Fani Dünya


Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer

Veli bizim ömrümüz bir tez pazara benzer.


Her kim bu şara geldi, bir lahza karar kıldı

Geri dönüp gitmesi gelmez sefere benzer.


Bu şarın evvel tadı, şehd ü şekkerden şirin

Ahır acısını gör şol şehr-i mara benzer.


Evvel gönül almağı, hublara nisbet eder

Ahır yüz döndürmeğe acuz mekkâre benzer.


Bu şarın hayalleri türlü türlü halleri

Aldanmış gafilleri câzu ayyâra benzer.


Bu şarda hayallerin haddi ü şumârı yok

Bu hayale aldanan otlar davara benzer.


Bu şarın sultanı var, cümleye ihsânı var.

Sultân ile bilişen yok iken vara benzer.


Kendi mıkdârın bile, bildi kendi halini

Veli dahi aşk ile evvel bahara benzer.


Biçâre Yunus'u gör derd ile hayran olmuş

Onun her bir nefesi şehd ü şekere benzer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.