ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN)

Kanun Numarası: 4737

Kabul Tarihi : 09/01/2002

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/01/2002

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24645

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin

tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını

sağlamak üzere endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim ve işletilmesine ilişkin esasları

düzenlemektir.

Bu Kanun, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, endüstri bölgelerinin

kurulmasını ve bu bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin izin ve teşvikleri kapsar.

Tanımlar

Madde 1/A - (Ek madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./1. md.)

Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Endüstri bölgesi: Yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin

tasarruflarını Türkiye'de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını

sağlamak üzere bu Kanun uyarınca kurulacak üretim bölgelerini,

c) Organize sanayi bölgesi: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulan

ve işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini,

d) Kurul: Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunu,

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu: 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca

hazırlanması gereken raporu,

f) Sağlık koruma bandı: 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, endüstri bölgesi

mülkiyet sınırları içinde bırakılması gereken yapılaşmaya kapalı alanı,

g) Özel endüstri bölgesi: Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, gerçek ya da tüzel kişilere ait

ve bu Kanun hükümlerine göre ilan edilebilecek endüstri bölgelerini,

İfade eder.

Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu

Madde 2 - (Değişik madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./2. md.)(*)

Endüstri bölgeleri kurulacak alanları belirlemek ve bu Kanunla verilen diğer görevleri yerine

getirmek üzere Bakanlık Müsteşarının başkanlığında; Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve

Köyişleri, Çevre ve Orman bakanlıkları, Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı

müsteşarlıklarından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci ile Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği temsilcisinden oluşan Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

Kurul, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurur ve bunların

temsilcilerini toplantıya davet edebilir. Kurulun sekretarya hizmetleri, Bakanlık tarafından

yürütülür.

NOT : (*) 22/06/2004 kabul tarihli, 01/07/2004 tarih ve 25509 sayılı R.G.de yayımlanan 5195

sayılı Kanunun 2. maddesi ile değiştirilen madde için Tarihçeye bakınız.

TARİHÇE : 1 - 22/06/2004 kabul tarihli, 01/07/2004 tarih ve 25509 sayılı R.G.de yayımlanan

5195 sayılı Kanunun 2. maddesi ile değiştirilen madde metni:

Madde 2 - Endüstri bölgeleri kurulacak alanları belirlemek ve bu Kanunla verilen

diğer görevleri yerine getirmek üzere Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında; Maliye,

Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar,

Kültür, Turizm ve Çevre bakanlıkları müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine, Dış

Ticaret ve Denizcilik müsteşarları, Köy Hizmetleri Genel Müdürü ile Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği temsilcisinden oluşan Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

Kurul, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurur ve bunların

temsilcilerini toplantıya davet eder. Kurulun sekretarya hizmetleri, Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı tarafından yürütülür.

Endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilanı

NOT : (*) "Endüstri bölgeleri" olan madde başlığı, 22/06/2004 kabul tarihli, 01/07/2004 tarih

ve 25509 sayılı R.G.de yayımlanan 5195 sayılı Kanunun 3. maddesi ile metne işlendiği

şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 - (Değişik madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./3. md.)(*)

Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı

artırmak, yatırımları teşvik etmek, yabancı sermaye girişini artırmak ve Türk işçilerinin

tasarruflarını Türkiye'de yatırıma yönlendirmek amacıyla; Bakanlık, kurum ve kuruluşların

başvurusuna istinaden veya resen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri bölgelerinin kurulması

önerisinde bulunabilir. Bakanlığın önerisi üzerine Kurulca belirlenen yerlerde, Bakanlar

Kurulunca endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilir. Endüstri bölgelerinin

kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazetede yayımlanır. Endüstri bölgesi

olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz. Bu husus tapu

kütüğüne şerh edilir.

Endüstri bölgesi olarak ilan edilen arazi kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir ve Maliye

Bakanlığı tarafından endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere tahsisi yapılır.

Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli kamulaştırma bedeli ve alt yapı ile ilgili giderler

Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

Ayrıca, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde, endüstri bölgesi olarak ilan edilen arazi,

bedeli ilgili yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle de kamulaştırılabilir. Bu şekilde

yapılan kamulaştırmalarda 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.

Hazine arazilerinin tescili ve bu araziler üzerinde irtifak hakkı tesis işlemlerine ilişkin

belgelere ait liste ve listeyle ilgili açıklamalar Bakanlıkça Sayıştay'a altı aylık dönemler

halinde gönderilir.

Endüstri bölgelerinin yönetim ve işletilmesi, her bölge için ildeki sanayi odası ya da sanayi ve

ticaret odası bünyesinde kurulacak Endüstri Bölgeleri İşletme Müdürlüğü tarafından

yürütülür.

Endüstri bölgesindeki yatırım faaliyetleri, bölgenin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemler,

Bakanlığın denetimine tabidir.

NOT : (*) 22/06/2004 kabul tarihli, 01/07/2004 tarih ve 25509 sayılı R.G.de yayımlanan 5195

sayılı Kanunun 3. maddesi ile değiştirilen madde için Tarihçeye bakınız.

TARİHÇE : 1 - 22/06/2004 kabul tarihli, 01/07/2004 tarih ve 25509 sayılı R.G.de yayımlanan

5195 sayılı Kanunun 3. maddesi ile değiştirilen madde metni:

Madde 3 - Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini sağlamak, üretim ve

istihdamı artırmak, yatırımları teşvik etmek ve yabancı sermaye girişini artırmak amacıyla;

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi üzerine Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunca

belirlenen yerlerde, Bakanlar Kurulunca endüstri bölgeleri kurulabilir. Endüstri bölgelerinin

kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazetede yayımlanır. Endüstri bölgesi

olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz.

Endüstri bölgelerinin yönetim ve işletilmesi, endüstri bölgesi olarak tespit edilen

alanın sınırları içinde olan il valisinin başkanlığında, ilgili belediye başkanı ve Endüstri

Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna üye bakanlık ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan

komisyon tarafından yürütülür.

Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurur. Başvuru ile ilgili olarak çevresel etki değerlendirmesi

raporu üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu ÇED olumlu kararı verilen ve

yatırımı kabul edilen faaliyetler hakkında gerekli izin, onay ve ruhsatlar verilmeden önce

başvuruda bulunan kuruluşun yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının % 0.5'ini

geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez

Saymanlık Müdürlüğü hesabına endüstri bölgelerinin yönetim ve işletilmesinde kullanılmak

üzere katkı payı olarak yatırması zorunludur. Yatırılan bu tutar Maliye Bakanlığınca bir

yandan genel bütçeye özel gelir diğer yandan Bakanlık bütçesinde açılacak tertiplere özel

ödenek kaydedilir.

Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli arazi temini ve alt yapı ile ilgili giderler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek ile bu madde hükmüne

göre kaydedilecek özel ödenekten karşılanır. Kaydedilen özel ödeneklerden yılı içerisinde

kullanılmayan tutarlar, Maliye Bakanlığınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ertesi yıl

bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydedilir.

Kamulaştırma ödeneği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanan endüstri

bölgesi arazisi Hazine adına tapuda tescil edilir.

Bu Kanun kapsamında yapılacak harcamalarda 1050 sayılı Muhasebei Umumiye

Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Endüstri bölgesi ilan edilmiş yerlerde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek

ve tüzel kişiler 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesinde ve "Çevresel Etki

Değerlendirmesi Yönetmeliği"nde düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme Raporunu

hazırlayıp Çevre Bakanlığına sunmakla yükümlüdürler. Ancak bu faaliyetler yer tetkiki

kararından muaftırlar.

Raporun sunulması üzerine Çevre Bakanlığınca, faaliyetin niteliğine bağlı olarak,

Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna üye bakanlık ve diğer kuruluşlardan gerek

görülenler ile Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, faaliyetin gerçekleştirileceği

yerin il belediye başkanlığı ve bilimsel kuruluşların temsilcilerinden oluşan inceleme ve

değerlendirme komisyonu kurulur. Raporun Çevre Bakanlığına intikali tarihinden itibaren

inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süreci en geç iki aydır. Bu süreye, faaliyet

sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Faaliyet sahibi, düzeltilmek üzere

kendisine geri verilen raporunu onbeş gün içinde düzeltmek zorundadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme

sonucu ÇED olumlu kararı verilen faaliyetler hakkında ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme

gerek kalmaksızın onbeş gün içinde gerekli izin, onay ve ruhsatlar verilir. Bütün bu işlemler

üç ay içerisinde tamamlanır.

Endüstri bölgelerinin yönetim ve işletilmesinde görev alan komisyon üyelerine, kamu

iktisadi teşebbüslerinde yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen aylık ücret ve diğer

ödemeler tutarında ücret ödenir. Bu ödemeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesinden

karşılanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Yatırım izni

Madde 3/A - (Ek madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./4. md.)

Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin

Bakanlığa başvurusu üzerine, ön yer tahsisi yapılır. ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden ÇED

olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilerek, yatırımı kabul edilen faaliyetler

hakkında gerekli izin, onay ve ruhsatlar verilmeden önce başvuruda bulunan kuruluşun

yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere Bakanlar

Kurulunca belirlenecek tutarı, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırması

zorunludur. Bakanlık Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen faaliyetler hakkında, ilgili

kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün içinde irtifak hakkı dahil,

gerekli tüm izin, onay ve ruhsatlar verilir. Bütün bu işlemler üç ay içerisinde tamamlanır.

Endüstri bölgelerinde yer alacak sektörler, Bakanlık tarafından belirlenir.

Madde 3/B - (Ek madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./4. md.)

Endüstri bölgesi ilan edilmiş yerlerde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel

kişiler 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine

getirmekle mükelleftirler. Ancak bu faaliyetler yer tetkiki kararından muaftır.

ÇED raporunun sunulması üzerine Çevre ve Orman Bakanlığınca, faaliyetin niteliğine bağlı

olarak, ÇED mevzuatında belirtilen kuruluşların temsilcilerinden oluşan inceleme ve

değerlendirme komisyonu kurulur. Raporun Çevre ve Orman Bakanlığına intikali tarihinden

itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süreci en geç iki aydır. Bu süreye,

faaliyet sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Faaliyet sahibi,

düzeltilmek üzere kendisine geri verilen raporunu onbeş gün içinde düzeltmek zorundadır.

Teşvik tedbirleri

Madde 4 - Endüstri bölgelerinde yeni işe başlayan gerçek ve tüzel kişilerin bu bölgelerde

yapacakları yatırımlara yatırım teşvik kararnamesi çerçevesinde hangi teşviklerin verileceği

ve verilecek tüm teşviklerin hangi yatırımlara ne şekilde ve ne ölçüde uygulanacağı

hususlarında Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Endüstri bölgeleri içinde kalan özel mülkiyet konusu arazi ve arsaların yatırım faaliyetlerine

tahsisi amacıyla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi hükümlerine göre

acele kamulaştırma yapılabilir. Bu şekilde kamulaştırılan taşınmaz mallar, tapuda Hazine

adına tescil edilir. Kamulaştırılan bu taşınmaz malların kamulaştırma bedelleri Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanmış ise, bu taşınmaz mallar üzerinde sözleşmesinde

belirtilen süre kadar yatırımcılar lehine bedeli karşılığında, kamulaştırma bedeli yatırımcılar

tarafından karşılanmış ise yatırımcılar lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilebilir.

İrtifak haklarına ilişkin tüm işlemler Maliye Bakanlığınca yapılır.

İmar planları

Madde 4/A - (Ek madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./5. md.)

Endüstri bölgeleri sınırları içerisinde yapılacak ve hazırlama usul ve esasları Bakanlık

tarafından belirlenecek 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar

planı ve parselasyon planları ve değişiklikleri ile alt yapı ile ilgili etüd, harita, plan ve projeler

ihale yoluyla hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. İmar planları

hazırlanırken mülkiyet sınırları içinde Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak

protokol çerçevesinde belirlenen sağlık koruma bandı bırakılır. Onaylı endüstri bölgeleri imar

planları, ilgili kurumlara bilgi için gönderilir.

İhtisas endüstri bölgeleri

Madde 4/B - (Ek madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./5. md.)

İleri teknoloji kullanılması ve araştırma geliştirmeye imkan tanınması şartıyla, bilişim

teknolojisi, tıp teknolojisi ve tarımsal endüstri de dahil, ihtisas endüstri bölgeleri

oluşturulabilir.

İhtisas endüstri bölgelerinin kuruluş ve işletilmesi ile yararlanılacak teşvikler, diğer endüstri

bölgelerinde uygulanan usul ve esaslara tabidir.

Münferit yatırımlar

Madde 4/C - (Ek madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./5. md.)

Münferit bir sanayi yatırımı gerçekleştirmek amacıyla, yatırımı gerçekleştirecek yerli ve/veya

yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine Bakanlığın uygun gördüğü alanların,

Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar Kurulunca bu Kanun kapsamında münferit

yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verilebilir.

Birinci fıkra uyarınca tahsis edilebilecek yerlerde, en az yetmişbeştrilyon Türk Lirası yatırım

yapılacak olması, söz konusu faaliyet için ileri teknoloji kullanılması, kurulacağı alanın en az

yüzellibin metre kare büyüklüğünde olması koşulları aranır. Yatırım tutarı her yıl, 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranında

artırılır.

Yerli ya da yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin Bakanlığa başvurusunun ardından, Bakanlık

yer incelemesi yapar ve incelenen alana ilişkin değerlendirme raporunu Kurula sunar. Sunulan

değerlendirme raporu üzerine söz konusu alanın Kurul tarafından yatırıma uygun bulunması

durumunda, ÇED mevzuatı uyarınca ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararının

alınmasının ardından alanın, Bakanlar Kurulu kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun

27 nci maddesi uyarınca acele kamulaştırma yapılabileceği kaydıyla yatırım yeri olarak tahsis

edilmesine karar verilir. Ayrıca, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde, münferit yatırım

yeri olarak ilan edilen arazi, bedeli ilgili yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle de

kamulaştırılabilir. Bu şekilde yapılan kamulaştırmalarda 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına

göre işlem yapılır.

Belirlenen alanın kamulaştırılmasının ardından alan, Hazine adına tescil edilir ve sabit yatırım

tutarının binde beşini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarın, Bakanlık

Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılmasını takiben yatırımcı lehine, 3 üncü ve 4

üncü madde hükümleri de dikkate alınarak bedelli veya bedelsiz olarak Maliye Bakanlığınca

irtifak hakkı tesis edilir. Bakanlık Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarlar bütçeye

gelir kaydedilir.

Hazine arazilerinin tescili ve bu araziler üzerinde irtifak hakkı tesis işlemlerine ilişkin

belgelere ait liste ve listeyle ilgili açıklamalar Bakanlıkça Sayıştay'a altı aylık dönemler

halinde gönderilir.

Başvuru sahibi tarafından hazırlattırılacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, alt yapı ve

üst yapı projeleri ve bunlarla ilgili ruhsat ve izinler Bakanlık onayı ve denetimine tabidir.

Yukarıda sayılan işlemlerin tamamlanmasının ardından, yatırımın gerçekleşmesi için alınması

gereken izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın,

onbeş gün içinde verilir.

Münferit yatırım yerinin belirlenmesi amacıyla toplanacak Kurulda, Enerji ve Tabii

Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Dış Ticaret

Müsteşarlığının görüşünün alınması zorunludur.

Münferit yatırım tesislerinin yönetim ve işletmesinden yatırımı gerçekleştiren gerçek ya da

tüzel kişiler sorumlu olur.

Yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken izin ve ruhsatlar da

ilgili kurumlarca onbeş gün içinde verilir.

Yönetmelik

Madde 5 - (Değişik madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./6. md.)(*)

Kurulun çalışmaları, endüstri bölgelerinin seçimi, yatırım izninin verilmesi, bölgenin

yönetimi ve işletilmesi, münferit yatırımlar için izlenecek yol, Bakanlıkça yapılan denetim ve

irtifak hakkı tesis bedelinin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasına ilişkin

diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

NOT : (*) 22/06/2004 kabul tarihli, 01/07/2004 tarih ve 25509 sayılı R.G.de yayımlanan 5195

sayılı Kanunun 6. maddesi ile değiştirilen madde için Tarihçeye bakınız.

TARİHÇE : 1 - 22/06/2004 kabul tarihli, 01/07/2004 tarih ve 25509 sayılı R.G.de yayımlanan

5195 sayılı Kanunun 6. maddesi ile değiştirilen madde metni:

Madde 5 - Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ve komisyonların çalışmaları,

endüstri bölgelerinin seçimi, yatırım izninin verilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine

özel ödenek kaydedilen tutarların harcama usul ve esasları ile bu Kanunun uygulanmasına

ilişkin diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 6 - 12/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 14 üncü

maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “tutarı” kelimesinden sonra gelmek üzere “ve

genel idare giderleri” ibaresi eklenmiştir.

Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./7. md.)(*)

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

hükümlerine göre kurulmuş bulunan mevcut organize sanayi bölgelerinden, sanayi

parsellerinin tahsis oranı yüzde elliden düşük olan, tahsisi yapılmamış parsellerin bütünlük arz

edecek şekilde bir arada bulunduğu, alt yapı inşaatı tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere

olan karayolu, demiryolu, liman, havaalanı yakınlığı gibi alt yapı avantajı bulunan

bölgelerden Bakanlıkça uygun görülenler, Bakanlar Kurulunca endüstri bölgesi olarak ilan

edilebilirler.

Endüstri bölgesi kurulması talep edilen yerlerde, organize sanayi bölgelerinin bulunması

durumunda, öncelikle mevcut organize sanayi bölgeleri bu madde uyarınca kısmen veya

tamamen endüstri bölgesi olarak ilan edilebilirler.

Endüstri bölgesi olarak ilan edilen organize sanayi bölgelerinin yönetim ve işletmesinden,

ildeki sanayi odası ya da sanayi ve ticaret odası bünyesinde kurulacak Endüstri Bölgeleri

İşletme Müdürlüğü sorumlu olur. Organize sanayi bölgesi yönetimi, endüstri bölgesi ilanına

ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımlanmasını takiben bir yıl içinde,

bölge yönetimini Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğüne devreder.

Bu bölgelerde, bu Kanun ile tanımlanan yatırımı gerçekleştiren yatırımcılar, bu Kanun ile

getirilen teşviklerden yararlanırlar.

Organize sanayi bölgelerinin endüstri bölgelerine dönüştürülebilmesi için aranan kriterler,

Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

NOT : (*) 22/06/2004 kabul tarihli, 01/07/2004 tarih ve 25509 sayılı R.G.de yayımlanan 5195

sayılı Kanunun 7. maddesi ile değiştirilen madde için Tarihçeye bakınız.

TARİHÇE : 1 - 22/06/2004 kabul tarihli, 01/07/2004 tarih ve 25509 sayılı R.G.de yayımlanan

5195 sayılı Kanunun 7. maddesi ile değiştirilen madde metni:

Geçici Madde 1 - 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre

kurulmuş bulunan mevcut organize sanayi bölgelerinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca

uygun görülenler, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar

Kurulunca endüstri bölgesi olarak ilan edilebilirler.

Endüstri bölgesi kurulması talep edilen yerlerde, organize sanayi bölgelerinin

bulunması durumunda, öncelikle mevcut organize sanayi bölgeleri bu madde uyarınca

endüstri bölgesi olarak ilan edilebilirler.

Endüstri bölgesi olarak ilan edilen organize sanayi bölgeleri mevcut organları

vasıtasıyla sevk ve idare edilir. Bu bölgelerde, bu Kanun ile tanımlanan yatırımı

gerçekleştiren yatırımcılar yine bu Kanun ile getirilen teşviklerden yararlanırlar.

Geçici Madde 2 - (Ek madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./8. md.)

Üzerinde kurulu sanayi tesisleri bulunan, arazi alanı yüzellibin metre kareden büyük,

kurulduğu dönemde geçerli olan imar planları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete

geçmiş, mülkiyeti yatırımcılara ait alanlar, mülk sahibi gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu

ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine, Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar Kurulu

kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan edilebilir.

Birinci fıkra uyarınca özel endüstri bölgesi ilan edilebilecek yerlerde, bu Kanunun yürürlük

tarihinden önce yatırımını gerçekleştirmiş olması, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir

yıl içinde Bakanlığa başvuruda bulunması, müracaat tarihi itibarıyla 213 sayılı Vergi Usul

Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre

güncellenmiş en az yetmişbeştrilyon Türk Lirası tutarında yatırımı bulunması, söz konusu

faaliyet için ileri teknoloji kullanılması, yatırımın veya teknolojinin geliştirilmesine yönelik

fizibilite etüdünün sunulması, yatırıma geçtiği tarihte ÇED mevzuatının yürürlükte olması

durumunda, ÇED olumlu kararı ya da ÇED gerekli değildir kararı alınmış olması, arıtma tesisi

için ISO 14000 belgesine sahip olunması, mülkiyet sınırları içinde tevsii imkanı da göz önüne

alınarak gerekli alanın bırakılması şartları aranır.

Özel endüstri bölgelerinin kamulaştırması yapılmaz. Bölgenin yönetim ve işletmesinden mülk

sahibi gerçek ya da tüzel kişiler sorumlu olur. Özel endüstri bölgesi ilan edilen alanlarda tesisi

bulunan gerçek ya da tüzel kişilerden katkı payı alınmaz. Bakanlar Kurulu kararıyla özel

endüstri bölgesi ilan edilen alanlarda yer alan ve daha önce izin, onay ve ruhsatları alınmış

yatırımların tüm izin, onay ve ruhsatları yenilenir. Yeni alınacak izin, onay ve ruhsatlar, ilgili

kurumlar tarafından onbeş gün içinde verilir.

Özel endüstri bölgelerinde uygulanacak Devlet yardımları, endüstri bölgelerinde uygulanacak

Devlet yardımlarından ayrı olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Geçici Madde 3 - (Ek madde: 22/06/2004 - 5195 S.K./8. md.)

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde

hazırlanarak Bakanlıkça yürürlüğe konulur.

Yürürlük

Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(C) Corpus, CD-Medya

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/EndustriBolgeleriKanunuveOrganizeSanayiB%C3%B6lgeleriKanunundaDegisiklikYapilmasiHakkindaKanun.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.