FANDOM


AÇIKLAMA


1- Denetimin eğitici ve yol gösterici olmasına özen gösterilecektir. 2- Denetim dönemi olarak, en son denetimin yapıldığı yıla kadar olan 3 (üç) yıllık süre esas alınacaktır. 3- Evlendirme memurluğu tarafından hazırlanan cevabi raporların düzenlenmesinde; denetim raporunda belirtilen eleştiri ve önerilere verilen cevaplar ile denetim raporundaki konu başlıkları ve madde numaraları aynı olacaktır. 4- Cevabi raporlar anlaşılır ve tenkit edilen konuya cevap teşkil edilecek şekilde hazırlanacak, tenkit içeren maddeler “cevabı gerektirmez” cümlesi ile geçiştirilmeyecektir. 5- Önceki denetim raporlarından eleştirildiği halde, gereğinin yerine getirilmediği veya gereği yerine getirilmiş gibi gerçeğe aykırı cevabi rapor yazılması halinde, sorumlular hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. 6- Evlendirme memurluğu denetim rehberinde yer almayan hususlar, diğer hususlar bölümünde her olay için bir numara verilerek belirtilecektir. 7- Denetim raporlarının her sayfası mühürlenerek paraflanacak, imza ve mühür eksikliğinin olmamasına ve mühürlerin okunaklı olmasına dikkat edilecektir. 8- Evlendirme memurluğu denetim rehberi, valiliklerce değerlendirilecek olup Bakanlığa gönderilmeyecektir. Değerlendirme sonucunda Bakanlığa bildirilmesi gereken sorunlar tek bir raporda birleştirilerek gönderilecektir. 9- Evlendirme memurluğu denetim rehberi 03.09.2007 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.


DENETLENECEK KONULAR EVET HAYIR DÜŞÜNCELER

01 ÖNCEKİ DENETİM SONUCU 01.01 Bir önceki denetimlerde eleştirilen hususlar yerine getirilmiş midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.4, 5) 01.02 Denetim 3 (üç) yılda bir düzenli olarak yapılmakta mıdır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.53) 01.03 Gerekli görüldüğü taktirde sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır? [657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Değişik: birinci fıkra 29.11.1984-KHK.243/ 25 Md., Değişik: 12.05.1982-2670/30 Md) Md.124] 01.04 Evlendirme memurluğu hangi tarihten itibaren kim tarafından yürütülmektedir? 02 YERLEŞİM VE DEMİRBAŞ DURUMU 02.01 Evlendirme için tahsis edilmiş olan tören yeri hizmet gereklerine uygun ve yeterli midir? (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.141, Evlendirme Yönetmeliği Md.26) 02.02 Resmi salon veya yer dışında özel bir yerde yapılan evlendirme töreni var mıdır? (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.141, Evlendirme Yönetmeliği Md.26) 02.03 Evlendirme memurluğunun bürosu varsa hizmet gereklerine uygun, temiz ve bakımlı mıdır? 02.04 Demirbaş eşyalar yeterli midir? 02.05 Resmi mühür, kaşe ve uluslararası aile cüzdanlarının muhafaza edildiği kasa bulunmakta mıdır? 02.06 Evlendirme memurunun konuşma yeteneği, diksiyonu iyi midir? Genel kültür ve davranışları olumlu mudur? (Evlendirme Yönetmeliği Md.43) 02.07 Evlendirme memuru için cübbe yapılmış mıdır? [Evlendirme Yönetmeliği (Değişik birinci fıkra: 28.07.2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K) Md.48] 03 PERSONEL DURUMU 03.01 Son bir yıl içerisinde evlendirme memuru hakkında disiplin yönünden işlem yapılmış mıdır? [657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Değişik: 12.05.1982-2670/31 Md.) Md.125] 03.02 Nüfus müdürlüğünce evlendirme memurları için hizmet içi eğitimi yapılmış mıdır? Yapıldı ise, evlendirme memuru düzenlenen eğitime katılmış mıdır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.44) 03.03 Evlendirme işlemi, eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye yetkili il ve ilçe evlendirme memurlukları veya nüfus müdürü tarafından yapılmış mıdır? [5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.22, Evlendirme Yönetmeliği (Değişik: 16.11.2006 – 2006/ 11269 B.K.K.) Md.7]


04 EVLENDİRME AKDİNDE USUL 04.01 Evlenme müracaatlarının vekil tarafından yapılması halinde buna ilişkin özel vekaletnameler evlenme dosyasında mevcut mudur? (Evlendirme Yönetmeliği Md.17) 04.02 Evlenme müracaatları "evlenme beyannamesi" ile mi yapılmaktadır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.18) 04.03 Evlenme beyannameleri kadın ve erkek veya vekillerince imzalanmış mıdır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.18) 04.04 Evlenme beyannamelerinin onaylanması usulüne uygun yapılmış mıdır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.18) 04.05 Taraflara ait nüfus cüzdanı örnekleri dosyalarında bulunmakta mıdır? [4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.136, Evlendirme Yönetmeliği (Değişik:16.11. 2006/ 11269 B.K.K.) Md.20] 04.06 Evlendirme belgeleri ve uluslararası aile cüzdanlarında kullanılan fotoğraflar uygun mudur? [Evlendirme Yönetmeliği (Değişik: 16.11.2006 - 2006/ 11269 B.K.K) Md.20, Nüfus Hizmetleri Kanunun uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.131] 04.07 Taraflar için nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi istenmekte ve evlenme dosyasında muhafaza edilmekte midir? [Evlendirme Yönetmeliği (Değişik: 16.11.2006 - 2006/ 11269 B.K.K) Md.20] 04.08 Evlenme izin belgesi ile akid yapılmış ise belgenin 6 (altı ) aylık geçerlilik süresi göz önüne alınmış mıdır? (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.139, Evlendirme Yönetmeliği Md.22) 04.09 İzin belgesine göre yapılan akidlerde; akid izin belgesi veren evlendirme memurluğuna 15 (onbeş) gün içinde bildirilmiş midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.22) 04.10 Belgeler, mürekkepli kalem veya daktilo ile okunaklı olarak doldurulmuş mudur? 04.11 Belgeler ve Evlenme kütüğü üzerinde silinti, kazıntı mevcut mudur? (Evlendirme Yönetmeliği Md.35) 04.12 Evlendirme işlemlerinde kullanılan defter, form ve basılı kağıtlar Bakanlıkça tespit edilen örnek ve standartlara uygun mudur? (Evlendirme Yönetmeliği Md.40) 04. 13 Kullanılan belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmiş ise, Bakanlıktan gerekli izin alınmış mıdır? [Evlendirme Yönetmeliği (Değişik ikinci fıkra: 28.07.2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K.) Md.40] 04.14 Evlenme esnasında "yasal mal rejimi" ni kabul etmeyip yazılı olarak "seçimlik mal rejim" başvurusunda bulunanlar için form düzenlenmekte midir? [4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.205, Evlendirme Yönetmeliği (28.07.2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K) Ek Md.1] 04.15 Yazılı olarak "seçimlik mal rejimi" talebinde bulunmuş ise, "yasal mal rejimi" ni kabul etmeyenler için "seçimlik mal rejimi başvuru formu" na tarafların ve varsa yasal temsilcilerinin imzası alınarak tasdik edilmiş midir? [Evlendirme Yönetmeliği (28.07. 2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K Ek) Md.1] 04.16 Eşlerin seçtikleri "mal rejimi" evlenme kütüğündeki ilgili alana işlenmiş midir? [Evlendirme Yönetmeliği (28.07. 2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K) Ek Md.1] 04.17 Evlenecek kişilerin evlenme akdinden önce evlendirme memurluğuna "seçimlik mal rejimi" belgelerini ibraz etmeleri halinde veya evlendirme memurluğunda bu amaçla belge düzenlenmesi halinde düzenleyen veya onaylayan makam ile bu makamın tarih ve sayı bilgileri evlenme kütüğünde bu iş için ayrılmış olan alana yazılarak ilgililerin evlenme dosyasında muhafaza edilmekte midir? [Evlendirme Yönetmeliği (28.07. 2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K) Ek Md.1] 05 EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ 05.01 Vatansız veya mültecilerle vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı; Türkiye' de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten, nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarından verilen belge ile tesbit edilmekte midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.13)


05.02 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadının evlenmesi durumunda veli, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni alınmış mıdır? [4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.124,126, Evlendirme Yönetmeliği (Değişik: 28.07.2003 tarih ve 2003/5996 sayılı B.K.K) Md.14/a, (Değişik: 16.11.2006 tarih ve 2006/ 11269 sayılı B.K.K Md.20] 05.03 16 yaşını dolduran kadın ve erkek, sulh hukuk hakimliğinin izni ile evlenebileceğinden gerekli izin alınmış mıdır? [4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.124, Evlendirme Yönetmeliği (Değişik: 28.07.2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K) Md.14/b] 05.04 Evlenme engeli sayılabilecek derecede hısımlık bulunmaması hususuna uyulmakta mıdır? [4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.129, Evlendirme Yönetmeliği (Değişik: 28.07.2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K.) Md.15/a] 05.05 Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın için kanuni bekleme süresine uyulmakta mıdır? [4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.132, Evlendirme Yönetmeliği (Değişik: 28.07.2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K) Md.15/c] 05.06 Gaipliğine karar verilen kişinin, eşinin evlenme isteğinde bulunması durumunda, mahkemece evliliğin feshine ilişkin karar verilmiş midir? [4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.131, Evlendirme Yönetmeliği (Değişik: 28.07.2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K) Md.15/d] 05.07 Tarafların evlenmeye engel bir hastalığının bulunmadığı yolunda alınmış sağlık raporları dosyasında muhafaza edilmekte midir? [4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.136, Evlendirme Yönetmeliği Değişik: 28.07.2003 tarih ve 2003/ 5996 sayılı B.K.K) Md.15/e]


05.08 Yabancıların evlenmelerinde, ilgililerden usulüne uygun evlenme ehliyet belgesi istenmekte midir ? Evlenme ehliyet belgesinin tasdiki usulüne uygun yapılmakta mıdır? [Evlendirme Yönetmeliği (Değişik: 16.11.2006 2006/ 11269 B.K.K) Md.20] 05.09 Evlenme ehliyetine ve şartlarına taraflardan her birinin evlenme anındaki milli hukuku uygulanacağından, yabancı uyruklu kadının milli hukuku kanuni bekleme süresini (iddet müddeti) öngörmüyorsa, ülkemizde de bu sürenin göz önünde bulundurulmayacağı hususu dikkate alınmakta mıdır? [2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Md.12, Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md. 54/ 2] 06 ŞAHİTLER 06.01 Şahitlerin, reşit ve mümeyyiz olması ve tanıklık ettiği kişiyi tanıması gerektiğinden bu hususa uyulmakta mıdır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.28) 06.02 Şahitlerin doğum tarihleri, T.C Kimlik Numaraları evlenme kütüğünün ilgili alanlarında belirtilmekte midir? (Başbakanlığın 5490 Sayılı Kanunun Uygulanması Konusundaki 2006/ 33 Nolu Genelgesi) 07 EVLENME TÖRENİ 07.01 Evlenme, evlendirmeye yetkili görevlinin önünde, iki tanıkla birlikte ve bizzat tarafların huzurunda olarak yapılmakta mıdır? [4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.141, 142, Evlendirme Yönetmeliği (Değişik birinci fıkra: 16.11.2006 - 2006 / 11269 B.K.K.) Md.27] 07.02 Sağır ve dilsizlerin işaretle cevap verebilmesi için Evlendirme memurunun işaretlerden anlayan bir kişiyi bulundurulmasını önceden taraflardan isteyebilir. Bu şekilde evlendirme olmuş mudur? [Evlendirme Yönetmeliği (Değişik:16.11.2006 - 2006/ 11269 B.K.K) Md.27] 07.03 Sağır ve dilsizler okuma yazma biliyorsa, beyanlarının yazılı kabul edilmesi gerektiğinden bu hususa uyulmuş mudur? [Evlendirme Yönetmeliği (Değişik:16.11.2006 – 2006/ 11269 B.K.K.) Md.27] 07.04 Türkçe bilmeyen yabancıların evlenme töreni sırasında yabancının resmi dilini bilen tercümanın aracı olarak kullanılması gerektiğinden bu husus yerine getirilmekte midir? [Evlendirme Yönetmeliği (Değişik:16.11.2006 - 2006/ 11269 B.K.K.) Md.27] 07.05 Türk Makamları önünde evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkeğe uluslararası aile cüzdanı ve ayrıca istekleri üzerine çok dilli evlenme belgesi düzenlenerek verilmekte midir? Bu yabancılar Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi bir devletin vatandaşı iseler; bu evlilik 1958 tarihinde İstanbul'da imza edilen III numaralı Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malumat Teatisi Hakkında Sözleşme gereğince, gerekli kart doldurularak yabancının doğum yeri nüfus müdürlüğüne gönderilmekte midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.34) 07.06 Evlenen kadın, koca soyadı ile birlikte önceki soyadını da taşımak üzere evlenme akdi sırasında evlendirme memurluğuna yazılı olarak müracaat edilmesi hususuna dikkat edilmiş midir? (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.187, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik Md.55/1)

08 AKİD SONRASI İŞLEMLER 08.01 Evlendirme memurluğunca düzenlenen evlenme bildirimleri, süresi içerisinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmekte midir? [5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.23, Evlendirme Yönetmeliği (Değişik: 16.11.2006 - 2003/ 11269 B.K.K.) Md.32, NüfusHizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.53/ 1] 08.02 Evlenme kütük ve bildirimlerinin ilgili alanlarına verilen uluslararası aile cüzdanının seri ve numarası yazılmakta mıdır? Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.147/ 2) 08.03Evlendirme bildirimi, usulüne uygun eksiksiz doldurulmakta mıdır? [(Değişik : 16.11.2006 – 2006/ 11269 B.K.K.) Md.32]

09

ULUSLARARASI AİLE CÜZDANLARI 09.01 Evlenen her çifte evlendirme memurluğunca usulüne uygun düzenlenmiş uluslararası aile cüzdanı verilmekte midir? Verilen uluslararası aile cüzdanlarının seri ve numaraları, evlenme kütüğündeki ilgili alanına yazılmakta mıdır? (4721 Sayılı Türk Medeni Kanun Md.143, Evlendirme yönetmeliği Md.55, Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.147/ 2)

 10

EVLENME KÜTÜKLERİ 10.01 Yapılan evlenmeler evlendirme memuru tarafından evlenme kütüğüne geçirildikten sonra karı-koca, tanıklar ve evlendirme memuru tarafından imza edilmiş midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.35) 10.02 Evlenme kütük kayıtları nüfus müdürlüğünce düzenlenen evlenme ehliyet belgesine uygun olarak tutulmuş mudur? (Evlendirme Yönetmeliği Md.35) 10.03 Evlendirme kütüğünde silinti ve kazıntı yapılmış mıdır? Yanlış yazılan bilgiler nüfus mevzuatında belirtilen esas ve usuller doğrultusunda düzeltilmekte midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.35,) 10.04 Evlenme kütüklerinin sahife birleşimleri nüfus müdürlüklerine ait mühürle mühürlenip, sonuna kaç sahifeden ibaret olduğu yazılıp, tasdik edilerek cilt numarası verilmiş midir? (Evlendirme yönetmeliği Md.36) 10.05 (Köy evlendirme memurlukları) Dolan evlenme kütük defterleri müfus müdürlüğüne zimmetle teslim edilmiş midir? (Belediyeler) Kendilerine ait evlenme kütük defterleri kendi arşivlerinde muhafaza edilmekte midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.36)

10.06 Evlenme kütüklerine yapıştırılan fotoğrafların üzerleri evlendirme memurluğunca mühürlenmiş midir?


11

EVRAK-DOSYALAMA VE YAZIŞMALAR 11.01 Gelen ve giden evrak defteri tutulmakta mıdır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.39) 11.02 Evrak dağıtımında ve tesliminde evrak zimmet defteri kullanılmakta mıdır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.39) 11.03 Evrak zimmet defterine, teslim alan kişinin imzası alınmakta mıdır?

(Evlendirme  Yönetmeliği Md.39)

11.04 PTT idaresine teslim edilen evrak için posta zimmet defteri kullanılmakta mıdır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.39) 11.05 Evlendirme memuruna ait imza ve mühür örnekleri mahalli nüfus müdürlüğüne gönderilmiş midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.46) 11.06 Evlendirme memurlarının değişmesi durumunda, örneğine uygun olarak hazırlanan imza örnekleri, en geç 3 (üç) gün içinde mahalli nüfus müdürlüğüne gönderilmiş midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.46)  12	DEVİR TESLİM

12.01 Herhangi bir sebeple evlendirme memurunun kesin olarak görevden ayrılması durumunda devir ve teslim işlemi yapılmış mıdır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.49) 12.02 Mühürler, evlenme kütükleri, defterler, belgeler ve dosyalar, döşeme ve demirbaşlar devir ve teslim kapsamına alınmış mıdır? (Evlendirme Yönetmeliği Md.50) 12.03 Devir ve teslim tutanağı 4 (dört) nüsha olarak düzenlenip, devralan ve devreden tarafından imza edilerek birer nüshası devralan ve devredene verilip, bir nüshası dairesindeki dosyaya konup, diğer nüshası nüfus müdürlüğüne gönderilmiş midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.51) 13 ARŞİV 13.01 Evlendirme memurluluğunun müstakil arşivi var mıdır? Tertipli ve düzenli midir?


13.02 Evlenme dosyaları düzgün ve temiz bir şekilde arşivlenmekte ve zararlı unsurlardan korunmaya karşı gerekli tedbirler alınmış mıdır?


13.03 Evlenme kütükleri ile evlenmenin nüfus kütüklerine tesciline dair bildirimler dışındaki evlenme akdinin yapılmasına esas olan dosya ve diğer belgeler, akid tarihinden itibaren 10 (on) yıl geçtikten sonra imha edilmiş midir? (Evlendirme Yönetmeliği Md.41)
14 İSTATİSTİKİ BİLGİLER 14.01 Evlendirme memurluğunca yılı içinde yapılan evlenmelere ait istatistiki bilgiler dönemi içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmekte midir? 14.02 Denetim dönemi içerisinde yıllar itibariyle denetleme tarihine kadar yapılan evlenme adedi yazılacaktır. 14.03 Denetim dönemi içerisinde yıllar itibariyle denetleme tarihine kadar verilen evlenme izni adedi yazılacaktır. 14.04 Denetim dönemi içerisinde yıllar itibariyle yabancı uyruklu ile (eşlerden birinin yabancı olması durumu) yapılan evlenme adedi yazılacaktır. 14.05 Denetim dönemi içerisinde yıllar itibariyle yapılan yabancı (eşlerden her ikisinin yabancı uyruklu olması durumu) evlenme adedi yazılacaktır. 14.06 Evlendirme memurluğunca iş hacmine göre birden fazla evlenme kütüğü kullanılmakta ise yılı itibariyle defter numarası ve adedi belirtilecektir.


14.07


Evlendirme memurluğunda görevli memur adedi yazılacaktır.15 DIĞER HUSUSLAR16 GENEL DEĞERLENDİRME

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.