FANDOM


Bakınız

Şablon:Federasyonbakınız - d {{Federasyonbakınız}}


"Federasyonlar"
Kulüp - Birlik - Oda - Dernek
Federasyon - Federasyonlar - SGM
Konfederasyon - Konfederasyonlar

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği‎‎
Federasyon seçimleri
Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
Örnek Federasyon Kurul Listesi
aşağıda federasyonun resmi ana statüsünün linki yer alıyor... Madde 34'nin 4. alt bendine dikkat edin lütfen.. ifade net;
"bütçenin yüzde 15'ini kulüplere ve altyapıya yardım olarak vermeliler"... zaten bilançoları iki hafta sonra yayınlayacaklar ve hepimiz verilmediğini göreceğiz... tabi ki mali bütçeyi ibra ettirecekleri bölümde de hesabını
Seçim sürecinde itiraz :Tahkim Kurulu
Spor federasyonu
Federasyon/Ana statüleri
Spor Federasyonları

Okul Sporları Federasyonu
Türkiye Okul Sporları Federasyonu
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Başkan seçimi
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Delegeler
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Ana statü
TOSF ANA STATÜSÜ
Okul Spor Kolları Yönetmeliği

Türkiye Badminton Federasyonu
Türkiye Badminton Federasyonu/Başkan seçimi
Türkiye Badminton Federasyonu/Delegeler

Amatör spor kulüpleri
Amatör spor kulüpleri federasyonu
ASKF
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
http://www.taskk.org/
Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu http://www.mersinaskf.com/
Mithat Ertaş

Oda Federasyonları
Federasyonlar ve Akdeniz Oyunları
Esnaf Federasyonu
Sanayici Federasyonu
Oda Konfederasyonları
TŞOF
Dernek
Dernek Federasyonları
Dernek Konfederasyonları

Federasyon terimleri
Federal - fedaral - federation
Federal agency -Federal agent Federal Aviation Agency
federate - Federated
Fédéré - federated
federal tax lien -Federal soldier
Federal Security Service
Federal Security Bureau
federal savings bank
Federal Reserve System
Federal Trade Commission
federation of tribes A federation (as of American Indians)

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden

  • Resmi Gazete Tarihi : 12/02/2009
  • Resmi Gazete Sayısı : 27139


Birinci Bölüm : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Edit

Amaç Edit

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyon başkanlarının seçimi, göreve başlatılmaları, görevden alınmaları ile seçimde oy kullanacaklara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam Edit

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonların başkanlık seçimine katılacaklardan aranılacak şartları, seçimde oy kullanacak kişi, kurum ve kuruluşlar ile seçimle ilgili esas ve usulleri kapsar.

(2) Özerk spor federasyonları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak Edit

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Edit

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

b) Bakanlık: Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanlığı,

c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

d) Federasyon: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını,

e) İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanını,

f) İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü ifade eder.


İkinci Bölüm : Esas Hükümler Edit

Federasyon başkanı adaylarında aranılacak şartlar Edit

Madde 5 - (1) Federasyon başkanı adayı olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) İdari tahkikat sonucu federasyon başkanlığı görevine son verilmemiş olmak,

ç) Sportif Değerlendirme Kurulunca düzenlenecek rapor sonucu görevine son verilmemiş olmak,

d) Vergi ve sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

e) Bir defada altı aydan fazla veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

(2) Olimpiyat veya dünya şampiyonalarında şampiyon olanlarda (b) bendi hükmü aranmaz.

(3) Genel Müdürlüğün merkez veya taşra teşkilatında; Genel Müdür yardımcısı, kurul ve daire başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, federasyon genel sekreteri, il müdürü ve şube müdürü görevinde bulunanlar seçimle ilgili adaylık başvurularının yapıldığı tarihte idari görevlerinden ayrılmadıkça aday olamazlar.

(4) Adaylık ile ilgili diğer usul ve esaslarla, adaylardan alınacak seçim giderlerine katılma payı Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönerge ile belirlenir.


Seçim tarihi Edit

Madde 6 - (1) Seçimler, yeni kurulmuş olan federasyonlarda kurulma işleminin tamamlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde yapılır.

(2) İkinci ve daha sonraki seçimleri ise yaz veya kış sporlarına göre ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

Seçimle ilgili duyurular Edit

Madde 7 - (1) Seçimin yapılacağı yer ve tarih, son müracaat tarihi belirtilmek kaydıyla seçim tarihinden en az on beş gün önce Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Bu ilan metinlerinde, federasyon başkanlarında aranacak şartlara ve adaylık için son müracaat tarihlerine de yer verilir.

Seçimde oy kullanacaklar Edit

Madde 8 - (1) Federasyon başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak üye sayısı, ilgili spor dalında faaliyet gösteren kulüp ve sporcu sayısına göre tespit edilir. Seçimlerde oy kullanacak üye sayısı 100 üyeden fazla olamaz.

(2) Federasyon başkanlığı seçimlerinde

a) Genel Müdür , Genel Müdür yardımcıları, 1. Hukuk Müşaviri, kurul ve daire başkanları, Spor Toto Teşkilat Başkanı,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Olimpik branşlarda oy kullanmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Bünyesinde engelliler spor federasyonları ile paralimpik komitesince benimsenen spor dallarının bulunduğu federasyon seçimlerinde oy kullanmak üzere, Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

e) Branşlarında oy kullanmak üzere, bağlı oldukları uluslararası federasyonların dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu veya hakem kurulu üyeleri,

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında oy kullanmak üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

g) Kulüp Temsilcileri oy kullanır.

(3) Kulüp temsilcilerinin belirlenmesinde;

a) Uluslar arası, ulusal veya bölgesel faaliyetlere katılma yoğunluğu,

b) Müsabakaya katılan sporcu sayısı,

c) Ulusal veya uluslar arası faaliyetlere ilişkin başarılar esas alınır.

(4) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Seçimlerde vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar başkanlık seçimlerinde üye olarak oy kullanamazlar.

(5) Seçim Kurulunca; seçimi yapılacak federasyon için ne kadar oy kullanılacağı Genel Müdürlük Makamından alınacak onayla belirlenir.

Federasyon başkanları seçim kurulu Edit

Madde 9 - (1) Federasyon başkanları seçim kurulu, Genel Müdürün onayı ile ilgili daire başkanının başkanlığında, bir hukukçu, bir başmüfettiş ve en az şube müdürü seviyesinde iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Federasyon başkanları seçim Kurulu oy çokluğu ile kararlarını alır ve aldığı kararlar kesindir.

(2) Federasyon başkanları seçim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Federasyon başkanı seçimi ile ilgili seçim takvimini belirlemek, ilanları hazırlamak ve ilan etmek,

b) Federasyon başkanı aday adaylarının belirlenen niteliklere uygun olup olmadığını tespit etmek ve Internet sitesinde duyurmak,

c) Seçimlerde oy kullanacak olan üyeleri tespit etmek, duyurmak ve üye listelerine ve diğer işlemler hakkındaki itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

ç) Seçimle ilgili oy pusulalarını bastırmak ve seçimle ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek,

d) Seçim sonuçlarını Genel Müdüre sunmak.


Federasyon başkanlarının göreve başlatılması Edit

Madde 10 - (1) Yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan aday, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile federasyon başkanı olarak göreve başlatılır. Oyların eşitliği halinde Genel Müdür ve eşit oy alan adayların huzurunda, oluşturulan kurul tarafından çekilecek kur'a sonucu kazanan aday federasyon başkanlığına aynı usulle göreve başlatılır.

(2) Başkan adayı çıkmayan ve yeni kurulan federasyon başkanlıkları için; Genel Müdür, Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Genel Müdür yardımcıları, kurul başkanları, I.Hukuk Müşaviri, daire başkanları ile Spor Toto Teşkilat Başkanından oluşan üyeler tarafından 5 inci maddedeki şartları taşıyanlar arasından en geç bir ay içinde başkan seçilir.

Federasyon başkanlarının ayrılmaları veya görevden alınmaları Edit

Madde 11 - (1) Federasyon başkanı kendi isteğiyle görevden ayrılabileceği gibi seçilme şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda görevde kalmasında sakınca görülmesi halinde veya Sportif Değerlendirme Kurulu tarafından sportif olarak başarısız olmasının tespiti veya yıllık hedef ve programlarını gerçekleştirememesi durumunda, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile görevden alınır.

(2) Federasyon başkanlığı görevinin her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde tüm kurulları görevinden ayrılmış sayılır. Kalan sürenin tamamlanması için 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişiler tarafından 5 inci maddedeki şartları taşıyanlar arasından federasyon başkanı seçilir. Ancak; yeni başkan seçilinceye kadar mevcut kurullar görevlerine devam ederler.

Federasyon kurullarının oluşturulması Edit

Madde 12 - (1) Federasyon kurulları, Federasyon Başkanının göreve başlamasını müteakip, 22/11/1993 tarihli ve 21766 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulur.

Sportif değerlendirme kurulu Edit

Madde 13 - (1) Spor federasyonlarının yıllık ve/veya dört yıllık faaliyetleri ile sporcu ve kulüp sayılarındaki artış oranıyla, ülkemizdeki yaygınlığını değerlendirmek amacıyla Sportif Değerlendirme Kurulu kurulur.

(2) Sportif Değerlendirme Kurulu; Genel Müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Genel Müdürlükçe belirlenecek iki kişi,

b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve belirlenecek bir üye,

c) Merkez Danışma Kurulunca tespit edilecek iki üye,

ç) Bünyesinde spor bölümü bulunan üniversiteleri temsilen iki üye,

d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı,

e) Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı,

f) I. Hukuk Müşaviri ile Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur. Kurul en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır. Federasyon başkanının görevden alınması toplantıya iştirak eden üyelerin 2/3'ünün oyu ile teklif edilir.

(3) Kurulun sekreterya görevi Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(4) Federasyon başkanının, sportif alanda başarısızlığı aşağıdaki kriterlere göre belirlenir;

a) Bir önceki yıla göre sporcu ve kulüp sayısı,

b) Federasyonun Ülkemizdeki gelişmişlik potansiyeli ve faaliyette bulunduğu il ve ilçeler,

c) Faal sporcu ve kulüp sayısının yıllar itibariyle artış oranı,

ç) Uluslararası müsabakalarda aldığı başarı,

d) Kaynaklarının kullanımı,

e) Faaliyetlerini sponsorlara yaptırma başarısı,

f) Doping maddelerine karşı mücadele yeteneği,

g) Yıllık ve/veya dört yıllık hedef ve programlarını gerçekleştirme oranı.

(5) Kurul, Bakanın veya Genel Müdürün talimatıyla yılda en az iki kez toplanabileceği gibi bilgi ve belgeye dayalı yapılan başvurular üzerine de toplanabilir.


Üçüncü Bölüm : Geçici ve Son Hükümler Edit

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik Edit

Madde 14 - (1) 26/8/2004 tarihli ve 25565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Özerklik işlemlerini tamamlayamamış federasyonlar Edit

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte özerklik işlemlerini tamamlayamamış olan federasyonların üç ay içerisinde özerklik işlemleri bitmediği takdirde bu Yönetmelik hükümlerine göre bir ay içerisinde federasyon başkanlığı seçimleri yapılır.

Yürürlük Edit

Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Edit

Madde 16 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. Spor mevzuatı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.