FANDOM


GSGM < GHDB < Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENÇLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI


I.BÖLÜM : Amaç, Dayanak, KapsamEdit

Amaç MADDE 1- Bu Talimatın amacı, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve personelinin görev yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak MADDE 2- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam MADDE 3- Bu Talimat, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ve personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.


II. BÖLÜM :Daire Başkanlığının görevleri, şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarıEdit

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleriEdit

MADDE 4- Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Gençliğin serbest zamanlarını çeşitli sosyal kültürel ve sportif amaçlarla değerlendirmelerine yönelik hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, programlamak, düzenlemek, yönetmek ve geliştirmek,

b) Gençlik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda resmi ve fahri görevlilere yönelik bilgi ve beceri kursları düzenlemek,

c) Gençlik merkezleri, hostelleri ve gençlik kampları tesislerinin yapılması, açılması ve işletilmesini sağlamak,

ç) Gençlik kampları açmak, bunlara gençlerin katılımları ile ilgili düzenlemeleri, duyuruları yapmak, alt yapı hizmetleri ile diğer ihtiyaçlarını karşılamak,

d) Ulusal ve uluslararası gençlik etkinliklerini düzenlemek, gençlik değişimlerini gerçekleştirmek, bu alanda uluslararası kuruluşlarla ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek,

e) Gençlik haftasının ulusal ve uluslararası düzeyde kutlanmasını sağlamak,

f) Gençlik faaliyetlerine ilişkin araç gereç, ödül v.b. ihtiyaçları karşılamak,

g) Gençlik alanında faaliyet gösteren resmi ve sivil kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak,

ğ) Gençlik sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

h) Gençliğin madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, madde bağımlılığı ve her türlü zararlı alışkanlıklarla etkin bir mücadele programının uygulanmasını sağlamak, bu amaçla eğitimler düzenlemek,

ı) Gençlik kulüplerinin tescil kayıtlarını tutmak, eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

i) Gençlikle ilgili yayın hizmetlerinde bulunmak, bu amaçla başta Üniversiteler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordineyi sağlamak, yayınlanmış tez ve araştırmaları derleyerek kamuoyunun bilgisine sunmak, kitaplar bastırmak veya bastırılan kitapları satın alarak dağıtımını yapmak,

j) Gençlerin serbest zamanlarını yaratıcı faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmalarına fırsat tanımak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlemek, projeler hazırlatmak ve bu projelere destek olmak,

k) Geleneksel Türk çocuk oyunlarını derlemek, yaymak, tanıtım için eğitimler ve etkinlikleri düzenlemek.

MADDE 5-Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şubeleri

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının şubeleri şunlardır:Edit

a) Gençlik Merkezleri Şube Müdürlüğü.

b) Gençlik Kampları Şube Müdürlüğü.

c) Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü.

ç) Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü.

d) Kutlamalar ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğü.

e) Araştırma, Rehberlik ve Danışmanlık Şube Müdürlüğü.

f) Çocuk Oyunları Şube Müdürlüğü.

g) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü.

Gençlik merkezleri şubesi müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları Edit

MADDE 6-Gençlik merkezleri şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerine, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak,

b) Gençlik merkezlerinin açılması, işletilmesi, yurt çapında yaygınlaştırılması ve hizmet niteliğinin geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

c) Gençlik merkezleriyle ilgili mevzuatı hazırlamak, gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek,

ç) Gençlik merkezlerinin ihtiyaçlarını belirlemek, daha aktif ve kullanılır hale getirmek ve merkezlere devam eden üye sayısını arttırmak için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Gençlik merkezlerinin yönetici, uzman personel, lider ve öğretici ihtiyaçlarını tespit etmek, ihtiyaçların karşılanması için sorumlu birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

e) Gençlik merkezlerinde uygulanacak program ve projeleri hazırlanması, geliştirilmesi amacıyla yönlendirirci faaliyetlerde bulunmak,

f) Gençlik merkezi yönetici, lider, nokta ve öğreticileri ile üye gençler için eğitim faaliyetleri yapmak, kurs ve seminerler düzenlemek, çalışmaların değerlendirmesini yapmak,

g) Gençlik merkezlerinin müstakil tesislere kavuşturulmasına, tesisi olanların modernize edilerek malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Gençlik merkezlerinin amaç, ilke, hedef ve politikalarını belirlemek, ülke genelinde ve yöresel farklılıklara göre bu politikaların uygulanmasını sağlamak, daha çok faaliyet yapılarak daha fazla gencin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak,

h) Gençlik merkezleri için yayınlar hazırlamak ve hizmete sunmak, gençlik merkezlerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

ı) Gençlik merkezleri liderleri ve noktalar arasında gönüllü gençlik grupları oluşturmak, bu grupların gençlik merkezlerinde çalışmalarını sağlamak,

i) Gençlik merkezlerinin faaliyet programlarının aylık, üç aylık ve yıllık olarak hazırlanmasını sağlamak, bu faaliyetlerin takibini yapmak, faaliyetlerle ilgili yönlendirmelerde bulunmak,

j) Gençlik merkezleri üye sayıları, tesis ve personel durumları v.b. istatistiki verilerini derlemek, bunları yayınlamak,

k) Gençlerin tarihi ve kültürel değerleri yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla gençlik merkezleri arası değişim programları ile çeşitli gezi programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, bu gezilerle ilgili yayınlar hazırlamak,

l) Gençlik merkezi şubesinin bütçesini hazırlayarak destek hizmetleri şubesine vermek, Şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak, destek hizmetleri şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

m) Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Gençlik kampları şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 7-Gençlik kampları şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri, yeni arkadaşlıklar kurarak kaynaşmaları ve aynı zamanda yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla gençlik kampları açmak,

b) Yurt çapında yeni gençlik kampları açmak, mevcut gençlik kamplarında hizmetin niteliğinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

c) Gençlik kamplarıyla ilgili mevzuatı hazırlamak, kamp faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek,

ç) Gençlik kamplarının uzman personel ihtiyacının tespitine ilişkin çalışmaları yapmak, sorumlu birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, gençlik kampları lider yetiştirme kursları açmak, mevcut liderler için gelişim seminerleri düzenlemek, görevlendirmelerini yapmak,

d) Gençlik kamplarında uygulanacak program ve projelerin hazırlanması, ilke ve standartlarının belirlenmesi ve programların geliştirilmesini sağlamak, uygulamaları değerlendirmek,

e) Kamplara katılacak gençlerle ilgili şartları belirlemek ve her yıl kamp talimatını hazırlayarak duyurmak, tanıtım için afiş, broşür v.b. yayınlar hazırlayarak dağıtımını yapmak,

f) Uluslararası ve ikili anlaşmalara göre uluslararası kamp faaliyetlerini düzenlemek,

g) Gençlik turizmi faaliyetlerini programlamak, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

ğ) Gençlik kampları ile ilgili istatistiki bilgileri tutmak, yayınlar hazırlamak ve hizmete sunmak,

h) Kamp tesisleri için gerekli malzemeleri tespit etmek, yapım ve alımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ı) Gençlik kampları şubesinin bütçesini hazırlayarak, destek hizmetleri şubesine vermek, Şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak, destek hizmetleri şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

i) Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 8-Gençlik sivil toplum kuruluşları şube müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları:

a) Gençlik kulüplerinin il müdürlüklerince tescili ile ilgili işlemlerin düzenli şekilde yapılmasını sağlamak,

b) İl müdürlüklerince yapılan gençlik kulübü tescil işlemleri ile diğer işlemlerle ilgili bilgi formlarının takibini yapmak, kayıtlarını tutmak, istatistiki verileri hazırlamak,

c) Kulüplerin İl Müdürlüklerince denetimlerinin yapılmasını sağlamak, Genel Müdürlük ve diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgeye sahip “gençlik lideri/eğitmen” çalıştırmalarını takip etmek,

ç) Kulüplerin faaliyetlerini desteklemek amacıyla Genel Müdürlük bütçesinde yer alan yardım ödeneğinin dağıtılması için gerekli çalışmaları yapmak, başvuruları alarak değerlendirmek, ödeneğin il müdürlükleri aracılığı ile kulüplere aktarılması ile ilgili işlemleri yürütmek, yardımın amaçları doğrultusunda kullanılmasını takip etmek,

d) Kulüp yöneticileri, liderleri ve eğitmenlerine yönelik eğitim, kurs ve seminerler düzenlemek

e) Gençlik kulüpleri ve gençlikle ilgili çalışmalarda bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olmak, ortak etkinlikler gerçekleştirmek, projeler hazırlamak ve hazırlanan projeleri desteklemek,

f) Derneklerle ilgili mevzuat çalışmalarını takip etmek, değişikliklerle ilgili duyuruları yapmak, ihtiyaç duyulduğunda mevzuat çalışmaları yapmak,

g) Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Şubesinin bütçesini hazırlayarak Destek Hizmetleri Şubesine vermek, Şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak, Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

ğ) Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Uluslararası ilişkiler şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 9- Uluslararası ilişkiler şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği ve diğer uluslararası gençlik kuruluşları ile koordinasyon sağlamak, işbirliği geliştirmek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen seminer, kurs, toplantı, vb. etkinliklere katılım sağlamak.

b) Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı gençlik işbirliği protokolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, protokol çerçevesinde programlanan etkinlikleri gerçekleştirmek.

c) Ülkemizde gençlikle ilgili uluslararası etkinliklerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen uluslararası etkinlikler konusunda gençleri bilgilendirmek ve katılımlarını özendirmek, organize etmek, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

d) Gençlerimizin diğer ülke gençleri ile kültür ve bilgi alışverişinde bulunmalarını ve hem ülkelerini hem de farklı kültürleri tanımalarını sağlayan gençlik tanıtım programlarının gerçekleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.

e) Uluslararası gençlik programlarının kalitesini artırmak amacıyla toplantı, seminer ve eğitim kursları düzenlemek.

f) Uluslararası boyuttaki etkinliklere yönelik istatistiki bilgilerin çıkarılması ve raporların hazırlanması.

g) Ülkemizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil edecek gençlerin seçimi ve yetiştirilmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

ğ) Uluslararası kuruluşlarca yayınlanan kitap ve periyodik yayınları izlemek ve gençlerin yararına sunmak.

h) Uluslararası İlişkiler Şubesinin bütçesini hazırlayarak Destek Hizmetleri Şubesine vermek, Şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak, Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

ı) Şubeyle ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek ve istatistiki bilgileri derlemek

i) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 10-Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Türk halk müziğinin yayılıp yaygınlaştırılması ve gençlerin serbest zamanlarını bu tür olumlu etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli kategorilerde Türk halk müziği yarışmaları düzenlemek,

b) Kültürümüzün ana unsurlarından birisi olan halk oyunlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması ve gençlerin serbest zamanlarını bu tür olumlu etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Türk halk oyunları etkinlikleri düzenlemek,

c) Türk halk müziği ve Türk halk oyunları ile ilgili kurs, seminer, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,

ç) Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile Gençlik Haftası olarak kutlanan 15-21 Mayıs tarihlerini içeren hafta süresince ülke genelinde ulusal ve Ankara’da uluslararası “Gençlik Haftası” etkinliklerini planlamak, programlamak, koordine etmek ve düzenlemek,

d) İllerde düzenlenen gençlik şenliklerini takip etmek ve amacına uygun yapılmasını sağlamak,

e) Gençlerin yaşadıkları yörenin müziği, sanatı ve diğer kültürel özellikleriyle ilgili araştırmalar yapmasını teşvik etmek, bunları desteklemek

f) Şube müdürlüğü ile ilgili mevzuat çalışmalarını hazırlamak ve istatistiki bilgileri derlemek,

g) Kutlamalar ve Kültürel Faaliyetler Şubesinin bütçesini hazırlayarak Destek Hizmetleri Şubesine vermek, Şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak, Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

ğ) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek

Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 11-Araştırma, Rehberlik ve Danışmanlık Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençleri madde bağımlılığı konusunda bilgilendirmek, bu konuda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak toplantı ve çalışmalara katılmak.

b) Üniversitelerin gençlerle ilgili yapmış oldukları tez, yayın ve akademik araştırmaları toplayarak gençlerin hizmetine sunmak.

c) Gençler için faydalı yayınlar bastırmak, basılmış yayınları satın alarak dağıtmak.

ç) Gençlikle ilgili çalışmalar yapan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak faaliyetler düzenlemek, gençlerin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak.

d) Gençlerin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi, yetenekli gençlerin bulunarak teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, projeler hazırlatarak teşvik etmek.

e) İllerde önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.

f) Radyo, televizyon ve gazetelerde gençliğe yönelik programların ve yayınların yer almasını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Gençlik hizmet ve sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu araştırmaların sonuçlarına göre yapılacak işlemleri belirmek, uygulayıcı kurumlarla işbirliğine gitmek.

ğ) Devlet İstatistik Kurumu ile işbirliği yaparak gençlerle ilgili araştırmalara yönelik istatistiki bilgileri gençlerin yararına sunulmasını sağlamak.

h) Başkanlıkla ilgili mevzuatı düzenlemek, istatistiki bilgileri derlemek ve istenildiğinde ilgili yerlere bilgi vermek, süreli izleme raporlarını hazırlayarak ilgili birimlere göndermek, .

ı) Araştırma, Rehberlik ve Danışmanlık Şubesinin bütçesini hazırlayarak Destek Hizmetleri Şubesine vermek, Şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak, Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

i) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek

Çocuk oyunları şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE12-Çocuk oyunları şube müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarını derlemek amacıyla araştırmalar ve toplantılar yapmak,

b) Çocuk oyunlarının tanıtımlarını yapmak, bu amaçla kurs, seminer, sempozyumlar düzenlemek ve dokümanlar hazırlamak

c) Çocuk oyunlarını yaygınlaştırmak amacıyla eğitimler düzenlemek,

ç) Çocuk oyunları festivalleri ve etkinlikleri düzenlemek, düzenlenen çeşitli etkinliklerde çocuk oyunlarını oynatmak,

d) Şube müdürlüğü ile ilgili mevzuat çalışmalarını hazırlamak ve istatistiki bilgileri derlemek,

e) Çocuk Oyunları Şubesinin bütçesini hazırlayarak Destek Hizmetleri Şubesine vermek, Şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak, Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

f) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Destek hizmetleri şubesi müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 13-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yazışma, dosyalama, arşivleme ve depolama işlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak

b) Gelen giden evrakın kaydedilmesi, ilgili birimlere gönderilmesi ve Başkanlık içerisinde dağıtılmasıyla ilgili işlemleri yapmak,

c) Teksir, fotokopi, faks, telefon v.b.hizmetlerle Başkanlığın hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için gerekli olan kırtasiye ve demirbaş malzemelerin temin edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

ç) Başkanlığın bütçesini hazırlamak, bütçe harcamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bütçe kayıtlarını tutmak,

d) Faaliyetlere ilişkin harcama ve ödeneklerle ilgili işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak, mali onayları hazırlamak,

e) İlgili birimlerle koordine kurarak ihale dosyalarını ve şartnameleri hazırlamak,

f) Daire personelinin özlük hakları ve yıllık izin onaylarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,vekalet onaylarını almak,

g) İl Müdürlüklerinin gençlik hizmet ve faaliyetlerine ilişkin bütçelerini hazırlamak, ödenek nakitlerinin gönderilmesini sağlamak,

ğ) Demirbaş kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak,

h) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

III. BÖLÜM:Personelin görev, yetki ve sorululuklarıEdit

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanının görev,yetki ve sorumlulukları:Edit

MADDE 14-Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığın görev alanına giren tüm iş ve işlemleri, genel kurum mevzuatı çerçevesinde verimlilik ilkelerini ve kurumun bütçe ve iş programlarını dikkate alarak uygun prensipler koymak suretiyle yönetmek, iş programlarının gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak.

b) Görevleriyle ilgili, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tamim gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak görev ve yetkileri içerisine giren konularda Genel Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak.

c) Hizmetin ifasında, personeline kesin ifadeli, açık, yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri takip etmek, ünitelerden gelen teklifleri değerlendirmek, personel arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Daire Başkanlığının yıllık çalışma programını hazırlamak, görev dağılımını yapmak, Başkanlığa gelen evrakın havalesini yapmak ve takip etmek.

d) Demirbaş eşyanın talimatlara uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamaya yönelik tedbirler almak.

e) Çalışmalarda hizmet kalitesini ve tasarrufu artırıcı önlemler almak.

f) Görev ve yetkileri dahilinde bulunan konularda kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak,

g) Personele izin vermek ve personel arasındaki uyuşmazlıkları önlemek.

ğ) Daire Başkanlığının kalite yönetimine ilişkin hedefleri belirlemek ve gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

h) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Gençlik merkezleri şubesi müdürünün görev yetki ve sorumlulukları Edit

MADDE 15-Gençlik merkezleri şubesi müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik merkezleriyle ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak, faaliyet programlarını incelemek ve Başkanlık Makamına onaylatarak iade etmek, Gençlik merkezlerinde uygulanacak program ve projelerin hazırlanması, geliştirilmesi amacıyla yönlendirirci faaliyetlerde bulunmak,

b) Gençlik merkezlerinin ihtiyaçlarını belirlemek, daha aktif ve kullanılır hale getirmek ve merkezlere devam eden üye sayısını arttırmak için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Gençlik merkezlerinin yönetici, uzman personel, lider ve öğretici ihtiyaçlarını tespit etmek, ihtiyaçların karşılanması için sorumlu birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Gençlik merkezi yönetici, lider, nokta ve öğreticileri ile üye gençler için eğitim faaliyetleri yapmak, kurs ve seminerler düzenlemek, eğitimlerin plan ve programlarını hazırlamak, eğitmenleri belirlemek ve görevlendirmek, çalışmaların değerlendirmesini yapmak,

d) Gençlik merkezlerinin müstakil tesislere kavuşturulmasına, tesisi olanların modernize edilerek malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

e) Gençlik merkezlerinin amaç, ilke hedef ve politikalarını belirlemek, ülke genelinde ve yöresel farklılıklara göre bu politikaların uygulanmasını, daha çok faaliyet yapılarak daha fazla gencin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak,

f) Gençlik merkezleri için yayınlar hazırlamak ve hizmete sunmak, gençlik merkezlerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, gençlere dağıtılmak amacıyla kitaplar satın alarak dağıtımını yapmak,

g) Gençlik merkezleri liderleri ve noktalar arasında gönüllü gençlik grupları oluşturmak, bu grupların gençlik merkezlerinde çalışmalarını sağlamak,

ğ) Gençlik merkezleri üye sayıları, tesis ve personel durumları v.b. istatistiki verileri derlemek, istenildiğinde bunlarla ilgili bilgi vermek,

h) Gençlik merkezi şubesinin bütçesini hazırlamak, Şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları imzalamak, Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

ı) Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak,

i) Şubesinde görevli personelin sevk ve idaresini sağlamak, sicilini doldurmak, izinlerini planlamak ve izin onaylarını paraflamak,

j) Üst makamlara ve diğer birimlere gönderilecek yazıları hazırlamak ve paraflayarak imzaya sunmak,

k) Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Gençlik merkezleri şubesi şefinin görev yetki ve sorumlulukları Edit

MADDE 16-Gençlik merkezleri şubesi şefinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik merkezi şubesine gelen yazıları diğer personel ile birlikte inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

b) Gençlik merkezlerinin yıllık faaliyet programlarının onaylarını almak, üç aylık faaliyet raporlarını takip etmek,

c) Gençlik merkezleri arası değişim programı, Çanakkale –Bilecik Gezisi ve İstanbul gezisi v.b. faaliyetlerin programını hazırlamak, duyurularını yapmak ve faaliyetlerin planlandığı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip etmek,

ç) Faaliyetlere ait raporları toplamak, derlemek, faaliyet kitaplarının hazırlanmasına yardım etmek,

d) Yılık eğitim programlarını planlamak, onaylarını hazırlamak, duyurularını yapmak, katılımcılarla ilgili kayıtları tutmak, eğitim dokümanlarını derlemek,

e) Mali onayları, şartnameleri hazırlamak, şubeyle ilgili yazıları hazırlayarak paraflayıp şube müdürüne sunmak,

f) Şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,

Gençlik merkezleri şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 17-Gençlik merkezleri şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik merkezlerinin istatistiki verilerini tutmak,

b) Gençlik merkezleri arası değişim programı, Çanakkale –Bilecik Gezisi ve İstanbul gezisi v.b. faaliyetlerin sonrasında, raporlar ve katılımcı gençlerin görüşlerini toplamak, yıllık faaliyet kitaplarını hazırlamak, basımı ve dağıtımı için gerekli işlemleri yapmak

c) Gençlik merkezlerinin, müdürlerinin, lider ve noktalarının kayıtlarını tutmak,

ç) Gönüllü gençlik gruplarıyla kordine kurmak, çalışmalarını planlamak,

d) Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çalışmaları takip etmek,

e) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Gençlik merkezleri şubesi memurunun görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 18-Gençlik merkezleri şubesi memurunun görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik merkezleri şubesinin gelen giden evrakının takibi, yazıların imzaya hazırlanması, kayıt ve dosyalanmasıyla ilgili tüm işlemleri yapmak,

b) Şubeyle ilgili kayıtları tutmak, süreli yazışmaları takip etmek,

c) İstatistiki kayıtları tutmak, gençlik merkezleri müdürlerinin kayıtlarını tutmak, faaliyet programlarını takip etmek,

ç) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Gençlik merkezleri şubesi bilgisayar işletmeninin görev, yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 19-Gençlik merkezleri şubesi bilgisayar işletmeninin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubenin yazılarını yazmak, paraflayıp imzaya sunmak,

b) Şubeyle ilgili tüm yazışmalarda diğer personele yardımcı olmak,

c) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Gençlik kampları şubesi müdürünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 20-Gençlik kampları şube müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik kamplarıyla ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak, Gençlik kamplarında uygulanacak program ve projelerin hazırlanması, geliştirilmesi amacıyla yönlendirirci faaliyetlerde bulunmak, her yıl gençlik kampları talimatını hazırlayarak duyurmak,

b) Gençlik kamplarının ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Gençlik kamplarının yönetici ve lider ihtiyaçlarını tespit etmek, bunların görevlendirilmesini sağlamak,

ç) Gençlik merkezi liderleri için eğitim faaliyetleri yapmak, kurs ve seminerler düzenlemek, eğitimlerin plan ve programlarını hazırlamak, eğitmenleri belirlemek ve görevlendirmek, çalışmaların değerlendirmesini yapmak,

d) Gençlik kampı tesislerinin, bakım ve onarımlarını yaptırmak, tesislerin modernize edilerek malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

e) Gençlik kamplarının amaç, ilke hedef ve politikalarını belirlemek bu politikaların uygulanmasını sağlamak,

f) Gençlik kampları için yayınlar hazırlamak ve hizmete sunmak, gençlik kamplarını tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

g) Gençlik kamplarıyla ilgili istatistiki verileri derlemek, istenildiğinde bunlarla ilgili bilgi vermek,

ğ) Gençlik kampları şubesinin bütçesini hazırlamak, şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları imzalamak, destek hizmetleri şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

h) Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak,

ı) Şubesinde görevli personelin sevk ve idaresini sağlamak, sicilini doldurmak, izinlerini planlamak ve izin onaylarını paraflamak,

i) Üst makamlara ve diğer birimlere gönderilecek yazıları hazırlamak ve paraflayarak imzaya sunmak,

j) Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak

Gençlik kampları şubesi şefinin görev, yetki ve sorumlulukları Edit

MADDE 21-Gençlik kampları şubesi şefinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik kampları şubesine gelen yazıları diğer personel ile birlikte inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

b) Gençlik kamplarının yıllık faaliyet programlarını hazırlamak, lider görevlendirmelerini yapmak, onayları hazırlamak, duyuruları yapmak, değişikliklerle ilgili işlemleri yapmak,

c) Gençlik kampların sonrasında hazırlanan raporları toplamak, derlemek, incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

ç) Yılık eğitim programlarını planlamak, onaylarını hazırlamak, duyurularını yapmak, katılımcılarla ilgili kayıtları tutmak, eğitim dokümanlarını derlemek,

d) Mali onayları, şartnameleri hazırlamak, şubeyle ilgili yazıları hazırlayarak paraflayıp şube müdürüne sunmak,

e) Şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,

Gençlik kampları şubesi spor uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 22-Gençlik kampları şubesi spor uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik kamplarının yıllık faaliyet programları ile kamp programlarını hazırlamak, istatistiki verilerini tutmak,

b) Gençlik kamplarının istatistiki verilerini tutmak, istenildiğinde bu bilgileri sunmak,

c) Gençlik kampı lider yetiştirme ve gelişim kurslarıyla ilgili teknik hazırlıkları yapmak, eğitim programlarını hazırlamak, bilgileri tutmak,

ç) Liderlerin kayıtlarını tutmak, bilgileri güncellemek,

d) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Gençlik kampları şubesi memurunun görev, yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 23-Gençlik kampları şubesi memurunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik kampları şubesinin gelen giden evrakının takibi, yazıların imzaya hazırlanması, kayıt ve dosyalanmasıyla ilgili tüm işlemleri yapmak,

b) Şubeyle ilgili kayıtları tutmak, süreli yazışmaları takip etmek,

c) İstatistiki kayıtları tutmak, gençlik kampları müdürlerinin kayıtlarını tutmak,faaliyet programlarını takip etmek,

ç) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Gençlik kampları şubesi bilgisayar işletmeninin görev, yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 24-Gençlik kampları şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a) Şubenin yazılarını yazmak, paraflayıp imzaya sunmak,

b) Şubeyle ilgili tüm yazışmalarda diğer personele yardımcı olmak,

c) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 25-Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik kulüplerinin tescili ile ilgili işlemlerin düzenli şekilde yapılmasını sağlamak, kayıtlarını tutmak,

b) Gençlik kulüpleriyle ilgili, istatistiki verileri hazırlamak, güncellemek, istenildiğinde bu bilgileri vermek,

c) Kulüplerin İl Müdürlüklerince denetimlerinin yapılmasını sağlamak, Genel Müdürlük ve diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgeye sahip “gençlik lideri/eğitmen” çalıştırmalarını takip etmek,

ç) Kulüplerin faaliyetlerini desteklemek amacıyla Genel Müdürlük bütçesinde yer alan yardım ödeneğinin dağıtılması için gerekli çalışmaları yapmak, başvuruları alarak değerlendirmek, ödeneğin il müdürlükleri aracılığı ile kulüplere aktarılması ile ilgili işlemleri yürütmek, yardımın amaçları doğrultusunda kullanılmasını takip etmek,

d) Kulüp yöneticileri, liderleri ve eğitmenlerine yönelik eğitim, kurs ve seminerler düzenlemek, bunlarla ilgili programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

e) Gençlik kulüpleri ve gençlikle ilgili çalışmalarda bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olmak, ortak etkinlikler gerçekleştirmek, projeler hazırlamak ve hazırlanan projeleri desteklemek,

f) Derneklerle ilgili mevzuat çalışmalarını takip etmek, değişikliklerle ilgili duyuruları yapmak, ihtiyaç duyulduğunda mevzuat çalışmaları yapmak,

g) Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesinin bütçesini hazırlayarak destek hizmetleri şubesine vermek, şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak, destek hizmetleri şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

ğ) Şubesinde görevli personelin sevk ve idaresini sağlamak, sicilini doldurmak, izinlerini planlamak ve izin onaylarını paraflamak,

h) Üst makamlara ve diğer birimlere gönderilecek yazıları hazırlamak ve paraflayarak imzaya sunmak,

ı) Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi şefinin görev yetki ve sorumlulukları Edit

MADDE 26-Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi şefinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesine gelen yazıları diğer personel ile birlikte inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

b) Şubesinin yıllık faaliyet programlarını hazırlamak, onayları almak, duyuruları yapmak, değişikliklerle ilgili işlemleri yapmak,

c) Yılık eğitim programlarını planlamak, onaylarını hazırlamak, duyurularını yapmak, katılımcılarla ilgili kayıtları tutmak, eğitim dokümanlarını derlemek,

ç) Eğitim faaliyetleri sonrasında hazırlanan raporları toplamak, derlemek, incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

d) Mali onayları, şartnameleri hazırlamak, şubeyle ilgili yazıları hazırlayarak paraflayıp şube müdürüne sunmak,

e) Şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,

Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 27-Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesinin yıllık faaliyet programları ile kamp programlarını hazırlamak, istatistiki verilerini tutmak,

b) Şubesinin istatistiki verilerini tutmak, istenildiğinde bu bilgileri sunmak,

c) Gençlik sivil toplum kuruluşları için düzenlenecek kurslarla ilgili teknik hazırlıkları yapmak, eğitim programlarını hazırlamak, bilgileri tutmak,

ç) Gençlik kulüplerinin kayıtlarını tutmak, bilgileri güncellemek,

d) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi memurunun görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 28-Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi memurunun görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesinin gelen giden evrakının takibi, yazıların imzaya hazırlanması, kayıt ve dosyalanmasıyla ilgili tüm işlemleri yapmak,

b) Şubeyle ilgili kayıtları tutmak, süreli yazışmaları takip etmek,

c) İstatistiki kayıtları tutmak, faaliyet programlarını takip etmek,

ç) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 29-Gençlik sivil toplum kuruluşları şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubenin yazılarını yazmak, paraflayıp imzaya sunmak,

b) Şubeyle ilgili tüm yazışmalarda diğer personele yardımcı olmak,

c) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şube müdürünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 30-Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şube müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Halk müziğinin yayılıp yaygınlaştırılması ve gençlerin serbest zamanlarını bu tür olumlu etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli kategorilerde Türk halk müziği etkinlikleri düzenlemek,

b) Kültürümüzün ana unsurlarından birisi olan halk oyunlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması ve gençlerin serbest zamanlarını bu tür olumlu etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla halk oyunları etkinlikleri düzenlemek,

c) Türk halk müziği ve halk oyunları ile ilgili kurs, seminer, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,

ç) Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile Gençlik Haftası olarak kutlanan 15-21 Mayıs tarihlerini içeren hafta süresince ülke genelinde ulusal ve Ankara’da uluslararası “Gençlik Haftası” etkinliklerini planlamak, programlamak, koordine etmek ve düzenlemek,

d) İllerde düzenlenen gençlik şenliklerini takip etmek ve amacına uygun yapılmasını sağlamak,

e) Gençlerin yaşadıkları yörenin müziği, sanatı ve diğer kültürel özellikleriyle ilgili araştırmalar yapmasını teşvik etmek, bunları desteklemek

f) Şube müdürlüğü ile ilgili mevzuat çalışmalarını hazırlamak ve istatistiki bilgileri derlemek,

g) Kutlamalar ve Kültürel Faaliyetler Şubesinin bütçesini hazırlayarak destek hizmetleri şubesine vermek, şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak

ğ)Şubesinde görevli personelin sevk ve idaresini sağlamak, sicilini doldurmak, izinlerini planlamak ve izin onaylarını paraflamak,

h) Üst makamlara ve diğer birimlere gönderilecek yazıları hazırlamak ve paraflayarak imzaya sunmak,

ı) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek

Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şube şefinin görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 31-Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesi şefinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesine gelen yazıları diğer personel ile birlikte inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

b) Şubesinin yıllık faaliyet programlarını hazırlamak, onayları almak, duyuruları yapmak, değişikliklerle ilgili işlemleri yapmak,

c) Yılık eğitim programlarını planlamak, onaylarını hazırlamak, duyurularını yapmak, katılımcılarla ilgili kayıtları tutmak, eğitim dokümanlarını derlemek,

ç) Eğitim faaliyetleri sonrasında hazırlanan raporları toplamak, derlemek, incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

d) Mali onayları, şartnameleri hazırlamak, şubeyle ilgili yazıları hazırlayarak paraflayıp şube müdürüne sunmak,

g) Şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,

Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 32-Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesinin yıllık faaliyet programları ile eğitim programlarını hazırlamak,

b) Şubesinin istatistiki verilerini tutmak, istenildiğinde bu bilgileri sunmak,

c) Düzenlenecek kurslarla ilgili teknik hazırlıkları yapmak, eğitim programlarını hazırlamak, bilgileri tutmak,

ç) Şubesinin kayıtlarını tutmak, bilgileri güncellemek,

d) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesi memurunun görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 33-Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesi memurunun görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesinin gelen giden evrakının takibi, yazıların imzaya hazırlanması, kayıt ve dosyalanmasıyla ilgili tüm işlemleri yapmak,

b) Şubeyle ilgili kayıtları tutmak, süreli yazışmaları takip etmek,

c) İstatistiki kayıtları tutmak, faaliyet programlarını takip etmek,

ç) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 34-Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubenin yazılarını yazmak, paraflayıp imzaya sunmak,

b) Şubeyle ilgili tüm yazışmalarda diğer personele yardımcı olmak,

c) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şube müdürünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 35- Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şube müdürünün görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Gençleri madde bağımlılığı konusunda bilgilendirmek amacıyla bu konuda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler, toplantılar, sempozyumlar düzenlemek, çalışmalara katılmak.

b) Üniversitelerin gençlerle ilgili yapmış oldukları tez, yayın ve akademik araştırmaları toplayarak gençlerin hizmetine sunmak.

c) Gençler için faydalı yayınlar bastırmak, basılmış yayınları satın alarak dağıtmak.

ç) Gençlikle ilgili çalışmalar yapan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak faaliyetler düzenlemek, gençlerin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak.

d) Gençlerin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi, yetenekli gençlerin bulunarak teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, projeler hazırlatarak teşvik etmek.

e) İllerde önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.

f) Radyo, televizyon ve gazetelerde gençliğe yönelik programların ve yayınların yer almasını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Gençlik hizmet ve sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu araştırmaların sonuçlarına göre yapılacak işlemleri belirmek, uygulayıcı kurumlarla işbirliğine gitmek.

ğ) Devlet İstatistik Kurumu ile işbirliği yaparak gençlerle ilgili araştırmalara yönelik istatistiki bilgileri gençlerin yararına sunulmasını sağlamak.

h) Başkanlıkla ilgili mevzuatı düzenlemek, istatistiki bilgileri derlemek ve istenildiğinde ilgili yerlere bilgi vermek, süreli izleme raporlarını hazırlayarak ilgili birimlere göndermek, .

ı) Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesinin bütçesini hazırlayarak destek hizmetleri şubesine vermek, şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak, destek hizmetleri şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

i) Şubesinde görevli personelin sevk ve idaresini sağlamak, sicilini doldurmak, izinlerini planlamak ve izin onaylarını paraflamak,

j) Üst makamlara ve diğer birimlere gönderilecek yazıları hazırlamak ve paraflayarak imzaya sunmak,

k) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek

Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şube şefinin görev yetki ve sorumlulukları Edit

MADDE 36-Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesi şefinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kutlamalar ve kültürel faaliyetler şubesine gelen yazıları diğer personel ile birlikte inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

b) Şubesinin yıllık faaliyet programlarını hazırlamak, onayları almak, duyuruları yapmak, değişikliklerle ilgili işlemleri yapmak,

c) Yılık eğitim programlarını planlamak, onaylarını hazırlamak, duyurularını yapmak, katılımcılarla ilgili kayıtları tutmak, eğitim dokümanlarını derlemek,

ç) Eğitim faaliyetleri sempozyum ve toplantılar sonrasında hazırlanan raporları toplamak, derlemek, incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

d) Mali onayları, şartnameleri hazırlamak, şubeyle ilgili yazıları hazırlayarak paraflayıp şube müdürüne sunmak,

e) Şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,

Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 37-Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesinin yıllık faaliyet programları ile eğitim programlarını hazırlamak,

b) Şubesinin istatistiki verilerini tutmak, istenildiğinde bu bilgileri sunmak,

c) Düzenlenecek kurslarla ilgili teknik hazırlıkları yapmak, eğitim programlarını hazırlamak, bilgileri tutmak,

ç)Şubesinin kayıtlarını tutmak, bilgileri güncellemek,

d)Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesi memurunun görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 38-Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesi memurunun görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesinin gelen giden evrakının takibi, yazıların imzaya hazırlanması, kayıt ve dosyalanmasıyla ilgili tüm işlemleri yapmak,

b)Şubeyle ilgili kayıtları tutmak, süreli yazışmaları takip etmek,

c) İstatistiki kayıtları tutmak, faaliyet programlarını takip etmek,

ç) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 39-Araştırma, rehberlik ve danışmanlık şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Şubenin yazılarını yazmak, paraflayıp imzaya sunmak,

b) Şubeyle ilgili tüm yazışmalarda diğer personele yardımcı olmak,

c) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Çocuk oyunları şube müdürünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 40-Çocuk oyunları şube müdürünün görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Geleneksel Türk çocuk oyunlarını derlemek amacıyla araştırmalar ve toplantılar yapmak,

b) Çocuk oyunlarının tanıtımlarını yapmak, bu amaçla kurs, seminer, sempozyumlar düzenlemek ve dokümanlar hazırlamak

c) Çocuk oyunlarını yaygınlaştırmak amacıyla eğitimler düzenlemek,

ç) Çocuk oyunları festivalleri ve etkinlikleri düzenlemek, düzenlenen çeşitli etkinliklerde çocuk oyunlarını oynatmak,

d) Çocuk oyunları şubesinin bütçesini hazırlayarak destek hizmetleri şubesine vermek, şubeyle ilgili mal ve hizmet alımları ve diğer faaliyetlerle ilgili onayları almak, destek hizmetleri şubesi ile koordineli bir şekilde mali işlemleri yürütmek,

e) Şubesinde görevli personelin sevk ve idaresini sağlamak, sicilini doldurmak, izinlerini planlamak ve izin onaylarını paraflamak,

f) Üst makamlara ve diğer birimlere gönderilecek yazıları hazırlamak ve paraflayarak imzaya sunmak,

g) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Çocuk oyunları şubesi şefinin görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 41- Çocuk oyunları şubesi şefinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Çocuk oyunları şubesine gelen yazıları diğer personel ile birlikte inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

b) Şubesinin yıllık faaliyet programlarını hazırlamak, onayları almak, duyuruları yapmak, değişikliklerle ilgili işlemleri yapmak,

c) Yılık eğitim programlarını planlamak, onaylarını hazırlamak, duyurularını yapmak, katılımcılarla ilgili kayıtları tutmak, eğitim dokümanlarını derlemek,

ç) Eğitim faaliyetleri sempozyum ve toplantılar sonrasında hazırlanan raporları toplamak, derlemek, incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

d) Mali onayları, şartnameleri hazırlamak, şubeyle ilgili yazıları hazırlayarak paraflayıp şube müdürüne sunmak,

e) Şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,

Çocuk oyunları şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 42-Çocuk oyunları şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Çocuk oyunları şubesinin yıllık faaliyet programları ile eğitim programlarını hazırlamak, b) Şubesinin istatistiki verilerini tutmak, istenildiğinde bu bilgileri sunmak, c) Düzenlenecek kurslarla ilgili teknik hazırlıkları yapmak, eğitim programlarını hazırlamak, bilgileri tutmak, ç) Şubesinin kayıtlarını tutmak, bilgileri güncellemek, d) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Çocuk oyunları şubesi memurunun görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 43-Çocuk oyunları şubesi memurunun görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Çocuk oyunları şubesinin gelen giden evrakının takibi, yazıların imzaya hazırlanması, kayıt ve dosyalanmasıyla ilgili tüm işlemleri yapmak, b) Şubeyle ilgili kayıtları tutmak, süreli yazışmaları takip etmek, c) İstatistiki kayıtları tutmak, faaliyet programlarını takip etmek, ç) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Çocuk oyunları şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 44-Çocuk oyunları şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Şubenin yazılarını yazmak, paraflayıp imzaya sunmak, b) Şubeyle ilgili tüm yazışmalarda diğer personele yardımcı olmak, c) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

Destek hizmetleri şubesi müdürünün görev yetki ve sorumluluklarıEdit

MADDE 45- Destek hizmetleri şubesi müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yazışma, dosyalama, arşivleme ve depolama işlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak

b) Gelen giden evrakın kaydedilmesi, ilgili birimlere gönderilmesi ve Başkanlık içerisinde dağıtılmasıyla ilgili işlemleri yapmak,

c) Teksir, fotokopi, faks, telefon v.b.hizmetlerle Başkanlığın hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için gerekli olan kırtasiye ve demirbaş malzemelerin temin edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

ç) Başkanlığın bütçesini hazırlamak, bütçe harcamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bütçe kayıtlarını tutmak,mali onayları hazırlamak,

d)İlgili birimlerle koordine kurarak ihale dosyalarını ve şartnameleri hazırlamak, e) Faaliyetlere ilişkin harcama ve ödeneklerle ilgili işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak, f) Daire personelinin özlük hakları ve yıllık izin onaylarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,vekalet onaylarını almak, g) İl Müdürlüklerinin gençlik hizmet ve faaliyetlerine ilişkin bütçelerini hazırlamak, ödenek nakitlerinin gönderilmesini sağlamak, h) Demirbaş kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak, ı) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Destek hizmetleri şubesi şefinin görev, yetki ve sorumlulukları Edit

MADDE 46-Destek hizmetleri şubesi şefinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Destek hizmetleri şubesine gelen yazıları diğer personel ile birlikte inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, b) Şubesinin yıllık faaliyet programlarını hazırlamak, onayları almak, duyuruları yapmak, değişikliklerle ilgili işlemleri yapmak, c) Yılık eğitim programlarını planlamak, onaylarını hazırlamak, duyurularını yapmak, katılımcılarla ilgili kayıtları tutmak, eğitim dokümanlarını derlemek, ç) Eğitim faaliyetleri sempozyum ve toplantılar sonrasında hazırlanan raporları toplamak, derlemek, incelemek ve gerekli işlemleri yapmak, d) Mali onayları, şartnameleri, ihale dosyalarını hazırlamak, şubeyle ilgili yazıları hazırlayarak paraflayıp şube müdürüne sunmak, e) Şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,

 Destek hizmetleri şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 47-Destek hizmetleri şubesi spor uzmanının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Destek hizmetleri şubesinin yıllık faaliyet programları ile eğitim programlarını hazırlamak, b) Şubesinin istatistiki verilerini tutmak, istenildiğinde bu bilgileri sunmak, c) Düzenlenecek kurslarla ilgili teknik hazırlıkları yapmak, eğitim programlarını hazırlamak, bilgileri tutmak, ç) Şubesinin kayıtlarını tutmak, bilgileri güncellemek, d) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

 Destek hizmetleri şubesi memurunun görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 48-Destek hizmetleri şubesi memurunun görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Destek hizmetleri şubesinin gelen giden evrakının takibi, yazıların imzaya hazırlanması, kayıt ve dosyalanmasıyla ilgili tüm işlemleri yapmak, b) Şubeyle ilgili kayıtları tutmak, süreli yazışmaları takip etmek, c) İstatistiki kayıtları tutmak, faaliyet programlarını takip etmek, ç) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

 Destek hizmetleri şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 49-Destek hizmetleri şubesi bilgisayar işletmeninin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Şubenin yazılarını yazmak, paraflayıp imzaya sunmak, b) Şubeyle ilgili tüm yazışmalarda diğer personele yardımcı olmak, c) Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

    Daire Başkanı sekreterinin görevleri

MADDE 50-Daire Başkanı sekreterinin görevleri şunlardır: a) Daire başkanının merkez ve taşra teşkilatı ile diğer resmi ve özel kurum ve şahıslarla iletişimini sağlamak, b) Başkanlıkla ilgili resmi telefon görüşmelerini sağlamak, aramaları başkana ve şube müdürlerine aktarmak, faks iletilerini göndermek, c) Daire başkanının katılacağı toplantılarla diğer etkinliklerini programlamak,randevularını ayarlamak, ç) Daire başkanınca verilen görevleri yapmak.

IV. BÖLÜM: Görevlendirme, yetkilendirme, yürütmeEdit

Görevlendirme: MADDE 51-Bu talimat imza karşılığı personele tebliğ edilir ve bu tebliğle personel görevlendirilmiş sayılır. İzne ayrılan şube müdürlerinin yerine Daire Başkanının uygun göreceği başka bir Şube Müdürü vekalet eder, Şube içerisinde görevli olan veya izne gidenlerin yerine şubede görevli diğer personel görevleri yürütür. Görevden ayrılan personelin görevlerini, Daire Başkanının görevlendireceği başka bir personel üstlenir.

Yetkilendirme: MADDE 52-Daire personeli arasında görev yerlerinin değiştirilmesinde Daire Başkanı yetkilidir. Daire Başkanı faaliyetlerin özellikleri ve diğer bazı unsurları dikkate alarak personel arasında görev değişikliği yapabilir.

Yürürlük ve Yürütme: MADDE 53-Bu Talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürünce imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu talimatı Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.