FANDOM


Sure Hakkında Bilgi Sure adını, birinci ayette geçen "Fâtır" kelimesinden alır. Fatır, Allah'ın sıfatlarından olup "ilk olarak yaratan" anlamına gelir. Bu sure "Melâike suresi" diye de anılır. Fâtır, hamd ile başlayan beş sureden biridir. 45 ayettir. Mekke'de, Furkân Sûresinden sonra inmiştir. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 35., iniş tarihine göre ise 42. suredir. Fâtır'ın hemen hemen tamamı, Allah'ın eşsiz yaratıcılığını ve yeniden diriltici gücünü ve aynı zamanda iradesini peygamberleri aracılığıyla izhar etmesini konu almaktadır.


Surenin temel konuları


Tevhidin önemi,  Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren deliller,  Müşriklerin inançları,  Allah'ı inkâr edenlerin karşılaşacakları durumlar,  İnsanın yaratılışındaki hikmetler,  Tabiatla ilgili bazı yasalar,  Cennet ve cehennem tasvirleri. 


Surenin temel mesajları


Allah'tan başka ilah yoktur. 


Hz. Muhammed, insanlar için bir müjdeci ve uyarıcıdır. 


Hz. Muhammed'e indirilen Kur'an, önceki kitapları tasdik eder.

Allah, sonsuz yaratma gücüne sahiptir. O, istediğini istediği şekilde yaratır ve rızık verir. 


Evrende işleyen ilahî bir yasa vardır. Tabiat olayları bu yasalar çerçevesinde cereyan eder. Tatlı ve tuzlu suların birbirine karışmaması, ayın ve güneşin hareketleri buna örnektir. İnsan, bunlardan ibret alıp Allah'a inanmalıdır. 


Allah'ın yasalarında değişme olmaz. 


Allah'ın takdir ettiğine hiç kimse engel olamaz. 


Melekleri, putları veya diğer bir takım varlıkları tanrı edinmek küfürdür. Onlara tapınmanın yararı yoktur. 

Kıyamette de bir yararları olmayacak ve kendileriyle ilgili inançları reddedeceklerdir. 


İnsanlar genellikle peygamberleri yalanlamışlardır. 


Dünya hayatına aldanmamak gerekir. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir.

Şeytan insanın düşmanıdır. Şeytana karşı uyanık olmak gerekir. 


İnkarcılar için şiddetli bir azap vardır. 


Kötü işleri kendilerine süslü gösterilen inkarcılar için üzülmemek gerekir. Geçmişte de böyle olmuş, onlar cezalarını bulmuştur. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. 


Görenle görmeyen, karanlıkla aydınlık, gölge ile sıcaklık, diri ile ölü nasıl bir olmazsa, inananla inanmayan da bir olmaz. Allah, her ikisinin hak ettiğini mutlaka verecektir. 


Ancak Allah'tan korkan ve namaz kılanlar öğüt kabul eder. 


Allah'tan gereği gibi korkanlar alimlerdir. 


Rüzgar ve bulutlarla yağmur yağdırıp ölü toprağı dirilten Allah, ölüleri de diriltecektir. 


Herkes Allah'a muhtaçtır, fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. 


Herkes kendi yaptığından sorumludur. Kimse kimsenin günahını çekmez, çekemez. 


Kur'an'ı okuyanlar, namazlarını kılanlar ve Allah yolunda harcamada bulunanlar için büyük kazanç vardır. Allah onları nimet dolu cennetlere koyacaktır. İnkârcı nankörleri ise, azabının hafiflemeyeceği, ölümün de bulunmadığı cehenneme atacak; onların oradaki pişmanlık yakarışları da fayda etmeyecektir. 


Allah'a verilen sözde durmak gerekir. 


Kibirden ve kötülüklerden uzaklaşılmalıdır. Geçmişte niceleri, inkâra ve kötülüklere bulaştıkları için Allah'ın gazabına uğramışlardır. Bunlardan ibret almak gerekir. 


Allah, kötülüğe sapan toplumu yok edip onun yerine başka bir toplumu var eder. 


Allah, insanları yaptıkları yüzünden hemen cezalandırmaz; onlara tevbe etmeleri için fırsat tanır. Zira böyle yapmayıp derhal cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.