FANDOM


BİRİNCİ BÖLÜMEdit

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Edit

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, fen liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam Edit

MADDE 2 – Bu Yönetmelik Fen liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretim ile ilgili esasları kapsar. (23/12/2006-26385 RG.)

Dayanak Edit

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Edit

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Okul: Fen liselerini, c) Müdür:Fen Lisesi Müdürünü d) Öğretmen:Fen Lisesi öğretmenini,, e) Pilot Okul: Bakanlıkça seçilen uygulama okulunu, f) Üniversite: İşbirliği yapılan üniversiteleri g) Bilim Danışma Gurubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan gurubu, h) Protokol: Bakanlık ile Üniversiteler arasında yapılan protokolü, ı) Hazırlık Sınıfı:9 uncu sınıftan önce yabancı dilde, dinleme-anlama-okuma-anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,(Yürürlükten kaldırılmıştır.23/12/2006-26385 RG.) j) Veli: Öğrencinin anne, baba ve vasisi olan kişiyi, k) Yönerge: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini (24.03.2008-26826 RG) ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜMEdit

Kuruluş, Fen Liselerinin Amacı

Kuruluş Edit

MADDE 5 – Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Fen Liseleri, öncelikle fen alanı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. (23/12/2006-26385 RG.)

Fen Liselerinin Amacı Edit

MADDE 6- Okul; a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı, d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi, e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMEdit

Bilim Danışma Grubu

Bilim Danışma Grubu Edit

MADDE 7 — Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Bakanlık ile iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu üç yılı doldurduğunda her yıl yaşça büyük üyeden başlamak üzere bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir. Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması için Ankara Fen Lisesi pilot okul olarak seçilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMEdit

Kontenjan, Tercih ve Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt Kabul (Değişiklik 24.03.2008-26826 RG)

Kontenjan Edit

MADDE 8- Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez. Ancak, hazırlık sınıflarında sınıf oluşturulabilmesi için en az 8 öğrencinin bulunması gerekir.(Yürürlükten kaldırılmıştır.23/12/2006-26385 RG.)

Tercih ve Başvuru Edit

MADDE 9- Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergede belirlenen usul ve esaslar ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. (24.03.2008-26826 RG) Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul

MADDE 10- Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir. (24.03.2008-26826 RG) Ayrılan Öğrencilerin Durumu

MADDE 11- Kendi istekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler on gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak, hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler kayıt-kabul süresi içerisinde kayıt-kabul koşullarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.(Yürürlükten kaldırılmıştır.23/12/2006-26385 RG.)

BEŞİNCİ BÖLÜMEdit

Öğretim Programları ve Fen Derslerinin Ağırlığı

Öğretim Programları Edit

MADDE 12- Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Fen programlarında laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.

Öğretim programlarının ağırlığı Edit

MADDE 13 – 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60 ından az olmayacak şekilde düzenlenir. (23/12/2006-26385 RG.)

ALTINCI BÖLÜMEdit

Başarının Değerlendirilmesi, Proje ve Seminer Çalışmaları Edit

(23/12/2006-26385 RG.)

Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam Edit

MADDE 14- — 9 uncu sınıf yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından okul yönetimine seviye belirleme sınavlarından önce yazılı olarak bildirilen öğrenciler, bu sınava alınır. Seviye belirleme sınavı, okul yönetimince, yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyon tarafından ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü olarak yapılır. Bu sınavda en az 3 alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir.(Yürürlükten kaldırılmıştır. 23/12/2006-26385 RG.)

Başarının Değerlendirilmesi Edit

MADDE 15 – Bu okullarda öğrenci başarısının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.(23/12/2006-26385 RG.)

Proje ve Seminer Çalışmaları Edit

MADDE 16- Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Projeler puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir. (23/12/2006-26385 RG.) Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul yönetimince uygun bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin sorumluluğunda bu çalışmalara katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar. Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar okulun haftalık ders çizelgesinde gösterilir. Bu saatlerde, özellikle son sınıflar için; Bilim Danışma Grubu veya okulun öğretmen kadrosundan sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar da düzenlenebilir. Okul yönetimi haftalık seminer saatlerinde öğretmen durumlarına göre değişiklik yapabilir. Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin laboratuar, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli önlemleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜMEdit

Öğretmen ve Yönetici Seçimi, Bölüm Başkanlığı

Öğretmen Seçimi Edit

MADDE 17 – Bu okullara öğretmen seçimi ve atamaları, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (23/12/2006-26385 RG.)

Yönetici Seçimi Edit

MADDE 18 – Bu okullara yönetici seçimi ve atamaları, 24/04/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (04/03//2009-27159 RG.)

Zümre Başkanı Edit

MADDE 19- Zümre öğretmenleri, aralarından birini zümre başkanı seçer. Zümre başkanı seçilirken, adayın koordinasyon yeteneği, verimliliği, öğrenim durumu ve kıdemi göz önünde bulundurulur. Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar: a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında eş güdümü sağlar. b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir. c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir. d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler. e) Lâboratuar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir. f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur. g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir. h) Diğer zümre başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.

SEKİZİNCİ BÖLÜMEdit

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller Edit

MADDE 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır. Nakiller MADDE 21 – Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. (24.03.2008-26826 RG) Öğrenci nakillerine esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen komisyon oluşturulur. Sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 24’ü aşmayacak şekilde haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla tespit edilerek takip eden 3 iş günü süresince okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilir. Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş gününde yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilir. (24.03.2008-26826 RG) Ancak ders yılı içinde istekleriyle ayrılan öğrencilerden boşalan kontenjanlar 10 günlük süre bitiminde ilân edilir. İstekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. Nakil için başvuru, açık kontenjanın ilan süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan velisinin alacağı Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi (EK–1) ile naklen gidilmek istenen okul müdürlüğüne yapılır. (24.03.2008-26826 RG) Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son yerleştirmeye esas taban puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir. (24.03.2008-26826 RG) Sonuç, veliye ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç 2 iş günü içinde bildirilir. Naklin uygun görüldüğünün ilgili okul müdürlüğü ve öğrenci velisine tebliğini izleyen 3 iş günü içinde yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak özre bağlı çeşitli sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir. Nakli kabul eden okul müdürlüğünce öğrencinin, tasdikname ve öğrenci dosyası önceki okulundan istenir. Resmî fen liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından resmî fen liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Resmî fen liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır. (23/12/2006-26385 RG.)

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Edit

MADDE 22- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/5/1993 tarihli ve 21595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fen Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1- Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmi/özel ilköğretim kurumlarından mezun olan ve koşulları taşıyan öğrenciler doğrudan 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.(Yürürlükten kaldırılmıştır.23/12/2006-26385 RG) Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü 1999-2000 öğretim yılından itibaren uygulanır. 1998-1999 öğretim yılında 6 ncı ve 7 nci sınıflarda okutulan Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinden her birinin yıl sonu notunun en az 2; bu üç dersin yıl sonu notları toplamının en az 10 olması koşulu aranır.(Yürürlükten kaldırılmıştır.23/12/2006-26385 RG.) GEÇİCİ MADDE 1 – 2007-2008 öğretim yılında ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az "orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar bu okulları tercih edebilirler. Öğrenimlerinin 6 ncı veya 7 nci sınıfını, ya da bunların her ikisini yurt dışında yapan öğrenciler için bu sınıf/sınıflara ait yukarıda belirtilen şartlar aranmaz. (24.03.2008-26826 RG)

Yürürlük Edit

MADDE 23- Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri, 2005-2006 Öğretim Yılında 9 uncu sınıflara yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (23/12/2006-26385 RG.) Yürütme MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


EK-1

………………………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE …………………….. ……./……. Öğretim Yılında okulunuz…………sınıfı…………nolu öğrencisi ………………. naklen........................................... Lisesine kaydettirmek istiyorum. Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgelerin tarafıma verilmesini arz ederim. …./…./200

Öğrenci Velisinin Adı Soyadı İmza ADRES: Tel: Ev: Cep: e-posta:; T.C. ……………………… VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI …………………………Lisesi Müdürlüğü ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ

Sayı : Konu : …../…./…..

…………………………… LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE …………………… Adı Soyadı: T.C. Kimlik Numarası: Baba Adı: Doğum Yeri ve Tarihi: Okul No: Sınıfı: Alanı/Bölümü: Birinci Yabancı Dili: İkinci Yabancı Dili: Hazırlık Sınıf Okuyup Okumadığı: (Hazırlık sınıfı olan okullar için geçerlidir.) Sınıf Tekrarı Yapıp Yapmadığı: Disiplin Cezası Alıp Almadığı: (Alınan cezanın türü yazılacaktır.)

  • Öğrencinin Okula Yerleşmesinde Esas Alınan Puanı:

(Puan kartının onaylı sureti eklenecektir.) Okulumuz öğrencisi..........................................nın nakil talebine esas olacak bilgileri yukarda belirtilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ............................... Okul Müdürü Not:* Yıllara göre, öğrencinin okula yerleşmesinde esas alınan OKS/OYP puanı kullanılır. Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir. Bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı - mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine verilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte resmî yazıyla gönderilir. "Yönetmelikler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği Yayımlandı Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği Fen Liseleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Anadolu Liseleri Yönetmeliği Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yönetmeliği Spor Liseleri Yönetmeliği

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.