FANDOM


Bakınız

*TSHH:
TSHH < Yenişehir TSHH < TSHH / Yenişehir TSHH < TSHH / Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nedir? < TSHH / Tüketici Hakem Heyeti nedir? < TSHH / ÇETKODER Çevre ve Tüketici Özel Ödülü
*Formlar:
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine verilecek dilekçe örneği< TSHH dilekçe örneği < TSHH / dilekçe örneği < TSHH Başvuru Formu < TSHH / TSHH Başvuru Formu
*Kararlar:
Yenişehir TSHH/Örnek Kararlar
*Ödüller:
Yenişehir TSHH/Geleneksel Tüketici Ödülleri < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri Duyuru Metni < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri - 2009 < Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Geleneksel Tüketici Ödülleri < Çevre ve Tüketici Özel Ödülü < Geleneksel tüketici ödülleri yönetmeliği < TSHH / Tüketici Hakem Heyetinin Geleneksel Tüketici Ödüllerine Adaylık nasıl olur? < 13. Geleneksel Tüketici Ödülleri “Başarılı Kuruluş Ödülü”
*Kavramlar:
Tüketici < Tüketici memnuniyeti < Tüketicinin korunması < Tüketici sorunları < Tüketici anlaşmazlıkları <Ayıplı mal <Tüketici hakları
*Örgütler:
Tüketici örgütleri < Tüketiciyi koruma örgütleri < Tüketici dernekleri < Tüketici Hakları Derneği < ÇETKODER < Mersin Tüketici Hakları Derneği < TSHH / Mersin Tüketici Hakları Derneği *Görevlendirme:
TSHH'de bilirkişi görevlendirme < TSHH / Bilirkişi görevlendirme
*Medya:
Gazete taramaları < TSHH / Gazete taramaları < TSHH videoları < TSHH / TSHH videoları < Yenişehir TSHH broşür çalışması < TSHH / Yenişehir TSHH broşür çalışması < Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar < TSHH / Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar <Yenişehir TSHH/üyelerin online çalışma sistemi hakkındaki görüşleri


*TSHH/Dilekçe örneği *Başvuruda istenilecek belgeler *Yenişehir TSHH , *TSHH web projesi- *TSHH'de bilirkişi görevlendirme - *Tüketicinin korunması hakkında kanun *4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketiciye sağladığı haklar * TSHH sunu dökümanı [1]
*Mevzuat:
Tüketicinin korunması hakkında kanun < Garanti belgesi yönetmeliği

Şablon:Tüketici d

14 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25138


Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :


Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu, bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan, ekli listede yer alan ve tüketici işlemine konu olan mallara uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 13 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü,

d) TSE: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığını,

e) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

f) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,

g) Garanti Belgesi: İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi,

h) Servis İstasyonu: İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

ı) İmalatçı-üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,

i) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan herhangi birini yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

Madde 5 — İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.

Garanti ve Tamir Süresi

Madde 6 — Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.

Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Madde 7 — Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

İzin

Madde 8 — İmalatçı- üretici veya ithalatçı firmalar, bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen mallar haricinde, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, Bakanlıkça hazırlanmış garanti belgelerini merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü’ne onaylatmak zorundadırlar.

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından İthalat Rejimi kapsamında yayımlanan, İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde isimleri yer alan malları imal veya ithal etmek isteyenlerin garanti belgeleri Genel Müdürlükçe onaylanır.

Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğinde yer alan mallara yönelik garanti belgeleri, Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir.

Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü’nün onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.

Başvuru

Madde 9 — İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde ve Bakanlıkça bastırılan müracaat formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe veya merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne başvururlar.

a) Bu Yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği,

b) Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri,

c) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve eki liste aslının Bakanlık veya noter tasdikli bir örneği,

d) Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu.

Malın bakım gerektirmemesi veya tamirinin mümkün olmaması ile yaygın olarak kullanılmaması durumlarında, kullanım ömrü süresince arızalanması halinde yenisi ile değiştirileceğinin imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından taahhüt edilmesi ve ürüne ait garanti belgesi üzerinde açıkça belirtilmesi kaydıyla, bu maddenin (c) bendinde belirtilen belge aranmayabilir. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.

Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi, Vize ve Diğer İşlemler

Madde 10 — Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü’nce onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıldır.

Garanti belgeleri onay tarihi esas alınarak, belgenin onay işleminin yapıldığı yerde, her yıl vize edilir.

Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi vizeli olmayan, vize tarihi itibariyle değişen kural veya kriterlere uygun davranmayan firmaların vize işlemleri yapılmaz.

Garanti belgelerine yönelik vize işlemleri ile unvan, adres değişikliği, model ilavesi ile bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen muafiyet işlemleri ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

Garanti Belgesi İptali

Madde 11 — Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün veya İl Müdürlüğü’nün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanın garanti belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir.

İhtiyari Garanti Belgesi

Madde 12 — Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir sanayi malı için yapılacak garanti belgesi başvurularında, imalatçı-üretici veya ithalatçılar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu tür talepler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü

Madde 13 — Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.

Diğer Yükümlülükler

Madde 14 — Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,

durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.

Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

Hizmet Yükümlülüğü

Madde 15 — İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi

Madde 16 — Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım Hatası

Madde 17 — Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri

Madde 18 — Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

Ceza

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 20 — 21/12/2001 tarihli ve 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair (TRKGM-2001/6) Tebliğ" ile 13/06/2002 tarih, 24784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında (TRKGM-2002/2) Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — TRKGM-2001/6 sayılı Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 11 inci maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren başvurmaları halinde belgelerini yeniletebilirler.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yenişehir TSHH

24 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27914Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.“k) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 8 –İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri, ekli listede ilan edilen kullanılmamış mallar için, Genel Müdürlüğe garanti belgesi onaylatmak zorundadırlar. Genel Müdürlük onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek garanti belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.”MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 9 – Garanti belgesi başvuruları, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.Başvuru ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.Satış sonrası hizmet verilmesi gereken mallar için yapılan garanti belgesi başvuruları sırasında, Genel Müdürlükçe onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranır. Ancak, malın teknik özellikleri itibariyle bakım gerektirmemesi ve tamirinin de mümkün olmaması durumunda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranmaz. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.”MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Genel Müdürlük tarafından onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır.”MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 12 – Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmaz.”MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört (ş.abacı) defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 18 –Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; sipariş veren ile imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.”MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki, ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ


SEKTÖR/ÜRÜN

GARANTİ SÜRESİ

AZAMİ TAMİR SÜRESİ

1

SAĞLIK SEKTÖRÜ

1.1

KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI

1.1.1

TANSİYON ALETLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.1.2

KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.1.3

İŞİTME CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.1.4

KONUŞMA CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.1.5

ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.2

ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ

1.2.1

ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.2.2

BİBERON ISITICILARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.2.3

BİBERON STERİLİZATÖRLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.2.4

MAMA HAZIRLAMA SETLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.2.5

ÇOCUK OTO KOLTUKLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.2.6

MAMA SANDALYELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.2.7

ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.3

MASAJ ALET VE CİHAZLARI

1.3.1

MASAJ ALETLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.3.2

MASAJ KEMERLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.3.3

MASAJ KOLTUKLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.3.4

MASAJ YATAKLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.4

BEDENSEL ÖZÜRLÜLERE AİT CİHAZLAR

1.4.1

TEKERLEKLİ SANDALYELER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

1.4.2

ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

2

GÖZLÜKLER

2.1

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

2.2

GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI

3.1

KLİMALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.2

ISI POMPALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.3

FAN KOİLLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.4

BRÜLÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.5

BUHAR KAZANLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.6

KALORİFER KAZANLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.7

KAT KALORİFERLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.8

KOMBİLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.9

DOĞALGAZ / LPG SOBALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.10

GAZYAĞLI SOBALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.11

KATI YAKIT SOBALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.12

ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.13

ŞOFBENLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.14

TERMOSİFONLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.15

PENCERE TİPİ FANLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.16

VANTİLATÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.17

DAVLUMBAZLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.18

ASPİRATÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.19

FANLI ELBİSE KURUTUCULAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

3.20

HAVA NEMLENDİRİCİLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4

SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI

4.1

HİDROFORLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4.2

SU ARITMA CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4.3

MOTORLU SU POMPALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4.4

VANALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4.5

BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4.6

SENSÖRLÜ MUSLUK APARALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4.7

REZERVUARLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4.8

KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4.9

LAVABOLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4.10

KLOZETLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

4.11

EVİYELER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

5

TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

5.1

TESTERE MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

5.2

POLİSAJ MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

5.3

MATKAPLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

5.4

LEHİM TABANCALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

5.5

VİDALAMA MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

5.6

ZIMPARA MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

6

MOTORLAR

6.1

ELEKTRİK MOTORLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

6.2

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

6.3

DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

7

GÜNEŞ ENERJİSİ ISITMA ALET VE CİHAZLARI

7.1

GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

7.2

GÜNEŞ ENERJİSİ SU DEPOLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

7.3

GÜNEŞ ENERJİSİ PAKET SİSTEMLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8

ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI

8.1

TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI

8.1.1

SABİT HATLI TELEFONLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.1.2

CEP TELEFONLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.1.3

UYDU TELEFONLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.1.4

MODEMLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.1.5

FAKSLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.1.6

ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2

'BİLGİSAYAR VE' ÇEVRE BİRİMLERİ

8.2.1

BİLGİSAYARLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.2

MAUSE

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.3

MONİTÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.4

YAZICILAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.5

TARAYICILAR (SCANNER)

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.6

SES KAYIT CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.7

KLAVYELER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.8

HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.9

PC KAMERALAR (WEBCAM)

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.10

OYUN KONSOLLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.11

İŞLEMCİLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.12

KART OKUYUCULAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.13

AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.14

HARD DISKLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.15

ANAKARTLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.2.16

KİTAP OKUYUCULAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.3

GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ

8.3.1

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.3.2

GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.3.3

GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.3.4

ALARM CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.3.5

EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4

EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR

8.4.1

TELEVİZYONLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.2

PİKAP-PLAK ÇALARLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.3

MÜZİK SETLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.4

RADYOLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.5

SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR(CD,DVD,VCD)

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.6

MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4)

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.7

EV SİNEMA SİSTEMLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.8

AMLİFİKATÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.9

HOPARLÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.10

KULAKLIKLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.11

DATABANKLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.12

ELEKTRONİK SÖZLÜKLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.13

PROJEKSİYON CİHAZLARI

2 YIL VEYA 5.000 SAAT (Hangisi Önce Dolarsa)

20 İŞ GÜNÜ

8.4.14

HESAP MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.15

ELEKTRONİK PARA KASALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.4.16

UYDU ALICILARI (RECEİVER)

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.5

UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI

8.5.1

GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.6

FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR

8.6.1

KAMERALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

8.6.2

FOTOĞRAF MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

9

ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR

9.1

JENERATÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

9.2

AKÜMÜLATÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

9.3

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

9.4

DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

9.5

REGÜLATÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10

TAŞITLAR

10.1

BİNEK OTOMOBİLLER

2 YIL VEYA 60.000 KM. (Hangisi Önce Dolarsa)

30 İŞ GÜNÜ

10.2

KAMYONETLER

2 YIL VEYA 100.000 KM. (Hangisi Önce Dolarsa)

30 İŞ GÜNÜ

10.3

TRAKTÖRLER

2 YIL VEYA 3.000 SAAT (Hangisi Önce Dolarsa)

30 İŞ GÜNÜ

10.4

MOTOSİKLETLER

2 YIL VEYA 30.000 KM. (Hangisi Önce Dolarsa)

20 İŞ GÜNÜ

10.5

DENİZ MOTOSİKLETLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.6

KAR MOTOSİKLETLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.7

BİSİKLETLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.8

KARAVANLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9

OTOMOBİL YEDEK PARÇALARI

10.9.1

ARAÇ LASTİKLERİ

2 YIL VEYA 1,6 mm DİŞ DERİNLİĞİ (Hangisi Önce Dolarsa)

20 İŞ GÜNÜ

10.9.2

FARLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.3

GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.4

MERKEZİ KİLİTLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.5

EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.6

EMNİYET CAMLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.7

EGZOZ BORU VE SUSTURUCULARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.8

ŞARJ DİNAMOSU

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.9

JANTLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.10

KATALİTİK KONVERTÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.11

AMORTİSÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.12

RADYATÖRLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.9.13

OTO KLİMALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.10

ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ

10.10.1

LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.10.2

CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10.10.3

ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

11

TEKSTİL SANAYİ

11.1

DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

12

BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR

12.1

ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

12.2

ÇİM BİÇME MAKİNALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

12.3

ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

13

ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI

13.1

ELEKTRİK SAYAÇLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

13.2

DOĞALGAZ SAYAÇLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

13.3

SU SAYACLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

13.4

ISI SAYACI PAY ÖLÇERLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

13.5

SAATLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

13.6

ODA TERMOSTATLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

14

SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI

14.1

SPOR ALETLERİ

14.1.1

KONDİSYON BİSİKLETLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

14.1.2

KOŞU BANDLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

14.2

AV ALETLERİ

14.2.1

AV TÜFEKLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15

EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR

15.1

EV ALETLERİ

15.1.1

BUZDOLAPLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.2

DERİN DONDURUCULAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.3

ARAÇ BUZDOLAPLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.4

SU SEBİLLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.5

BULAŞIK MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.6

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.7

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.8

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.9

FIRINLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.10

OCAKLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.11

MİKRODALGA FIRINLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.12

BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.13

BUZ YAPMA MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.14

ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.15

ELEKTRİKLİ DÜDÜKLÜ TENCERELER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.16

ÜTÜLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.2

KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ)

15.2.1

SAÇ KESME MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.2.2

SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.2.3

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.2.4

ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.2.5

EPİLASYON CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.2.6

SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3

BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER

15.3.1

EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.2

EKMEK KESME MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.3

EKMEK YAPMA MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.4

TOST MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.5

YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.6

YUMURTA PİŞİRİCİLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.7

KARIŞTIRICILAR/BLENDERLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.8

ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.9

MEYVE SEBZE SIKACAKLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.10

ET KIYMA MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.11

MISIR PATLATMA MAKİNELERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.12

SU ISITICILAR (KETLE)

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.13

ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.14

BUHARLI PİŞİRİCİLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.15

MUTFAK ROBOTLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.16

FRİTÖZLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.3.17

IZGARALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

16

MÜZİK ALETLERİ

16.1

ORGLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

16.2

PİYANOLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

16.3

BAĞLAMALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

16.4

BATERİLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

16.5

GİTARLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17

AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR

17.1

KOLTUKLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.2

MASALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.3

SANDALYELER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.4

VİTRİNLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.5

GÜMÜŞLÜKLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.6

TV SEHPALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.7

SEHPALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.8

DOLAPLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.9

ŞİFONİYER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.10

YATAKLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.11

KARYOLALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.12

BAZALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.13

MUTFAK DOLAPLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.14

BİLGİSAYAR MASALARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.15

KİTAPLIKLAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.16

VESTİYERLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.17

BANYO DOLAPLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.18

AHŞAP VE METAL KAPILAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

17.19

YUKARDA SAYILANLARIN TAKIM HALİNDE SATILANLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

18

KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ

18.1

KAPI HİDROLİKLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

18.2

KAPI KİLİTLERİ

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

18.3

KAPI OTOMATLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.