FANDOM


BAŞKANI Edit

MEVZUATEdit

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği Edit

507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar KanunuEdit

Madde 6 Edit

(Değişik: 2/5/1983-KHK 62/3 md; Aynen kabul: 14/2/1985-3153/3 md.)

Esnaf ve küçük sanatkar kollarını belirlemek ve yıllık gayri safi gelirleri ve bölgelerin özelliklerine göre esnaf ve küçük sanatkarlar ile tacir ve sanayi- cinin ayırımını yapmak, Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesi gereğince çıka- rılacak Bakanlar Kurulu Kararnamesini hazırlamak ve bunları ilan etmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Sanayi ve Ticaret, Maliye ve Gümrük, Milli Eğitim Gençlik ve Spor ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının ilgili genel müdürleri ile Devlet Planlama Teş- kilatı Müsteşarlığı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünün birer temsilcisin- den oluşan "Esnaf ve Küçük Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinas- yon Kurulu" kurulmuştur. Kurul çalışmalarında Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile Türkiye Esnaf ve Küçük Sanat- karlar Konfederasyonunun görüşlerini alır.

Kurulun Sekreterlik görevi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülür.

Kurulun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir.

Bu Kanuna tabi dernekler arasında veya bu dernekler ile 5590 sayılı Kanuna tabi odalar arasında üye kayıt zorunluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çö- zümlemek üzere il ve ilçelerde üçer kişiden oluşan komiteler kurulur.

Bu Komiteler;

a) İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bulunan illerde bu müdürlerin, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bulunmayan illerde ise valinin görevlendireceği bir yet- kilinin başkanlığında ticaret, sanayi veya deniz ticareti odalarının temsilcisi ile esnaf ve küçük sanatkarlar dernekleri birliğinin temsilcisinden oluşur.

b) İlçelerde mülki amirin başkanlığında ilgili dernek ve odaların birer tem- silcisinden kurulur.

Komite kararlarına ilgililer tarafından 10 gün içinde yetkili asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkemenin kararı kesindir.

Kesinleşen mahkeme kararı üzerine ilgili sicil memurlukları kayıtlarında gerekli işlemi yapmak zorundadırlar.Şablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.