FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Gürcü ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Gürcübakınız d


Gürcü Georgian
Gürcüler
Gürcüce
Gürcistan Gürcü kralları Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde Gürcüler

Ekşi sözlükEdit

dünyanın en eski alfabelerini kullanan milletlerden birisi. harflerin her biri resim gibi. kan bağlarımın oralara uzanması hasabiyle edindiğim tecrübeyle iyisinin çok iyi, kötüsünün ise hiçbir işe yaramaz olan ırk. bide bu insanlar ya feci içerler yada hiç içmezler.

Dış linklerEdit

Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde Edit

Tiflis Kaht Kalesi ne beş konaktır. Aras Kalesi ne dört konaktır. Gence Kalesi ne dört konaktır. Buradan ikiyüz arkadaş ile üç tümen Abbâsi Acem parası yolluk alıp, güney tarafa, dar yollar içinde giderek dört saatte Kusaht (?) Kalesi ne geldik. Yalçın kaya üzerinde dörtköşe bir kaleciktir.Acemlerin idaresinde olup Tiflis'in nahiyesidir Lori Kalesi de sağ tarafımızda bir yüksek dağ üzerinde görünüyordu.Yanına varmayarak geriden seyrederek geçtik.Buradan ileride Şuran Kalesi'ne geldik. Tiflis Hanı idaresinde, bir tepe üzerinde küçük bir kaledir. Fakat fevkalâde sarp ve sağlam hisardır ki, burç ve duvarları göklere ulaşır, tik kurucusu Nüşirvan'dır. Gürcistan'ın eski kalelerindendir. Ahalisinin çoğu Gürcü,Gökdolak, Ermeni'dir. Buradan kalkıp batıya dört sat giderek Azgur Kalesi ne vardık.

Eski Azgur Kalesi: Edit

Aleksandr gür derler. Şerefnâme Tarihi'nin yazdığına göre Gürcistan'da ilk yapılan kaledir. Büyük, dörtköşe harasının durumu. İskender yapısı olduğunu gösterir. Dört köşe, eski bir kaledir. Gürcistan toprağında Ahışma? sınırında nâibliktir. Kıbleye bakan bir kapısı var. Ağası hâkimdir. İki yüz kadar askeri vardır. Câmii, hanı, hamamı, kırk elli kadar dükkânı var. Dilberi, bağ ve bahçesi çoktur. Burası Gürcistan'ın Suşad kavmi sınırında olduğundan ahalisi Gürcüce konuşurlar.

GürcüceEdit

Suşad Gürcülerinin dili: Art (bir), evri (iki), sam (üç), othi (dört), hot (beş), eksi (altı), şedı (yedi), zivay (sekiz), mihray (dokuz), âti (on), puri (ekmek), çıgal (su), feriç (at), gıte (şarap), bak (kira), peshal (armud), kovah (kabak), lağı (incir), kurzni (üzüm), inhıli (fındık), nesu (kavun), proçoğoli (nar), harbucak (karpuz), pizevli (dut), kuku (kız), kal (karı),

akmod beho (gel çocuk), pur camos (ekmek yiyelim), daccd beho (otur oğlan), ersevildes hişam (gitme yabana), ak patoni (gel ağa), camos (yiyelim), akmo dar sevidiş (gel gitme),dacid paton (otur ağa), paton art (ağa bir), argados (almam), katı azaris (iyi değil fenadır), çıhı (at), çuri (katır),viri (eşek), çağlı kadyan (köpek yaramaz)..

Daha birçok lûgatları, deyimleri vardır. Fakat yazıya gelmediği için ancak bu kadar yazılabildi.

Gürcistan hükümdarlarının sülâlesi: Edit

Temrud'a inad eden kavimlerin birincisi Yahudilerdir. Sonra Gürcülerin bu Dadyan ve Şuşad - Şavşad kavimleridir. Daha sonra Güril, Açıkbaş ve Mekril adamlarıdır. Bunlar hep Yahudilerden, Dâvûd Aleyhisselam ümmetinden iken Mesihlik (İsa) taslayıp, İncil ile amel ederler. Hepsi birden oniki lisan üzere konuşurlar. Lehçeleri kendilerine mahsustur, bir türlü anlaşılmaz. Kanaatlarınca Şuşad ve Dadyan kavimlerinin konuşmaları en temizi imiş.. Moskof kralının nesli tükense, Gürcistan'dan bir bey getirip Moskova'da kral ederler. Kitabi kavimdirler. Gürcü papasları sülâlesinin, Keykâvus'a, o yoldan Hazret-i Dâvûd'a ulaştığını iddia ederler. Ve şu şekilde garib bir hikâye anlatırlar:

Gürcistan'da bir kral ölür. Yerine Temred adlı kızı hükümdar olur. Babasından miras olarak kalan ülkede hükümete başlar. Bu kız, bir gece güneş parçası gibi bir oğlan ile iyş-ü nûş âleminde mest iken, ol civan, kız hükümdara sahip olur. Hükümdar hamile kalır. Kadın, kötü şöhret kazanmamak için, kendine tecavüz eden delikanlıyı, bir buz tutmuş deniz üzerinde bir kuş avlamağa gönderir. O delikanlı buzda suya batıp boğulur. Kız da kabilesinin dedikodusundan kurtulur. Kadın hükümdarın bir kızı olur. Kız büyüyünce Bey Divan denilen bir hükümdar zâdeye verirler. O kızın üç oğlu olur. Bu çocuklar büyüdükleri vakit Gürcistan'ı aralarında taksim ederler. Marola adlı büyük beyzâdeye Kutatisülkesini verirler ki, asıl adı Açıkbaş vilâyetidir. İşte Açıkbaş taifesinin sülâlesi bu beyzâdeye ulaşır. Ortanca oğlu Simon a Tebriz ülkesini verirler. Küçük oğlu Dadyan'a Bağat vilâyetini verirler. Dadyan kavminin sülâlesi de buna varır.

Bu Dadyan Bey cihanı süsleyen, âdil bir hükümdar olduğu için bütün Gürcistan ona tâbi olurlar. Hâlâ Gürcistan Dadyan' da ve Açıkbaş beylerine bütün Gürcüler baş papasları gibi hürmet ederler.

Krallar, tahta çıktıkları sırada kılıcı, bu Dadyan, Açıkbaş beylerinin ellerinden kuşanırlar. Yavuz Sultan Selim Trabzon'da iken Açıkbaş beyi ile Kutatis kalesinde iyi geçinmiştlr. Müstakil pâdişâh olunca, Açıkbaş ülkesinin haraç ve diğer vergilerini kaldırarak, vergiden affetmiştir. Günümüze kadar hâlâ vergi vermezler. Sadece her sene devlet katına esir, doğan, sungur, toygun, güzel Gürcü dilberleri gönderirler.

AkıskaEdit

Buradan kalkarak, verimli yerler içinden geçerek Ahıska 'ya vardık. Buranın adı Ahıska ise de bu kelimeyi dört tarafta bulunan kavimler kendi dillerine göre söylerler. Meselâ (Ahıska, Ahırkaska, Akıska..) Fakat defterhane hakanı da Çıldır eyâletine mutasarrıf falan paşa diye yazılır.

Kalenin ilk kurucusu Nûşirvan her sene bu Ahıska'da altı ay yaylak faslı ederdi. Sonra nicelerin eline geçmiştir.Şerefnâme Tarihi' nin yazdığı üzere Emevilerden Abdülmelik Oğlu Hişam, Şam'dan, deniz gibi asker ile gelerek,Haleb, Ayıntab, Maraş, Malatya, Diyarbekir, Erzurum ve diğer kaleleri fethetmiş, sonra Gürcistan'a gidip Ahıska Kalesini de zabtetmiştir. Tiflis'in diğer Gürcistan ve Dağıstan şehirlerini itaat altına aldıktan sonra Hişam, taht şehri olan Şam'a gelmiştir. Sonraları Gürcüler azarak büsbütün İslâmlıktan, itâattan çıkmışlardır.

Sonraları Azerbeycan hükümdarlarından Karakoyunlu Kara Yusuf buraları zabtetmiş, Timur'un çıkışında ise Kara


Şablon:Gürcü

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.