Türkiye okul sporları federasyonu kurulmadan önce yapılan ilk okul Sporları Ligi uygulamasıdır

Şablon:Okulsporlarıbakınız - d {{Okulsporlarıbakınız}}


OS Okul sporları TOSF
İllerde okul sporları Bursa okul sporları
Ligler Lig Okul ligi Okul ligleri Badminton okul ligi Sınıf içi ligler Sınıflararası ligler Bursa okul spor ligleri Süper lig
Okul sporları il temsilcileri Bursa Okul sporları il temsilcisi: Murat Çağlayan
Okul Spor Kolları Yönetmeliği
Bursa GSİM/Okul sporları Spor Şube Md Abdurrahman Lale Nevzat Döl
SGM Spor Genel Müdürlüğü/Okul sporları [1] Spor Genel Müdürlüğü/Okul Sporları Daire Başkanlığı yok, ama olmalı- Spor Genel Müdürlüğü/Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı bu başkanlık ilgilenir gibi.. -
GSB ile MEB işbirliği protokolü
Okul Sporları Yarışmaları Genelgeleri
Okul Sporları Görevlendirmeleri Ücret Yönergesi
GSB-MEB 2012-2013 Öğretim Yılı Yarışma Talimatı

Federasyon
Türkiye Okul Sporları Federasyonu [2]
Başkan: Ayhan Pala
ayhanpala@tosf.gov.tr
ayhanpala61@hotmail.com
Federasyon/Ana statüleri
BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
OSF/mali bütçeyi ibra
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
[3]
TSOF ANA STATÜSÜ [4]
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Ana statü

Mersin Okul Sporları[5]
http://www.mersinokulsporlari.com
Okul Sporları Federasyonu Mersin İl Temsilciliği
*İl temsilcisi: İrfan Çalışmaz

Yenişehir Okul Sporları

Uluslararası yarışmalarda Ülkemizi Temsil Eden Okullar Ödüllendirildi
Şablon:Federasyonbakınız Şablon:OSFbakınız

T.C.

'BA'ŞBAKANLIK

'GEN'ÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDAKİ GENÇLİK, BEDEN EĞİTİMİ, SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİYLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

TARAFLAR

Madde 1- Bu Protokolün tarafları; Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığıdır.

'AMA'Ç

Madde 2- Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığının kullanımında veya mülkiyetinde bulunan gençlik ve spor tesislerinin ortak kullanımı ile Genel Müdürlüğün resmi spor yarışmaları, gençlik faaliyetleri ile okul sporları, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin hakemlik ve antrenörlük alanında yetiştirilmeleri ile her derecedeki eğitim, öğretim kurumlarının gençlik spor kulübü kurmaları, mevcut spor kulüpleriyle işbirliği yapmaları yönünde teşvik etmek, okullarda spor kültürü ile gençlik ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmektir.

KAPSAM

Madde 3- Bu Protokol, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatını kapsar.

DAYANAK

Madde 4- Bu Protokol, Anayasamızın 58 ve 59'uncu maddeleri, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 5-Bu protokolde yer alan;

  • Bakanlık :Milli Eğitim Bakanlığını,
  • Genel Müdürlük : Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü : İl Milli Eğitim Müdürlüklerini,
  • OBESİD : Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,
  • Tesis : Genel Müdürlük ile Milli Eğitim Bakanlığının mülkiyetveya kullanımında bulunan gençlik, beden eğitimi ve sportesislerini, (kullanım haklan protokolle başka kurum ve kişileredevredilenler dahil)
  • Okul : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretim kurumlan
  • Spor Dalı : Federasyonlar bünyesinde faaliyeti olan bireysel ve takım sporlarını

ifade eder.

'Y'ÜKÜMLÜLÜKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 6-Bu Protokol ile aşağıdaki konularda işbirliği yapılacaktır.

A- 'Ortak Y'ükümlülükler:[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Gençlik ve spor tesislerinden; Bakanlığa ait olanların tahsisinden il milli eğitim müdürlüğü, Genel Müdürlüğe ait olanlar ile kullanımına tahsis edilenlerden (kullanım hakları protokolle başka kurum ve kişilere devredilenler dahil) gençlik ve spor il müdürlüğü yetkili ve sorumlu olup, bu Protokol esaslarına uygun olarak illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık oluruyla uygulanacaktır, öğretim kurumlarının beden eğitimi dersi ve ders dışı gençlik ve spor uygulamalarında tesislerden yararlanmaları için gençlik ve spor il müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü ilgili birimlerince daha önceden koordine edilerek tesislerden yararlanılması sağlanacaktır. Bu amaçla illerde vali yardımcıları ilçelerde ise kaymakam başkanlığında il milli eğitim müdürlüğü ile gençlik ve spor il müdürlüğünden 2 şer kişiden oluşan Koordinasyon Kurulu oluşur.

2. Ortak kullanılacak gençlik ve spor tesislerinin personel sayısı ve niteliği faaliyetin özelliğine göre faaliyeti yapan birimce belirlenecektir. Yeterli personel olmadığı takdirde diğer kurumca personel desteği sağlanacaktır.

3. Her iki Kuruma ait gençlik ve spor tesisleri resmi spor yarışmaları, gençlik etkinlikleri ve antrenman amaçlı çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, tören ve kutlamalar için ücretsiz olarak tahsis edilecektir.

4. Faaliyetler sırasında tesiste meydana gelebilecek hasar ve zararlar, teknik personelin müşterek raporu doğrultusunda faaliyet yapan kurum tarafından karşılanacaktır. Anlaşmazlık halinde Koordinasyon Kurulu kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

5. Ortak kullanılan gençlik ve spor tesislerinde yapılacak faaliyetler öğretmen, antrenör, lider veya yetkilendirilmiş bir kişinin gözetim ve sorumluluğunda yapılacaktır.

6. Bakanlıkça belirlenen öğretmenlerin, antrenör, hakem olarak yetiştirilmeleri için kurslar, seminerler düzenlenecektir. Bu faaliyetlere katılan öğretmenler Bakanlıkça faaliyet süresince görevli izinli sayılacaktır.

7. Bakanlığın Genel Müdürlük tesislerinde düzenlenen mahalli, grup, yarı final, final ve Türkiye birinciliği kademelerindeki spor organizasyonlarında; müsabaka müdürü, il milli eğitim müdürlüklerince, federasyon temsilcisi ve hakemler Genel Müdürlükçe, diğer personel ise; il müdürlüklerinin koordinasyonu sonucunda görevlendirilecek, personelin ücret ve görev yollukları Bakanlıkça karşılanacaktır.

8. Uluslararası Okul Sporlan Federasyonu (ISF) tarafından organize edilecek faaliyetlere katılacak olan okul takımı, yönetici, öğrenci ve çalıştırıcıların seçimi ISF şartlarına uygun olarak Bakanlık ve Türkiye Okul Sporlan Federasyonunca iş birliği içerisinde yapılır. Kafilede en az bir kişi Bakanlıkça görevlendirilir. Kafilenin her türlü masrafı Türkiye Okul Sporlan Federasyonunca karşılanacaktır.

9. Uluslararası Okul Sporlan Federasyonu (ISF) bünyesinde bulunan spor branşlarının mahalli, grup, yarı final ve final müsabakaları ile ilgili organizasyonların her türlü iş ve işlemleri Bakanlığın ilgili birimi (OBESİD) ile ortaklaşa Türkiye Okul Sporlan Federasyonu Başkanlığınca yapılacaktır. Olimpik Spor dallarından Atletizm, Yüzme, Cimnastik, Eskrim, Atıcılık, Yelken, Kürek ve Kano spor dallan ile o yıl ISF tarafından organize edilen spor dallarının; mahalli, grup, yarıfinal ve final müsabakalarının organizasyonları Bakanlıkla işbirliği içinde Türkiye Okul Sporlan Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek, bu organizasyonlarla ilgili lisans işlemleri ücretsiz olarak Genel Müdürlükçe yapılacak, giderleri federasyonca karşılanacaktır.

10. Eğitim ve öğretim kurumlarında Genel Müdürlüğe tescilli gençlik ve spor kulübü kurulması teşvik edilecek, desteklenecek ve işbirliği yapılacaktır.

11. Bakanlık ve Genel Müdürlükçe; Kamu, özel kurum ve kuruluşlarca gençlik, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin gelişip yaygınlaşması amacıyla hazırlanacak projelere destek sağlanacaktır.

12. Ülkemiz gençliğinin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle değerlendirmek amacıyla. Bakanlık ve Genel Müdürlükçe düzenlenecek gençlik faaliyetleri ve organizasyonlarında karşılıklı destek ve İşbirliği sağlanacaktır. Yazılı ve görsel materyallerin geliştirilmesinde ve hazırlanmasında iki kurumun imkanlarından yararlanılacaktır.

13. Özerk federasyonlar spor dallarının okullarda gelişip yaygınlaşması için Bakanlık (Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi) ile ayrıca iş birliği Protokolü yapacaklardır.

14. Kurumların ihtiyacı ve talebi doğrultusunda özlük haklan saklı kalmak kaydıyla mevzuat doğrultusunda karşılıklı olarak personel görevlendirebileceklerdir.

15. Bakanlık ve Genel Müdürlük iki kurumu ilgilendiren ortak konularda Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmeliklerle verilmiş olan görevleri koordinasyon ve işbirliği içerisinde yerine getirirler.

16. Bakanlık bünyesindeki faaliyetlere katılacak olan sporcu öğrencilerin lisans işlemleri ücretsiz olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

'B- Genel M'üdürlüğün Yükümlülükleri:[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Okul Sporlan Federasyonunca Öncelikle tescilli spor kulübü bulunan okullar ile diğer okul takımı bulunan okullara ayni ve /veya nakdi yardım yapılacaktır.

2. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda ders dışı gençlik ve spor etkinlikleri için gençlik ve spor il müdürlüğünce antrenör, gençlik lideri ve spor eğitici desteği sağlanacaktır.

3. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yapılacak spor tesislerinin uluslararası kural ve normlara uygunluğu açısından proje aşamasında destek sağlanacaktır.

4. Mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olmak üzere eğilim bölgelerinde spor tesisi, spor salonu, gençlik ve spor merkezi yapılması için destek verilecektir. Bu projeye Bakanlıkça eğitim alanlarının tahsisi sağlanacaktır.

5. Her spor dalında okullar arası müsabakalar OBESİD ve Genel Müdürlükçe ortaklaşa planlanıp organizasyonlar Genel müdürlükçe gerçekleştirilecek ve bu organizasyonların her türlü giderleri Genel Müdürlükçe karşılanacaktır.

'C- Bakanl'ığın Yükümlülükleri:[düzenle | kaynağı değiştir]

1. İllerin öncelikli spor dallan göz önüne alınarak ülke genelinde güzel sanatlar ve spor liselerinde spor alanlarının açılmasını sağlar.

2. Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden, ilgili spor dalında milli takım antrenörü veya milli takım sporcusu olanlar Genel Müdürlükçe talep edilen illere zorunlu hizmet yükümlülüğü ile norm kadro ve ihtiyaç dikkate alınarak eğitim öğretim hizmetleri aksatılmayacak şekilde görevlendirme ve/veya atama yapılacaktır.

3. Gençlik ve spor il müdürlükleri sporcu eğilim merkezlerine eğitim öğretim hizmetleri aksatılmayacak şekilde ilgili il milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlerden hizmet desteği sağlanacaktır.

4. Ülkemizin değişik yörelerinde imkânları kısıtlı olan ancak, ilgili spor dalında başarılı ve gelecek vadeden sporcu öğrencilerin yatılı ilköğretim bölge okullarına alınmaları konusunda Gençlik ve Spor İl müdürlüğünün talebi halinde mevzuat çerçevesinde yatılı statüde kontenjan tanınacaktır,

5. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında Genel Müdürlüğün önerileri dikkate alınarak beden eğitimi dersi ve ders dışı etkinliği ile ders saatlerinin arttırılması yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır. Komisyon çalışmalarına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden temsilci ya da temsilciler alınacaktır.

6. Yapılacak spor tesislerinin ilgili spor dallarının uluslararası Ölçülerine uygunluğu açısından Genel Müdürlüğün görüşü alınacaktır.

7. Milli sporculara, seviye belirleme sınavında (SBS) ve (ÖSS) sınavlarında ek puan verilmesi ile lisanslı sporcuların eğitimde ve sporda başarıyı teşvik edecek ilave düzenlemeler yapılacaktır.

8. Ulusal ve uluslararası müsabakalar ile bunların hazırlık çalışmalarına katılan sporcu öğrencilere eğitim ve öğretim yılı içerisinde alamadığı eğitim ile katılamadıkları sınavlardan dolayı ek sınav ve diğer kolaylıkların sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

9. Okul gençliğine yönelik olarak "Okul Gençlik Kulübü" oluşturulması, gençlik temsilcilerinin belirlenmesi ve okul içinde öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla gençlik merkezlerinin kurulması yönündeki çalışmalara destek verecektir.

'UYU'ŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 7- Taraflar işbu Protokolün uygulaması sırasında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıkları uzlaşma ve sulh yoluyla çözmeleri asildir.

'Y'ÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Madde 8- Bu Protokol ile 23.10.1997 tarihinde imzalanan Protokol yürürlükten kaldırılmıştır.

'Y'ÜRÜTME Mstş yrd[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 9- Protokolün uygulanmasından; Bakanlıkta ilgili Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürlükte Genel Müdür yetkili ve sorumludur.

'Y'ÜRÜRLÜK[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 10- (On) maddeden ve 4 sayfadan ibaret olan bu Protokol, taraflarca 3/11/ 2010 tarihinde iki nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Protokol karşılıklı yazılı olarak iptal edilmedikçe yürürlüğü devam edecekti

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.