VP[düzenle | kaynağı değiştir]

Farabi

Farabi (Arapça: أبو نصر محمد الفاراب Abū Nasr Muhammad al-Fārāb, Farsça: محمد فارابی Mohammad-e Fārābī; d. 870 Farab - ö. 950 Şam), Fars[1][2] İslam felsefecisi (Maveraünnehir).

Asıl adı:Muhammed bin Tahran bin Uzlug olan ve Batı kaynaklarında "Alpharabius" adıyla anılan Farabi, Farab (Otrar kenti)'da doğduğu için Farabi (Farablı) diye anılır. İlk öğrenimini Farab’da, medrese öğrenimini Rey ve Bağdat’ta gördükten sonra, Harran’da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhanna bin Haylan’la birlikte Aristoteles’in yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi. Halep’te Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu oldu.

Farabi'yi anlatan kitaplar, İslam aleminde Ebul Hasan el-Beyhaki, İbn-el-Kıfti, İbn bu Useybiye, İbn el-Hallikan adlı yazarlar tarafından Farabi'nin ölümünden birkaç yüzyıl sonra gerçekleştirildi. Ama bu yapıtlar, birer araştırma olmaktan çok, Farabi'yle ilgili söylenceleri derliyor,bir felsefeciyle değil, bir ermişi açıklıyordu.

Aristotales’in ortaya attığı madde ve suret kavramını hiçbir değişiklik yapmadan benimseyen, eşyanın oluşumunda, yani yaradılışta madde ve sureti iki temel ilke olarak gören Farabi’nin fiziği de, metafiziğe bağlıdır. Buna göre, evrenin ve eşyanın özünü oluşturan dört öğe (toprak, hava, ateş, su) ilk madde olan el-aklül-faalden çıkmıştır Söz konusu dört öğe, birbirleriyle belli ölçülerde kaynaşır, ayrışır ve içinde bulunduğumuz evreni (el-alem) oluştururlar.

Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri; fizik, matematik, metafizik ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.

Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.

Farabi insanı tanımlarken “alem büyük insandır; insan küçük alemdir.” Diyerek bu iki kavramı birleştirmiştir. İnsan ahlakının temeli, ona göre bilgidir; akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır.


Farabi ve Musiki[düzenle | kaynağı değiştir]

FARABİ, 870 yılında Türkistan'da Siderya (Seyhun) nehri ile Aris'in birleştiği yerde kurulmuş eski bir yerleşim merkezi olan Farab'da (Otrar'da) doğdu. Babası, Mehmed adında bir kale komutanı idi. Hayatı hakkında sağlam ve ayrıntılı bilgi pek yoktur. Zaten filozof, bilgin ve sanatkâr olarak, yaşadığı yıllarda bugün tanındığı kadar tanınmamıştı. Hakkında bilgi veren kaynaklar kendisinden 150-200 yıl sonra yazıldığı için, güvenilir olmaktan uzaktır. Efsanelerle süslenerek anlatılan bır ilim ve sanat adamıdır .Ebu Nasrı Farabi, Arısto nun bütün eserlerini açıkladığı ve incelediği için Ustad-ı Sani, Hâce-i Sani, Muallim-i Sani gibi sıfatlar almıştır .Bunlardan başka Ebu Nasri Farabi-i Türki, Hakim Farabi gibi isimlerle de anılır. Asıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Turhan bin Uzlug'dır. Batı kaynaklarında adı Alpharbius ya da Alphartabi olarak geçer .


İlk öğrenimini doğduğu yerde yaptı. Gençliğinde Türkistan'dan göç ederek bir süre Iran'da dolaştı. Daha sonra o zamanın ilim ve sanat merkezi olan Bağdat'a gelerek yüksek öğrenimini burada tamamladı. Böylece anadili olan Türkçe' den başka Farsça ve Arapça'yı hristiyan hocalardan ilim dili olan Latince ve eski Yunanca'yı öğrendi. çağının ünlü bilginlerinden Ebu Bişr bin Yunus'tan Mantık, Ebu Bekr Ibn el Sarrac'dan dilbilgisi dersleri aldı. Bundan sonra Harran Üniversitesi'ne giderek felsefe çalışmaları yaptı ve burada Yuhna bin Haylan'dan Mantık bilgisini ilerletti. Aristo üzerindeki çalışmalarını burada yaptı. Bağdat'a döndükten bir süre sonra Mısır'a gitti. 941 yılında Mısır'dan Halep'e gelerek Emir SeyfüddevIe Hemedani'nin sarayında bulundu. Zamanının devlet adamlarından saygı gördü. Mütevazi bir hayat süren Farabi, Emir'in teklif ettiği yüksek maaşı kabu1 etmeyerek, Dört Dirhemlik küçük bir ücretle yaşamayı yeğledi.Mısır' da kaldıpı sürece Türk kıyafeti ile dolaşır ce Türkçe konuşurmuş.

Eski Yunanlı. filozof ve ilim adamlarının eserlerinin Arabça'ya çevrilerek öğrenilmesi Farabi ile başlamıştır denebilir.Önce Abbasiler , sonra Endülüs medeniyeti içinde yetişen islâm bilginleri bunları Batı'ya tanıtmıştır .Orta çağ Avrupası bu filozofu Arab dilinden, özellikle Kurtuba'lı ibn-i Rüşd' den öğrendi. Batılı bilginler Ibn-i Rüşd'ü öğrenmek isterken Farabi'yi okumak zorunda kaldılar.

Farabi'nin eserlerinin yüzyıllarca Avrupa'da tanınmasının nedeni budur.Bütün Orta çağ boyunca Avrupa'da böylesine tanınan, hattâ XX. yüzyılda bile hakkında araştırmalar yapılan, eserleri yayınlanan Farabi, 950 yılında Şam'da öldü ve Babüssagir'e gömüldü. Cenaze namazını Emir Seyfüddevle'nin kıldırdığını çeşitli kaynaklar belirtiyor .Farabi'yi bir kaç yönden incelemek gerekir.

FİLOZOF FARABİ

Hekim ve"hakim (doktor ve filozof) olmasına rağmen, onun bütün sıfatları felsefe ile ilgili yönü için kullanılır .Felsefeyi öğrendikten sonra, görüşlerini Aristo felsefesi doğrultusunda geliştirdi ve bunları bir temele oturtarak kendine özgü bir okul kurdu; olgun eserler yazmaya koyuldu. Psikoloji, metafizik, mantık, zekâ, madde, zaman, vahdet, boşluk, mesafe ve sayı gibi kavramlarla ilgili görüşler ileri sürdü. Iyi bir matematikçi oluşu ile de ünlüdür .

Felsefeye mantık yolundan girerek metafizik üzerinde durdu. Din ile felsefenin ayrılmaz bir bütün olduğunu gördükten sonra islâm felsefesinin kurucusu oldu. Farabi'ye göre din ile felsefe arasındaki uyuşmazlık temelde değil, dışta kalan yorumlarla düşüncelerin değerlendirilmesindeki farklılıktan ileri gelir .Böylece mantık ve kavramcılığı geliştirdiğinden, bu etki ile Kelâm gibi Islami ilim dalları kanıtlarını mantıktan almaya başlamıştır. Bu yoldan hareket eden Farabi, o zamanki ilim dallarını ikiye ayırır. Ona göre mantık, metafizik gibi ilimler nazari(teorik), ahlâk, siyaset(politika), matematik, musiki ise ameli yâni pratik ilimdir . Eserlerinin sayısı yetmişe yaklaşır. Yazılarını tenha yerlerde, su kıyılarında, ağaç altında yazdığı, eserIerindeki boşlukların, defterlere yazmayıp kâğıtlara not etmesinden, daha sonra bunların bir bölümünün kaybolmasından ileri geldiği söylenir. En tanınmış alanları Ed-Talimü's-Sani ile İhsanü'I-Ulûm'dur. Sonuncu su Doğu dünyasında yazılmış ilk ansiklopedik eserdir.

MIJSİKÎŞİNAS FARABİ

Mûsikîdeki önemi, Doğu mûsikîsinin nazariyatı ile ilgili, Kindî'den sonra ilk önemli eseri yazmış olmasın dandır. Mûsikînin sanat yönünü iyi bildiği, bazı mûsikî âletlerini çaldığı ve icad ettiği söylenirse de, eserlerin de ve hakkında bilgi veren kitoplarda bu konu ile ilgili geniş bilgi yoktur. Mûsikî ile astroloji arasındaki ilgiyi reddetmiş ve Kindî'nin kurup geli;tirdiği okulun ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Kitabü'I-Mûsikîü'I-Kebîr (Bü yük Mûsikî Kitabı) adındaki eseri biri sekiz, diğeri dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde mûsikî teori lerini anlattıktan sonra, ikinci bölümde kendisinden önceki mûsikîşinasların ileri sürmüş oldukları fikirleri eleştirir. Ayrıca İran mûsikîsi ve sazlarından söz ettikten sonra, mûsikî öğrenimi ile ilgili fikirler ileri sürer. Bu ve EI Methal Fi'I-Mûsikî adındaki kitapları Aristo ile eski Anadolu filozofları, özellikle Pythagoras'ın görüşle rini yansıtır. İhsanü'I-Uliım adındaki eserinde ise mûsikînin hangi ilim ve sanat dalına bağlı olduğuna değin miştir. Farabî'nin mûsiki ile ilgili görüşlerine etken olan şu iki konudan söz etmek gerekecektir:

İ.Ö. VI. yüzyılda Sisam adasında doğan PYTHAGORAS, eski çağın en önemli matematikçisi, fizikçisi ve filozofudur. Seste ahengin(uyum'un) değerinin tellerin boyu ile orantılı olduğunu ortaya koymuş ve ses fiziğini incelemiştir. Bugün "Pyıhagoras Gamı" denen bu sistem, bir oktav aralığına bir "Doğal Beşliler"dizisini meydana getiren sesler yerleştirilerek elde edilir. Pratikte kullanılmaya elverişli değilse de bir çok telli saz buna göre akord edilir; "Kemancılar Gamı" da denir. Bu Gam'ın üstün yanı yapısı itibariyle bütün "Do ğal Beşliler"i vermesidir. "Doğal Dörtlü"ler bir oktav i5inde, "Doğal Beşliler"in tamamlayıcısı olduğundan, "Doğal Dörtlüler"i de verir. Bu konuyu inceleyen Farabî, mûsikînin müsbet yönünü ele almış ve tenkitçi bir bakışla, tam bir "Pythagoras"çı olarak görüşlerini açıklamıştır. Arabça olarak yazmış olduğu mûsikî kitabı, bir sanat kitabı olmaktan çok "Akustik" konularla ilgilidir.

Arab Mûsikîsi ile ilgili ilk kaynaklara, Hicret'in II. yüzyılından sonra rastlanı~. Şairlerin Rebab'a benze yen tek telli bir saz çalarak şiir okudukları biliniyor. Bu yüzyıldan başlayarak Arab Mûsikîsi'nin geliştiğini, perde sistemlerinin tek oktavdan çıkarak gelişmeğe bağladığını görürüz. Oysa bu yüzyıllarda Doğu'dan ge lerek İran ve Suriye'de yaygınlık kazanmış, zamanına göre gelişmiş bir mûsikî vardı. İşte bu mûsikî Arab Mûsikîsi'ni etkilemiş, özellikle ritm teşekkülüne yardımcı olmuştur. Îsa bin Abdullah, İbn Musaccah gibi ustalar, Müslim İbn Muhriz ve bu kişinin çıraklarından yararlanmışlardır. Abbasiler'den himaye gören Ibrahim el Mosilî, oğlu İshak gibi sanatkârların etkisi ile mûsikî merkezi âdeta Şam'dan Bağdat'a taşınmıştır. Bu sûretle mûsikîye Horasan'ın etkisi egemen olmuştur. Farabî'nin mûsikî hakkındaki görüşlerini yazması bu döne me rastlar. Kitabı en eski Arabca mûsikî eseri olmasına rağmen, işlenen konunun Arab Mûsikîsi ile ilişkisi yoktur.

FARABÎ hakkında pek çok eser bilgi verir. Bunların bir bölümü, yukarıda da belirttiğimiz gibi, efsaneler le karışık, inanılması güç bilgilerdir. Ibn Ebi Usaybia "Tabakatü'I-Etıbbâ" adındaki eserde "Bir saz icad etmiştir; mûsikînin amelî ve nazarî yönlerini iyi bilirdi" diyor. Tezkeretü'I-Hükûm-u Fi-Tabakatü'I-Ümen'de şöyle bir bölüm var : "Emir Seyfüddevle-i hemedanî'nin saz sanatkârları bir süre çalıp söylediler. Mecliste bulunan Farabî daha sonra cebinden tahta parçaları çıkartarak birbirine ekledi ve çalmaya başladı. Orada bulunanlar önce güldüler. Sonra sazın yapısını değiştirerek çaldı, herkes ağladı. En sonunda herkesi uyutarak sessizce meclisi terk etti," Buna benzeyen başka hikâyeler de vardır.

Hekimbaşı Gevrekzâde Hâfız Hasan bin Ahmed(Amed), "Emrâz-ı Ruhiye-i Nagâmat-ı Mûsikîye" adın daki risalesinde Farabî'nin bir çok ilim dalında olduğu gibi mûsikînin de tıpta kullanıldığını, Hoca Nasırî Tusî, Hoca Abdülmümin Sofî ve Safiyüddin'den önce yeni yöntemler ileri sürdüğünü yazar. Şeyhülis lâm Esad Efendi, Lehcetü'I-Lügat'inde Farabî'yi metheder. Ayrıca bir çok eserde Kemaleddin, Ebû Ali bin Sina gibi ustalarla Mısır'da toplanarak o günkü sistemleri gözden geçirdikle~inden söz eder bu toplantılar da 24 terkibin 48'e çıkartıldığına değinilir.

Bir başka eserde Farabî'den naklen şu bilgiler veriliyor: Bu bilgilere göre Farabî, Ezan mûsikîsi ne de yer vermiş ve vakitlere göre okunacak ezanın makamlarını şöyle anlatmış: Sabahleyin Rehavi, Subh-ı Sadık'ta Hüseyni, Güneşin iki rehm yükseldiği zaman Rast, vakd-i Hüda'da Bûselik, nısf-ı neharda Zengûle,vakd-i huzûrda Uşşak, vakd-i gurup'tn Isfahnn, akşam naımazındc Neva, yatsı namazında Büzürg, vakd-i nevmde Zirefkand makamı.

Ud ve Kanun'un Farabî tarafından icad edildiği ileri sürülmekle birlikte, doğruluğunu kanıtlayacck bir belge yoktur. Belki de Ud üzerinde yeni düzenlemeler yapmıştır; çünkü, Ud hakkında Kindî Farabî'den önce bilgi vermiştir. Nitekim, Prof.Dr. Ahmed Süheyl Ünver bu konu ile ilgili bir belgeden söz ediyor. Yazar bu belgeyi İsmnil Saib Efendi'den aldığını belirterek başka kaynak göstermiyor. XIII. yüzyıldan kalan bu belgede, "İste Farabî'nin son icadı olan Ud; Musullu İbrahim, İbn Muid, Musullu İshak'ın tellerini yerine koyarak farsça sözlerle islah ettikleri Ud ül-Müsemmen budur" dendikten sonro şekli akordu ve perdeleri hakkında bilgi veriliyor. Günümüze Farabî'den mûsikî eseri gelmemiştir. Ona izafe edilen bazı eserlerin aslı olmasa gerektir.

İbni Sina kadar olmamakla birlikte, tıp ilmi ile de uğraşmış, eserlerinde bu konuya yer vermiş, felsefe kadar ileri götürememiş ve tedavi yöntemleri ile uğraşmamıştır.

Bazı Eserleri[düzenle | kaynağı değiştir]

( Bu günkü Türkçe adlarıyla ):

 • İki Felsefeci Arasındaki Düşüncelerin Uzlaştırılması
 • Ele Alınan Kaynakların Kaynakları
 • Hikmetlerin Özleri
 • Erdemli Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap
 • Aklın Anlamları
 • Bilimlerin Sayımı
 • Büyük Müzik Kitabı
 • Müziğe Giriş

[Farabi Hayatı]


FVikisöz[düzenle | kaynağı değiştir]

Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Farabi ile ilgili bir şeyler var

Türk asıllı İslam felsefecisi (Maveraünnehir, Farab, 870-Şam, 950).


Sözleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür.
 • Yalancı bilge, kalp akçe gibidir.
 • Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yalnış da bilinir ama önce yalnış bilinirse doğruya ulaşılamaz.


Hakkında Söylenenler[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Batıyı en iyi anlayan Filozofdur. GazzaliTelhis s.21
 • Müslümanların gerçek filozofu. Kadı Said
 • Müslüman filozofların en büyüğü idi. İbn Hallikan

Kaynaklar[düzenle | kaynağı değiştir]


en:Al-Farabi

WP[düzenle | kaynağı değiştir]

Şablon:Infobox Muslim scholars Abū Naṣr al-Fārābī (Arapça: أبو نصر محمد الفارابي‎, Abū Naṣr Muḥammad al-Fārābī;[1] for other recorded variants of his name see below) known in the West as Alpharabius[2] (c. 872[3] – between 14 December, 950 and 12 January, 951), was a Muslim[3] polymath and one of the greatest scientists and philosophers of the Islamic world in his time. He was also a cosmologist, logician, musician, psychologist and sociologist.

Biography[düzenle | kaynağı değiştir]

The existing variations in the basic accounts of al-Farabi's origins and pedigree indicate that they were not recorded during his lifetime or soon thereafter by anyone with concrete information, but were based on hearsay or guesses (as is the case with other contemporaries of al-Farabi).[1] The sources for his life are scanty which makes the reconstruction of his biography beyond a mere outline nearly impossible.[1] The earliest and more reliable sources, i. e., those composed before the 6th/12th century, that are extant today are so few as to indicate that no one among Fārābī’s successors and their followers, or even unrelated scholars, undertook to write his full biography, a neglect that has to be taken into consideration in assessing his immediate impact.[1] The sources prior to the 6th/12th century consist of: (1) an autobiographical passage by Farabi, preserved by Ibn Abī Uṣaibiʿa. In this passage, Farabi traces the transmission of the instruction of logic and philosophy from antiquity to his days. (2) Reports by Al-Masudi, Ibn al-Nadim and Ibn Hawqal as well as by Said Al-Andalusi (d. 1070), who devoted a biography to him.

When major Arabic biographers decided to write comprehensive entries on Farabi in the 6th-7th/12th-13th centuries, there was very little specific information on hand; this allowed for their acceptance of invented stories about his life which range from benign extrapolation on the basis of some known details to tendentious reconstructions and legends.[1] Most modern biographies of the philosopher present various combinations of elements drawn at will from this concocted material.[1] The sources from the 6th/12th century and later consist essentially of three biographical entries, all other extant reports on Farabi being either dependent on them or even later fabrications[1]: 1) the Syrian tradition represented by Ibn Abī Uṣaibiʿa.[1] 2) The Wafayāt al-aʿyān wa-anbāʾ abnāʾ az-zamān (“Deaths of Eminent Men and History of the Sons of the Epoch”; trans. by Baron de Slane, Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary, 1842–74) compiled by Ibn Khallikān.[1] 3) the scanty and legendary Eastern tradition, represented by Ẓahīr-al-Dīn Bayhaqī.[1]

From incidental accounts it is known that he spent significant time in Baghdad with Christian scholars including the cleric Yuhanna ibn Haylan, Yahya ibn Adi, and Abu Ishaq Ibrahim al-Baghdadi. He later spent time in Damascus, Syria and Egypt before returning to Damascus where he died in 950-1.[4]

Name[düzenle | kaynağı değiştir]

His name was Abū Naṣr Moḥammad b. Moḥammad Farabi, as all sources, and especially the earliest and most reliable, Al-Masudi, agree.[1] In some manuscripts of Fārābī’s works, which must reflect the reading of their ultimate archetypes from his time, his full name appears as Abū Naṣr Moḥammad b. Moḥammad al-Ṭarḵānī, i.e., the element Ṭarḵān appears in a nisba (family surname or attributive title).[1] Moreover, if the name of Farabi’s grandfather was not known among his contemporaries and immediately succeeding generations, it is all the more surprising to see in the later sources the appearance of yet another name from his pedigree, Awzalaḡ.[1] This appears as the name of the grandfather in Ibn Abī Uṣaibiʿa and of the great-grandfather in Ibn Khallekān. Ibn Abī Uṣaibiʿa is the first source to list this name which, as Ibn Khallekān explicitly specifies later, is so to be pronounced as Awzalaḡ.[1] In modern Turkish scholarship and some other sources, the pronunciation is given as Uzluḡ rather than Awzalaḡ, without any explanation.[1]

Birthplace[düzenle | kaynağı değiştir]

His brithplace is contradicted in the classical sources as either Fāryāb in Khorasan (in modern Afghanistan)[1] or Fārāb on the Jaxartes (Syr Darya) in modern Kazakhstan.[1] The older Persian[1] Pārāb (in Ḥudūd al-ʿĀlam) or Fāryāb (also Pāryāb), is a common Persian toponym meaning “lands irrigated by diversion of river water”.[5][6] By the 13th century, Fārāb on the Jaxartes was known as Otrār.[7]

Origin[düzenle | kaynağı değiştir]

There exist a difference of opinion on the ethnic background of Farabi.[1][8][9] According to D. Gutas, "ultimately pointless as the quest for Farabi’s ethnic origins might be, the fact remains that we do not have sufficient evidence to decide the matter".[1] The Cambridge companion to Arabic philosophy also states that "[...] these biographical facts are paltry in the extreme but we must resist the urge to embellish them with fanciful stories, as the medieval biographers did, or engage in idle speculation about al-Farabi’s ethnicity or religious affiliation on the basis of contrived interpretations of his works, as many modern scholars have done [...]"[10]

Iranic origin[düzenle | kaynağı değiştir]

An Iranian stamp bearing an illustration of Al-Farabi

Medieval Arab historian Ibn Abī Uṣaibiʿa (died in 1269) - al-Farabi's oldest biographer - mentions in his ʿOyūn (final rescension in 1268) that al-Farabi's father was of Persian descent.[1][11] Al-Shahrazūrī who lived around 1288 A.D. and has written an early biography also has stated that Farabi hailed from a Persian family.[12][13] Additionally, Farabi has in a number of his works references and glosses in Persian and Sogdian (and even Greek but, interestingly, no Turkish; see below).[1][14] Sogdian has been mentioned as his native language[15] and the language of the inhabitants of Fārāb.[16] Mohammad Javad Mashkoor argues for an Iranian-speaking Central Asian origin[17] but states Farabi was foremost a Muslim and was great due to blessing of the Quran and Prophet Muhammad, and hence is a Muslim scholar belonging to all of humanity and whether he was Turkish, Iranian or Arab is not of importance.[17] A Persian origin has been discussed by other sources as well.[18]

Turkic origin[düzenle | kaynağı değiştir]

Dosya:200TengeNote.jpg

Al-Farabi's imagined face appeared on the currency of the Republic of Kazakhstan

The oldest known reference to a possible Turkic origin is given by the medieval historian Ibn Khallekān (died in 1282), who in his work Wafayāt (completed in 669/1271) states that Farabi was born in the small village of Wasij near Fārāb (in what is today Otrar, Kazakhstan) of Turkic parents. Based on this account, some modern scholars state his origin to be Turkic.[19] Others, such as D. Gutas, criticize this, saying that Ibn Khallekān's account is aimed at the earlier historical accounts by Ibn Abī Uṣaibiʿa, and serves the sole purpose to prove a Turkic origin for al-Farabi, for instance by inventing the additional nisba (surname) "al-Turk" (arab. "the Turk") - a nisba Farabi never had.[1] In this regard, Oxford professor C.E. Bosworth notes that "great figures [such] as al-Farabi, al-Biruni, and ibn Sina have been attached by over enthusiastic Turkish scholars to their race".[20]

Life and Education[düzenle | kaynağı değiştir]

Al-Farabi spent almost his entire life in Baghdad, capital of Abbasids that ruled the Islamic world.[9] In the auto-biographical passage about the appearance of philosophy preserved by Ibn Abī Uṣaibiʿa, Farabi has stated that he had studied logic with Yūḥannā b. Ḥaylān up to and including Aristotle’s Posterior Analytics, i.e., according to the order of the books studied in the curriculum, Fārābī said that he studied Porphyry’s Eisagoge and Aristotle’s Categories, De Interpretatione, Prior and Posterior Analytics. His teacher, Yūḥannā b. Ḥaylān, was a Christian cleric who abandoned lay interests and engaged in his ecclesiastical duties, as Fārābī reports. His studies of Aristotelian logic with Yūḥannā in all probability took place in Baghdad, where Al-Masudi tells us Yūḥannā died during the caliphate of al-Moqtader (295-320/908-32).[1] He was in Baghdad at least until the end of September 942 as we learn from notes in some manuscripts of his Mabādeʾ ārāʾ ahl al-madīna al-fāżela, he had started to compose the book in Baghdad at that time and then left and went to Syria.[1] He finished the book in Damascus the following year (331), i.e., by September 943).[1] He also lived and taught for some time in Aleppo. Later on Farabi visited Egypt; and complete six sections summarizing the book Mabādeʾ in Egypt in 337/July 948-June 949.[1] He returned from Egypt to Syria. Al-Masudi writing writing barely five years after the fact (955-6, the date of the composition of the Tanbīh), says that he died in Damascus in Rajab 339 (between 14 December 950 and 12 January 951).[1] In Syria, he was supported and glorified by Saif ad-Daula, the Hamdanid ruler of Syria.

Contributions[düzenle | kaynağı değiştir]

Farabi made notable contributions to the fields of logic, mathematics, medicine, music, philosophy, psychology, sociology, Educationist,and Musician.

Alchemy[düzenle | kaynağı değiştir]

Al-Farabi wrote: The Necessity of the Art of the Elixir[21]

Logic[düzenle | kaynağı değiştir]

Though he was mainly an Aristotelian logician, he included a number of non-Aristotelian elements in his works. He discussed the topics of future contingents, the number and relation of the categories, the relation between logic and grammar, and non-Aristotelian forms of inference.[22] He is also credited for categorizing logic into two separate groups, the first being "idea" and the second being "proof".

Al-Farabi also considered the theories of conditional syllogisms and analogical inference, which were part of the Stoic tradition of logic rather than the Aristotelian.[23] Another addition Al-Farabi made to the Aristotelian tradition was his introduction of the concept of poetic syllogism in a commentary on Aristotle's Poetics.[24]

Music and sociology[düzenle | kaynağı değiştir]

Farabi wrote books on early Muslim sociology and a notable book on music titled Kitab al-Musiqa (The Book of Music). According to Seyyed Hossein Nasr and Mehdi Aminrazavi[25]: the book of Kitab al-Musiqa is in reality a study of the theory of Persian music of his day although in the West it has been introduced as a book on Arab music. He presents philosophical principles about music, its cosmic qualities and its influences. Al-Farabi's treatise Meanings of the Intellect dealt with music therapy, where he discussed the therapeutic effects of music on the soul.[26]

Philosophy[düzenle | kaynağı değiştir]

As a philosopher, Al-Farabi was a founder of his own school of early Islamic philosophy known as "Farabism" or "Alfarabism", though it was later overshadowed by Avicennism. Al-Farabi's school of philosophy "breaks with the philosophy of Plato and Aristotle [... and ...] moves from metaphysics to methodology, a move that anticipates modernity", and "at the level of philosophy, Alfarabi unites theory and practice [... and] in the sphere of the political he liberates practice from theory". His Neoplatonic theology is also more than just metaphysics as rhetoric. In his attempt to think through the nature of a First Cause, Alfarabi discovers the limits of human knowledge".[27]

Al-Farabi had great influence on science and philosophy for several centuries, and was widely regarded to be second only to Aristotle in knowledge (alluded to by his title of "the Second Teacher") in his time. His work, aimed at synthesis of philosophy and Sufism, paved the way for the work of Ibn Sina (Avicenna).[28]

Al-Farabi also wrote a commentary on Aristotle's work, and one of his most notable works is Al-Madina al-Fadila where he theorized an ideal state as in Plato's The Republic.[29] Al-Farabi represented religion as a symbolic rendering of truth, and, like Plato, saw it as the duty of the philosopher to provide guidance to the state. Al-Farabi departed from the Platonic view in that he regarded the ideal state to be ruled by the prophet-imam, instead of the philosopher-king envisaged by Plato. Al-Farabi argued that the ideal state was the city-state of Medina when it was governed by the prophet Muhammad as its head of state, as he was in direct communion with Allah whose law was revealed to him.

Influenced by the writings of Aristotle, in The Ideas of the Citizens of the Virtuous City and other books, Al-Farabi advanced the view that philosophy and revelation are two different modes of approaching the same truth.[citation needed]

Physics[düzenle | kaynağı değiştir]

Al-Farabi is also known for his early investigations into the nature of the existence of void in Islamic physics.[29] In thermodynamics, he appears to have carried out the first experiments concerning the existence of vacuum, in which he investigated handheld plungers in water.[30] He concluded that air's volume can expand to fill available space, and he suggested that the concept of perfect vacuum was incoherent.[29]

Psychology[düzenle | kaynağı değiştir]

In psychology, al-Farabi's Social Psychology and Model City were the first treatises to deal with social psychology. He stated that "an isolated individual could not achieve all the perfections by himself, without the aid of other individuals." He wrote that it is the "innate disposition of every man to join another human being or other men in the labor he ought to perform." He concluded that in order to "achieve what he can of that perfection, every man needs to stay in the neighborhood of others and associate with them."[26]

Musician[düzenle | kaynağı değiştir]

His On the Cause of Dreams, which appeared as chapter 24 of his Book of Opinions of the people of the Ideal City, was a treatise on dreams, in which he was the first to distinguish between dream interpretation and the nature and causes of dreams.[26]

Philosophical thought[düzenle | kaynağı değiştir]

The main influence on al-Farabi's philosophy was the neo-Aristotelian tradition of Alexandria. A prolific writer, he is credited with over one hundred works.[31] Amongst these are a number of prolegomena to philosophy, commentaries on important Aristotelian works (such as the Nicomachean Ethics) as well as his own works. His ideas are marked by their coherency, despite drawing together of many different philosophical disciplines and traditions. Some other significant influences on his work were the planetary model of Ptolemy and elements of Neo-Platonism,[32] particularly metaphysics and practical (or political) philosophy (which bears more resemblance to Plato's Republic than Aristotle's Politics).[33]

Al-Farabi as well as Ibn Sina and Averroes have been recognized as Peripatetics(al-Mashsha’iyun) or rationalists(Estedlaliun) among Muslims.[34][35][36] However he tried to gather the ideas of Plato and Aristotle in his book "The gathering of the ideas of the two philosophers".[37]

According to Adamson, his work was singularly directed towards the goal of simultaneously reviving and reinventing the Alexandrian philosophical tradition, to which his Christian teacher, Yuhanna bin Haylan belonged. His success should be measured by the honorific title of "the second master" of philosophy (Aristotle being the first), by which he was known. Interestingly, Adamson also says that he does not make any reference to the ideas of either al-Kindi or his contemporary, Abu Bakr al-Razi, which clearly indicates that he did not consider their approach to Philosophy as a correct or viable one.[38]

Works[düzenle | kaynağı değiştir]

Metaphysics and cosmology[düzenle | kaynağı değiştir]

In contrast to al-Kindi, who considered the subject of metaphysics to be God, al-Farabi believed that it was concerned primarily with being qua being (that is, being in of itself), and this is related to God only to the extent that God is a principal of absolute being. Al-Kindi's view was, however, a common misconception regarding Greek philosophy amongst Muslim intellectuals at the time, and it was for this reason that Avicenna remarked that he did not understand Aristotle's Metaphysics properly until he had read a prolegomenon written by al-Farabi.[39]

Al-Farabi's cosmology is essentially based upon three pillars: Aristotelian metaphysics of causation, highly developed Plotinian emanational cosmology and the Ptolemaic astronomy.[40] In his model, the universe is viewed as a number of concentric circles; the outermost sphere or "first heaven", the sphere of fixed stars, Saturn, Jupiter, Mars, the Sun, Venus, Mercury and finally, the Moon. At the centre of these concentric circles is the sub-lunar realm which contains the material world.[41] Each of these circles represent the domain of the secondary intelligences (symbolized by the celestial bodies themselves), which act as causal intermediaries between the First Cause (in this case, God) and the material world. Furthermore these are said to have emanated from God, who is both their formal and efficient cause. This departs radically from the view of Aristotle, who considered God to be solely a formal cause for the movement of the spheres, but by doing so it renders the model more compatible with the ideas of the theologians.[41]

The process of emanation begins (metaphysically, not temporally) with the First Cause, whose principal activity is self-contemplation. And it is this intellectual activity that underlies its role in the creation of the universe. The First Cause, by thinking of itself, "overflows" and the incorporeal entity of the second intellect "emanates" from it. Like its predecessor, the second intellect also thinks about itself, and thereby brings its celestial sphere (in this case, the sphere of fixed stars) into being, but in addition to this it must also contemplate upon the First Cause, and this causes the "emanation" of the next intellect. The cascade of emanation continues until it reaches the tenth intellect, beneath which is the material world. And as each intellect must contemplate both itself and an increasing number of predecessors, each succeeding level of existence becomes more and more complex. It should be noted that this process is based upon necessity as opposed to will. In other words, God does not have a choice whether or not to create the universe, but by virtue of His own existence, He causes it to be. This view also suggests that the universe is eternal, and both of these points were criticized by al-Ghazzali in his attack on the philosophers[42][43]

In his discussion of the First Cause (or God), al-Farabi relies heavily on negative theology. He says that it cannot be known by intellectual means, such as dialectical division or definition, because the terms used in these processes to define a thing constitute its substance. Therefore if one was to define the First Cause, each of the terms used would actually constitute a part of its substance and therefore behave as a cause for its existence, which is impossible as the First Cause is uncaused; it exists without being caused. Equally, he says it cannot be known according to genus and differentia, as its substance and existence are different from all others, and therefore it has no category to which it belongs. If this were the case, then it would not be the First Cause, because something would be prior in existence to it, which is also impossible. This would suggest that the more philosophically simple a thing is, the more perfect it is. And based on this observation, Adamson says it is possible to see the entire hierarchy of al-Farabi's cosmology according to classification into genus and species. Each succeeding level in this structure has as its principal qualities multiplicity and deficiency, and it is this ever-increasing complexity that typifies the material world.[44]

Epistemology and eschatology[düzenle | kaynağı değiştir]

Human beings are unique in al-Farabi's vision of the universe because they stand between two worlds: the "higher", immaterial world of the celestial intellects and universal intelligibles, and the "lower", material world of generation and decay; they inhabit a physical body, and so belong to the "lower" world, but they also have a rational capacity, which connects them to the "higher" realm. Each level of existence in al-Farabi's cosmology is characterized by its movement towards perfection, which is to become like the First Cause; a perfect intellect. Human perfection (or "happiness"), then, is equated with constant intellection and contemplation.[45]

Al-Farabi divides intellect into four categories: potential, actual, acquired and the Agent. The first three are the different states of the human intellect and the fourth is the Tenth Intellect (the moon) in his emanational cosmology. The potential intellect represents the capacity to think, which is shared by all human beings, and the actual intellect is an intellect engaged in the act of thinking. By thinking, al-Farabi means abstracting universal intelligibles from the sensory forms of objects which have been apprehended and retained in the individual's imagination.[46]

This motion from potentiality to actuality requires the Agent Intellect to act upon the retained sensory forms; just as the Sun illuminates the physical world to allow us to see, the Agent Intellect illuminates the world of intelligibles to allow us to think.[47] This illumination removes all accident (such as time, place, quality) and physicality from them, converting them into primary intelligibles, which are logical principles such as "the whole is greater than the part". The human intellect, by its act of intellection, passes from potentiality to actuality, and as it gradually comprehends these intelligibles, it is identified with them (as according to Aristotle, by knowing something, the intellect becomes like it).[48] Because the Agent Intellect knows all of the intelligibles, this means that when the human intellect knows all of them, it becomes associated with the Agent Intellect's perfection and is known as the acquired Intellect.[49]

While this process seems mechanical, leaving little room for human choice or volition, Reisman says that al-Farabi is committed to human voluntarism.[48] This takes place when man, based on the knowledge he has acquired, decides whether to direct himself towards virtuous or unvirtuous activities, and thereby decides whether or not to seek true happiness. And it is by choosing what is ethical and contemplating about what constitutes the nature of ethics, that the actual intellect can become "like" the active intellect, thereby attaining perfection. It is only by this process that a human soul may survive death, and live on in the afterlife.[47][50]

According to al-Farabi, the afterlife is not the personal experience commonly conceived of by religious traditions such as Islam and Christianity. Any individual or distinguishing features of the soul are annihilated after the death of the body; only the rational faculty survives (and then, only if it has attained perfection), which becomes one with all other rational souls within the agent intellect and enters a realm of pure intelligence.[49] Henry Corbin compares this eschatology with that of the Ismaili Neo-Platonists, for whom this process initiated the next grand cycle of the universe.[51] However, Deborah Black mentions we have cause to be skeptical as to whether this was the mature and developed view of al-Farabi, as later thinkers such as Ibn Tufayl, Averroes and Ibn Bajjah would assert that he repudiated this view in his commentary on the Nicomachean Ethics, which has been lost to modern experts.[49]

Psychology, the soul and prophetic knowledge[düzenle | kaynağı değiştir]

In his treatment of the human soul, al-Farabi draws on a basic Aristotelian outline, which is informed by the commentaries of later Greek thinkers. He says it is composed of four faculties: The appetitive (the desire for, or aversion to an object of sense), the sensitive (the perception by the senses of corporeal substances), the imaginative (the faculty which retains images of sensible objects after they have been perceived, and then separates and combines them for a number of ends), and the rational, which is the faculty of intellection.[52] It is the last of these which is unique to human beings and distinguishes them from plants and animals. It is also the only part of the soul to survive the death of the body. Noticeably absent from these scheme are internal senses, such as common sense, which would be discussed by later philosophers such as Avicenna and Averroes.[53][54]

Special attention must be given to al-Farabi's treatment of the soul's imaginative faculty, which is essential to his interpretation of prophethood and prophetic knowledge. In addition to its ability to retain and manipulate sensible images of objects, he gives the imagination the function of imitation. By this he means the capacity to represent an object with an image other than its own. In other words, to imitate "x" is to imagine "x" by associating it with sensible qualities that do not describe its own appearance. This extends the representative ability of the imagination beyond sensible forms and to include temperaments, emotions, desires and even immaterial intelligibles or abstract universals, as happens when, for example, one associates "evil" with "darkness".[55][56] The prophet, in addition to his own intellectual capacity, has a very strong imaginative faculty, which allows him to receive an overflow of intelligibles from the agent intellect (the tenth intellect in the emanational cosmology). These intelligibles are then associated with symbols and images, which allow him to communicate abstract truths in a way that can be understood by ordinary people. Therefore what makes prophetic knowledge unique is not its content, which is also accessible to philosophers through demonstration and intellection, but rather the form that it is given by the prophet's imagination.[57][58]

Practical philosophy (ethics and politics)[düzenle | kaynağı değiştir]

The practical application of philosophy is a major concern expressed by al-Farabi in many of his works, and while the majority of his philosophical output has been influenced by Aristotelian thought, his practical philosophy is unmistakably based on that of Plato.[59] In a similar manner to Plato's Republic, al-Farabi emphasizes that philosophy is both a theoretical and practical discipline; labeling those philosophers who do not apply their erudition to practical pursuits as "futile philosophers". The ideal society, he says, is one directed towards the realization of "true happiness" (which can be taken to mean philosophical enlightenment) and as such, the ideal philosopher must hone all the necessary arts of rhetoric and poetics to communicate abstract truths to the ordinary people, as well as having achieved enlightenment himself.[60] Al-Farabi compares the philosopher's role in relation to society with a physician in relation to the body; the body's health is affected by the "balance of its humours" just as the city is determined by the moral habits of its people. The philosopher's duty, he says, is to establish a "virtuous" society by healing the souls of the people, establishing justice and guiding them towards "true happiness".[61]

Of course, al-Farabi realizes that such a society is rare and will require a very specific set of historical circumstances in order to be realized, which means very few societies will ever be able to attain this goal. He divides those "vicious" societies, which have fallen short of the ideal "virtuous" society, into three categories: ignorant, wicked and errant. Ignorant societies have, for whatever reason, failed to comprehend the purpose of human existence, and have supplanted the pursuit of happiness for another (inferior) goal, whether this be wealth, sensual gratification or power. It is interesting to note that democratic societies also fall into this category, as they too lack any guiding principle. Both wicked and errant societies have understood the true human end, but they have failed to follow it. The former because they have willfully abandoned it, and the latter because their leaders have deceived and misguided them. Al-Farabi also makes mention of "weeds" in the virtuous society; those people who try to undermine its progress towards the true human end.[62]

Whether or not al-Farabi actually intended to outline a political programme in his writings remains a matter of dispute amongst academics. Henry Corbin, who considers al-Farabi to be a crypto-Shi'ite, says that his ideas should be understood as a "prophetic philosophy" instead of being interpreted politically.[63] On the other hand, Charles Butterworth contends that nowhere in his work does al-Farabi speak of a prophet-legislator or revelation (even the word philosophy is scarcely mentioned), and the main discussion that takes place concerns the positions of "king" and "statesmen".[64] Occupying a middle position is David Reisman, who like Corbin believes that al-Farabi did not want to expound a political doctrine (although he does not go so far to attribute it to Islamic Gnosticism either). He argues that al-Farabi was using different types of society as examples, in the context of an ethical discussion, to show what effect correct or incorrect thinking could have.[65] Lastly, Joshua Parens argues that al-Farabi was slyly asserting that a pan-Islamic society could not be made, by using reason to show how many conditions (such as moral and deliberative virtue) would have to be met, thus leading the reader to conclude that humans are not fit for such a society.[66] Some other authors like Mykhaylo Yakubovych attest that for al-Farabi religion (milla) and philosophy (falsafa) constituted the same praxeological value (i.e. basis for amal al-fadhil - "virtuos deed"), while its epistemological level (ilm - "knowledge") was different.[67]

See also[düzenle | kaynağı değiştir]

Notes[düzenle | kaynağı değiştir]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 Dimitri Gutas, "Farabi" in Encyclopædia Iranica, Online Edition. accessed April 4, 2010. [1]
 2. Alternative names and translations from Arabic include: Alfarabi, Farabi, and Abunaser
 3. 3,0 3,1 {{{başlık}}}. ISBN 978-0710304162.
 4. Reisman, D.(ed.)Before and After Avicenna. Princeton, NJ. 2001
 5. DANIEL BALLAND, "FĀRYĀB" in Encyclopedia Iranica [2]. excerpt: "Fāryāb (also Pāryāb), common Persian toponym meaning “lands irrigated by diversion of river water"
 6. Dehkhoda Dictionary under "Parab" excerpt: "پاراب . (اِ مرکب ) زراعتی که به آب چشمه و کاریز ورودخانه و مانند آن کنند مَسقوی . آبی . مقابل دیم" (translation: "Lands irrigated by diversion of river water, springs and qanats.")
 7. C. E. Bosworth, "OTRĀR" in Encyclopedia Iranica
 8. al-Fārābī. (2010). In Encyclopædia Britannica. Retrieved February 20, 2010, from Encyclopædia Britannica Online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/201680/al-Farabi
 9. 9,0 9,1 D. Gutas, "AlFarabi" in Barthaolomew's World accessed Feb 18, 2010
 10. David C. Reisman, "Al-Farabi and the philosophical curriculum", in Peter Adamson, Richard C. Taylor, "The Cambridge companion to Arabic philosophy", Cambridge University Press, 2005. pp 53: "These biographical facts are paltry in the extreme but we must resist the urge to embellish them with fanciful stories, as the medieval biographers did, or engage in idle speculation about al-Farabi’s ethnicity or religious affiliation on the basis of contrived interpretations of his works, as many modern scholars have done"
 11. Ebn Abi Osaybea, Oyun al-anba fi tabaqat at-atebba, ed. A. Müller, Cairo, 1299/1882. و كان ابوه قائد جيش و هو فارسي
 12. Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Amin Razavi. "An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 1: From Zoroaster to Umar Khayyam", I.B. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies, 2007. Pg 134: “Ibn Nadim in his al-Fihrist, which is the first work to mention Farabi considers him to be of Persian origin, as does Mohammad Shahrazuri in his Tarikh al-hukama and Ibn Abi Usaybi'ah in his Tabaqat al-atibba. In contrast, Ibn Khallikan in his '"Wafayat al-'ayan considers him to be of Turkish descent. In any case, he was born in Farab in Khurasan of that day around 257/870 in a climate of Persianate culture"
 13. Arabic: و كان من سلاله فارس in J. Mashkur, Farab and Farabi,Tehran,1972. See also Dehkhoda Dictionary under the entry Farabi for the same exact Arabic quote.
  • George Fadlo Hourani, Essays on Islamic Philosophy and Science, Suny press, 1975.
  • Kiki Kennedy-Day, Books of Definition in Islamic Philosophy: The Limits of Words, Routledge, 2002, page 32.
 14. Joshua Parens (2006). An Islamic philosophy of virtuous religions : introducing Alfarabi. Albany, NY: State Univ. of New York Press. pp. 3. ISBN 0-7914-6689-2 excerpt: "He was a native speaker of Turkic [sic] dialect, Soghdian".
 15. Joep Lameer, "Al-Fārābī and Aristotelian syllogistics: Greek theory and Islamic practice", E.J. Brill, 1994. ISBN 90-04-09884-4 pg 22: "..Islamic world of that time, an area whose inhabitants must have spoken Soghdian or maybe a Turkish dialect..."
 16. 17,0 17,1 مشكور، محمدجواد. “فاراب و فارابي“. دوره14، ش161 (اسفند 54): 15-20- . J. Mashkur, "Farabi and Farabi" in volume 14, No. 161, pp 15-12 ,Tehran,1972. [3] English translations of the arguments used by J. Mashkur can be found in: G. Lohraspi, "Some remarks on Farabi's background"; a scholarly approach citing C.E. Bosworth, B. Lewis, R. Frye, D. Gutas, J. Mashkur and partial translation of J.Mashkur's arguments: PDF. ولي فارابي فيلسوف تنها متعلق به ايران نبود بلكه به عالم اسلام تعلق داشت و از بركت قرآن و دين محمد به اين مقام رسيد. از اينجهت هه دانشمنداني كه در اينجا گرد آمده‌اند او را يك دانشمند مسلمان متعلق به عالم انسانيت مي‌دانند و كاري به تركي و فارسي و عربي بودن او ندارند.
  • P.J. King, "One Hundred Philosophers: the life and work of the world's greatest thinkers", chapter al-Fārābi, Zebra, 2006. pp 50: "Of Persian stock, al-Farabi (Alfarabius, AbuNaser) was born in Turkestan"
  • Henry Thomas, Understanding the Great Philosophers, Doubleday,Published 1962
  • T. J. Denboer, "The History of Philosophy in Islam", BiblioBazaar, LLC, 2008. Excerpt page 98:"His father is said to have been a Persian General". ISBN 0-554-30253-5, 9780554302539
  ت، حـ، ديبور: تاريخ الفلسفة في الإسلام. ترجمة: محمد عبد الهادي أو ريدة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ط4، 1957،ص 196
  • Sterling M. McMurrin, Religion, Reason, and Truth: Historical Essays in the Philosophy of Religion, University of Utah Press, 1982, ISBN 0-87480-203-2. page 40.
  • edited by Robert C. Solomon and Kathleen M. Higgins. (2003). From Africa to Zen : an invitation to world philosophy. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers. pp. 163. ISBN 0-7425-1350-5 "al-Farabi (870-950), a Persian,"
  • Thomas F. Glick. (1995). From Muslim fortress to Christian castle : social and cultural change in medieval Spain. Manchester: Manchester University Press. pp. 170. ISBN 0-7190-3349-7 "It was thus that al-Farabi (c. 870-950), a Persian philosopher"
  • The World's Greatest Seers and Philosophers.. Gardners Books. 2005. pp. 41. ISBN 81-223-0824-4 "al-Farabi (also known as Abu al-Nasr al-Farabi) was born of Turkish parents in the small village of Wasij near Farab, Turkistan (now in Uzbekistan) in 870 AD. His parents were of Persian descent, but their ancestors had migrated to Turkistan."
  • Bryan Bunch with Alexander Hellemans. (2004). The history of science and technology : a browser's guide to the great discoveries, inventions, and the people who made them, from the dawn of time to today. Boston: Houghton Mifflin. pp. 108. ISBN 0-618-22123-9 "Persian scholar al-Farabi"
  • Olivier Roy, "The new Central Asia: the creation of nations ", I.B.Tauris, 2000. 1860642799. pg 167: "Kazakhistan also annexes for the purpose of bank notes Al Farabi (870-950), the Muslim philosopher who was born in the south of present-day Kazakhistan but who persumably spoke Persian, particularly because in that era there were no Kazakhs in the region"
  • Majid Khadduri; [foreword by R. K. Ramazani]. The Islamic conception of justice. Baltimore : Johns Hopkins University Press, c1984.. pp. 84. ISBN 0-8018-6974-9 "Nasr al-Farabi was born in Farab (a small town in Transoxiana) in 259/870 to a family of mixed parentage — the father, who married a Turkish woman, is said to have been of Persian and Turkish descent — but both professed the Shi'l heterodox faith. He spoke Persian and Turkish fluently and learned the Arabic language before he went to Baghdad.
  • Fākhūrī, Ḥannā., Tārīkh al-fikr al-falsafī ʻinda al-ʻArab, al-Duqqī, al-Jīzah : al-Sharikah al-Miṣrīyah al-ʻĀlamīyah lil-Nashr, Lūnjmān, 2002.
 17. * edited by Ted Honderich. (1995). The Oxford companion to philosophy. Oxford: Oxford University Press. pp. 269. ISBN 0-19-866132-0 "Of Turki origin, al-Farabi studied under Christian thinkers"
  • edited and translated by Norman Calder, Jawid Mojaddedi and Andrew Rippin. (2003). Classical Islam : a sourcebook of religious literature. New York: Routledge. pp. 170. ISBN 0-415-24032-8 "He was of Turkish origin, was born in Turkestan"
  • Ian Richard Netton. (1999). Al-Fārābī and his school. Richmond, Surrey: Curzon. ISBN 0-7007-1064-7 "He appears to have been born into a military family of Turkish origin in the village of Wasil, Farab, in Turkestan"
  • edited by Henrietta Moore. (1996). The future of anthropological knowledge. London: Routledge. ISBN 0-415-10786-5 "al-Farabi (873-950), a scholar of Turkish origin."
  • Diané Collinson and Robert Wilkinson. (1994). Thirty-Five Oriental Philosophers.. London: Routledge. ISBN 0-203-02935-6 "Al-Farabi is thought to be of Turkish origin. His family name suggests that he came from the vicinity of Farab in Transoxiana."
  • Fernand Braudel ; translated by Richard Mayne. (1995). A history of civilizations. New York, N.Y.: Penguin. ISBN 0-14-012489-6 "Al-Farabi, born in 870, was of Turkish origin. He lived in Aleppo and died in 950 in Damascus"
  • Jaroslav Krejčí ; assisted by Anna Krejčová. (1990). Before the European challenge : the great civilizations of Asia and the Middle East. Albany: State University of New York Press. pp. 140. ISBN 0-7914-0168-5 "the Transoxanian Turk al-Farabi (d. circa 950)"
  • Hamid Naseem. (2001). Muslim philosophy science and mysticism. New Delhi: Sarup & Sons. pp. 78. ISBN 81-7625-230-1 "Al-Farabi, the first Turkish philosopher"
  • Clifford Sawhney. The World's Greatest Seers and Philosophers, 2005, p. 41
  • Zainal Abidin Ahmad. Negara utama (Madinatuʾl fadilah) Teori kenegaraan dari sardjana Islam al Farabi. 1964, p. 19
  • Haroon Khan Sherwani. Studies in Muslim Political Thought and Administration. 1945, p. 63
  • Ian Richard Netton. Al-Farabi and His School, 1999, p. 5
 18. Clifford Edmund Bosworth, "Barbarian Incursions: The Coming of the Turks into the Islamic World." In Islamic Civilization, ed. by D.S. Richards. Oxford, 1973.
 19. http://books.google.com.pk/books?id=7CP7fYghBFQC&pg=PA1011&lpg=PA1011&dq=Al-Djildaki&source=bl&ots=F5JrnpOC95&sig=fCHcNXLa0o0nZl89ccurjM9vL8Y&hl=en&ei=w2DmS7buNZSPOJq-6NsN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=Al-Djildaki&f=false
 20. History of logic: Arabic logic, Encyclopædia Britannica.
 21. Feldman, Seymour (26 November 1964). "Rescher on Arabic Logic". The Journal of Philosophy (Journal of Philosophy, Inc.) 61 (22): 726. ISSN 0022362X. http://www.jstor.org/stable/2023632. Retrieved 2010-03-24. 
  {{{başlık}}}. ISBN 0-521-27556-3.
 22. Ludescher, Tanyss (February 1996). "The Islamic roots of the poetic syllogism". College Literature. Archived on 2008-02-17. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=Şablon:Namespace detect showall. http://web.archive.org/web/20080217072646/http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3709/is_199602/ai_n8749610. Retrieved 2008-02-29. 
 23. Professor Seyyed Hossein Nasr and Professor Mehdi Aminrazavi. “An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 1: From Zoroaster to ‘Umar Khayyam”, I.B. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies, 2007. Pg 135: “Morever, he was a master of music theory; his Kitab al-Musiqa al-Kabir (The Great book on Music), known in the West as a book on Arabic music, is in reality a study of the theory of Persian music of his day as well as presenting certain great philosophical principle about music, its cosmic qualities, and its influence on the soul”
 24. 26,0 26,1 26,2 Amber Haque (2004), "Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists", Journal of Religion and Health 43 (4): 357-377 [363].
 25. Netton, Ian Richard (2008). "Breaking with Athens: Alfarabi as Founder, Applications of Political Theory By Christopher A. Colmo". Journal of Islamic Studies (Oxford University Press) 19 (3): 397–8. doi:10.1093/jis/etn047. 
 26. "Avicenna/Ibn Sina (CA. 980-1137)". The Internet Encyclopedia of Philosophy. http://www.iep.utm.edu/a/avicenna.htm. Retrieved 2007-07-13. 
 27. 29,0 29,1 29,2 Arabic and Islamic Natural Philosophy and Natural Science, Stanford Encyclopedia of Philosophy
 28. {{{başlık}}}. ISBN 9780970238900.Şablon:Self-published inline
 29. Black, D. Al-Farabi in Leaman, O & Nasr, H (2001). History of Islamic Philosophy. London: Routledge. p178.
 30. Motahhari, Mortaza, Becoming familiar with Islamic knowledge, V1, p:162
 31. Reisman, D. Al-Farabi and the Philosophical Curriculum In Adamson, P & Taylor, R. (2005). The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. p52
 32. Motahhari, Morteza, Becoming familiar with Islamic knowledge, V1, p.166 اگر بخواهيم كلمه‏ای را به‏ كار بريم كه مفيد مفهوم روش فلسفی مشائين باشد بايد كلمه ( استدلالی ) را به كار بريم .
 33. Dictionary of Islamic Philosophical Terms
 34. Aristotelianism in Islamic philosophy
 35. Motahhari, Mortaza, Becoming familiar with Islamic knowledge, V1, p.167 فارابی كتاب كوچك معروفی دارد به نام ( الجمع بين رأيی الحكيمين ) در اين كتاب مسائل اختلافی اين دو فيلسوف طرح شده و كوشش شده كه به نحوی‏ اختلافات ميان اين دو حكيم از بين برود .
 36. Reisman, p55
 37. Black, p188
 38. Reisman, p56
 39. 41,0 41,1 Black, p189
 40. Reisman, p57
 41. Corbin, H. (1993). History of Islamic Philosophy. London: Keagan Paul International. p161
 42. Reisman, p58-59
 43. Reisman, p61
 44. http://umcc.ais.org/~maftab/ip/hmp/XXIII-TwentyThree.pdf page 461
 45. 47,0 47,1 Reisman, p64
 46. 48,0 48,1 Reisman, p63
 47. 49,0 49,1 49,2 Black, p186
 48. Corbin, p158
 49. Corbin, p165
 50. Black, p184
 51. Reisman, p60-61
 52. Black (2), D. Psychology: Soul and Intellect in Adamson, P and Taylor, R. (2005). The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. p313
 53. Black (b), p313
 54. Black, p185
 55. Corbin, p164
 56. Black, p187
 57. Corbin, p162
 58. Black, p190
 59. Butterworth, p278
 60. Black, p191
 61. Corbin, p162-163
 62. Butterworth, C. Ethical and Political Philosophy in Adamson, P and Taylor, R. (2005). The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. p276
 63. Reisman, p68
 64. Joshua Parens, An Islamic Philosophy of Virtuous Religions: Introducing Alfarabi (New York: State University of New York Press, 2006), 2.
 65. Mykhaylo Yakubovych. Al-Farabi's Book of Religion. Ukrainian translation, introduction and comments / Ukrainian Religious Studies Bulletin, 2008, Vol. 47, P. 237.

Literature[düzenle | kaynağı değiştir]

 • {{{başlık}}}. ISBN 978-0710304162.
 • Habib Hassan Touma (1996). The Music of the Arabs, trans. Laurie Schwartz. Portland, Oregon: Amadeus Press. ISBN 0-9313...
 • Majid Fakhry, Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works, and Influence, Oxford: Oneworld Publications, (2002), ISBN 1-85168-302-X. Trad. esp.: "Alfarabi y la fundación de la filosofía política islámica", trad R. Ramón Guerrero, Barcelona, Herder, 2003.
 • Christoph Marcinkowski, "A Biographical Note on Ibn Bajjah (Avempace) and an English Translation of his Annotations to Al-Farabi's Isagoge". Iqbal Review (Lahore, Pakistan), vol. 43, no 2 (April 2002), pp 83–99.
 • Deborah Black. Al-Farabi in Leaman, O & Nasr, H (2001). History of Islamic Philosophy. London: Routledge.
 • David Reisman. Al-Farabi and the Philosophical Curriculum In Adamson, P & Taylor, R. (2005). The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Deborah Black. Psychology: Soul and Intellect in Adamson, P and Taylor, R. (2005). The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Charles Butterworth. Ethical and Political Philosophy in Adamson, P and Taylor, R. (2005). The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rafael Ramón Guerrero. “Apuntes biográficos de al-Fârâbî según sus vidas árabes”, in Anaquel de Estudios Árabes, 14 (2003) 231-238.

External links[düzenle | kaynağı değiştir]


Şablon:Scholars of Khorasan

ar:أبو نصر محمد الفارابي az:Əl-Fərabi bn:আল ফারাবী bs:Al Farabi ca:Al-Farabí cs:Al-Fárábí de:Al-Farabi el:Αλ-Φαράμπι es:Al-Farabi fa:ابونصر فارابی fr:Al-Farabi gl:Al-Farabí ko:파라비 hr:Al Farabi id:Al-Farabi it:Al-Farabi he:אל-פאראבי kk:Әл-Фараби ku:Farabî la:Alpharabius hu:Abu Naszr Muhammad al-Fárábi ms:Abu Al-Nasr Al-Farabi nl:Al-Farabi ja:ファーラービー no:Al-Farabi ps:فارابي pl:Al-Farabi pt:Al-Farabi ro:Al-Farabi ru:Аль-Фараби sk:Abú Nasr Muhammad al-Fárábí sl:Al-Farabi sr:Ал-Фараби fi:Al-Farabi sv:Al Farabi tr:Farabi tk:Al-Faraby uk:Аль-Фарабі ug:فارابى zh:法拉比

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.