FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Fil Suresi/Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili bir şeyler var
AFRICAN ANIMALS and the Emperor Elephant Nature Wildlife Documentary

AFRICAN ANIMALS and the Emperor Elephant Nature Wildlife Documentary

Fil Suresi yazılı

Fil Suresi yazılı orjinal hat "Görmedin mi rabbin fil sahiplerini ne yaptı?"

Bakınız

Şablon:Filbakınız - dFil Efyal Füyul
Elephant Elephant Walk
Vaka-i Fil Ebrehe’nin filleri ve İlahî teminat
Fil/VP Fil/Resim Fil/Sözlük Fil/Vecize
Fil Suresi Fil Suresi/MEAL Fil Suresi/TEFSİR Fil Suresi/TEFSİR/Bediüzzaman Fil Suresi/AUDİO Fil Suresi/VİDEO Fil Suresi/TEZHİB Fil Suresi/HAT Fil SuresiFAZİLETİ Fil Suresi/HİKMETLERİ Fil Suresi//KERAMETLERİ Fil Suresi/HADİSLER Fil Suresi/NAKİLLER Fil Suresi/EL YAZMALARI Fil Suresi/VP Fil Suresi/WP Fil Suresi/Transkriptleri
Tefsirler Fil suresi/TEFSİR Fil Suresi/Elmalı Orijinal HTML linkli arabi eklenecek Fil Suresi/Elmalı Arabi yok, iç linkler yok Fil Suresi/Seyyid Kutub Meşhur olan rivayetlere göre Hz. Peygamber de yine bu fil senesinde doğmuştu. Herhalde bu da ilahi denkleştirmelerin şahane bir zamanlaması idi! Fil Suresi/Mevdudi Tefhim -ul Kur'an Fil Suresi/Taberi Tefsiri Fil Suresi/Ömer Nasuhi Bilmen
Fil suresi/MEALLER Fil suresi/MEAL
Fil vakası
105/1 105/2 105/3 105/4 105/5
Kavramlar Fil elephant War elephant Savaş Fili Ashab-ı Fil Tayr Tayran Ebabil Tahran Ebabil
Sicil Siccil Tescil
Fil Suresi/Elmalı Fil Suresi/Elmalı Orijinal Fil Suresi-KSGK Fil Suresi/1-5
Dünya dillerinde Fil suresi Fil Suresi/Albanian Fil Suresi/Azerice Fil Suresi/Çince Fil Suresi/Özbekçe Fil Suresi/Bulgarca Fil Suresi/Almanca Fil Suresi/İngilizce Fil Suresi/Japonca Fil Suresi/Urduca
ABD de Cumhuriyetçiler ve fil amblemi ve fil arkadaşlığı Republican party Year of the Elephant
Fille alakalı konular
52 gün Filî Filhakika Filibe
Smart silah Zırhı delen taşlar Herkesin tepesine gelmesi ve bilmesi
Şablon:Fil

Surat 105 Al-Fil - The Elephant

Surat 105 Al-Fil - The Elephant

Surat 105 Al-Fil - The Elephant

Elephant

Elephant yani Fil USA de Cumhuriyetçi Partinin sembolüdür. 1. Körfez savalı.2.Körfez savaşı ilk defa denen tayrlarla ve tayyarelerle bombalandığı dönemdir. Smart bombaların kullanıldığı ve bombanın proğramlarak nereye gideceği ayarlanan smart teknoloji silahlardandı. Ayette geçen siccil kavramıda tescil kökünden geldiği için her birisisinin bir takip numarası vardı. Rivayetlerde her siccil hacer gideceği yeri biliyordu.

105-EL-FIL SURESİ

Bu mübarek sûre, "El-Kâfinin " sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Fîl hâdisesini bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. "Be; âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Bundan evvelki "Hümeze " sûresinde bir kimseyi malının çok yaş atam ayacağı ve ahlâksız kimseleri servetlerinin azaptan kurtaramayacağı bildirilmişti, bu sûrede de fil ashabının kıssası, bu hususa dair bir misâl, bir delil olduğu için aralarında güzel bir münâsebet vardır.

1. Görmedin mi, Rab'bin fîl sahiplerine nasıl etti!.Edit

1. Bu mübarek sûre, Allah'ın dinine karşı muhalif cephe alan. Yüce Peygambere düşmanlık gösteren kimselerin dünyada da nasıl müthiş felâketlere mâruz kalacaklarına dair fil ashabı kıssasını bir ibret misali olmak üzere beyan buyurmaktadır, şöyle ki: Ey Son Peygamber!. (Görmedin mi?.) Yâni: Tevatüren rivayet olunduğu için görmüş gibi bilmedin mi?. Elbette ki: Bilmiş bulunuyorsun ki: (Rab'bin fîl sahiplerine) O dinsiz guruba, o Kâbe-i Muazzama'yı yıkmak isteyen, ve fîl ile Yemen tarafından gelmiş bulunan mel'un bir zümreye (nasıl etti?.) onları nasıl yok etti, bir helake uğrattı!.

2. Onların kurdukları tuzağı bozgunluk içinde kılmadı mı?Edit

2. Evet.. O kudret ve azameti sonsuz olan âlemlerin Rabbi (Onların) o fîl sahiplerinin (kurdukları tuzağı) onların Kâbe-i Muazzama hakkındaki haince bir şekilde yapmak istedikleri zarar ve ziyanı, bu hususta ki arzularını (bozgunluk içinde kılmadı mı?.) o hilelerini mahv ve yok edip iptal buyurmuş olmadı mı?.

"Keyd" başkasına haberi olmaksızın bir zarar vukuunu dilemektedir.

"Tadlîl" zayi kılmak, iptal etmek manasınadır.

3. Ve onların üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi.Edit

3. Evet.. O Yüce Yaratıcı, o fîl sahiplerini cezalandırmak için (Onların üzerlerine) sürü sürü (bölük bölük kuşlar gönderdi.) o kuşları bir kudret hârikası olarak yok etme ve cezalandırma kuvveti mahiyetinde bulundurdu.

"Tayr" havada uçan büyük veya küçük şeyler demektir. "Ebabil" de cemaatler demektir. Kendi lâfzından tekili yoktur.

4. Onlara -o kuşlar- siccilden -katı, sert çamurlardan- taşlar atıyorlardı.Edit

4. Artık (Onlara) o fîl sahiplerine o kuşlar (Siccilden) yâni: Katı, sert, taş kesilmiş çamurdan (taşlar atıyorlardı.) herhangi birinin başına isabet eden bir taş parçası, onu bir hastalığa uğratarak helakine sebebiyet vermiş oluyordu.

5. Artık onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kıldı.Edit

5. Hak Teâlâ Hazretleri (Artık onları) O Kâbe-i Muazzama'ya karşı düşmanlık gösteren hain topluluğu (yenilmiş ekin yaprağı gibi kıldı.) hepsi de darmadağın olarak lâyık bulundukları Allah'ın kahrına uğramış oldular, işte kutsal şeylere düşmanlığın cezası!.

"Âsf"; Bir ekin yaprağı demektir, biçildikten sonra kalır, onu rüzgârlar darmadağın bir hâle getirir, onu güveler, küçük kurtlar, böcekler yiyiverirler.

"Fîl vak'asının özeti, tefsirlerde, siyer kitaplarında yazılmış olduğu üzere şöylecedir. Uzun bir müddetten beri Yemen'de hâkim olan "Himyer" hükümdarları, bilâhare zaif düşmekle Habeşler, gelip Yemen diyarını zaptetmişlerdi. Haberlerden "Ebrehe" adındaki bir hükümdar, başkenti olan Yemen'de bir kilise yaptırmış, insanları Kâbe-i Muazzama'nın ziyaretinden vaz geçirerek kendi yaptırdığı kiliseye çekmek istemişti. Bu maksadından dolayı bir ordu ile Mekke-i Mükerreme'ye doğru yürüdü, Ebrehe'nin büyük bir fîl'i var idi, onu ordusunun önünde yürütürdü, onunla gideceği yerlerde muzaffer olacağını sanırdı.

İşte bu fîl ile ve belki başka fillerde beraber bulunduğu hâlde Mekke-i Mükerreme üzerine hareket etti, içerisine gireceği sırada fîl yere çöktü, onu kaldırıp Kâbe-i Muazzama tarafına yürütemiyorlardı. Başka taraflara ise koşa koşa gitmek istiyordu, işte bu esnada idi ki: bir çok Ebabil denilen kuşlar, semâ tarafından çıka geldiler, ağızlarındaki, ayaklarındaki ufak taşları Ebrehe'nin askerleri üzerine atıverdiler. Bir çokları bu taşların tesiri ile yaralanıp öldüler, aralarında Cüderi = kabarcık ve çiçek hastalığı görülmeye başladı. Geri kalanlar da Yemen'e kaçıp gittiler. Ebrehe de hasta bir hâlde Sana'ya vardı, orada telef oldu.

Bu hâdisenin vuku bulduğu seneye vaktiyle Araplar "fil senesi" derlerdi, bunu bir tarih başlangıcı yapmışlardı, bu senede idi ki: Resûl-i Ekrem Efendimiz, ana rahmine şeref vermişti. Bu hâdiseden elli şu kadar gün sonra muharrem ayında Peygamberin doğumu gerçekleşti, bundan kırk sene sonra da Peygamberlik şerefine erişti.

Kısacası: Bu süre-i celîle, bu ibret verici kıssayı haber vererek din düşmanlarını sakındırmaktadır, kutsal şeylere suikast edenlerin akıbeti böyle helake uğrayacaklarını ihtar buyurmaktadır. Yüce Peygamberimize de, teselli olup onun yüce dinin devam edeceğini, bütün insanlık âlemine yayılıp duracağını müjdelenmektedir. Bununla beraber bu olay, Resûl-i Ekrem, Sallâlâh-ü Aleyhi Vesellem Efendimizin peygamberliğini kuvvetlendirdiği, yüce şanını ilân ve temin ettiği için bir nevî peygamberlik mucizesi sayılmaktadır.

İbrahim Aleyhisselâm'ın zamanından beri Allah'a inananların bir mabedi olan Kâbe-i Muazzama, her ne kadar bir aralık müşrikler tarafından putlar ile doldurmuş ise de bu geçici ve mübarek Kabe'ye bir suikast maksadına dayanıp bilâhare Peygamber Efendimizin vasıtasiyle yine inananların mabedi ve Müslümanların kıblesi olarak eski hâline getirilmiş ve kıyamete kadar da mü'minlerin mübarek bir ziyaretgâhı bulunacaktır. Kerem Sahibi Mâbııd Hazretleri bütün müslümanları o yüce makamların feyizlerinden yararlandırsın, âmin..

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.