FANDOMFINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ

İLE FINDIK YERİNE ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİRMEYİ TERCİH EDEN

ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE VE BU ÜRETİCİLERE TEKNİK YARDIM

SAĞLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 14/04/2003 - 2003/5495

Dayandığı Kanun Tarihi - No : 16/06/1983 - 2844

03/01/2002 - 4733

Yayımlandığı Resmi G. Tarihi - No : 19/06/2003 - 25143

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim

Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve

Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün

Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, fındık

üretiminin planlanması ile fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştirmeyi tercih

eden üreticilerin desteklenmesi ve bu üreticilere teknik yardım sağlanması, destekleme

ödemelerinden ve teknik yardımdan faydalandırılacak fındık üretimi ile iştigal eden

üreticilerle, uygulamada görev alan kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile teknik yardımın

kapsamı ve yapılacak ödeme tutarı kriterleri ve ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik,4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri

Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine,

İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile 2844 sayılı Fındık

Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi

uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nı,

Devlet Bakanlığı: Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı'nı,

Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığı'nı,

Bakanlık Merkez Teşkilatı: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nü (TÜGEM),

Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'ni,

İl/İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğü'nü,

İl Fındık Komisyonu: İllerde Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık,

Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odaları, Ziraat Odası ve

Fiskobirlik'in ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan Komisyonu,

İlçe Fındık Komisyonu: İlçelerde Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Mal Müdürlüğü, Tapu

ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ziraat Odası ve

Fiskobirlik'in İlçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan Komisyonu,

Üretici: Tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak fındık üretenler ile fındık üretiminden

vazgeçerek alternatif ürün yetiştirecek ve desteklemeden yararlanacak olan gerçek kişileri,

Çiftçi Belgesi: Maliye Bakanlığının 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan 237 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca Ziraat Odası bulunan

yerlerde, bu Oda tarafından verilen; Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise İl/İlçe Müdürlüğü

tarafından düzenlenen belgeyi,

Beyanname: Fındık üretiminde bulunan üreticilerin kimlik bilgileri yanında; üretim yapılan

alanın tapu kaydını ve üretim alanı miktarını gösterir matbu belgeyi (Ek-1),

Taahhütname I : Yeni fındık bahçesi kuracak ve yenileme yapacak üreticilerin çeşit, dikim,

bakım ve teraslama gibi kültürel faaliyetlerine ait konularda İl/İlçe Müdürlüğünün

tavsiyelerine uyacaklarına dair imzaladıkları belgeyi (Ek-2),

Taahhütname II: Arazi sahibinin kiraya ve/veya sökümüne izin verdiği fındık bahçesinden

Alternatif Ürün Desteğinden yararlanmayacağına dair noter tasdikli belgeyi, (Ek-3),

Fındık Üretici Belgesi: 27/11/2001 tarihli ve 24596 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen arazilerde

fındık üretiminde bulunan üreticinin kimlik bilgileri, fındık bahçesine ait tapu kaydı bilgileri

ile bahçenin yaşı, meyil durumu, arazi sınıfı, dikilen fındık bitkisinin çeşidi ve üretim

miktarına ait bilgileri kapsayan, Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak verilen

belgeyi,

Fındık Bahçesi: Toplam alanı 500 m² den büyük ve dekarında en az 30 adet fındık ocağı veya

180 adet fındık dalı bulunan yerleri,

Arazi Kullanma Kabiliyeti Sınıfı:Toprakların tabii niteliklerine bağlı olarak üretkenliklerini

belirleyen bir derecelendirmeyi,

Meyil:Toprak düzeyinin meyilini,

Yeni Dikim: Boş araziye fındık bahçesi tesisini,

Yenileme:Mevcut fındık bahçesinin ne sebeple olursa olsun sökülerek yeniden fındık bahçesi

yapılmasını,

Kütük:İl/İlçe Müdürlüğü tarafından Fındık Üretici Belgelerinin işlendiği resmi kayıt defterini,

Kanun : 16/06/1983 tarihli ve 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim

Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun'u,

Bakanlar Kurulu Kararı : 27/11/2001 tarihli ve 24596 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

İşletmeci : Fındık bahçesini işleyen üreticileri,

Teknik Yardım : Fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştirmeyi tercih eden

üreticilere üretilecek alternatif ürünün seçimi ve yetiştirilmesi doğrultusunda sağlanacak

yardımı,

Alternatif Ürün: Fındık üretiminden vazgeçilen arazilerde yetiştirilecek bitkisel ürün çeşidini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Yeni Fındık Bahçesi Tesisine veya Yenilenmesine İzin Verilme Usul ve

Esasları

Fındık üretimi yapılacak alanlar

Madde 4 - Fındık üretimi, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen il ve ilçelerde;

a) Rakımı 750 metreye kadar olan alanlarda,

b) Meyili % 6 dan daha fazla olan 3 üncü sınıf tarım arazilerinde,

c) Arazi kullanma kabiliyeti sınıfı 4 üncü sınıf ve daha yukarı sınıflardaki arazilerde,

yapılır.

Tesis veya yenileme için müracaat

Madde 5 - İlan edilen yeni fındık dikim alanlarında fındık bahçesi tesis etmek veya

yenilemede bulunmak isteyenler bir dilekçe ile bulundukları İl/İlçe Müdürlüğüne başvurur.

Dilekçede arazinin yeri, hudutları, yüzölçümü ve talep açıkça belirtilir ve varsa çaplı tasarruf

vesikası eklenir.

Müracaatların incelenmesi

Madde 6 - Müracaatlar üzerine yeni dikim alanlarına ait arazi kullanma kabiliyeti sınıfları,

İl/İlçe Müdürlüğünce, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke çapında yayımlanmış

İl arazi varlığı raporları ekinde bulunan arazi varlığı haritalarından yararlanılarak tespit edilir.

Bundan sonra İl/İlçe Müdürlüğünce arazide gerekli incelemeler yapılır. İncelemeler

sonucunda isteği uygun görülenlere fındık bahçesi kurma ve yenileme izni verilir. Fındık

bahçesi kurma ve yenileme izni verilen yerlerde, üreticilere tesisin 5 inci yılında yapılacak

kontrollerden sonra Fındık Üretici Belgesi verilir.

Taahhüt belgesi verilmesi

Madde 7 - İl/İlçe Müdürlüğünden alınan izne göre, yeni fındık bahçesi kuracaklar ile

yenileme yapacaklar; çeşit, dikim, bakım, teraslama gibi konularda İl/İlçe Müdürlüğünün

tavsiyelerine uygun faaliyet göstereceklerine dair taahhütnameyi (Ek-2) imzalar.

Üreticinin bu taahhüdüne karşılık, İl/İlçe Müdürlüğünce üreticiye tavsiye edilen çeşitlerden

köklü fidan bulunması ve proje yapılmasında yardımcı olunur.

İzinsiz bahçe tesisi ve yenileme

Madde 8 - Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen yerlerde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren; izin almadan, fındık bahçeleri yenilenemez ve yeni fındık bahçeleri

kurulamaz. Belirtilen yerler dışında, fındık bahçesi kurulamaz ve mevcut fındık bahçeleri

yenilenemez. İzin almadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleriyle ilgili olarak

Kanun hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fındık Bahçelerine Ait Beyanname Verme Usul ve Şartları

Beyanname verme duyurusu

Madde 9 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Bakanlar Kurulu Kararı ile

belirlenen İllerdeki tüm fındık üreticilerine Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü yeni beyanname

verme mükellefiyetini duyurur. Üreticiler bu mükellefiyetlerini aşağıdaki maddelerde

belirlenen usul ve esaslar dahilinde yerine getirir.

Beyanname verilecek araziler

Madde 10 - Beyanname verilecek araziler şunlardır:

a) Mevcut fındık bahçeleri,

b) Yenilenen mevcut fındık bahçeleri,

c) Yeni kurulacak fındık bahçeleri.

Beyanname verecek kişiler

Madde 11 - Beyanname verecek kişiler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tapulu fındık bahçelerinde malik,

b) Tapusuz fındık bahçelerinde malik sıfatıyla zilliyet,

c) Velayet ve vesayet altındaki kişiler için veli, vasi veya kayyım,

d) Hukuken ihtilaflı bahçelerde hak iddiasında bulunanlardan her biri,

e) Müşterek ve iştirak halindeki mülkiyette hissedarların tamamı adına kanuni temsilcileri

veya hissedarlardan biri veya yalnız kendi hissesi için hissedarlardan her biri,

f) Özel hukuk tüzel kişileri,

g) Mülhak ve mazbut vakıflar,

h) Kamu kurum ve kuruluşları,

i) Bu durumlar dışında kiracı, yarıcı veya ortakçı durumda olan fındık bahçesi işletmecileri.

Beyannamenin verileceği yer

Madde 12 - Beyanname verme zorunluluğunda olan yükümlüler, bu Yönetmeliğin ekinde

(Ek-1) yer alan beyannameyi arazilerinin bulunduğu yerdeki İl/İlçe Müdürlüğüne alındı

belgesi karşılığında verirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Beyannamelerin İncelenmesi, Üretici Belgesi Verilmesi ve Üretici

Belgelerinin İptali

Beyannamelerin incelenmesi ve kontrolü

Madde 13 - Beyannamenin verilmesinden sonra İl/İlçe Müdürlüğünce Köy Hizmetleri Genel

Müdürlüğü tarafından ülke çapında yayımlanmış İl arazi varlığı raporları ekinde bulunan arazi

varlığı haritalarından yararlanılarak kontrollere başlanır ve en geç 1 yıl içerisinde gerekli

inceleme ve kontroller tamamlanır. Bu inceleme ve kontrollerle fındık bahçelerinin yerleri,

yüzölçümleri, tesis tarihleri gibi beyanname bilgileri tespit edilir.

Fındık Üretici Belgesi

Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen alanlardan, bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan büro ve arazi çalışmaları sonucunda İl/İlçe

Müdürlüğünün tespitlerinden sonra kesinlik kazanan alanlarda beyanname sahiplerine

Bakanlıkça hazırlanacak olan Fındık Üretici Belgesi verilir ve kütüğe işlenir. Bakanlıkça bu

yetki gerektiğinde İl Müdürlüğüne devredilebilir.

Fındık Üretici Belgelerinin iptali

Madde 15 -Aşağıdaki hallerde üretici ve işletmecilere verilen fındık üretici belgeleri iptal

edilir:

a) Belgeyi alan fındık bahçesi maliki veya işleticinin her ne suretle olursa olsun değişmesi,

b) Yanlış bilgi ve belge verilmesi,

c) Üreticinin kendi isteği ile fındık üreticiliğinden vazgeçmesi,

d) Arazinin istimlak, heyelan, tuzluluk, alkalilik v.b. nedenlerle fındık üretimine

uygunluğunun kalmaması,

e) Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş araziler dışında üretim yapılması.

İptal edilen fındık üretici belgeleri kütüğe işlenir ve iptal sebepleri belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Alternatif Ürün Programı Uygulaması

Uygulamada görevli kurum ve kuruluşlar

Madde 16 - Uygulama, teknik olarak Bakanlık Merkez Teşkilatı ile İl/İlçe Müdürlüğü

tarafından, ödemeler ise İl/İlçe Fındık Komisyonu kararları doğrultusunda Müsteşarlık

tarafından Banka aracılığı ile yapılır. Merkez ilçelerde ve bağlı köylerde, bu Yönetmelik

kapsamındaki görevlerine ilave olarak, İl Tarım Müdürlüğü İlçe Tarım Müdürlüğünün, İl

Fındık Komisyonu da İlçe Fındık Komisyonunun görevlerini üstlenir.

Uygulama alanı ve uygulama kapsamındaki üreticiler

Madde 17 - Alternatif Ürün Programının uygulanacağı iller Artvin, Düzce, Giresun,

Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın'dır.

Bu illerde rakımı 750 metrenin üzerindeki araziler hariç olmak üzere, Alternatif Ürün

Programının uygulanacağı illerdeki 1 inci ve 2 nci sınıf tarım arazileri ile % 6'dan daha az

eğimli 3 üncü sınıf tarım arazilerinde, fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştiren

üreticilere; üretilecek alternatif ürünün seçimi ve yetiştirilmesi için teknik yardım sağlanır ve

bu üreticilerin söküm ve girdi-bakım-hasat kapsamındaki masrafları bir defaya mahsus olmak

üzere nakden karşılanır. Söküm, bizzat çiftçi tarafından veya yeterli başvuru olması

durumunda ihale yoluyla firmalarca yapılır. Söküm ödemeleri; söküm ihale yoluyla yapıldıysa

ihale yoluyla tespit edilen firmalara yapılır. Söküm ödemeleri, söküm üreticiler tarafından

yapıldıysa üreticilere yapılır.

Alternatif Ürün Programına ilişkin duyurunun yapılması

Madde 18 - Bakanlık İlçe Müdürlüğü vasıtasıyla Alternatif Ürün Programı konusunda

üreticiler bilgilendirilir. Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Alternatif Ürün

Listesi" ile üreticinin kendi şartlarına uygun ürünü seçmesine yardımcı olacak "Bilgi

Çizelgesi" Bakanlık İlçe Müdürlüğünden temin edilebilir.

Alternatif Ürün Programına son başvuru tarihleri bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımı

tarihinden itibaren her yıl Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Bakanlık tarafından duyurulur.

Fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticilerin

belirlenmesi

Madde 19 - Alternatif Ürün Programının uygulandığı alanlarda fındık üreten ve söz konusu

üretimden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticiler, program

kapsamındaki teknik yardımdan yada yardım kapsamındaki hususlara karşılık gelen

ödemelerden yararlanabilmek amacıyla aşağıda belirtilen belgeleri, üretimin yapıldığı yerdeki

İlçe Müdürlüğüne teslim ederler. İlçe Müdürlüğü, başvuran üreticilerin 17 nci madde

kapsamına girip girmediğini de belirler. Başvuru sırasında istenen belgeler şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Kayıt Örneği veya T.C Kimlik

Numarası olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Yılı içinde alınmış Çiftçi Belgesinin asıl nüshası üzerine görünür şekilde "Alternatif Ürün

Programı Ödemesinde Esas Alınmıştır" ibaresi konularak İl/İlçe Müdürlüğü tarafından

onaylanmış fotokopisi (Asıl nüsha üreticiye iade edilir. Üreticinin Çiftçi Belgesinin aslını beş

yıl süreyle saklaması zorunludur.),

c) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

d) Alternatif Ürün Programından Yararlanma Ön Başvuru Formu (Ek-4),

e) Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık üretimine izin verilen sahalar dışında bulunan tarım

arazisinin aidiyetini gösterir belge. Bu belgede dikkat edilecek hususlar aşağıda

belirtilmektedir:

1) Tarım arazisi başvuru sahibi üreticiye ait ise, tapu sureti,

2) Tarım arazisi hisseli ise, tarım arazisine ait tapu sureti ile birlikte, diğer hissedarlara ait

bilgileri içeren onaylı Alternatif Ürün Programından Yararlanma Ön Başvuru Formu (Ek-4),

3) Tarım arazisinin maliki ölmüş ise intikali gösterir tapu sureti,

4) Kendisine ait olmayan ve sahibi ve/veya sahipleri tarafından Alternatif Ürün Programı

uygulaması için başvuru yapılmamış olan bir tarım arazisi üzerinde üretim yapan kiracı,

yarıcı, ortakçı veya benzer suretle tarımsal üretimle iştigal eden üreticilerden, kira sözleşmesi,

arazinin tapu sureti, arazi sahibinin ilgili arazide söküm işleminin yapılabilmesi ve Alternatif

Ürün Programı desteğinden yararlanmayacağına dair noterden tasdikli Taahhütname II (Ek -3

),

5) Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı

mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Milli Emlak Müdürlüğü veya

Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

6) Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise;

Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise, bu arazi 16/02/1995 tarihli ve

4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen

şahsın bu yeri Milli Emlak Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira

sözleşmesi,

Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise, bu tip taşınmaz mallar üzerinde

üretim yapanların taşınmaz mala ilişkin yoklama kaydı, tapu kaydı veya vergi kayıtları,

7) Tarım arazisinin mülkiyeti Vakıflara ait ise; ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve

fındık bahçesinin sökümü için ilgili vakfın onayı ve onaylı tapu sureti,

8) Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise; muhtar ve ihtiyar heyetinden alınacak köy senedi

ile birlikte köye aidiyetini gösterir tapu kaydı, bu araziye ilişkin kira sözleşmesi ve fındık

bahçesinin sökümüne ilişkin ihtiyar heyeti onayı,

9) Tarım arazisinin mülkiyeti ihtilaflı veya dava konusu ise;

Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki ve mirasçıları adına tespit işlemi

yapılmış ise, malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak

belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığına ilişkin olarak İlçe Müdürlüğü

tarafından görevlendirilen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif

raporu,

Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle vergi kaydına göre veya herhangi

bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise; bu malların Kadastro

Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından

halen kullanıldığına ilişkin olarak İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik eleman ve

muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

10) Tapunun niteliği tahsis bölümünde tarla, bağ ve benzeri bir ibare bulunan yerlerde; İlçe

Müdürlüğü tarafından üretimin yapıldığı mahalde inceleme yapılarak söz konusu arazide

fındık üretimi yapıldığının tespit edildiğine dair keşif raporu,

11) Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamıyor ise; üreticinin uzun süreden beri

tarım arazisini ektiğini, arazinin mahallinde ikamet ettiğini ve tarım arazisinde fındık

üretimiyle iştigal ettiğini gösterir İlçe Müdürlüğünce görevlendirilen teknik eleman ve muhtar

tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

12) Kadastro geçmeyen tarım arazilerinin sahipleri ise; üreticinin uzun süreden beri mevcut

tarım arazisinde fiilen fındık üretimi yaptığına dair muhtar ve ihtiyar heyetinin beyanları

doğrultusunda İlçe Müdürlüğünce görevlendirilen teknik eleman ile muhtar ve üretici

tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

Ödemenin tespitine ve teknik yardıma ilişkin esaslar

Madde 20 - Üreticilere yapılacak söküm ve girdi-bakım-hasat ödeme miktarları ayrı ayrı ABD

Doları bazında Bakanlık ve Müsteşarlıkça tespit edilir. İhale yoluyla gerçekleştirilen söküm

işlerinde, ihale bedeli dikkate alınır. Ödeme tutarları Bakanlıkça çıkartılan genelge ile İl/İlçe

Fındık Komisyonuna duyurulur. Ödemeler, aşağıda belirtilen sürecin tamamlanmasından

sonra Müsteşarlık tarafından yapılır. Söküm ödemesi ancak fındık bahçesi söküldükten sonra;

girdi-bakım-hasat ödemesi ise tek yıllık ve/veya çok yıllık tarla bitkilerinde çıkış sonrasında,

meyvelerde dikim sonrasında yapılır.

a) Söküm Ödemesi:. İlçe Müdürlüğü son başvuru süresine kadar beyanname veren

üreticilerden, Alternatif Ürün Programından Yararlanma Ön Başvuru Formu (Ek-4) ile diğer

ekleri alır ve her üretici adına bir dosya açar.

Söküm, üreticinin tercihine göre ihale yoluyla firmalarca veya bizzat üretici tarafından

yapılabileceğinden; İlçe Müdürlüğü ihale yoluyla söküm yaptırmak isteyen üreticilerin

başvurularını son başvuru tarihine kadar kabul eder ve İhale Yoluyla Söküm Yaptırmak

İsteyen Üreticilerin Listesini (Ek-5) hazırlar.

İlçe Müdürlüğü, tüm üreticilerden aldığı tapu suretlerinin kontrolü için Tapu Belgesi Kontrol

İcmalini (Ek-6) Tapu Sicil Müdürlüğüne resmi yazı ile toplu olarak onaya gönderir.

Doğruluğu tasdik edilen tapu suretlerini üreticilerin dosyasına koyar. Bu işlemler İlçe

Müdürlüğü tarafından son başvuru tarihini takiben en geç 15 gün içerisinde tamamlanır. Tapu

Sicil Müdürlüğünce onaylanmayan tapu suretleri işlemlerde dikkate alınmaz.

Gerekli yazışma ve incelemeleri tamamlayan İlçe Müdürlüğü başvuru belgeleri doğru olan

üreticileri belirler ve en geç 20 gün içinde arazi kontrollerini yaparak Fındık Bahçesi Kontrol

ve Söküm Onay Formunu (Ek-7) düzenler.

İlçe Müdürlüğü yaptığı arazi kontrolleri sonucu Alternatif Ürün Programından

faydalanabilecek üreticilerin Fındık Ön Denetim Listesi (Ek-8) ile daha önce düzenlemiş

oldukları belgeleri (Ek-4, Ek-5 ve Ek-7) en geç 2 gün içinde İlçe Fındık Komisyonuna

onaylanmak üzere gönderir.

İlçe Fındık Komisyonu, gönderilen Ek-5 ve Ek-8'leri Köy veya Mahalle merkezinde 5 gün

süreyle askıda bırakır. İlçe Fındık Komisyonu askı süresinin bitiminde, varsa şikayet veya

itirazları da değerlendirerek en geç 5 gün içinde askıda bırakılan Ek-5 ve Ek-8'leri

kesinleştirerek İl Fındık Komisyonuna iletir. İlçe Fındık Komisyonu inceleme döneminde

sonuçlandıramadığı şikayet veya itirazları Ek-5 ve Ek-8'in ilişiğinde İl Fındık Komisyonuna

gönderir.

İl Fındık Komisyonu en geç 2 gün içinde, Ek-5 ve Ek-8'leri ön denetimin başlatılması için

Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmek üzere, Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderir. İl Fındık

Komisyonu, varsa sonuçlandırılamayan şikayet veya itirazları da Ek-5 ve Ek-8'in ekinde

gönderir.

Bakanlık Merkez Teşkilatı illerden gelen Ek-5 ve Ek-8'leri, varsa şikayet veya itirazları ile

birlikte ön denetimin başlatılması için en geç 2 gün içinde bir yazı ile Teftiş Kurulu

Başkanlığına bildirir. Bu tarihten itibaren en fazla 40 gün içinde, Teftiş Kurulu Başkanlığının

görevlendireceği müfettişler örnekleme yöntemi ile söküm ödemelerine ilişkin ön denetimi ve

varsa kendisine intikal eden şikayet veya itirazları da sonuçlandırıp tamamlar. Teftiş Kurulu

Başkanlığı ön denetimlerle ilgili sonucu bir yazı ile İl Fındık Komisyonlarına bildirir. İl

Fındık Komisyonu sonuçları aynı gün İlçe Fındık Komisyonuna iletir. İlçe Fındık

Komisyonu, ön denetim sonuçlarına göre yeniden Ek-5'i kesinleştirir ve Ek-8'e göre sökümü

uygun görülen fındık bahçeleri sahiplerine ait bir listeyi Ek-5 ile birlikte onaylayarak İlçe

Müdürlüğüne bildirir.

İlçe müdürlükleri en geç 2 gün içinde İhale Yoluyla Söküm Yaptırmak İsteyen Üreticilerin

Listesini ( Ek-5) Müsteşarlığa bildirilmek üzere Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderir.

İlçe Müdürlüğü, sökümü uygun görülen fındık bahçeleri sahiplerine ait listeye göre en geç 3

gün içinde, kendisi söküm yapacak üreticilere 90 gün içinde söküm yapmaları gerektiğini

tebliğ eder. Söküm yapan üreticiler söküm yaptıklarını ve ekimini/dikimini yapacakları

Alternatif Ürün Ekim/Dikim Beyan Formunu (Ek-9) İlçe Müdürlüğüne verir. Beyan Formunu

alan İlçe Müdürlüğü beyanı takip eden en geç 20 gün içinde arazi söküm kontrollerini yapar

ve Fındık Bahçesi Söküm Kontrol Formunu (Ek-10) düzenler. İlçe Müdürlüğü arazi

kontrollerini yaptıktan sonra, Alternatif Ürün Programı Fındık Söküm Ödemesi Hakediş

Belgesi (Ek-11) ve Söküm Ödemesi Hakediş İcmal Listesini (Ek-12) arazi söküm kontrolleri

için verilen 20 gün içinde düzenler. İlçe Fındık Komisyonu kendisine intikal eden Ek-11 ve

Ek-12'yi en geç 2 gün içinde onaylar ve İl Fındık Komisyonuna gönderir. İlçe Müdürlüğü,

başvurusu kabul edilen üreticiler için çiftçi eğitim çalışmalarına başlar.

İl Fındık Komisyonu tüm İlçe Fındık Komisyonlarından gelen Ek-11 ve Ek-12'lerin asıllarını

ve elektronik ortamda hazırlanacak bir kopyasını, hak sahipleri ile hakediş tutarlarının

toplamını gösterir bilgileri içeren Ek-13'teki yazı örneği ekinde Müsteşarlığa gönderir.

Müsteşarlığa elektronik ortamda iletilecek bilgi ve belgelerin tüm İl Komisyonlarınca aynı

formatta gönderilmesi gerekli olup; Müsteşarlık kendisine asıl belge ve elektronik ortamda

hazırlanacak kopyalar intikal ettirilmediği takdirde ödemede bulunmaz.

Tüm ödemeler, gerekli kaynakların Müsteşarlık tarafından Bankaya aktarılması sonrasında,

bankanın üreticilerin hesabına alacak kaydını yaptığı tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD

Doları döviz alış kuru esas alınmak suretiyle Türk Lirası olarak yapılır.

Müsteşarlık kendisine İhale Yoluyla Söküm Yaptırmak İsteyen Üreticilerin Listesi (Ek-5) ile

intikal eden söküm taleplerini, ihale için 1000 dekardan az olmamak kaydıyla yeterli miktarda

başvurunun yapılıp yapılmadığına göre değerlendirir. İhale için gerekli şartların oluşması

sonrasında ihale edilen söküm işleri gerçekleştirildikten sonra, İl Müdürlüğünün raporları

doğrultusunda Müsteşarlık yüklenicilere söküm ödemesini yapar. İhale için gerekli şartların

oluşmaması durumunda en geç 3 gün içinde Müsteşarlık sökümün üretici tarafından yapılması

gerektiğini Bakanlık Merkez Teşkilatına, Merkez Teşkilatı da bu durumu ilgili İl

Müdürlüklerine bildirir.

b) Girdi-Bakım-Hasat Ödemesi: İlçe Müdürlüğü Alternatif Ürün Ekim/Dikim Beyan

Formunda belirtilen alternatif ürünlerin çıkış/dikim zamanlarını dikkate alarak arazi

kontrollerini yapar ve Alternatif Ürün Kontrol ve Onay Formunu (Ek-14) düzenler. Bu

kontroller sonucunda üretici bazında Alternatif Ürün Programı Fındık Girdi-Bakım-Hasat

Ödemesi Hakediş Belgesi (Ek-15) ile Girdi-Bakım-Hasat Ödemesi Hakediş İcmal Listesini

(Ek-16) düzenler ve onaylanmak üzere İlçe Fındık Komisyonuna gönderir. İlçe Müdürlüğü

alternatif ürünleri hasada kadar kontrollerine devam eder. İlçe Fındık Komisyonu onayladığı

Ek-15 ve Ek-16'yı en geç 2 gün içinde İl Fındık Komisyonuna iletir.

İl Fındık Komisyonu Ek-16'ları en geç 5 gün içinde ön denetimin başlatılması için Bakanlık

Merkez Teşkilatına gönderir. Bakanlık Merkez Teşkilatı illerden gelen Ek-16'ları ön

denetimin başlatılması için en geç 2 gün içinde bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirir.

Bu tarihten itibaren en fazla 40 gün içinde, Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendireceği

müfettişler örnekleme yöntemi ile girdi-bakım-hasat ödemelerine ilişkin ön denetimi

tamamlar. Teftiş Kurulu Başkanlığı ön denetimlerle ilgili sonucu bir yazı ile İl Fındık

Komisyonuna bildirir.

İl Fındık Komisyonu ön denetimi tamamlanan Ek-15 ve Ek-16'ların asıllarını ve elektronik

ortamda hazırlanacak bir kopyasını, hak sahipleri ile hakediş tutarlarının toplamını gösterir

bilgileri içeren Ek-17'deki yazı örneği ekinde Müsteşarlığa gönderir. Müsteşarlığa elektronik

ortamda iletilecek bilgi ve belgelerin tüm İl Komisyonlarınca aynı formatta gönderilmesi

gerekli olup; Müsteşarlık kendisine asıl belge ve elektronik ortamda hazırlanacak kopyalar

intikal ettirilmediği takdirde ödemede bulunmaz.

Tüm ödemeler, gerekli kaynakların Müsteşarlık tarafından Bankaya aktarılması sonrasında,

bankanın üreticilerin hesabına alacak kaydını yaptığı tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD

Doları döviz alış kuru esas alınmak suretiyle Türk Lirası olarak yapılır.

Ödemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

Madde 21 - Uygulamaya yönelik işlemlere yapılacak olan denetim Bakanlık tarafından

yürütülür.

Ön denetim yapılan veya yapılmayan il ve ilçelerde daha sonra tespit edilebilecek usulsüz

işlemlerle ilgili sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanında ilgili

mevzuatın ön gördüğü her türlü denetime de tabidir.

Alternatif Ürün Programına yönelik işlemlere ilişkin yapılacak gerekli denetimler Bakanlık

adına Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır. Bakanlık müfettişlerinin denetimi;

örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy/mahallede fındık üretimiyle iştigal eden

üreticiler üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, fındık üretimi ile iştigal eden üreticilerin

müracaatları esnasında beyan ettikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri

belgelerde sahte evrak tespit edildiğinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç

duyurusunda bulunulur.

Haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere

sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyenler, kullananlar ve beyanda

bulunanlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.Haksız yere Alternatif Ürün

Programından yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme

yapılan çiftçilerden 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"

hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Ödemeler için gerekli finansman

Madde 22 - Fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden, proje

kapsamındaki illerdeki üreticilere yapılacak ödemeler için gerekli finansman ve program

kapsamında yapılacak diğer ödemeler uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan

kaynaklardan ve/veya bütçenin ilgili harcama kalemlerinden karşılanır.

Ödemeye ilişkin esaslar

Madde 23 - Ödemelere ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Banka arasında yapılan

protokolle belirlenir. Müsteşarlık kendisine intikal eden ödemeye esas belgeler kapsamında

Bankaya ödeme talimatı gönderir. Bankaya hizmetleri karşılığı olarak, üreticilere yapılacak

ödemelerin % 0,5'i tutarında komisyon ödenir.

Alternatif ürün desteği verilmesini engelleyen durumlar

Madde 24 - Alternatif ürün desteğinden;

a) Fındık üretimiyle iştigal edip alternatif ürün desteğinden faydalanmak üzere müracaat eden

üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan arazilerde; 4721 sayılı

Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı

maddesinin (B) bendi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca özel mülkiyet konusu

olamayacağından bu taşınmaz mallar üzerinde fındık üretimi yapan üreticiler,

c) Kamulaştırılan yerlerde fındık üretimi yapan üreticiler,

d) Fındık üretimiyle iştigal eden özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları,

e) Orman arazilerinde ve rakımı 750 metrenin üzerindeki alanlarda fındık üretimiyle iştigal

eden üreticiler,

faydalanamazlar.

ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 25 - 22/11/2001 tarihli ve 2001/3438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile Fındık Yerine

Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Esas ve Usuller

Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin Alternatif Ürün Programı ile ilgili bölümleri söz konusu

Program için uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynaklara ilişkin projeler sona

erdiğinde yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen Fındık Üretici

Belgeleri 2004 yılı sonuna kadar geçerlidir.

Yürürlük

Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı

ve Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

http://www.tarim.gov.tr/files/Mevzuat/yonetmelik_son/FINDIK~1.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.