FANDOM


Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Taslağı

(TRKGM-2003/ )


Amaç Edit

Madde 1- Bu Tebliğ’in amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu, bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam Edit

Madde 2- Bu Tebliğ hükümleri, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan, ekli listede yer alan ve bu mallara ilişkin tüketim faaliyetinde taraflardan birinin tüketici olduğu mallara uygulanır.


Dayanak Edit

Madde 3- Bu Tebliğ, 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 13 ve 31 inci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğ’in uygulanmasında,


a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı,


b) Genel Müdürlük : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nü


c) İl Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nü


d) TSE: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı’nı,


e) Kanun : 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,


f) Mal : Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Tebliğ eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,


g) Garanti Belgesi : İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi,


h)Servis İstasyonu : İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,


ı)İmalatçı-üretici : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Tebliğ’e ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,


i) İthalatçı : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Tebliğ’e ekli listede sayılan mallardan herhangi birini yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,


j) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu


Madde 5- İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ilişik listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.


Bu Tebliğ hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Garanti ve Tamir Süresi


Madde 6- Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.


Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.


Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.


Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatcısı- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.


Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.


Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler


Madde 7- Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Tebliğ’de düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı,


İzin

Madde 8- İmalatçı- üretici veya ithalatçı firmalar, bu maddenin 2’nci fıkrasında belirtilen mallar haricinde, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, Bakanlıkça hazırlanmış garanti belgelerini merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü’ne onaylatmak zorundadırlar.

Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından her yıl İthalat Rejimine ek olarak yayımlanan, İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Sanayi Mallarına İlişkin Liste’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde isimleri yer alan malları imal veya ithal etmek isteyenlerin garanti belgeleri Genel Müdürlükçe onaylanır.

Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Tebliğ’de yer alan mallara yönelik garanti belgeleri Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir.

Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü’nün onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.


Başvuru

Madde 9- İmalat-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde ve Bakanlıkça bastırılan müracaat formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe veya merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü’ne başvururlar.

a) Bu Tebliğ’e uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği,

b) Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri,

c) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve eki liste aslının Bakanlık veya noter tastikli bir örneği,

d) Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu.

Malın bakım gerektirmemesi veya tamirinin mümkün olmaması ile yaygın olarak kullanılmaması durumlarında, kullanım ömrü süresince arızalanması halinde yenisi ile değiştirileceğinin imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından taahhüt edilmesi ve ürüne ait garanti belgesi üzerinde açıkça belirtilmesi kaydıyla, bu Maddenin ( c ) fıkrasında belirtilen belge aranmayabilir. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.


Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi, Vize ve Diğer İşlemler


Madde 10- Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü’nce onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıldır.


Garanti belgeleri onay tarihi esas alınarak, belgenin onay işleminin yapıldığı yerde, her yıl vize edilir.


Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.


Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi vizeli olmayan, vize tarihi itibariyle değişen kural veya kriterlere uygun davranmayan firmaların vize işlemleri yapılmaz.


Garanti belgelerine yönelik vize işlemleri ile unvan, adres değişikliği, model ilavesi ile bu Tebliğin 20’nci maddesinde belirtilen muafiyet işlemleri ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenirGaranti Belgesi İptali


Madde 11- Bu Tebliğ’e aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün veya İl Müdürlüğü’nün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanın garanti belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir.


Garanti belgeleri, bu maddenin birinci paragrafına göre iptal edilen imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılara yazılı uyarı tarihinden itibaren; bu Tebliğin 10’ncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre belgesi geçersiz sayılanlara ise vize tarihinden itibaren, aynı ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez.

İhtiyari Garanti Belgesi


Madde 12- Bu Tebliğe ekli listede yer almayan bir sanayi malı için yapılacak garanti belgesi başvurularında, imalatçı-üretici veya ithalatçılar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu tür talepler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü


Madde 13- Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.


Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisından birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.


Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.


Değiştirme Yükümlülüğü


Madde 14- Malın;


a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,


b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,


c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,


durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini talep edebilir.


Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.


Hizmet Yükümlülüğü


Madde 15- İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.Diğer Yükümlülükler


 Madde 16- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen, bu Tebliğin 14’ncü maddesinin (a), (b) ve (c)  bendlerinde belirtilen şartların oluşması ve  tüketicinin talep etmesi halinde satıcı, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi yapmakla  yükümlüdür.   


Satıcı, tüketicinin bu Tebliğin 13, 14, 15 ve 16’ncı maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.


Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi


Madde 17- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.


Kullanım Hatası


Madde 18- Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Tebliğ’in 13, 14, 15 ve 16 ncı madde hükümleri uygulanmaz.


Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri

Madde 19- Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Tebliğ hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

Ceza


Madde 20 – Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanun’un idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır

Kaldırılan Hükümler


Madde 21 – 21/12/2001 tarih, 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair TRKGM-2001/6 sayılı Tebliğ” ile 13/06/2002 tarih, 24784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Hakkında TRKGM-2002/2 sayılı Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


Madde 22- Bu Tebliğ 14.06.2003 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


Madde 23- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.