncü meslek derecesine ―Havacılık Müdürü‖ ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu meslek derecelerine?

―Pilot‖ unvanları eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(9) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesi ile ? 1 inci meslek derecesine ―, Özel Güvenlik Denetleme?

Başkanı‖, 5 inci meslek derecesine ―, İlçe Emniyet Müdürü‖ ve 6 ncı meslek derecesine ―, İlçe Emniyet Müdür?

Yardımcısı‖ unvanları eklenmiştir.1588-2

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Meslek

Rütbeler ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? dereceleri ?  ?  ? Görev Unvanları

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Büro Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Sınıflar Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot?

(1) (3)

Başkomiser ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 7 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, İlçe Emniyet Komiseri, Birlik Amiri, Tim?

Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Trafik Kayıt ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı,?

Sınıflar Amiri, Grup Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot?

(1) (3)

Komiser ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 8 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri?

Yardımcısı Sınıf Komiseri, Trafik İstasyonu Amir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot?

(1) (3)

Komiser Yardımcısı ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 9 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri?

Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Öğretim Görevlisi, Pilot?

(1) (3)

Kıdemli Başpolis Memuru?

(4)

?  ? 10 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro?

Memuru, Ekip Memuru?

Başpolis Memuru?

(4)

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 11 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir?

Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru

Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru,?

Polis Memuru?

(4)

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 12 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 14 – (Mülga: 28/12/1972 - 1649/4 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 15 – Beşinci, altıncı yedinci ve sekizinci meslek derecelerine dahil emniyet teşkilatı mensuplarından yüksek mektep mezunu?

olanlar kaymakamlıklara muadildir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bunlar arasında Siyasal Bilgiler Okulu veya lise muadil tahsil görmüş hukuk mezunları kaymakamlıklara ve aynı?

derecedeki kaymakamlar da emniyet müdürlüklerine naklen veya terfian tayin edilebilirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Dördüncü ve daha yukarı meslek derecelerindeki emniyet teşkilatı ? memurlarından yüksek tahsil görmüş olanlar maaşlarının?

miktarına göre o maaşı alan Dahiliye memurlukları derecelerine muadil memurluklara naklen veya terfian tayin olunabilirler.?

(2)

——————————

(1) ? ―Öğretim Görevlisi‖ unvanı 12/7/2000 tarihli ve 610 sayılı KHK ile metne eklenmiştir.Daha sonra çıkarılan 25/4/2001 tarihli ve 4652?

sayılı Kanunla aynı unvanlar korunmuştur.

(2) ? Bu hükmün uygulanmasında Ek 1 inci maddeye bakınız.

(3) ? 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu meslek derecelerine ―Pilot‖ unvanı eklenmiş ve?

metne işlenmiştir.

(4) ? 16/62010 tarihli ve 5997 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ? polis memuru rütbe, meslek?

derecesi ve görev unvanları metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.1589

?  ?  ?  ?  ?  ? Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı?

(1)?

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 16 – (DeğiĢik: 26/8/1988 - KHK 34l/1 md; DeğiĢtirilerek kabul: 12/1/1989-3518/1 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.

?  ?  ?  ?  ?  ? A) Merkez teşkilatı;

(2)

?  ?  ?  ?  ?  ? a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) (Ek: 24/10/2011 – KHK- 661/15 md.) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı,

?  ?  ?  ?  ?  ? c) Hukuk Müşavirliği,

d) Daire Başkanlıklarından,

Meydana gelir.

Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en az üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden, şube müdürlükleri?

veya koruma müdürlükleri en az üç büro amirliğinden meydana gelir.

?  ?  ?  ?  ?  ? B) Taşra teşkilatı;

?  ?  ?  ?  ?  ? İllerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik?

hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur.

?  ?  ?  ?  ?  ? İçişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kurulabilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? C) Yurt dışı teşkilatı;

İçişleri Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname?

esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle?

düzenlenir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 17 – (Mülga : 26/8/1988 - KHK 341/4 md; Aynen kabul: 12/1/1989 - 3518/4 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 18 – (Mülga: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 19 – (Mülga: fıkra bir: 12/7/2000 - KHK - 610/31 md. ; Mülga fıkra iki ila beĢ : 25/4/2001-4651/32 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis Akademisine öğrenci yetiştirmek üzere; polislik mesleğinin gerektirdiği bilgi, disiplin ve bedeni kabiliyete haiz,?

Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı, lise seviyesinde parasız yatılı ve resmi?

üniformalı polis kolejleri açılır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 20 – Vilayetlerde bulundurulacak vilayet emniyet müdürlüklerinin ve kaza emniyet amirliklerinin ve bunların?

şubelerinde bulunacak memurların meslek derecelerini tayin etmek Dahiliye Vekaletine aittir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Vilayet kadrosundan muhtelif derecede memur tefrik edilerek Emniyet Umum Müdürlüğü daire ve şubelerinde?

kullanılabileceği gibi, merkez kadrosundaki muhtelif derecede memurlar dahi aynı surette vilayetlerde kullanılabilir.

––––––––––––––––––––––

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulması ve bunun?

görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle; Emniyet Genel Müdürlüğünün teşkilat?

kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 5436 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ? ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme?

Daire Başkanlığı kurulmuştur.

(2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 15 inci maddesiyle bu bende (a) alt bendinden sonra gelmek üzere (b) alt bendi eklenmiş ve?

mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.1590

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 21 ? – Emniyet Umum Müdürlüğü büro şefliklerinde ve İstanbul, Ankara ve birinci, ikinci sınıf emniyet?

müdürlüklerinin şube müdür muavinliklerinde birinci ve ikinci sınıf emniyet amirleri kullanılabilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 22 – Lüzum görülen vilayetlerde munhasıran emniyet polis memurları ile ailelerinin sıhhat hallerile meşgul?

olmak üzere icabı kadar hekim istihdam olunur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Mesleğe kabul ve enstitü ve mekteplerde tahsil şartları

Madde 23 – (Mülga: 16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 - 3600/3 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 24 – (Mülga: 16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 - 3600/3

md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 25 – (Mülga: 16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 - 3600/3 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 26 – (DeğiĢik: 15/4/1959 - 7257/1 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Altıncı ve daha yukarıdaki meslek derecelerindeki memurların Hukuk veya Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunu?

olmaları şarttır. Ancak ihtisaslarından istifade edileceği Vekaletçe takdir edilen diğer yüksek mektep mezunları ve bu kanuna

göre meslek dahilinde yüksek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu derecelere tayin olunabilirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Liseden veya Polis Kolejinden mezun başkomiserlerle ikinci sınıf emniyet amirlerinden terfi için muvafık sicil almak?

şartiyle Polis Enstitüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet teşkilatı kadroları?

dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar. Bunlar da altıncı meslek derecesiyle daha yukarı derecelerdeki memurluklara?

tayin olunabilirler.1591

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 27 – (Mülga: 28/11/1984 - 3087/38 md; Yeniden düzenleme: 26/8/1988 - KHK 341/2 md; DeğiĢtirilerek?

kabul: 12/1/l989 - 3518/2 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan alanlarda eleman yetiştirmek üzere;

a) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında; iaşe, ibate ve öğrenimle ilgili masrafları ile yönetmelikle belirlenecek?

harçlık ve diğer istihkakları Devletçe karşılanmak üzere öğrenci okutabilir. (Öğrenciler, mecburi hizmet hususunda 3087?

sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabidirler. Öğrencilerin statüleri ile ilgili iş ? ve işlemler Polis Akademisi?

Başkanlığınca yürütülür.)

?  ?  ?  ?  ?  ? b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü, master veya doktora programlarına?

öğrenci gönderebilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 28 – 33 – (Mülga: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 34 – (Mülga: 13/9/1943 - 4489/8 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 35 – Polis köpek ve kuşları gibi hayvanların yetiştirme tarzlarını ve motörlü vasıtaları kullanma usullerini?

tatbikı bir şekilde öğrenmek için polis ve komiserlerden ecnebi memleketlere stajiyerler gönderilebilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 36 ? – Vilayet emniyet müdürleri, vilayet ve kaza kadrolarında, Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya Polis?

Mektebini muvaffakıyetle ikmal etmiş olan polislerden kadronun müsaadesi nisbetinde ve umumi vazifelere halel gelmiyecek?

şekilde kafi derecede memur ayırarak sivil polislikte istihdam edebilirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu şekilde sivil polise ayrılan polisler, en aşağı altı ay ve en çok bir sene meslekte staj devresi geçirmiye?

mecburdurlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu müddet içinde sivil sınıf için lazım olan vasıf ve şartları haiz olmadıkları anlaşılanlar, üniformalı sınıfa iade?

olunurlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Kadro içinde orta mektep ve daha yukarı tahsil görmüş olanlar tercihan bu sınıfa tefrik olunurlar.

Madde 37 ? – Sivil staj müddeti içinde ehliyet ve kabiliyet göstererek asli sivil sınıfa nakledilen polisler, Polis?

Enstitüsünün orta tahsil kısmına ve sivil kursuna gönderilirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu kısmı muvaffakiyetle bitirenler çıkış sırasına ve münhallere göre sivil komiser muavinliğine tayin olunurlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 38 – Bu kanunun mer'iyeti tarihinde sivil sınıfta bulunan polis ve komiserler orta tahsil kısmı sivil kursuna?

tedricen gönderilirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 39 – Orta tahsil kısmı ve sivil kursuna iştirak edip de muvaffakiyet gösteremiyen sivil memurlar, üniformalı?

sınıfa nakil ve iade olunurlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 40 – Bu kanunun mer'iyeti tarihinde kadrolarda müstahdem olup da mektep ve meslek tahsillerini görmemiş?

bulunan polis ve komiserler kıdem sırası ile tedricen tahsile gönderilirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 41 ? – Yukarıki maddede yazılı memurlardan tahsillerini muvaffakıyetle ikmal edemiyenler, derecelerile?

mesleğe iade olunurlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 42 – (Mülga: 16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 - 3600/3 md.) 1592

?  ?  ?  ?  ?  ? İntihap ve tayin usulleri

Madde 43 ? – A) Birinci, ikinci ve üçüncü meslek derecelerindeki memurlar vekaletin inhası üzerine müşterek?

kararname ve Reisicumhurun tasdikile,

?  ?  ?  ?  ?  ? B) Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci meslek derecelerindeki memurlar, Umum Müdürlük İntihap?

Encümeninin kararı, Umum Müdürün inhası ve Vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile,

?  ?  ?  ?  ?  ? C) Dokuz, on ve on birinci meslek derecelerindeki memurlar Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı ve Umum?

Müdürün inhası üzerine Vekilin tasvibi ile,

?  ?  ?  ?  ?  ? D) On ikinci meslek derecesindeki memurlar ve bu derecedeki stajiyerler, Emniyet Umum Müdürlüğünün veya?

mahalli emniyet müdür ve amirlerinin intihabı ve Emniyet Umum Müdürlüğünün inhası üzerine Vekilin tasvibile tayin?

olunurlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 44 – 46 – (Mülga: 16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 - 3600/3 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 47 ? – Emniyet müfettişliğine ve emniyet müfettiş muavinlik ve sivil memurluklara (Dedektif) meslek?

haricinden herhangi bir zatın tayini caizdir.?

?  ?  ?  ?  ?  ? Bir senelik tecrübe neticesinde kifayetleri tahakkuk ederse bunlar memur ? hukukunu haiz olmak üzere asaleten?

emniyet müfettişlik ve muavinlik ve sivil memurluklara (Dedektif) tayin olunabilirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 48 – 49 – (Mülga: 16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 - 3600/3 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 50 – (Mülga: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 51 – 2270 numaralı kanun mucibince nahiye müdürlüklerinde istihdam edilen komiser muavini ve komiser?

ve başkomiserlerin maaşlarile teçhizat ve elbise bedelleri, Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden verilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Teftiş

Madde 52 ? – Teftiş heyeti reisi, emniyet polis başmüfettişi ve müfettişlerin mesai tarzlarını tesbit, rapor ve?

layihalarını ve tahkikat evrakını tetkik eder ve neticelerini Umum Müdüre bildirir ve bundan başka Umum Müdürün?

göstereceği işleri yapar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 53 – Emniyet polis müfettişleri, emniyet müdürlerile bu derecedeki emniyet müdür muavinlerinden ve Polis?

Enstitüsünün yüksek tahsil ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal eden emniyet amirlerinden tayin olunur.1592-1

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu tahsili ikmal etmiyen emniyet amirleri müfettişlik sınıfına nakil ve tayin olunabilirler. Ancak bunlar birinci sınıf?

emniyet polis müfettişliğinden yukarı terfi edemezler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 54 – Emniyet polis müfettişleri, emniyet ve polis teşkilatını sırf mesleki bakımdan teftiş ederler. Bu hususta?

Vekalet müfettişlerinin hukuk ve salahiyetini haizdirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Terfi ve atama?

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 55 – (DeğiĢik: 12/7/2000 - KHK - 611/1 md.;Aynen Kabul: 6/4/2001-4638/1 Md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis Amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, BaĢkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sınıf?

Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü, 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf?

Üstü Emniyet Müdürüdür.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu rütbelere terfiler, bu maddede öngörülen sınav ve eğitim Ģartı saklı kalmak üzere, kıdem ve liyakata göre?

yapılır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans?

değerlendirme puanı yüksek, performans değerlendirme puanlarının eĢitliği halinde ödül ve takdirnamesi fazla, ödül?

ve takdirnamelerin sayıca eĢitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar.

(3)

?  ?  ?  ?  ?  ? Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl Mart ayında topluca TeĢkilâta duyurulur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Terfiler ve atamalar, kanuni zorunluluk halleri dıĢında her yıl Haziran ayında topluca yapılır.

Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin?

liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük?

Merkez Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür?

Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire?

Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

(2)

(DeğiĢik yedinci fıkra: 13/2/2011-6111/196 md.) Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş?

Emniyet Amirleri ile 4 üncü, 3 üncü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş?

kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini ve ikinci meslek derecesindeki görev unvanlarına ataması yapılacak personeli?

değerlendirmek ve öneride bulunmak üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet?

Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, 1 inci Hukuk?

Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet?

Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder. Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin?

seçimi yönetmelikle düzenlenir.

Kurullar her yıl Mayıs ayı başında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

—————————

(1) Bu madde başlığı ―Terfi‖ iken 12/7/2000 tarihli ve 611 sayılı KHK ile metne ? işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Daha sonra bu başlık,?

6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmek suretiyle kanunlaşmıştır.

(2) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan ―Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi?

Başkanı,― ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve metinden çıkarılmıştır.

(3) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 19 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan ―sicil notu‖ ibaresi ―performans değerlendirme?

puanı‖ ve ―sicil notlarının‖ ibaresi ―performans değerlendirme puanlarının‖ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.1592-2

Rütbelerde belirlenen zorunlu bekleme süreleri sonunda, bir üst rütbeye terfi edebilmek için üst rütbede boş kadro?

bulunması ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı alınmış olması şarttır.?

Ancak, Başkomiserlikten Emniyet Amirliğine ve 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne?

terfi edebilmek için ayrıca, çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak ve Polis Akademisi?

Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamak şarttır.

(1)

Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne?

eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olanlar (A),?

komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur.

İhtiyaç halinde meslekte fiilen altı yılını dolduran, 37 yaşından gün almamış olan ve yönetmelikte belirtilen diğer?

nitelikleri taşıyan polis memurlarından, yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı sınavını kazanıp dokuz?

aydan az olmamak üzere eğitim kursunu başarıyla bitirenler komiser yardımcılığı rütbesine atanır.

Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

? ?

Meslek En Az Bekleme?

Süreleri

Rütbeler Dereceleri (A) (B)

Komiser Yardımcısı 9 4 6

Komiser 8 4 6

Başkomiser 7 3 Yaş Haddi

Emniyet Amiri 6 4

4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 5 3

3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 4 3

2 nci Sınıf Emniyet Müdürü 3 3

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü 2 3

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü 1 Yaş Haddi

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Derece üstü Yaş Haddi

_______________

(1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 19 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan ―olumsuz ? sicil‖ ibaresi ―iyi veya çok iyi performans?

değerlendirme puanı‖ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.1592-3

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.

(DeğiĢik ondördüncü fıkra: 27/4/2005 ? - 5337/1 md.) Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında?

değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, bu?

Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve?

diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o

rütbedeki fiili çalışma süresi içerisinde değerlendirilir. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan?

ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır. ? (Ġptal dördüncü cümle: Ana.Mah.’nin?

31/1/2007 tarihli ve E.: 2005/51, K.:2007/12 sayılı Kararı ile.)

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun?

ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır.?

Her yetersiz performans değerlendirme puanı rütbe terfiini bir yıl geciktirir.

(1)

(B) grubu polis amirlerinden en az dört yıllık yüksek öğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki?

şartlara bağlıdır :

a) Başkomiserlik rütbesinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak.

b) Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bu grup için ayrı yapılacak yazılı sınavda ve meslek içi?

yöneticilik eğitiminde başarılı olmak.

c) Değerlendirme Kurulu kararıyla Emniyet Amiri rütbesine terfi etmiş olmak.

(B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, o yıl itibarıyla (A) grubundan Emniyet Amirliği rütbesine?

terfi edenlerin sayısının % 10'unu geçemez.

Bu şekilde terfi edeceklerin sıralamasında sınav notu esas alınır.

Rütbe terfileri ve sınavlar ile meslek içi yöneticilik eğitim kursları, eğitim tarih ve süreleri ile değerlendirme?

kurullarının çalışmalarına ilişkin esas ve usuller bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde çıkarılacak?

yönetmelikle düzenlenir.

_____________________

––––––––––––––––

(1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 19 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan ? ―olumlu sicil‖ ibaresi ? ―yetersiz ? performans?

değerlendirme puanı‖ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlemiştir.1593

?  ?  ?  ?  ?  ? Meslekten çıkma ve çıkarılma ve mezuniyet

Madde 56 – Bulunduğu sınıf dahilinde iki muhtelif amirden iki terfi müddeti içinde iki fena sicil alanlar ve bir terfi?

müddeti içinde terfiin bir devre geciktirilmesi cezasına uğradığı halde hareketlerini ıslah ettiklerine dair iki muhtelif amirden?

sicil alamayanlar ve her hangi bir suçtan dolayı altı ay veya daha ziyade hapis ve mutlak surette ağır hapis cezasına mahkûm?

olanlar sicillen tekaüde sevkedilirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? (Son fıkra Mülga: 8/6/1949 - 5434/135 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 57 – (Mülga: 8/6/1949 - 5434/135 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 58 – (Mülga:16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 - 3600/3 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 59 – Her ne suretle olursa olsun istifa eden polis ve komiserlerden istifasının kabulü tarihinden itibaren üç?

sene içinde mesleğe dönmeyenler bir daha mesleğe alınmazlar. Üç sene zarfında tekrar polis veya komiserlik sınıflarına avdet?

edenler yine istifa ederlerse tekrar meslekte istihdamları caiz olamaz.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 60 – İstifa etmeksizin veya istifasının kabul edildiği cevabını bir ay beklemeksizin vazifesini terkettiği için?

cezalandırılmış olanlar, tekrar emniyet teşkilatı hizmetine kabul edilmezler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 61 ? – Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin?

verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 62 ? – İzinli memurlar memuriyetlerinin bulunduğu belediye hudutları dahilinde üniforma ile gezdikleri?

takdirde vazifede addolunurlar. Bu mıntaka haricinde mezun olan memurlar üniforma ile gezemezler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 63 – (DeğiĢik: 26/8/1988-KHK 341/3 md; Aynen kabul: 12/1/1989 - 3518/3 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Sağlık nedeniyle izinli veya raporlu olan personel hakkında genel hükümler uygulanır. Ancak, her ne suretle olursa?

olsun atandıkları yerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlığı nedeniyle görevini yapamayacak?

duruma gelenler, Bakanlıkta Genel İdare Hizmetleri sınıfından bir göreve atanırlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 64 ? – Amirlerinden müsaade almaksızın mezuniyet müddetlerini 15 gün tecavüz ettiren emniyet polis?

memurları istifa etmiş addolunurlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? İntihap Encümeni

Madde 65 ? – Merkezde intihap encümeni Emniyet Umum Müdürünün seçeceği bir muavinin reisliği altında daire?

reislerile hukuk işleri müdüründen ve zat işlerine bakan şube müdüründen terekküp eder.

?  ?  ?  ?  ?  ? Reisin bulunmadığı zamanlarda en kıdemli daire reisi riyaset eder. Bu encümenin kararları umum müdürün kabul ve?

tasvibi ve Vekaletin tasdikıle tamam olur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 66 ? – Dördüncü ve daha aşağı meslek derecesindeki memurların intihap işleri ve memurlara verilecek?

takdirname ile bilumum emniyet teşkilatı mensuplarına verilecek para mükafatının miktarını tayin etmek, İntihap?

Encümeninin vazifesi dahilindedir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 67 ? – Vilayetlerde intihap encümenleri, emniyet müdür veya muavinleri veya bunların yerine vazife?

görenlerin riyaseti altında şube müdür veya şeflerinden ve yahut bunların yerine vazife görenlerden teşkil olunur.1594

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu Encümenlerin vazifesi mesleğe girmek istiyenlerin evrakı üzerine kanuni vasıfları haiz olup olmadıklarını tetkik?

etmektir.

?  ?  ?  ?  ?  ? İnzibat Komisyonları ve İnzibati Cezalar

Madde 68 – Emniyet Umum Müdürlüğü İnzıbat Komisyonu, emniyet polis memurlarına disiplin cezası tayininde,?

Vekalet inzıbat komisyonu yerindedir. Bu komisyon Umum Müdürlük muavinlerinden birinin reisliği altında ikinci daire?

reisi, zat ve hukuk işleri şube müdürleriyle Umum Müdürün intihap edeceği bir şube müdüründen teşekkül eder.

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 69 ? – Teşkilatında emniyet müdürü derecesinde şube müdürü bulunan vilayetlerde emniyet inzibat?

komisyonu, emniyet müdür muavininin reisliği altında adli ve zat işlerile meşgul olan şube müdürlerinden terekküp eder.

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 70 – Vilayetlerde ve Polis Enstitüsü ile polis mekteplerinde polis divanları bulunur. Vilayetlerde adli kısım?

reisinin, mekteplerde ve Polis Enstitülerinde, müdürden sonra gelen en büyük rütbeli ve kıdemli amirin reisliğinde kıdemli?

diğer iki amirden teşekkül eder ve bulunduğu mahallin ismini alır. Bu divanlara mahalli polis teşkilatı namına emniyet?

müdürünün tayin edeceği bir polis iştirak eder. Bu polisin de rey hakkı vardır.

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? (Ek: 15/6/1938 - 3452/5 md.): Kararlarda tesavii ara halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyette sayılır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 71 ? – Emniyet Umum Müdürlüğü İnzibat Komisyonu, altıncı meslek derecesinden aşağı derecelerdeki?

emniyet polis memurları hakkında inzibati ceza vermek salahiyetini haizdir. Altıncı, beşinci ve dördüncü meslek?

derecelerinde olanlar hakkında inzibati ceza tayini Vekalet İnzibat Komisyonuna aittir. Bunlardan yukarı meslek derecesinde?

olanlar hakkında Memurin Kanunu hükümleri tatbik olunur.

(2)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 72 ? – Teşkilatında Emniyet Müdürü derecesinde şube müdürü bulunan vilayetlerde komiserlerle bu?

derecedeki memurlara inzibati ceza tayini vilayet emniyet inzibat komisyonuna aittir.

(2)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 73 – Polisler hakkındaki inzibati cezalar, polis divanları tarafından verilir.

(2)

?  ?  ?  ?  ?  ? Divan teşkilatı mümkün olmayan yerlerde inzibati cezaları istilzam eden fiiller hakkındaki tahkikat evrakı, Emniyet?

Umum Müdürlüğünün göstereceği civar inzibat komisyonları veya divanlarına verilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 74 – Emniyet Umum Müdürlüğü, lüzum ve zaruret halinde, her hangi bir tahkikat evrakını yakın diğer bir?

vilayet emniyet inzibat komisyonuna veya polis divanına tevdi edebilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 75 – (DeğiĢik: 15/6/1938 - 3452/6 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunca verilen meslekten ihraç ? cezalarından başka kararlar Umum?

Müdürün tasdikile ve meslekten ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve vekilin tasdikile,

?  ?  ?  ?  ?  ? Vilayet inzibat komisyonlarının meslekten ihraç kararlarından başka kararları valilerin tasdikile ve ihraç kararları?

valilerin tasvibi ve vekilin tasdiki ile,

?  ?  ?  ?  ?  ? Vilayet polis divanlarının; meslekten ihraç cezalarından başka, kararları valilerin tasdiki ve ihraç kararları valilerin?

tasvibi ve vekilin tasdiki ile,

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis enstitüsü ve polis mekteblerindeki polis divanlarının, stajiyerler ile polisler?

hakkında meslekten ihraç cezalarından başka, kararları enstitü veya mek-

——————————

(1) ?  ? Bu hükmün uygulanmasında ek 4 ncü maddeye bakınız.

(2) ?  ? Bu hükmün uygunlanmasında ek 5 inci maddeye bakınız.1595

teb müdürlerinin tasdikı ile ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve vekilin tasdikı ile, tekemmül eder.

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 76 – Vilayet emniyet inzibat komisyonları ile polis divanlarının verecekleri terfiin bir devre geciktirilmesi,?

kıdem tenzili, meslekten ihraç kararlarına; kanuni müddet zarfında itiraz edildiği takdirde, bu kararlar ikinci derecede?

Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunda tetkik edilerek karara raptedilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 77 – (DeğiĢik: 15/6/1938 - 3452/7 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu kanunun 13 üncü maddesinde tesbit edilen emniyet polis memurları haricinde kalan memur ve müstahdemler ile?

muamelat memurları inzibati suçlarından dolayı aldıkları maaş derecesine göre merkez veya vilayetlerdeki inzibat?

komisyonlarına veya polis divanlarına sevk olunurlar.

(2)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 78 – İnzıbat komsiyonları ile polis divanlarının verdikleri ihtar, tevbih ve maaş kat'ı cezaları katidir. Diğer?

cezalar hakkındaki itiraz müddeti cezanın suçlu memura tebliği tarihinden itibaren 15 gündür.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 79 – İnzıbat komisyonları tarafından verilecek bütün cezalar yazılı şekilde tebliğ edilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 80 ? – Meslekten ihraç cezasını mucip bir hareketinden dolayı hizmetine nihayet verilmiş olan emniyet?

teşkilatı memurlarına bir daha meslekte hizmet verilmez. Şu kadar ki, bu fiilden dolayı haklarında adli takibat icra edilenler?

men'i muhakeme veya beraat kararı aldığı veyahut Şurayi Devletçe haklarındaki karar refedildiği takdirde sicillerinin?

müsaadesine göre tekrar meslekte istihdam edilebilirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 81 – Bir memura isnat olunan fiil inzibati cezayı müstelzim olmakla beraber, Türk Ceza Kanunu mucibince?

cezalandırılmayı da istilzam eylediği ve inzibati ceza hakkında karar verilebilmesi için mevcut ? deliller kafi görülmeyerek?

mahkeme hükmüne intizar zarureti bulunduğu kanaati hasıl edildiği takdirde inzıbati cezanın tatbikı, mahkeme kararı?

neticesine talik olunur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 82 – (DeğiĢik: 19/2/1980 - 2261/2 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet örgütü mensuplarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:

?  ?  ?  ?  ?  ? A) Uyarma: Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazıyla bildirmektir.

B) Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazıyla bildirmektir.

?  ?  ?  ?  ?  ? C) Aylık kesme: Memurun 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ç) Kısa süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 4, 6 ve 10 ay için durdurulmasıdır.

D) Uzun süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16, 20 veya 24 ay durdurulmasıdır.

?  ?  ?  ?  ?  ? E) Meslekten çıkarma: Memurun, Emniyet örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten?

çıkarılmasıdır.

?  ?  ?  ?  ?  ? F) Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Bu?

ceza 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve bu kanunda gösterilen yetkili disiplin kurulunca uygulanır.

——————————

(1) ?  ? Bu hükmün uygulanmasında ek 7 ve 8 inci maddelere bakınız.

(2) ?  ? Bu hükmün uygulanmasında ek 6 ncı maddeye bakınız.1596

?  ?  ?  ?  ?  ? Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları,ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı?

veya seçmelerine girmeyi de önler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem ya da durumun, cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre?

içinde yinelenmesinde bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve durumlar?

nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir.

(2)

?  ?  ?  ?  ?  ? Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede performans?

değerlendirme puanı alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

(2)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 83 – Gerek inzibat komisyonları tarafından ve gerek salahiyet dairesinde re'sen verilecek inzibat cezalarını?

icap ettiren fiil ve hareketlerin ne olduğunu ve cezaların derece ve miktarı, polis mesleğinin haiz olduğu hususiyet ve

ehemmiyet gözetilerek tanzim edilecek nizamnamede tayin olunur. Memuriyette ihraç cezası müstesnadır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 84 – İnzibat cezasını re'sen vermek hususundaki salahiyet derecesi aşağıda gösterilmiştir.

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? 1) Dahiliye Vekili:

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet müdürü ve muadili derecede olan bütün emniyet teşkilatı mensuplarına, ihtar, tevbih, maaş kat'ı cezası,

?  ?  ?  ?  ?  ? 2) Vilayetler İdaresi Kanununda valilere verilen salahiyet baki kalmak şartile valiler ve Emniyet Umum Müdürü:

Baş komiser, muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar, tevbih, 10 günlüğe kadar?

maaş kat'ı cezası,

?  ?  ?  ?  ?  ? 3) Kaymakamlar ve emniyet müdürleri ve polis mektep ve Enstitüsü müdürleri:

Başkomiser, muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar, tevbih, üç günlüğe kadar maaş?

kat'ı cezası.

?  ?  ?  ?  ?  ? 4) Emniyet amirleri ve komiserler:

Re'sen vazife gördükleri yerlerde olmak şartiyle, polisler ve muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı?

mensuplarına ihtar ve tevbih cezaları.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu cezalar katidir. Bir sene içinde tekerrür etmedikçe özlük dosyasına geçirilmez.

(2)

Personelin performansının değerlendirilmesi

(3)

Madde 85- (DeğiĢik: 24/10/2011 – KHK-661/16 md.)

Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, emniyet teşkilatı çalışanlarının iş?

başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel performans değerlendirme sistemi oluşturulur.

——————————

(1) ? Bu hükmün uygulanmasında ek 9 uncu maddeye bakınız.

(2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 19 uncu maddesiyle 82 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ―sicilden‖ ibaresi ―özlük?

dosyasından‖ ve dördüncü fıkrasında yer alan ―sicil‖ ibaresi ―performans değerlendirme puanı‖, şeklinde 84 üncü maddenin son?

fıkrasında yer alan ―sicile‖ ibaresi ―özlük dosyasına‖ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle bu madde başlığı ―Emniyet teşkilatı memurlarının sicilleri‖ iken metne?

işlendiği şekilde değiştirilmiştir.1596-1

Performans değerlendirme sonuçları ? hizmet gerekleri yanında personelin; ? başarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin?

tespitinde, performansının geliştirilmesinde, kıdem sırasının tespitinde, rütbe terfiinde, görevde yükselmesinde, asli?

memurluğa atanmasında, branş işlemlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitiminde, ödüllendirilmesinde,?

istihdamında ve görev yeri değişikliğinde kullanılabilir.

Performansın iyileştirilmesi için alınması gerekli görülen tedbirleri görüşerek önerilerde bulunmak üzere, merkezde?

Performans Değerlendirme Kurulu oluşturulur.?

Performans değerlendirmesi yılda en az bir kez yapılır. Değerlendirme sisteminin oluşturulması ve uygulanması,?

yetersizlik, hizmet içi eğitim, değerlendirme amirleri, haklarında performans değerlendirmesi yapılmayacaklar ve?

yapılamayanlar, Performans Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, itiraz başvurusunun?

yöntemi ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Performans değerlendirme formunda yer?

alacak performans değerlendirme ölçütleri ile ihtiyaç duyulan bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Para mükafatı

Madde 86 - (DeğiĢik: 19/2/1980 - 2261/2 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet örgütü mensupları, 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümlerinden başka aşağıdaki durumlarda:

A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri?

görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar;1597

?  ?  ?  ?  ?  ? B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fillen almakta oldukları aylık?

tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar, para verilerek ödüllendirilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? C) (Mülga: 3/11/1980 - 2330/11 - d md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu madde hükmü geriye yürür.

Melbusat ve teçhizat ve tedavi

Madde 87 – Emniyet teşkilatının kara, deniz ve hava hizmet ve nakil vasıtaları bedellerile bunların bilumum sarfiyatı?

ve mütehassıs ve müstahdemlerinin ücretleri ve muhabere, tenvir, teshin, fenni vasıtalar, mefruşat, kırtasiye, polis memur ve

komiserlik derecelerine dahil olanların ve ayrıca Polis Kıyafet Nizamnamesile kendilerine elbise ve teçhizat verilmesi kabul?

edilen emniyet teşkilatı mensuplarının melbusat ve hayvan yem bedelleri, hastalananların ilaç ve tedavi masrafları,?

kullanılacak polis köpek ve muhabere kuşları mübayaa ve tedavi ve iaşe ve diğer canlı ve cansız vasıtaların masrafları?

umumiyetle Devlet tarafından verilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 88 ? – Polis ve komiserlerinden kanuni evsafta hayvan tedarik edenler ihtiyaç halinde atlı polis sınıfına?

nakledilirler. Bunların hayvan yem bedelleri Devletçe temin olunur

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 89 – (Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 90 – (DeğiĢik: 20/1/1960 - 7410/1 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlı ve varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli?

memurlardan, Sandığa ortak olanlar tarafından temin edilmek üzere bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu Sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortaklarının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, nizamnamesinde tesbit edilen?

hususlarla birlikte, Sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlenme kampları ve ortakların mesken ihtiyaçlarını karşılamak?

üzere gayrimenkullere tasarruf edebilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı işbu 90 ıncı madde hükümlerine tabidir.

Müteferrik hükümler

Madde 91 – Vasıtalı polis kısmına alınacaklar arasında askerliğini vasıtalı sınıflarda ikmal etmiş olanlar tercih edilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 92 – (Mülga: 16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 - 3600/3 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 93 – Bu kanunun tatbik şekilleri hakkında nizamnameler yapılır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 94 ? – 2049, 2050, 2352 sayılı kanunlar ve Polis Nizamnamesi ile 2531 sayılı kanunun emniyet ve polis?

teşkilatı hakkındaki hükümleri mülgadır.1598

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 95 – Emniyet teşkilatı kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İcabında bu kadroda yazılı?

memuriyetlerden birinde daha küçük bir memurun istihdamı caizdir. Bu suretle istihdam olunanlara 1452 sayılı kanunun?

müsait olduğu derecede maaş verilir.?

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 96 ? – Emniyet Umum Müdürlüğü; merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya ücretle istihdam etmekte?

olduğu her hangi bir memur veya müstahdemi, ifası emniyet Umum Müdürlüğüne ait bir iş için orada emniyet teşkilatı ve?

münhal vazife bulunup bulunmamasile mukayyet olmaksızın, kadroda gösterilen tahsisatile dilediği yerde kullanabilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 1 – (29/6/1938 - 3534 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Lüzumu halinde Emniyet Umum Müdürü kadrosu bir vali kadrosu ile tebdil edilebilir.

Ek Madde 2 – (28/12/1972 - 1649/3 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumlarında görev alacak üniversite öğretim üyeleri ve görevlilere?

okutacakları beher ders saati için, profesörlere, doçentlere ve öğretim görevlilerine bütçe kanunlarında tespit edilecek ders?

ücreti ödenir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden, yukarıdaki fıkrada belirtilen?

öğretim kurumlarında ? görev alanların üniversite tazminatları kesilmez ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 üncü?

maddesi hükmü uygulanmaz.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 3 – (28/12/1972 - 1649 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası?

teselsül ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu kanunla değiştirilen 23 üncü maddesinin (D) bendinde öngörülen?

yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu kanunun yayımı tarihi ile yukarıki fıkrada belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek süre?

içinde, sözü edilen (D) bendi hükmünün uygulanmasına devam olunur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 4 ? - (19/2/1980 ? - 2261/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Örgütünde, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere, illerde, öğretim ve?

eğitim kurumlarında ve merkezde birer Polis Disiplin Kurulu, Merkezde ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin?

Kurulu oluşturulur.

?  ?  ?  ?  ?  ? A) İl Polis Disiplin Kurulu:

Emniyet işleriyle görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında,

1. İl Hukuk İşleri Müdürü, bulunmadığı durumda valinin görevlendireceği, İl İdare Şube Başkanlarından biri,

?  ?  ?  ?  ?  ? 2. Emniyet Müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı durumda il?

emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa daha kıdemli amir,

?  ?  ?  ?  ?  ? 3. Emniyet İkinci Şube Müdürü veya Şefi,

4. Emniyet Üçüncü Şube Müdürü veya Şefinin,

——————————

(1) ?  ? Bu kanuna bağlı kadro cetvelleri, 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile kaldırılmıştır.1599

?  ?  ?  ?  ?  ? B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları:

Kurum Müdürünün Başkanlığında, aynı kurumda görevli personel arasında en yüksek ? rütbeli, rütbelerde eşitlik?

durumunda kıdemli üç amir ile aynı kurumdaki öğretmenler arasından Genel Müdür tarafından seçilen bir kişinin;

?  ?  ?  ?  ?  ? C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu:

Personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;?

?  ?  ?  ?  ?  ? 1. Personel Daire Başkanı,

2. Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir Polis Müşavir Müfettişi veya Polis Başmüfettişi,

3. Genel Müdürlükçe seçilecek bir Daire Başkanı,

?  ?  ?  ?  ?  ? 4. Hukuk İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürleri arasından Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir?

Şube Müdürünün;

?  ?  ?  ?  ?  ? D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu:

Genel Müdür Başkanlığında;

1. Bakan tarafından görevlendirilecek iki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı,

2. Polis Teftiş Kurulu Başkanı,

3. Hukuk İşleri Daire Başkanının.

Katılması ile oluşur.

B bendi gereğince hangi öğretim ve eğitim ? kurumunda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve Disiplin Kurulu?

oluşturulmayan öğretim ve eğitim kurumları personeli hakkında karar vermeğe yetkili kurullar, Bakanlıkça saptanır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 5 ? – (19/2/1980 ? - 2261/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde ? hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda?

gösterilmiştir.

?  ?  ?  ?  ?  ? A) İl Polis Disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki:

?  ?  ?  ?  ?  ? 1. Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını,

2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezaları,

?  ?  ?  ?  ?  ? B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ile kurumda?

öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını,

?  ?  ?  ?  ?  ? C) Genel müdürlük merkez disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından;

?  ?  ?  ?  ?  ? 1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki (8) inci meslek derecesinden (5) inci meslek?

derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezalarını,

?  ?  ?  ?  ?  ? 2. İl emniyet kadrolarındaki komiser muavini, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını,

3. Genel müdürlük merkez kuruluşu ve öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki komiser muavini, komiser,?

başkomiserler ile genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını,

?  ?  ?  ?  ?  ? D) Genel müdürlük yüksek disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan;

1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden (5) inci meslek?

derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası,1600

?  ?  ?  ?  ?  ? 2. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki 4 üncü ve 3 üncü meslek derecelerinde bulunan?

personel hakkında meslekten çıkarma dışında kalan öteki disiplin cezalarını,

?  ?  ?  ?  ?  ? Verebilir.

Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1 inci ve 2 nci meslek derecelerinde bulunanlar hakkında disiplin cezası?

belirlemeye genel müdürlük ve il kadroları ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki 4 üncü ve 3 üncü meslek derecesinde olan?

personel için meslekten çıkarma cezası vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında, hangi sınıf ve derecede olursa olsun, Devlet memurluğundan çıkarma cezası,?

genel hükümler çerçevesinde, yalnız Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Disiplin kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri, yetkili disiplin kurullarının?

oluşturulmaması durumunda uygulanacak kurallar ile bu konulara ilişkin öteki hususlar İçişleri Bakanlığınca bir yönetmelikle?

düzenlenir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 6 ? – (19/2/1980 ? - 2261/2 md. ile gelen Ek 3 ? üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Teşkilatında Emniyet hizmetleri sınıfı dışında diğer sınıflardaki personel hakkında disiplin cezaları:

A) Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara il polis disiplin kurulunca,?

öğretim ve eğitim kurumlarında görevli olanlara o kurumun polis disiplin kurulunca; daha yukarı kadro derecesinde olanlara?

genel müdürlük merkez disiplin kurulunca;

?  ?  ?  ?  ?  ? B) Genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara genel müdürlük?

merkez disiplin kurulunca, daha yukarı olanlara da genel müdürlük yüksek disiplin kurulunca verilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 7 ? – (19/2/1980-2261/2 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir. DeğiĢik: 1/4/1981 - 2445/1 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Disiplin Kurulunca verilen kararlardan:

A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin;?

polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin?

Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile;

?  ?  ?  ?  ?  ? B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurullarının?

meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayı; meslekten çıkarma kararları Genel Müdürlük?

Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile;

?  ?  ?  ?  ?  ? C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayı ile;

Kesinleşir.

(A) ve (B) bentleri uyarınca intikal eden ve Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen?

dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

?  ?  ?  ?  ?  ? İl Polis Disiplin Kurulunca verilen ve vali tarafından uygun görülmeyen kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek?

Disiplin Kurulunca; Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile Öğretim ve Eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin?

kurullarınca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararlar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca?

kesin karara bağlanır.1601

?  ?  ?  ?  ?  ? Bakan yukarıdaki birinci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri uyarınca onayına sunulan kararları uygun görmediği?

takdirde, konu, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 8 ? – (19/2/1980 ? - 2261/2 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Disiplin kurullarınca haklarında meslekten çıkarma cezası verilenlerden görevi başında kalmasında sakınca?

görülenler, kararın onaylanmasına kadar, genel hükümlere göre görevinden uzaklaştırılabilir.

?  ?  ?  ?  ? Bunlardan, meslekten çıkarma cezası, daha hafif bir cezaya indirilerek onaylanmış olanlar hakkında görevden?

uzaklaştırma önlemi hemen kaldırılır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 9 ? – (19/2/1980 ? - 2261/2 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Teşkilatında bulunanlara doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yetkili olanlar aşağıda gösterilmiştir.

A) İçişleri Bakanı;

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen 3 üncü meslek derecesi (bu derece dahil) ve?

daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, aylık kesme cezası;

?  ?  ?  ?  ?  ? B) Emniyet Genel Müdürü ve İl İdaresi Kanununda verilen yetkiler saklı kalmak şartı ile Valiler; başkomiserler ve?

aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, 10?

günlüğe kadar aylık kesme cezası,

?  ?  ?  ?  ?  ? C) İl Emniyet Müdürleri, Polis Enstitüsü Müdürü, polis öğretim ve eğitim kurumlarının müdürleri ile kaymakamlar;

?  ?  ?  ?  ?  ? Başkomiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline?

uyarma, kınama, 3 günlüğe kadar aylık kesme cezası,

?  ?  ?  ?  ?  ? D) Emniyet Amiri ve komiserler:

?  ?  ?  ?  ?  ? Birinci derecede sorumlu olarak görev yaptıkları yerlerde olmak koşulu ile, polis memurları ile eşiti meslek?

derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan Emniyet teşkilatı mensuplarına uyarma ve kınama cezası vermeye?

yetkilidirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 10 ? – (19/2/1980 ? - 2261/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis emeklilerince kurulan derneklerin yayınları dışında, diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından "polis" veya?

"emniyet" adları ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan adları kullanarak?

dergi ve gazete yayımlanamaz ve dergilerde, duvar ve el ilanları ile diğer her türlü basılılarda emniyet hizmetleri sınıfı kıyafet?

yönetmeliğinde belirtilen ve resmi kıyafet üstüne takılan polis yıldızı sembol olarak kullanılamaz.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 11 ? – (19/2/1980 ? - 2261/2 md. ile gelen Ek 8 inci madde hükmü olup ? madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir; DeğiĢik: 6/4/2001 - 4638/2 Md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kurucusu ve üyesi olamazlar. Ancak spor?

derneklerine üye olabilir. Emniyet Teşkilatı bünyesine spor amacıyla kurulmuş derneklerin yönetim ve denetim kurullarında?

görev alabilirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçilerinin 17/2/1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi?

kapsamındaki vakıfların kurucusu olabilmeleri ile bu vakıfların yönetim organlarında görev alabilmeleri Emniyet Genel?

Müdürünün teklifiyle İçişleri Bakanının iznine bağlıdır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Yukarıdaki fıkralara aykırı hareket edenlere tüzükte belirtilen disiplin cezaları verilir.1602

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 12 ? – (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen il merkezlerinde emniyet müdürlüklerine, ilçelerde emniyet amirliklerine bağlı?

olarak emniyet teşkilatı bünyesinde, kadroları içinde özel timler de bulunan polis çevik kuvvet birimleri kurulur.?

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 13 ? – (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis çevik kuvvet birimleri:

?  ?  ?  ?  ?  ? a) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında,

b) Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde önleyici?

tedbirlerin alınmasında ve bu yerlerde devriye hizmetlerinin yürütülmesinde,

?  ?  ?  ?  ?  ? c) Grev ve lokavtlar sırasında işyerlerinin tahribe uğramasının veya işgalinin önüne geçilmesinde,

d) Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinin önlenmesinde,

?  ?  ?  ?  ?  ? e) Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak veya meydan hareketlerinde toplumun veya kişilerin?

maddi ve manevi varlıklarının tecavüzlerden korunmasında,

?  ?  ?  ?  ?  ? f) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerinin?

alınmasında ve düzenin sağlanmasında,

?  ?  ?  ?  ?  ? g) Özel timlerin yer almasını gerektirecek diğer operasyonların yapılmasında,

h) Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda meydana gelen kanuna aykırı olayların gerekirse zor kullanarak?

etkisiz hale getirilmesinde,

?  ?  ?  ?  ?  ? Kullanılmak üzere görevlendirilir.

Ek Madde 14 ? – (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 11 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis çevik kuvvet birimleri, illerin teşkilat, malzeme ve kadro esaslarında belirlenen ve gruplandırılmış standart?

kuruluş modellerine göre, il emniyet müdürlüklerinde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya çevik kuvvet grup amirliği,?

ilçelerde çevik kuvvet grup amirliği adıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir plan çerçevesinde kurulur ve?

donatımı sağlanır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 15 ? – (11/8/1982 ? - 2696/1 md. ile gelen Ek 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

? Polis çevik kuvvet birimlerine seçilmiş ve burada görevlendirilmiş olan personelin bu birimlerdeki hizmet süreleri?

üç yıldır. İdarenin gerekli görmesi veya personelin istemi üzerine bu süre üç yıla kadar uzatılabilir. Polis çevik kuvvet?

birimlerinde görevli personel bu hizmetlerini tamamlamadan emniyet teşkilatının diğer hizmet birimlerinde?

görevlendirilemez. ? (Ek cümle: 24/10/2011-KHK-661/17 md.) ? Ancak özel harekat temel kursuna katılıp, özel harekat?

branşına aktarılanlar bu süreye tabi değildir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 16 ? – (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri?

Bakanının onayı ile polis çevik kuvvet birimleri geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir.

?  ?  ?  ?  ? Bu şekilde görevlendirilen kuvvetin görev yerine sevki o kuvvetin bağlı olduğu il valiliğince, geriye sevkleri

ile beslenme ve barınma ihtiyaçları gönderildiği1603

ilin valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinde özel bir harcama kalemi açılır. Bu amaçla?

yapılacak harcamalarda ödeme emri aranmaz.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 17 ? – (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 14 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis çevik kuvvet birimlerinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği bedeni ve fikri kabiliyetlerinin geliştirilmesi?

amacıyla eğitime tabi tutulur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 18 ? – (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 15 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis çevik kuvvet birimlerinin kuruluş şekli, bu birimlerde görevlendirilecek ? personelin nitelikleri, seçilmeleri,?

niteliklerinin değişmesi veya sağlık nedenleriyle başka hizmetlere geçirilme veya bu birimlerden alınma şartları, görevlerin?

yerine getirilme esas ve usulleri, emir ve komuta düzeni, eğitimlerinde gözönüne alınacak esaslar ile Kanunun uygulanmasına?

ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe konulmak üzere hazırlanacak bir yönetmelikle?

düzenlenir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 19 – (Ek: 17/6/1992 - 3814/1 md.; Mülga: 31/7/2003-4970/6 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 20 – (Ek:10/3/1993 - 3870/3 md.; Mülga: 31/7/2003-4970/6 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 21 – (Ek: 13/7/1993 - KHK - 486/17 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil);

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; % 35,

2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer?

sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara % 31,?

?  ?  ?  ?  ?  ? 3. Diğer birimlerinde görevli olanlara % 27,

b) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine % 13,?

(1)

tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. ? (Ek?

ibare : 12/7/2000 - KHK -611/2 md.; Kabul: 6/4/2001 - 4638/3 Md.) Ayrıca, İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör?

ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair?

destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu?

ödemeyi; görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate?

alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Bu ücretten damga?

vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.?

(2) (3)

?  ?  ?  ?  ?  ? Trafik araştırma merkezi:

Ek Madde 22 – (Ek: 17/10/1996 - 4199/45 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Trafik Hizmetleri Başkanına bağlı olarak, Üniversite ve trafikle ilgili gönüllü?

kuruluşlarla işbirliği içinde trafik güvenliği ile ilgili her türlü araştırmayı yapmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla?

bilimsel gelişmeleri takip ederek önerilerde bulunmakla görevli Trafik Araştırma Merkezi kurulur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu Merkezde kadrolu veya sözleşmeli yeterli sayıda uzman görevlendirilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Trafik Araştırma Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak?

Yönetmelikte gösterilir.

————————

(1) 24/4/2008 tarihli ? ve 5757 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu bentte yer alan "Yardımcı hizmetler sınıfına" ibaresi "Emniyet?

hizmetleri sınıfına" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) ?  ? Bu maddenin uygulanması için, bu Kanunun sonundaki İşlenemeyen Hükümler bölümünde yeralan 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı?

KHK'nin Geçici 1 inci maddesine bakınız.

(3) ?  ? Bu maddede yeralan %17, %15, %13, %5 oranları, 28/5/1998 tarih ve 4362 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.1604

?  ?  ?  ?  ? ?

Ek Madde 23 – (Ek: 12/7/2000-KHK-611/3 md.; Mülga: 21/4/2004-5145/1 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 24 – (Ek: 26/4/2005 – 5336/2 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı?

Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu?

kararı ile polis meslek eğitim merkezleri açılabilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? (DeğiĢik ikinci fıkra: 16/6/2010-5997/3 md.) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği?

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 28 yaşından gün?

almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 30 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme?

sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık?

giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Ayrıca, öğrencilere polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ödenen miktar?

kadar harçlık ödenir.?

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis meslek eğitim merkezlerindeki eğitim-öğretim süresi içerisinde; giriş şartlarını taşımadıkları sonradan?

anlaşılanlar, eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayamayanlar, sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili?

kurullarca karar verilenlerin polis meslek eğitim merkezleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık veya ölüm dışındaki nedenlerle ilişiği?

kesilenlerden, ödenen harçlık ve yapılan masraflar kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday?

polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla?

atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve?

aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan?

öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.?

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis meslek eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışma usûl ve esasları; bu merkezlerde eğitime alınacak öğrencilerde?

aranacak şartlar, (…)

(1)

yapılacak sınavlar, disiplin ve eğitim-öğretimle ilgili konular, öğrenciliğin sona ermesi, tazminat ve?

yükümlülük esasları ile giyecekleri kıyafetler ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 25 – (Ek: 26/4/2005 – 5336/2 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Polis meslek eğitim merkezleri için ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun?

Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 26 – (Ek: 24/4/2008-5757/2 md.)

Bomba Uzmanı Yetiştirme Kursu görüp, bomba uzmanı sertifikası almaya hak kazanmış ve bomba uzmanı olarak?

görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personele 13.000 gösterge rakamının memur?

aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda bomba imha tazminatı ödenir. (Ek cümle: 16/6/2010-5997/4 md.)?

Bomba imha tazminatı, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve benzeri kesintiye tâbi değildir.

––––––––––––––––

(1) Ana.Mah.nin 23/2/2006 tarihli ve E:2005/42, K:2006/27 sayılı Kararı ile bu arada yer alan ― ... mezun oldukları okulların nitelikleri, ...‖?

bölümü iptal edilmiştir.1604-1

Bomba imha tazminatının hesaplanması, ? ödeme şekli, kapsamı, uygulamaya ilişkin esas ve usuller İçişleri?

Bakanlığınca, bu maddenin yayımını takip eden iki ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 27 – (Ek: 25/6/2009-5917/8 md.)?

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Ekli (I) sayılı listede gösterilen kadrolar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun?

Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiş, ekli (II) sayılı listede?

gösterilen kadrolar iptal edilerek anılan cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmıştır.

Ek Madde 28 – (Ek: 16/6/2010-5997/5 md.)

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyulması halinde aşağıda belirtilen kriterlere göre seçilecek en az on yıl?

fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurları arasından başpolis memuru kadrolarına, başpolis memuru?

olarak fiilen altı yıl görev yapmış olanlar arasından ise kıdemli başpolis memuru kadrolarına atama yapılabilir. Başpolis ve?

kıdemli başpolis memuru kadrolarına atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Emniyet Genel Müdürlüğünce?

belirlenir.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Başpolis memurluğu ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde; meslek kıdemi, eğitim düzeyi,?

personelin yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi, performans değerlendirme puanı adli ve idari cezalar ile?

yazılı sınav sonuçları esas alınır.

(2)

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Emniyet Genel Müdürlüğünce, ayrıca her yıl ihtiyaç olarak tespit olunan başpolis memurluğu sayısının % 20’sine?

kadarı 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılır. Bu sayıya göre belirlenecek polis memurları,?

yönetmelikte belirlenen başvuru şartları, kendi aralarında düzenlenecek yazılı sınav ve diğer kriterler esas alınarak yapılacak?

sıralamaya göre başpolis memurluğuna atanır.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurunun; başpolis memuru ise polis memurunun?

hiyerarşik üstüdür.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurları hakkında, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilmeyen hususlarda?

polis memurları hakkındaki hükümler uygulanır.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru ve değerlendirme,?

uygulanacak yazılı sınav, başarı sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara ilişkin diğer esas ve usuller?

yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 29- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/18 md.)

Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan kadrolu veya sözleşmeli personelin emniyet teşkilatına seçimi ve atanmaları;?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezi sınava ilave olarak sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınav puanı?

ile diğer niteliklere göre yapılır. Personelin alımı ve ilk atamaya ilişkin sınav, sınav komisyonları ve aranacak nitelikler ? ile?

diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

–––––––––––––––––

(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 10/7/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

(2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 19 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan ―sicil notu‖ ibaresi ―performans değerlendirme?

puanı‖ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 1604-2

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu?

ile 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince emniyet teşkilatına alınacak personel sayısının hesaplanmasında, Emniyet?

Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadro sayısı esas alınır. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oran?

emniyet teşkilatı için %5 olarak uygulanır.

Ek Madde 30- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/18 md.)

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış olmak?

veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şarttır.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükmün, 3713 sayılı Kanun veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi?

Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya aynı kanunlar kapsamındaki görevler?

nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak?

ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olan emniyet teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları?

hakkında ne şekilde uygulanacağı yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 31- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/18 md.)

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı emrine atanan polis müfettiş ve başmüfettişleri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı?

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundaki denetimleri İçişleri Bakanlığı adına ? yapmaya yetkilidir. Bu denetimler?

sonucunda düzenledikleri raporlar yetkili makamlara intikal ettirilir.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanının mali ve diğer özlük hakları hakkında Polis Teftiş Kurulu Başkanına ilişkin?

hükümler uygulanır.

Birinci fıkrada öngörülen denetim ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı?

tarafından çıkartılan yönetmelik ile belirlenir.1604-3

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 – Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar her sene bütçesine konacak tahsisatın miktarına?

göre beş sene zarfında tatbik edilir. Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyetler 1937?

mali yılı Muvazenei Umumiye Kanuna bağlı (L) cetveline ve (3) sayılı cetvelde adet ve ücretleri yazılı hizmetler mezkur?

kanunun (D) cetvelinin Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü kısmına ilave edilmiştir.

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 2 ? – Bu kanunun mer'iyeti tarihinde vilayetlerde mevcut olan emniyet memurlukları, o vilayette?

emniyet müdürlüğü teşkilatı yapılıncaya kadar emniyet amiri tarafından idare olunur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 3 ? – Halen hizmette bulunan memurların bu Kanun hükmüne göre muadili dereceleri aşağıda?

gösterilmiştir:

?  ?  ?  ?  ?  ? 1 - Üçüncü komiserler: Komiser muavinliğine,

?  ?  ?  ?  ?  ? 2 - İkinci komiserler: Komiserliğe,

?  ?  ?  ?  ?  ? 3 - Birinci komiserler: Başkomiserliğe,

?  ?  ?  ?  ?  ? 4 - Birinci sınıf emniyet memuru ve birinci sınıf polis müfettiş muavini ve bu derecede olan diğer memurlar: Birinci?

sınıf emniyet amirliğine,

?  ?  ?  ?  ?  ? 5 - İkinci sınıf emniyet memuru ve polis müfettiş muavini ve bu derecede olan diğer memurlar: İkinci sınıf emniyet?

amirliğine,

?  ?  ?  ?  ?  ? 6 - Birinci sınıf emniyet müdürlüğü: İkinci sınıf emniyet müdürlüğüne,

?  ?  ?  ?  ?  ? 7 - İkinci sınıf emniyet müdürlüğü: Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğüne,

?  ?  ?  ?  ?  ? 8 - Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğü: Dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne,

?  ?  ?  ?  ?  ? 9 - Merkez memuru: Tetkik başmemurluğuna,

?  ?  ?  ?  ?  ? 10 - Birinci, ikinci sınıf memurlar tetkik memurluğuna tekabül eder.

?  ?  ?  ?  ?  ? Kadroda müstahdem ve yukarıda unvan ve muadelet dereceleri gösterilen memurlar yeni derece maaşlarını alırlar.

Polis merkez memurları başkomiser olarak istihdam edilirler. Ve münhal vukuunda tercihan tayin edilmek üzere?

ikinci sınıf emniyet amirliği hakkını iktisap ederler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 4 – Bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren iki sene zarfında yalnız bir defaya mahsus olmak üzere?

Emniyet Umum Müdürlüğü muavinliği, emniyet başmüfettiş ve müfettişleri, teftiş heyeti reisliği, Emniyet Umum Müdürlüğü?

daire reisleri ve Polis Enstitüsü Müdürlüğü vazifelerine 1452 numaralı Kanunun 8 inci maddesinde yazılı müddetleri ikmal?

etmiyenler dahi yüksek mektep mezunu olmak şartile tayin olunabilirler. Ve kendilerine mezkür kanunun hükümleri?

dairesinde müstahak oldukları derece maaşı ve müddetlerini doldurdukça istihkak kesbedecekleri derece maaşı verilir. Şu?

kadar ki, müstahak oldukları maaş ile müstahdem bulundukları derece maaşı arasındaki fark müktesep bir hak teşkil etmemek?

şartile kendilerine ücret olarak verilir.

——————————

(1) 95 inci maddenin dipnotuna bakınız.1604-4

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 5 – Emniyet Umum Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul Emniyet Müdürlükleri ve diğer vilayet emniyet?

müdürlüklerinde ve kaza emniyet amirliklerinde yazı, hesap, fen ve muhabere işlerinde halen müstahdem bulunan?

memurlarla bu kanunun mer'iyeti tarihinde ilk defa olarak alınacak muamelat memurlarının bir defaya mahsus olmak üzere?

meslek derecelerini ve maaşlarını tesbit etmek ve bunları tayin etmek Emniyet Umum Müdürlüğüne aittir. Bunlar?

tayin edildikleri derece maaşlarını alırlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 6 ? – (8/8/1961 ? - 342/1 md. ile gelen geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiştir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Askerlik hizmetlerini Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde üniformalı polis olarak yapacak olan sivil lise mezunları,?

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda yazılı vasıf ve şartları haiz olanlar arasından seçilir; ve askerlik eğitimini başarı ile?

bitirdikleri takdirde polis memurluklarına stajiyer olarak tayin olunurlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 7 ? – (8/8/1961 ? - 342/1 md. ile gelen geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu suretle hizmete alınanlar Emniyet Teşkilatı mensupları hakkındaki hükümlere tabidirler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 8 ? – (8/8/1961 ? - 342/1 md. ile gelen geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Askerlik hizmetlerini emniyet teşkilatında bitirenlerden meslekte kalmak isteyenler durumları uygun görüldüğü

takdirde polis memurluklarına tayin olunurlar. Bunların emniyet teşkilatında geçen muvazzaf askerlik hizmetleri kıdem ve?

terfilerine sayılır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 9 – (28/12/1972 - 1649/5 md. ile gelen geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadrolardaki genel idare hizmetleri sınıfına?

dahil bulunan (Mütercim, antrenör, basın, istatistik, araştırma ve planlama uzmanları hariç) her derecedeki memurlardan;

?  ?  ?  ?  ?  ? a) Emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser muavini, emniyet ? müfettişi veya emniyet müfettiş muavini iken?

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmiş olanlar, maaş derecesi bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak şartiyle, emniyet?

hizmetleri sınıfında derecelerine uygun ve daha önce aynı sınıfta sahip oldukları rütbe ünvanını taşıyan kadrolara;

?  ?  ?  ?  ?  ? b) (a) fıkrası kapsamı dışında kalanlar, kazanılmış hak olan maaş derecelerine uygun polis memuru kadrolarına; 3201?

sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 23 üncü maddesinde gösterilen yaş, boy ve sağlık şartları aranmaksızın ve geçici 2 nci?

madde hükmü gözönüne alınarak atanırlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Atanma işlemleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tamamlanır.

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 10 – (28/12/1972 - 1649/5 md. ile gelen geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici 1 inci madde kapsamına girenlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, emniyet hizmetleri sınıfında?

atanacakları kadronun kanunla tespit edilen yaş haddini aşmış olanların da atanmaları yapılır. Bunlar hakkında 5434 sayılı?

Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen genel yaş haddi uygulanır.

(2)

——————————

(1) ?  ? Bu maddede atıfta bulunulan Geçici 2 nci maddenin numarası teselsül nedeniyle Geçici Madde 10 olmuştur.

(2) ?  ? Bu maddede atıfta bulunulan Geçici 1 inci maddenin numarası teselsül nedeniyle Geçici madde 9 olmuştur.

?  ?  ?  ?  ? 1604-5

Geçici Madde 11 – (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, daha önce yürürlükte bulunan hükümler gereğince, doğrudan doğruya veya?

yetkili disiplin kurullarının görüşü alınarak merkeze gönderilen ve henüz karara bağlanmamış olan disiplin soruşturması?

dosyalarından;

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu maddede atıfta bulunulan Ek Madde 7 nin numarası teselsül nedeniyle Ek Madde 10 olmuştur

A) Atamaya yetkili amir tarafından karara bağlanması gerekenlerin işlemleri sürdürülerek sonuçlandırılır.

?  ?  ?  ?  ?  ? B) Kısa veya uzun süreli durdurma (veya kıdem indirimi ya da yükselmenin bir dönem geciktirilmesi) cezaları ile?

meslekten çıkarma cezasına ilişkin dosyalar, hakkında soruşturma yürütülmüş olan memurun suçun işlendiği tarihteki görev?

yeri ve rütbesi esas alınarak, bu Kanunda gösterilmiş olan yetkili disiplin kurullarınca karara bağlanmak üzere ilgili yerlere?

aktarılır.

?  ?  ?  ?  ?  ? C) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin olanlar da Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca gereği yapılmak?

üzere ilgili birime gönderilir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 12 ? – (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen geçici 2 nci md.hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa bu Kanunla eklenen ek madde 7 de belirtilen yasaklara aykırı olarak?

yayımlanmakta olan dergilerin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir ay içinde, durumlarının bu Kanun hükümlerine?

uygun duruma getirilmesi zorunludur.

(1)

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 13 – (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa, bu Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen ek madde 8'in kapsamına giren?

dernekler, bu ? Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte infisah etmiş sayılırlar. Bu derneklerin mal varlıklarının tasfiyesi?

tüzüklerindeki hükümlere göre yapılır.?

(2)

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 14 – (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül?

ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun, bu Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 86 ncı maddesinin son?

fıkrasındaki geriye yürüme tarihi 1/1/1968 tarihidir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 15 ? – (1/4/1981 ? - 2445/3 md. ile gelen numarasız geçici madde hükmü olup madde numarası?

teselsül ettirilmiĢtir.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Ankara Asliye 4 üncü Hukuk Mahkemesinin 28/8/1975 tarihli 975/336 esas ve 975/260 sayılı kararı ile tescil olunan?

ve vakıf senedi 10/6/1975 tarihli ve 15261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı?

faaliyetine devam eder.

——————————

(1) ?  ? Bu maddede atıfta bulunulan Ek Madde 7 nin numarası teselsül nedeniyle Ek Madde 10 olmuştur.

(2) ?  ? Bu maddede atıfta bulunulan Ek Madde 8 in numarası teselsül nedeniyle Ek Madde 11 olmuştur.1605

?  ?  ?  ?  ? ?

Geçici Madde 16 – (Ek:16/6/1989 - KHK - 374/2 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 - 3600/2 md.)

(1

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, polis okullarında mesleki temel eğitim görmekte olan polis memuru adayları?

hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 17 – (Ek: 17/6/1992 - 3814/2 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde "Dernek Denetçisi" unvanı ile?

çalışmakta olan personel, ek 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel şartları taşımasalar dahi, yüksek öğrenimli?

olmaları ve aynı maddenin son fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümlerine istinaden oluşturulacak sınav kurulu tarafından?

en çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarı göstermeleri kaydıyla; üç yıldan fazla hizmeti olanlar?

"Dernek Denetçisi", üç yıldan az hizmeti olanlar ise "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına atanırlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? "Dernek Denetçisi" ve "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına geçirilemeyenler, durumlarına uygun diğer?

kadrolara atanırlar. Bu süre içinde kadroları iptal edilenler, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarını bu?

görevlerinde bulundukları sürece almaya devam ederler.

?  ?  ?  ?  ?  ? Yapılan sözlü sınavda başarılı olarak "Dernek Denetçisi" unvanını alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun?

36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrası hükmünden yararlandırılırlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 18 – (Ek: 10/3/1993 - 3870/4 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? 55 inci maddedeki rütbe terfi için zorunlu şartları haiz olmak kaydıyla;

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Müdürü rütbesinde olup, bu rütbede 3 yılını doldurmamış olanlar 4?

üncü sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 3 yılını doldurmuş olanlar 3 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 6 yılını doldurmuş olanlar 2?

nci sınıf Emniyet müdürlüğüne, karşılığı olan meslek derecesi ve görev unvanlarına, Emniyet Müdürü rütbesinde olup derece?

üstü, 1, 2 ve 3 üncü meslek derecesinde görev yapmış veya halen yapmakta olanlar bulundukları meslek derecelerine, görev?

unvanlarına ve karşılığı olan rütbelere atanmış sayılırlar.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 19 – (Yeniden düzenleme: 6/4/2001-4638/5 md.; Mülga birinci fıkra: 21/4/2004-5145/1 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Kanunun 55 inci maddesi ile düzenlenen bir üst rütbeye terfi edecek Başkomiser ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan?

personelin yazılı sınavlarına dair hüküm 1.1.2002 tarihinden sonra terfi edecek personele uygulanır.

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 20 – (Ek : 12/7/2000 - KHK- 611/4 md.; Kabul: 6/4/2001 - 4638/5 md.)

?  ?  ?  ?  ?  ? Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, (…)

(2)

(…)

(3)

(B) grubundan (A) grubuna geçen?

polis amirleri, (A) grubunda değerlendirilir.?

(2)(3)

——————————

(1) ?  ? 374 sayılı KHK'nin yürürlük tarihi için 1608 inci sayfaya bakınız.

(2) ? Anayasa Mahkemesi’nin 7/2/2008 tarihli ve E.: 2005/38, K.: 2008/53 sayılı Kararı ile bu maddede yer alan ? ―… dört yıllık yüksek?

öğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile ...‖ ibaresi iptal edildiğinden madde metninden?

çıkarılmıştır.

(3) Anayasa Mahkemesi’nin 17/3/2011 tarihli ve E.: 2010/106, K.: 2011/55 sayılı Kararı ile bu maddede yer alan ―… bulunduğu rütbede?

dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup ...‖ ibaresi iptal edildiğinden madde metninden çıkarılmıştır.1606

Geçici Madde 21 – (Ek: 26/4/2005 – 5336/3 md.)

?  ?  ?  ?  ? Bu Kanun uyarınca polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanların Emniyet Genel?

Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanmaları, 2005 yılı için geçerli olmak ve toplam (2.000) adedi geçmemek?

üzere, 5277 sayılı 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 25 inci maddesinin (a) fıkrasındaki (48.000) adet sınırlamasına tâbi?

olmaksızın gerçekleştirilebilir.

Geçici Madde 22- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/20 md.)

Ek 30 uncu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıllık süre içerisinde, bir üst rütbeye yükselmek için en az?

bekleme süresini tamamlayacak olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan personelden, en az bir kez zorunlu?

ikinci bölge hizmetini yapmamış veya ikinci bölgeye atanmak ile birlikte göreve başlamamış olanlar hakkında, Emniyet?

Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunca verilecek bir üst rütbeye terfie ilişkin kararlar, bu bölgede fiilen?

çalışmaya başlaması kaydıyla uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla ikinci bölge hizmetini yapmamış İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin Birinci Sınıf?

Emniyet Müdürü rütbesine terfi edebilmesi için ikinci bölgedeki en az hizmet süresi kadar fiilen zorunlu ikinci bölge hizmeti

yapmış olması şarttır.

Geçici Madde 23- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/20 md.)

1/10/2008 tarihinden önce 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olarak emekli olup meslekten ilişikleri?

kesilen emniyet teşkilatı personeli, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı?

olarak talep etmeleri halinde durumlarına uygun boş kadro bulunmak ve atanmak için gerekli olan diğer şartları taşımak?

kaydıyla yeniden memuriyete alınarak ayrıldıkları rütbe veya statüye uygun bir göreve atanabilirler.?

Bu madde kapsamında yeniden memuriyete alınanların meslekten ilişiklerinin kesildiği tarih ile göreve başladıkları?

tarih arasında geçen süre rütbe kıdeminde değerlendirilmez.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 97 – Bu kanun 1 Ağustos 1937 tarihinden muteberdir.

?  ?  ?  ?  ?  ? Madde ? 98 – Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.1606-1/1607

4/6/1937 TARĠH VE 3201 SAYILI KANUNA ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 1 – 11/8/1982 tarih ve 2696 sayılı Kanunun geçici maddesi:

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde – 15/7/1965 tarihli ve 654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre?

kurulan toplum zabıtası kuruluşları, polis çevik kuvvet birimlerine dönüştürülür. Bu dönüşüm sonucunda ortaya çıkan?

personel ve malzeme fazlalığı, emniyet teşkilatının uygun görülen diğer birimlerine devredilir.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Toplum zabıtası kuruluşlarından polis çevik kuvvet birimlerine geçirilen personelin bu birimlerdeki hizmet süreleri?

üç yıldan fazla olamaz.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 2 – 12/1/1989 tarih ve 3518 sayılı Kanunun geçici maddesi:

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde ? – 12/2/1986 ? tarih ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarih ve 3347 sayıl Yetki Kanunları ile Bakanlar?

Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için?

adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 3 – 17/1/1990 tarih ve 3600 sayılı Kanunun geçici maddesi:

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde – 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3374 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı,?

1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi,?

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 4 – 29/5/1991 tarih ve 3748 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 1 ? – Polis amirlerinin 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile tespit edilen, rütbelerdeki bekleme?

süreleri ile bu Kanunla öngörülen süreler arasındaki farkların tamamı rütbe terfilerinde kıdemlerine eklenir.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanuna göre düzenlenen şekli ile mevcut (B) grubu?

polis amirlerinin rütbelerdeki bekleme süreleri; komiser yardımcılığında en az 4 yıl, komiserlikte 5 yıl, başkomiserlikte yaş

haddi kadardır.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 3 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri (A) grubu, 2 yıllık yüksekokul?

mezunları (B) grubu polis amirleri sayılırlar. Ancak 2 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri emniyet amirliğine kadar?

yükselirler ve bunların başkomiserlikteki bekleme süreleri (A) grubu polis amirlerinin bu rütbedeki bekleme süreleri?

kadardır.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 5 – 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK'nin geçici maddesi:

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Madde 1 ? – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17, 18 ve19 maddeleri hükümle-rine göre ödenecek?

tazminatlar; 31/12/1993 tarihine kadar 1993 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelde öngörülen "Aylık Maktu?

Fazla Çalışma Ücreti" ile "Muhtelif Ücret Ödemeleri"nin net tutarı kadar eksik ödenir.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 6- 31/7/2003 tarih ve 4970 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi:

?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Madde 6- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 19 ve ek 20 nci maddeleri yürürlükten?

kaldırılmış olup, birinci sınıf emniyet müdürlerine 3201 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesi uyarınca bu Kanunun yayımı?

tarihine kadar uygulanan ek göstergeler geçerli sayılır.1606-2/1608

6- 16/6/2010 tarihli ve 5997 sayılı Kanunun 18 inci maddesi:?

(1)

Madde 18 ? – Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel?

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel?

Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiştir.

––––––––––––––

(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 19/6/2010 tarihli ve 27616 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.1609

3201 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE

Kanun ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Yürürlüğe

?  ? No. ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? giriĢ tarihi

? 3452 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 31/5/1938

? 3534 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 16/6/1938

? 3939 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 1/6/1941

? 4489 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 20/9/1943

? 4868 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 20/2/1946

? 5434 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 1/1/1950

? 6276 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 28/2/1954

? 7257 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 24/4/1959

? 7410 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 28/1/1960

?  ? 342 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 14/8/1961

? 1649 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 6/1/1973

? 2261 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 23/2/1980

? 2330 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 6/11/1980

? 2445 ?  ?  ?  ?  ?  ? Geçici Maddesi Hükmü (1) ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 23/2/1980

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Diğer hükümleri ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 3/4/1981

? 2696 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 1/1/1983

? 3087 ?  ?  ?  ?  ?  ? 10, 11, 14, 15 , 16, 26 ve 33 üncü maddeleri ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 1985-1986 öğre-

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? tim yılı başında

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Diğer hükümleri ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 6/12/1984

KHK-311 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 29/2/1988

KHK-341 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 25/10/1988

? 3518 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 12/1/1989

KHK-374 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 6/11/1989

? 3600 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 24/1/1990

? 3748 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 9/6/1991

? 3814 ?  ?  ?  ?  ?  ? 5 ve 6 ncı maddeleri ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 1/1/1992

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Diğer hükümleri ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 3/7/1992

? 3870 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 22/3/1993

KHK/486 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 15/7/1993

KHK/490 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 12/8/1993

? 4199 ?  ?  ?  ?  ?  ? 42 inci ve Ek 3 üncü maddeleri ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 1/1/1997

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Diğer maddeleri ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 27/10/1996

? 4362 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 2/6/1998

KHK/610 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 4/10/2000

KHK/611 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 25/9/2000

? 4638 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 21/4/2001

? 4652 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 9/5/2001

? 4970 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? – ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 6/8/2003

? 5145 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 23 ve Geçici Madde 19 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 28/4/2004

? 5337 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 55 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 3/5/2005

? 5336 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 13,Ek Madde 24 ve 25, Geçici Madde 21 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 6/5/2005

? 5436 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 13 ve 55 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 24/12/20051610

DeğiĢtiren Kanun ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Yürürlüğe

?  ? No. ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 3201 sayılı Kanunun değiĢen maddeleri ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? giriĢ tarihi

5757 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 21 ve 26 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 8/5/2008

5754 sayılı Kanunla?

değişik 5510 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 89 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 1/10/2008

5917 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 13 ve Ek Madde 27 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 10/7/2009

5997 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 13, Ek Madde 24, 26, 28 ve İşlenemeyen Hüküm ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 19/6/2010

6111 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 55 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 25/2/2011

KHK/661 ? 13, 16, 55, 82, 84, 85, Ek Madde 15, Ek Madde 28, Ek Madde 29, ?  ?  ?  ?  ? ?

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Ek Madde 30, Ek Madde 31, Geçici Madde 22 ve Geçici Madde 23 ?  ?  ?  ? 2/11/2011

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.