Yenişehir Wiki
Advertisement

Gayretullah garetullah ne demektir

Gayretullah duası -İmam-ı Ebil Hasaniş Şâzelî İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)
Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)
İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet (Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar)
Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Bundan sonra seyru sefer yaklaştı bizden gayretullah) Ya Garet-allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et) Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için ey Gayretullah) Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevru cefa ettiler) Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması) Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter) Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)

Şablon:Gayretullah - d


Gayr غير غيرت غيرة غيرة الله Gayret Gayretullah Allah'tan başkası
Gar Ğar غار الغَارُ Hucum Atak Garret-ül cevviyye Hava hücumu أغار غارة غارةالله Allah'ın atağı
Allahım acil yardımın! demektir Garetullah Gayretullah duası Ya Garet Allah Acil yardımın Allahım Gayretullaha dokunur ne demek? GAyretullaha dokunmaya az kaldı Zulmün artsın, zulmün artsın Gayretullahı isteme duası Hizbün Nasr Duası Havası
gayûr
Gayret Türkçemizde, çalışma çabalama, bir işi yapmak için azimli, istekli ve heyecanlı olma anlamına gelir. Çok gayretli olana 'gayûr' denir. Fikret'in, 'Vatan gayûr insanların omuzları üstünde yükselir' mısraında olduğu gibi.
Gayr kelimenin aslı Arapçadır, gayrimüslim bileşik ismindeki gibi 'ğayr' kökünden gelir. Gayr başka, diğer anlamındadır. Bu kökten gelen 'gayret' kelimesi, kişinin bir durum karşısında sanki değişmesini, başkalaşmasını anlatır. 'Gayretullah' deyince de sanki ortada Allah'ın hoşlanmadığı, kızdığı, rahmetinin gazabıyla yer değişmesi gibi bir durum var demektir. Bu O'nun anında müdahalesini ve azabının inmesini, yani gayrete gelmesini sonuç verir.
Aslında iyi düşünüldüğünde, kızdığı ya da sevindiği için 'gayrlaşmak', Allah'a yaraşmaz, bunlar kulun vasıflarıdır. Çünkü bunlar zaafı, değişmeyi ve eksikliği ihsas eder. Oysa Allah değişmez. O halde 'gayret' Allah için mecaz olarak kullanılır.

Hizbü'n-Nasr_-_İmam_Şâzili_(k.s)

Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzili (k.s)

İmam_Şâzilî’nin_k_s_Hizbü’nasr_duası_Türkçe

İmam Şâzilî’nin k s Hizbü’nasr duası Türkçe

Kınamakta bir garetullah çeşitidir. Ebter demek gibi . Hz Peygambere ebter yani çocuğu yok sözünü kinle söyeleyenin kendi zürriyeti esas kökten bitti. Yani garetullah sonucu ebter oldu. çoluk çocuk nedir bilmez aile nedir bilmez gibi

 • Men dakka dukka
 • Küfür devam eder, zulüm devam etmez.
 • [[Kinamayiniz kinadiginiz şey başınıza gelmeden ölmezıiniz.
 • Eden bulur
 • Kendi kazdigi kuyuya düşmek

Gayretullah duâsı[]

İmam Şazili Hazretlerinin Hizbun Nasr Duası

Bismillahirrahmanirrahim

 • Allahım! Senin kahreden güç ve kuvvetine, süratle yetişen yardım ve nusretine, çizdiğin sınırların aşılması karşısındaki mukaddes gayretine ve talep edenleri içine aldığın himayene sığınıyoruz.
 • Allahım! Her şeyi işiten, her nidaya icabet eden, her şeye her şeyden daha yakın olan, fermanlarını süratle gerçekleştiren, intikam ve kahrı şiddetli, derdest edip yakalaması çabuk ve güçlü olan yalnız Sensin. Zorbaların kaba kuvvetleri Senin takdirini asla engelleyemez ve ister kral, ister kisra, isterse zulme saplanmış herhangi bir zorba olsun, o mütemerritlerden hiçbirinin helaki Sana katiyen ağır gelmez.
 • Rabbimiz! Bize tuzak hazırlayanları, arkamızdan düzen kuran komplocuları, bize çukur kazmak ya da başka bir yolla bizi aldatmak isteyen art niyetli insanları Sana havale ediyoruz. Tuzaklarını kendi başlarına dola, onları kazdıkları çukurlara düşür ve attıkları ağlara kendi ayaklarını bağla.
 • Allahım!

Kaf Ha Ya Ayn Sad” hakkı için, düşmanlık besleyenlerin art niyetlerinden bizi muhafaza buyur. Onları gerisin geriye döndür. Hepsi senin sevdiklerine feda olsun. Gazabını acilen onlara musallat eyle.

 • Allahım! Birliklerin boz. Allahım! Topluluklarını parça parça et.
 • Allahım! Kılıçlarını körelt (mühimmatlarını kullanılmaz hale getir) ve sayılarını azalt.
 • Allahım! Başlarına musibet yağdır.
 • Allahım! Üzerlerine azabını gönder.
 • Allahım! Onları hilm ve lütuf sahandan çıkar, onlara verdiğin süreyi sonlandır, ellerini boyunlarına bağla ve kalplerini rapteyle. Bizim için planladıkları kirli emellerine ulaşmalarına müsaade etme.
 • Allahım! Geçmiş dönemlerde peygamberlerine ve diğer dostlarına yardım edenlere yaptığın gibi, bugün de bize yardım et ve bu çaresiz kullarına düşmanlık besleyenleri paramparça eyle. Sana düşmanlık edenlere karşı sevdiklerini tutup kaldırdığın gibi bizi de tutup kaldır.
 • Allahım! Düşmanca tavır sergileyenlere, Senin kapının kıtmirlerine zarar verebilecekleri güç ve kuvvet verme ve onları o konumlara getirme. Günahımızdan dolayı onları bize musallat etme
 • Allahım!

Ha Mim” İş tamam olmuş ve Hakk’ın nusreti gelip bizi bulmuştur. Daha bize hiçbirşey yapamazlar.

Ha Mim Ayn Sin Kaf” bizi korktuklarımızdan mahsun ve mahfuz eyler.

 • Allahım! Bizi kötülüklerden ve belalara duçar olmaktan sıyanet buyur. Reca duygularımızı dirilt ve umduklarımızın üstünde sürprizlerinle bizi sevindir.

Ya Hu! (3 defa)”

İmdadımıza acilen, acilen, acilen yetiş ya Rabbi! Dileklerimize icabet buyur, icabet buyur, icabet buyur ya Rabbi!

Ey Nuh’un (aleyhisselam), kavmi hakkındaki duasına icabet eden, düşmanlarına karşı İbrahim’e (aleyhisselam) yardımda bulunan, Hazreti Yusuf’u babası Yakup Peygamber’e kavuşturan, Hazreti Eyyub’a dokunan zararı kaldıran, Zekeriya’nın (aleyhisselam) duasına kabul mührü vuran, Yunus ibn Metta’ın (aleyhisselam) tesbihini makbul sayan Rabbim! Dualarına icabet ettiğin bu peygamberan-ı izam hürmetine bizim dualarımızı da kabul eyle. İstediklerimizi bize lutfet. Mümin kullarına yapmış olduğun vaad-i Sübhaniyi bizim için de gerçekleştir.

“Ya Rabbi! Sensin İlah, Senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!”

Sonsuz izzetine yemin olsun ki Allahım, sen gerçekleştirmezsen hiçbir emelimiz gerçekleşmez ve yüce hakkın için ya Rab, sen nasip etmezsen, biz recalarımızda hep haybet yaşarız. Eğer yakınlarımızın gayret ve yardımı yavaş ve uzak olursa, Biliriz ki Allahın gayreti ve bize olan yardımı hızlı ve çok yakındır. Ey Rabbimin gayreti, ey gayretullah, çabuk yetiş imdadımıza, Ey Rabbimin gayreti, yetiş ki çözülsün ukdeler bir bir. Düşmanlar saldırganlaştı, cevr ü cefaları arttıkça arttı; biz de koruyup kollayan Rabbimize sığındık. “Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter” (10 defa) “Allah bize yeter O ne güzel vekildir!” (7 defa)

“Gerçek güç ve kuvvet sahibi sadece Allah’tır.” (3 defa)

“Bütün milletler için Nuh’a selam olsun.”

Allahım! Dileklerimize icabet buyur. Amin! Amin! Amin!

Ey sevdiği kullarını yardımsız bırakmayan Muin!

Nebiler Severi Efendimize ve bütün Ali Ashabına salat ü selam eyle ve o salavat hürmetine dualarımıza kabul mührü vur.

Allahım! Düşmanlık besleyenlerin sayılarını en iyi Sen bilirsin. Onların birliklerini boz ve yeryüzünde hiçbirini bırakma. Baki ve sermedi olan yalnız Sensin. “Onlar bir tuzak kurdular, ama tuzaklarına karşı Biz de tuzak kurduk, kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk, onların planlarını alt üst ettik. Bak işte onların tuzaklarının akibeti nasıl oldu! Biz onları da kendilerine uyan toplumları da imha ettik! İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri…” “Şehrin altı üstüne gelmiş ıpıssız yatıyordu.” “Alemlerin Rabbi Allah hamdolsun ki böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi.” Salat ü selam Efendimiz Hazreti Muhammed’in tertemiz ehli beytinin, kerem sahibi ashabının ve bütün enbiya ve mürselinin üzerine olsun. Hamd sadece ve sadece Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Güven ve itimadım Sanadır ey celal sahibi, Hal i pürmelalimi ve maksudumu sen bilirsin; O şer düşünenleri her işlerinde hüsranan uğrat, Sen dilersen onları bir an önce mahvedersin. Kutup ve bütün ebdal kulların hürmetine, Ricalül gayb yanındaki korunan sur, Ve kahreden isimlerin hürmetine, Rabbim sen de silleni bu zalimlere vur.

Bu Hizbun-Nasrın nice üstün sırları vardır, Rahmanın nice gizli lütufları olduğu gibi; Mevlamız bizim dualarımıza icabet vaad etmiştir, Öyleyse, Rabbi Rahimden istememek de ne ki!


Gayretullah nedir?[]

Ya garetallah[]

Advertisement