FANDOM


Şablon:Esnaf bakınız

Bakınız

D Şirket 10.Kitap. BOOK X Kitab-ı Şirket . Kitab-ül Şirket. Kitab-ı Şirket/Düz metin. Şirket. Company. Şirket nasıl kurulur?. Şirketlerde kayyum. Adım adım şirket kurulumu, 2019 rehberi. Esnaf odasında şirket kurumunda istenen belgeler .Şahıs şirketi kurmak ve sonrası işlemler. @AhmetUsta

İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER

VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELEREdit

 • - Bildirim Formu doldurulur.
 • - Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 • - İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
 • - İkametgah İlmühaberi
 • - İşe Başlama Formu
 • - Nüfus Cüzdanı Örneği Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELEREdit

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan

durumuna uygun beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELEREdit

 • - Vergi dairesine kayıt belgesi
 • - 3 fotoğraf - Nüfus cüzdanı örneği
 • - Sicile kayıt belgesi
 • - Alanında ustalık belgesi

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELEREdit

 • -Vergi levhası fotokopisi
 • - Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • - İkametgah belgesi (resimli)

- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği. - Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi - Sicil ilan bedeli dekont örneği - Sicil harç bedeli dekont örneği

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ve BİLDİRİMİ Edit

Kanunun 4/b bendi kapsamında (kendi nam ve hesabına çalışan) sigortalı sayılanlardan;

 • - Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma bildirilmektedir.
 • - Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince Kuruma bildirilmektedir.

Sigortalıların Prime Esas Kazançları 5510 sayılı Kanun ile basamak sistemi kaldırılmıştır.

Kanunun (4/b) kapsamında bulunan sigortalıların (esnaf ve sanatkarların) prime esas kazançları yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarı ile 6,5 katı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilmektedir. Sigortalı aynı zamanda yanında işçi çalıştırıyorsa yani işveren ise, beyan ettiği kazanç çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancının en yükseğinden daha az olamayacaktır.

Şablon:Esnaf odası

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.