GÂLİB

Sözlükte "birine galip gelmek, kahretmek, yenmek, zafer kazanmak, zorla almak, üstün olmak" anlamlarındaki "g-l-b" kökünden türeyen gâlib; üstün gelen ve kazanan demektir.

Kur'ân'da bir âyette Allah'ın sıfatı olarak gâlibün alâ emrihi şeklinde kullanılmıştır: "Allah emrinde galiptir fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler" (Yûsuf, 12/21).

Allah, her işinde galiptir, yenilmez, âciz ve başarısız olmaz, dilediğini dilediği gibi yapar, isteğine engel olunamaz. Galip, sıfatı Allah'ın güç ve kuvvetine delalet eder. (İ.K.)

GALEBE

Tasavvufta "sâlikin üzerinde bulunduğu hâlin kendisini hükmü altına alması" anlamında kullanılmaktadır. Allah korkusu, cehennem azabı, cennet nimetleri, haya ve dinî gayret gibi durumların sâlikte meydana getirdiği bir haldir. Galebe halinde bulunan kişi tam olarak dinî kaidelere uyamaz, şer'i edebi gözetemez. Ancak bu hal geçtikten sonra eski haline döner. Galebe halinde sâlik mâzur görülür. (M.C.)

El Galib!

El Gâlib: Mülkün, üstünlüğün, güç ve kudretin tek sahibi. Mülkün, üstünlüğün, güç ve kuvvetin tamamı tek Kahhar ve Gâlib olan ALLAH'a aittir. O yegâne Galib'tir. O'nun dışındaki her şey mağlûp ve yeniktir. O, dilediği kimselerin hayatını ve bazı organlarını çekip alır. Hiç kimse buna karşı koyamaz. Hiçbir şekilde mağlup edilemeyen ve üstün gelinemeyendir O.

Gökleri ve yeri hak ile aratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örter, gündüzü de gecenin üzerine örter. Güneşi ve ayı emre âmade kılmıştır. Her ikisi de belli bir süreyi doldurmak için akıp gitmektedir. Bilesiniz ki ALLAH daima gâlibtir; çok bağışlayandır. (Zümer Suresi 5. Âyet Meali)

Ey gökleri ve yeri hak ile Yaratan ALLAH'ım! Ey geceyi gündüzün üzerine;

Gündüzü de gecenin üzerine örten ALLAH'ım! Ey güneşi ve ay'ı emre âmade kılan ALLAH'ım!

Ey Muktedir! Ey Gâlib!

Sen her şeye Kâdirsin ALLAH'ım!

Hiçbir şekilde mağlup edilemeyen yegâne güç Sensin!

Karşı koyamaz hiçbir varlık Senin Gücüne! Gâlib -i Mutlak Sensin!

Rüzgârları Yaratan Sensin Rabb'im!

Ve onları birbirine musallat edip;

Birini diğerine galip getiren Sensin!

Sensin yegâne Gâlib!

Suları Yaratan Sensin Rabb'im!

Ve üzerine rüzgarı musallat edip dilediğince tasarrufta bulunan Sensin! Sensin yegâne Gâlib!

Ateşi Yaratan;

Ve sonra da suyu ona musallat edip nârı söndüren Sensin.

Sensin yegâne Gâlib!

Demiri Yaratan;

Ve sonra da ona ateşi musallat edip eriten yine Sensin ALLAH'ım!

Sensin yegâne Gâlib!

Taşı Yaratan;

Sonra da ona demiri musallat edip kırılmasını sağlayan Sensin ALLAH'ım!Sensin yegâne Gâlib!

Sıcağı ve soğuğu; yazı ve kışı Yaratan; Sonra da birini diğerine musallat edip tesirini azaltan yine Sensin Rabb'im!

Sensin yegâne Gâlib!

Geceyi ve gündüzü Yaratan;

Sonra da onları birbirlerine musallat edip kaybolup gitmelerini sağlayan yine Sensin!

Sensin yegâne Gâlib!

dem'i (Aleyhisselam) ve onun soyunu Yaratan;

Sonra da iblisi onlara musallat eden Sensin Rabb'im!

Sensin yegâne Gâlib!

İblisi ve avenesini Yaratan;

Sonra da Meleklerini onlara musallat edip;

Her tarafta aramalarını ve kovulmalarını sağlayan Sensin Rabb'im!

Sensin yegâne Gâlib!

Her varlığın zıddını ve kendisini mağlup eden bir başka varlığı

Yaratan Sensin Rabb'im!

Sensin yegâne Gâlib!

Ey yer ve gök ehline kendisine boyun eğdiren ALLAH'ım!

Ey zalimlerin zorbaların belini kıran ALLAH'ım! Senin İraden her şeyi üstündedir.

Fakirlikte, zenginlikte Sendendir ALLAH'ım! Hastalıkta, sağlıkta Sendendir! Sendendir hayat ve ölüm!

Mutlak Kahhar ve mutlak Gâlib Sensin! Sensin Gâlib-i Mutlak!

"ALLAH dilemedikçe siz dileyemezsiniz!"

(İnsan Suresi 30. Âyet Meali)

Gâlib Adınla ALLAH'ım!

Senden Seni dilemeyi nasip et bize!

ALLAH'ım Gâlib Adınla; Düşmanlarına karşı muhteşem bir zafer ver bize!

Gâlib Adınla ALLAH'ım!

Nefsimize galebe çalmayı nasip et bize!

Şeytana galebe çalmamızı nasip et Gâlib Adınla ALLAH'ım!

Gâlib Adınla serinlik ver yüreğimize!

"Bir yetim iken, seni bulup barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken, doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Öyleyse, sakın yetimi üzüp kahretme! İsteyip dileneni de azarlama!" (Duha Suresi 10. Âyet Meali)

Yetimi üzüp kahredenlere galip gelmeyi nasip et ALLAH'ım Gâlib Adınla!

Gâlib-i mutlak Sensin ALLAH'ım!

Bizden isteyenlerin elini boş çevirmeyecek bir nimet bahşet bize!

Bahşettiğin nimetleri Ey Gâlib!

Anlatacak kudret ver bize!

Nimetlerini ALLAH'ım Senin yolunda harcayacak basiret nasip et hepimize!

"ALLAH, emrinde Gâlib olandır!"

(Yusuf Suresi 21. Âyet Meali)

Bütün dünya karşımda olsa ALLAH'ım!

Ve ben ıssız çöllerde susuz kalmış bir çiçek gibi tek kalsam;

Gâlib adınla ALLAH'ım!

Ve kalbime nakşettiğin imanımla;

Galebe çalmamı nasip et dünyaya!

İbrahim (a.s) gibi ateşlere atılsam;

Ve yansam ateşlerde;

Nârın içinde kavrulsam;

Gâlib Adın tecelli etsin,

Ateşte de ruhumda!

Senin Yolunda girdiğim her savaşta;

Gâlib Adınla muzaffer kıl beni!

Senin yolunda yürürken ALLAH'ım;

Yorgunluk verme ayaklarıma!

Ve Gâlib Adını unutturma bana bu dünyada ALLAH'ım asla!

"ALLAH: "Andolsun ki Ben ve Peygamberlerim galip geleceğiz "diye yazmıştır. Şüphesiz ALLAH güçlüdür, Gâliptir." (Mücadele Suresi 21. Âyet Meali)

Sen ki Gâlib-i Mutlaksın ALLAH'ım!

Yüce Kitabındaki ilahi Kelamı kalbimden çıkarma!

İlahi Kelamına savaş açanları

Mağlup et Gâlib Adınla!

Nuh'u (Aleyhisselam) azgın dalgalardan kurtardığın gibi ALLAH'ım!

Bizi de kurtar bütün azgınlıklardan!

Yunus'u (Aleyhisselam) kurtardığın gibi balığın karnından!

Bizi de kurtar Gâlib adınla karanlıklardan! Gâlib Adınla Yarattığın Bedir'i;

Çıkarma kalbimizden asla!

Bedr'in Meleklerini gönder!

Durdursunlar zulmü Gâlib Adınla!

Gâlib Adınla ALLAH'ım!

Söndürsün Meleklerin yanan bu ateşi!

Ateşe su serpsin Meleklerin Gâlib Adınla!

Omuzlarımızda ağır bir kederle ezilsek de biz bugün,

Kederimizi sevince çevir Gâlib Adınla ALLAH'ım!

Son rızkımıza ulaşmadan;

Ve üflemeden Sur'unu İsrafil (Aleyhisselam)

Gâlib Adınla ALLAH'ım!

Kâinatı baştanbaşa Selâmınla Selâmla!

"La havle vela kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym!"

Sevmeler Senin Sevdirmenle Sahicidir Rabbim...

Sen sebepsiz sevilirsin.

Sevgilerimin sebebi Senin muhabbetindir.

Sen zaten sevdiğimsin.

Sevdiğim yüzlerde sevdiğim Senin cemalindir.

Sevdiğin için var ettin beni.

var edildim,sevdim Seni.

Aynalara düşen Senin cemalinim gölgeleridir.

Kalplere Senin muhabbetin aşk verir.

Sevmeler Senin sevdirmenle sahicidir.

En Sevgilim(sav) Senin de sevdiğindir.

Bilirim ki Muhammede(sav) tabi olmakla Seni severim.

Bilirim ki Muhammedi(sav) sevmekle Senin tarafından sevilirim.

Eşyanın renkleri senin sevmenin cilveleridir.

Çiçeklerle sevindir beni.

Canlıların hayatları Senin muhabbetinin parıltılarıdır.

Ebedi ihya eyle beni.

Göğün ışıkları kuşların cıvıltıları Senin tarafından sevildiğimin habercisidir.

Sevdiklerinden eyle beni.

Ruhuma tattırdırğın şefkat ve muhabbetin en saf mutluluğumdur.

Vuslatını ebedi tesellim eyle.

En Sevgilinin(sav) benim adıma Sana yakarışı en büyük ümidimdir.

En Sevgilinin(sav) hatırına beni de kulun kabul eyle...

Amin

Gâlib alâ Emrihî; Allah’ın Güzel İsimlerinden Biri

Gâlib alâ Emrihî Gâlib alâ Emrihî; Allah’ın Güzel İsimlerinden Biri Gâlib alâ Emrihî; Allah’ın isimlerinden biridir. Kur’ân-ı Kerim’de yalnız bir defa ve muzâf (tamlama) olarak görünür. “İşinde gâlip olan, -isteseler de istemeseler de- yarattıkları hakkında murâdını gerçekleştiren” demektir. “Kendisini hiçbir şey âciz bırakamayan, istediğini istediği şekilde yapan” diye tanımlanmıştır. “Ğ-l-b” kelimesi ve türevleri Kur’an’da az çok kullanılmıştır. Daha çok, insanlarla ilgilidir. Allah hakkında fiil ve isim şekilleri nâdiren görülür. “Allah şöyle yazmıştır (hükmetmiştir): ‘Elbette Ben gâlip geleceğim, Rasullerim de; şüphesiz Allah kavîdir, azîzdir.” (58/Mücâdele, 21). Buradaki galebeyi “hüccetle olan üstünlük”e hasretmek isteyenler varsa da, hem hüccet hem de dünyevî güç üstünlüğü olarak anlayanlar da bulunur. Maddî üstünlüğü de dâhil edenler, hakka karşı çıkan çeşitli toplulukların helâk edilmelerini misal verirler. Peygamberlerin yolundan gidenlerin de -mücâhedelerini mülk, hüküm sürmek, saltanat gibi dünyevî maksatlarla olmayıp, sırf Allah rızâsı için yapmak kaydıyla- bu vaade dâhil olduğunu söylerler. “Mağlûp olacaksınız.” (3/Âl-i İmrân, 12), “İşte burada yenildiler” (7/A’râf, 119) gibi meçhul fiillerin fâili (onları mağlûp eden) de gerçekte Allah’tır ve bu, daha çok âhiretle ilgilidir. İsm-i fâil şekli “gâlib” Kur’an’da 4 yerde geçer. Bir âyette Allah’ı tavsif eder: “... Allah emrinde Gâliptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (12/Yûsuf, 21). Bu umûmî hüküm, Hz. Yusuf’un hayatına, Allah’ın husûsî bir biçimde müdâhale edip, zâhirî sebeplerin zıddına, onu istediği gâyeye yöneltmesi muhtevâsında vârid olmaktadır. (5)

[düzenle | kaynağı değiştir]

Lupa.png Eylem[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Yenmek
[2] üstün gelmek, baskın çıkmak

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] (Türkçe)


Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

  • Türk Dil Kurumu: "Galip"

[düzenle | kaynağı değiştir]

Lupa.png Eylem[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Savaşta ya da oyunda karşı tarafa üstün gelmek.


Köken[düzenle | kaynağı değiştir]

yen kökünden türemiştir

Zıt anlamlılar[düzenle | kaynağı değiştir]

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

[[en:yenmek]] ro:yenmek

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.